ÚZEMNÍ PŮSOBNOST ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY V NĚKTERÝCH VYBRANÝCH OBLASTECH NA ÚZEMÍ OBCE
VESELÁ

Všeobecná vnitřní správa  
evidence obyvatel ObÚ Veselá
číslování domů a objektů, názvy ulic a částí obce ObÚ Veselá
osvědčení o státním občanství Krajský úřad LK, podací místo obec, kde má občan trvalý pobyt
občanské průkazy MěÚ Semily, podací místo MěÚ Lomnice n. Pop.
cestovní doklady MěÚ Semily, podací místo MěÚ Lomnice n. Pop.
ověření shody opisu nebo kopie s listinou (kterýkoliv obecní úřad, který má pracovníka s příslušnou kvalifikací) např.MěÚ Lomnice n.Pop., Turnov, ObÚ Tatobity
ověření pravosti podpisu (kterýkoliv obecní úřad, který má pracovníka s příslušnou kvalifikací) např.MěÚ Lomnice n.Pop., Turnov, ObÚ Tatobity
matrika MěÚ Lomnice n.Pop.
ověření matričních dokladů do ciziny MěÚ Semily
povolování provádění matričních zápisů i mimo úřední místnost MěÚ Semily
úkoly napomáhající výkonu práv příslušníků romské komunity MěÚ Semily
přestupková agenda - přestupková komise obce MěÚ Lomnice n.Pop.
předběžná ochrana pokojného stavu dle §5 občanského zákoníku MěÚ Lomnice n.Pop.
Civilní služba  
působnost ve věcech civilní služby občana MěÚ Semily
povolávací příkazy k nástupu civilní služby MěÚ Semily
Doprava  
řidiči a vozidla  
řidičské průkazy MěÚ Semily
evidence motorových vozidel MěÚ Semily
technické průkazy motorových vozidel MěÚ Semily
registrace k provozování autoškol MěÚ Semily
zkoušky žadatelů o řidičská oprávnění MěÚ Semily
komunikace  
speciální stavební úřad na úseku místních a účelových komunikací MěÚ Semily
speciální stavební úřad na úseku silnic II. a III. třídy MěÚ Semily
zvláštní užívání místních a účelových komunikací, připojování sousedních nemovitostí na komunikace ObÚ Veselá
zvláštní užívání silnic II. a III. třídy, připojování sousedních nemovitostí na komunikace MěÚ Semily, částečně Krajský úřad LK
Krizové řízení Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje územní odbor Semily
Památková péče  
stanoviska k zásahům do kulturní památky MěÚ Semily
stanoviska ke stavbám v památkové rezervaci, památkové zóně či památkovém ochranném pásmu MěÚ Semily
finanční příspěvky na zachování a obnovu kulturní památky MěÚ Semily
Sociální záležitosti  
státní sociální podpora (přídavky na děti, sociální příplatky, příspěvky na bydlení, příspěvky na dopravu, rodičovské příspěvky, zaopatřovací příspěvky, dávky pěstounské péče, porodné, pohřebné) MěÚ Semily, kontaktní místo MěÚ Lomnice n. Pop.
poskytování pečovatelské služby ve vlastních zařízeních vlastník zařízení
peněžité dávky sociální péče pro rodiny s dětmi MěÚ Lomnice n.Pop.
péče o nezletilé delikventy, péče o osobu blízkou MěÚ Lomnice n.Pop.
dávky sociální péče pro diabetiky, TBC, na dietní stravu, tělesně postižené MěÚ Lomnice n.Pop.
dávky sociální péče pro důchodce a nezaměstnané MěÚ Lomnice n.Pop.
příspěvky na výživu dítěte MěÚ Semily
bezúročné sociální půjčky MěÚ Semily
příspěvky na zvláštní zdravotní pomůcky MěÚ Semily
přiznání mimořádných výhod MěÚ Semily
poskytování jednorázových a opakovaných peněžitých dávek občanům ve zdravotnických zařízeních MěÚ Semily
sociálně právní ochrana dětí MěÚ Semily
pomoc rodičům při řešení výchovných problémů MěÚ Semily
výkon funkce opatrovníka a poručníka MěÚ Semily
zprostředkování osvojení a pěstounské péče MěÚ Semily
sledování dodržování práv dítěte v odborných ústavech MěÚ Semily
zařazení do evidence žadatelů o osvojení dítěte Krajský úřad LK
Územní plánování a stavební řád  
obecný stavební úřad MěÚ Lomnice n. Pop.
speciální stavební úřad na úseku komunikací a silnic - viz Doprava  
speciální stavební úřad na úseku vodního hospodářství - viz Životní prostředí a zemědělství  
pořizování územně plánovací dokumentace obce Obec Veselá
Životní prostředí a zemědělství  
pozemky a restituce  
pozemkové úpravy Pozemkový úřad Semily
restituční nároky Pozemkový úřad Semily
ochrana zemědělského půdního fondu (ZPF)  
odnětí půdy ze ZPF do 1 ha MěÚ Semily, podací místo MěÚ Lomnice n. Pop.
odnětí půdy ze ZPF od 1 do 10 ha Krajský úřad LK, podací místo MěÚ Lomnice n. Pop.
rozhodování o odvodech za odnětí půdy ze ZPF MěÚ Lomnice n. Pop.
ukládání změny kultury zem.půdy do 1 ha MěÚ Lomnice n. Pop.
ukládání odstranění závad zjištěných při kontrolní činnosti, pokuty MěÚ Lomnice n. Pop.
souhlas se změnou louky a pastviny na ornou půdu MěÚ Semily, podací místo MěÚ Lomnice n. Pop.
ukládání změny kultury zem.půdy nad 1 ha MěÚ Semily
rozhodování v pochybnostech MěÚ Semily
rozhodování o kontaminovaných pozemcích MěÚ Semily
souhlas k návrhům regulačních plánů a územně plánovací dokumentace MěÚ Semily
souhlas k návrhům tras komunikací, vodních tras a inženýrských sítí MěÚ Semily
ochrana přírody a krajiny  
registrace a ochrana významných krajinných prvků MěÚ Lomnice n. Pop.
registrace a ochrana památných stromů MěÚ Lomnice n. Pop.
povolování kácení dřevin rostoucích mimo les, pokuty ObÚ Veselá
vymezení místních systémů ekologické stability MěÚ Semily
ostatní pokuty za přestupky a protiprávní jednání na úseku ochrany přírody a krajiny MěÚ Semily
odpadové hospodářství  
udělování souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady do 100 tun za rok MěÚ Semily
ochrana ovzduší  
evidence a zpoplatnění malých zdrojů znečištění ObÚ Veselá
evidence a zpoplatnění středních zdrojů znečištění MěÚ Semily
regulační opatření ke snížení znečištění ovzduší v obci Obec Veselá
vodní hospodářství  
státní správa v oblasti rybářství, rybářské lístky MěÚ Semily
speciální stavební úřad ve věcech vodních děl MěÚ Semily
vydávání souhlasu ke stavbám, které mohou ovlivnit vodní poměry MěÚ Semily
povolování odběru povrchové a podzemní vody pro domácnosti, staveb a zařízení s tím souvisejícich MěÚ Lomnice n. Pop.
ukládání pokut za nedovolené odběry vody a vypouštění odpadních vod MěÚ Semily
ochrana před povodněmi Obec Veselá + MěÚ Semily
státní správa lesů  
vydávání územních rozhodnutí, kterými mají být dotčeny lesy do 5 ha MěÚ Semily
odnětí lesních pozemků z lesního fondu MěÚ Semily
vydávání souhlasu s využitím území do 50 m od okraje lesa MěÚ Semily
myslivost  
určování stavů a jakostních tříd zvěře MěÚ Semily
uznávání honitby MěÚ Semily
vydávání a odebírání loveckých lístků MěÚ Semily
vydávání plomb a lístků o původu zvěře MěÚ Semily
Živnosti  
povolování volných, vázaných i koncesovaných živností MěÚ Semily
Odvolání proti rozhodnutí obcí, obecních a městských úřadů jako správních orgánů I.stupně Krajský úřad LK, podání prostřednictvím úřadu, který napadené rozhodnutí vydal
Finanční úřad FÚ Semily
Katastrální úřad KÚ Semily
Okresní soud Okresní soud Semily
Celní úřad Celní úřad Turnov
Vojenská správa ÚVS Liberec