ÚZEMNÍ PŮSOBNOST ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY V NĚKTERÝCH VYBRANÝCH OBLASTECH NA ÚZEMÍ OBCE
TATOBITY
Všeobecná vnitřní správa  
evidence obyvatel ObÚ Tatobity
číslování domů a objektů, názvy ulic a částí obce ObÚ Tatobity
osvědčení o státním občanství Krajský úřad LK, podací místo obec, kde má občan trvalý pobyt
občanské průkazy MěÚ Turnov
cestovní doklady MěÚ Turnov
ověření shody opisu nebo kopie s listinou (kterýkoliv obecní úřad, který má pracovníka s příslušnou kvalifikací) např. ObÚ Tatobity
ověření pravosti podpisu (kterýkoliv obecní úřad, který má pracovníka s příslušnou kvalifikací) např. ObÚ Tatobity
matrika MěÚ Lomnice n.Pop.
ověření matričních dokladů do ciziny MěÚ Semily
povolování provádění matričních zápisů i mimo úřední místnost MěÚ Turnov
úkoly napomáhající výkonu práv příslušníků romské komunity MěÚ Turnov
přestupková agenda - přestupková komise obce MěÚ Turnov
předběžná ochrana pokojného stavu dle §5 občanského zákoníku MěÚ Turnov
Civilní služba  
působnost ve věcech civilní služby občana MěÚ Turnov
povolávací příkazy k nástupu civilní služby MěÚ Turnov
Doprava  
řidiči a vozidla  
řidičské průkazy MěÚ Turnov
evidence motorových vozidel MěÚ Turnov
technické průkazy motorových vozidel MěÚ Turnov
registrace k provozování autoškol MěÚ Turnov
zkoušky žadatelů o řidičská oprávnění MěÚ Turnov
komunikace  
speciální stavební úřad na úseku místních a účelových komunikací MěÚ Turnov
speciální stavební úřad na úseku silnic II. a III. třídy MěÚ Turnov
zvláštní užívání místních a účelových komunikací, připojování sousedních nemovitostí na komunikace ObÚ Tatobity
zvláštní užívání silnic II. a III. třídy, připojování sousedních nemovitostí na komunikace MěÚ Turnov, částečně Krajský úřad LK
Krizové řízení Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje územní odbor Semily
Památková péče  
stanoviska k zásahům do kulturní památky MěÚ Turnov
stanoviska ke stavbám v památkové rezervaci, památkové zóně či památkovém ochranném pásmu MěÚ Turnov
finanční příspěvky na zachování a obnovu kulturní památky MěÚ Turnov
Sociální záležitosti  
státní sociální podpora (přídavky na děti, sociální příplatky, příspěvky na bydlení, příspěvky na dopravu, rodičovské příspěvky, zaopatřovací příspěvky, dávky pěstounské péče, porodné, pohřebné) MěÚ Semily, kontaktní místo MěÚ Lomnice n. Pop.
poskytování pečovatelské služby ve vlastních zařízeních vlastník zařízení
peněžité dávky sociální péče pro rodiny s dětmi MěÚ Turnov
péče o nezletilé delikventy, péče o osobu blízkou MěÚ Turnov
dávky sociální péče pro diabetiky, TBC, na dietní stravu, tělesně postižené MěÚ Turnov
dávky sociální péče pro důchodce a nezaměstnané MěÚ Turnov
příspěvky na výživu dítěte MěÚ Turnov
bezúročné sociální půjčky MěÚ Turnov
příspěvky na zvláštní zdravotní pomůcky MěÚ Turnov
přiznání mimořádných výhod MěÚ Turnov
poskytování jednorázových a opakovaných peněžitých dávek občanům ve zdravotnických zařízeních MěÚ Turnov
sociálně právní ochrana dětí MěÚ Turnov
pomoc rodičům při řešení výchovných problémů MěÚ Turnov
výkon funkce opatrovníka a poručníka MěÚ Turnov
zprostředkování osvojení a pěstounské péče MěÚ Turnov
sledování dodržování práv dítěte v odborných ústavech MěÚ Turnov
zařazení do evidence žadatelů o osvojení dítěte Krajský úřad LK
Územní plánování a stavební řád  
obecný stavební úřad MěÚ Turnov
speciální stavební úřad na úseku komunikací a silnic - viz Doprava  
speciální stavební úřad na úseku vodního hospodářství - viz Životní prostředí a zemědělství  
pořizování územně plánovací dokumentace obce Obec Tatobity
Životní prostředí a zemědělství  
pozemky a restituce  
pozemkové úpravy Pozemkový úřad Semily
restituční nároky Pozemkový úřad Semily
ochrana zemědělského půdního fondu (ZPF)  
odnětí půdy ze ZPF do 1 ha MěÚ Turnov
odnětí půdy ze ZPF od 1 do 10 ha Krajský úřad LK, podací místo MěÚ Turnov
rozhodování o odvodech za odnětí půdy ze ZPF MěÚ Turnov
ukládání změny kultury zem.půdy do 1 ha MěÚ Turnov
ukládání odstranění závad zjištěných při kontrolní činnosti, pokuty MěÚ Turnov
souhlas se změnou louky a pastviny na ornou půdu MěÚ Turnov
ukládání změny kultury zem.půdy nad 1 ha MěÚ Turnov
rozhodování v pochybnostech MěÚ Turnov
rozhodování o kontaminovaných pozemcích MěÚ Turnov
souhlas k návrhům regulačních plánů a územně plánovací dokumentace MěÚ Turnov
souhlas k návrhům tras komunikací, vodních tras a inženýrských sítí MěÚ Turnov
ochrana přírody a krajiny  
registrace a ochrana významných krajinných prvků MěÚ Turnov
registrace a ochrana památných stromů MěÚ Turnov
povolování kácení dřevin rostoucích mimo les, pokuty ObÚ Tatobity
vymezení místních systémů ekologické stability MěÚ Turnov
ostatní pokuty za přestupky a protiprávní jednání na úseku ochrany přírody a krajiny MěÚ Turnov
odpadové hospodářství  
udělování souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady do 100 tun za rok MěÚ Turnov
ochrana ovzduší  
evidence a zpoplatnění malých zdrojů znečištění ObÚ Tatobity
evidence a zpoplatnění středních zdrojů znečištění MěÚ Turnov
regulační opatření ke snížení znečištění ovzduší v obci Obec Tatobity
vodní hospodářství  
státní správa v oblasti rybářství, rybářské lístky MěÚ Turnov
speciální stavební úřad ve věcech vodních děl MěÚ Turnov
vydávání souhlasu ke stavbám, které mohou ovlivnit vodní poměry MěÚ Semily
povolování odběru povrchové a podzemní vody pro domácnosti, staveb a zařízení s tím souvisejícich MěÚ Turnov
ukládání pokut za nedovolené odběry vody a vypouštění odpadních vod MěÚ Turnov
ochrana před povodněmi Obec Tatobity + MěÚ Turnov
státní správa lesů  
vydávání územních rozhodnutí, kterými mají být dotčeny lesy do 5 ha MěÚ Turnov
odnětí lesních pozemků z lesního fondu MěÚ Turnov
vydávání souhlasu s využitím území do 50 m od okraje lesa MěÚ Turnov
myslivost  
určování stavů a jakostních tříd zvěře MěÚ Turnov
uznávání honitby MěÚ Turnov
vydávání a odebírání loveckých lístků MěÚ Turnov
vydávání plomb a lístků o původu zvěře MěÚ Turnov
Živnosti  
povolování volných, vázaných i koncesovaných živností MěÚ Turnov
Odvolání proti rozhodnutí obcí, obecních a městských úřadů jako správních orgánů I.stupně Krajský úřad LK, podání prostřednictvím úřadu, který napadené rozhodnutí vydal
Finanční úřad FÚ Semily
Katastrální úřad KÚ Semily
Okresní soud Okresní soud Semily
Celní úřad Celní úřad Turnov
Vojenská správa ÚVS Liberec