Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města
Zdravé město Lomnice nad Popelkou
logo Zdravé město Lomnice nad Popelkou logo Národní síť Zdravých měst ČR logo Ministerstvo životního prostředí ČR

V roce 1988 iniciovala OSN – Světová zdravotnická organizace mezinárodní Projekt Zdravé město (PZM), ke kterému přizvala nejvýznamnější evropské metropole. Během patnácti let se do projektu zapojilo 1300 Zdravých měst, obcí a regionů ve 30ti evropských zemích.

Po roce 1989 se myšlenky uvedeného projektu začaly realizovat i v České republice. V roce 1994 vytvořilo jedenáct aktivních měst asociaci s názvem Národní síť Zdravých měst České republiky (NSZM). V únoru letošního roku se do této organizace zapojilo i Město Lomnice nad Popelkou. Společenství má dnes 83 členů  - obcí, měst, mikroregionů a krajů.

Cílem Projektu Zdravé město (PZM) je zlepšit  prostředí ve městě. Projekt se intenzivně zabývá všemi oblastmi života ve městě, které mohou mít vliv na zdraví a pohodu obyvatel. Nejedná se pouze o stav prostředí, ale zejména o životní styl lidí a o jejich pocit spokojenosti. Důležitou změnou je prosazování principu udržitelnosti na úrovni města. To znamená, že aktivity současných generací nesmějí negativně ovlivnit možnost dosažení stejné kvality života generací příštích.

Projekt je založen na třech hlavních pilířích. Prvním je podpora zdraví města v širokém smyslu slova. Zdraví ne jen z lékařského hlediska ale i spokojenost, zdravé životní prostředí, bezpečný pohyb dětí cestou do školy, bezpečné město v každou denní i noční hodinu pro všechny obyvatele atd.

Druhým pilířem je udržitelnost v rámci města a regionu. Důraz je kladen na  prevenci – výchovu a osvětu ke zdravému životnímu prostředí, úspory materiálu a energií, bezodpadové technologie apod.

Třetí pilíř je  komunikace mezi vedením města a obyvateli,  podpora aktivit obyvatel, postavení rodiny jako základu komunity a společenský život.

Hlavním přínosem projektu je lepší přístup k informacím o dotacích a grantech a dobrý obraz města před veřejností. Klade se důraz na komunitu, město jako domov, město pro lidi. PZM přinese pozitivní změny i v místní samosprávě ve prospěch kvality života obyvatel. Tyto změny se projeví v prioritách samosprávy a v nových činnostech, které bude město pro obyvatele zajišťovat.

Jedním z hlavních úkolů PZM bude přesvědčit obyvatele města, že jejich osobní aktivita má smysl. Platí, že bez veřejného projednávání nelze PZM uskutečnit. Budeme proto hledat cesty jak vhodně spolupracovat s partnery – občany, školami i nevládními organizacemi. Do Projektu budou zapojeny i firmy a podnikatelé, kteří svou činností ovlivňují životní styl a prostředí ve městě. Město bude partnery motivovat k zapojení do aktivit ve prospěch všech – tedy i jich samotných. Motivace bude spočívat ve spolupráci na grantech Zdravého města, v nabídce jiných grantových programů z různých nadací, krajského úřadu a dalších. Dále bude Město nabízet spolupráci na různých kampaních. Například  Den Země, Den mobility, Den zdraví, 30 dní pro neziskový sektor a další, zveřejnění vaší aktivity ve sdělovacích prostředcích  a v neposlední řadě i finanční pomoc. Na Projektu tedy mohou aktivně spolupracovat všichni obyvatelé města – stačí kontaktovat koordinátora PZM a přinést konstruktivní návrhy.

politik Zdravého města

Jméno pracovní zařazení míst.telefon mobil
Mgr. Josef Šimek místostarosta  8  481 629 037  724 356 440  

koordinátor aktivit Zdravého města

Jméno pracovní zařazení míst.telefon mobil
ing. Josef Mařas referent rozvoje  16  481 629 036  737 357 546  

Základní dokumenty

V této položce naleznete základní dokumenty, vyjadřující příslušnost Města Lomnice nad Popelkou ke Zdravým městům České republiky

Aktuality

Tiskové zprávy

Připravované akce

Realizované akce

Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz