Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města
Program rozvoje města

LOMNICE  NAD  POPELKOU NA ROKY  2005 – 2006

ÚNOR  2005


Obsah:

1. Úvod

2. Výchozí podklady a související dokumenty

3. Analýza současného stavu a obecný návrh rozvoje

4. Návrh rozvoje na roky 2005 - 2006

5. Závaznost programu rozvoje

1. Úvod

Město Lomnice nad Popelkou, tak jako ostatně každá firma nebo domácnost, musí vědět, jakým způsobem chce žít a kam do budoucna směřovat. Musí také zvážit, co je v jeho možnostech a co jsou pouze nesplnitelná přání. Proto potřebuje rozvojové dokumenty a vzhledem k tomu, že nemá zpracován plán dlouhodobého rozvoje, byl zpracován tento program rozvoje města na nejbližší dva roky. Program byl zpracován na základě volebních programů volebních stran, zastoupených v zastupitelstvu města, dále požadavků občanů, nejrůznějších sdružení, působících ve městě a návrhů jednotlivých členů zastupitelstva. Základními prvky však jsou naléhavé potřeby města a jeho bolestivá místa (například stav místních komunikací).

Program rozvoje města je ovlivněn omezenými finančními možnostmi města v letošním a v příštím roce. Dokument je konkrétní, střízlivý a pokrývá pouze to, na co město má peníze, nebo na co město může peníze sehnat z reálných zdrojů dotačních, grantových, nadačních apod. Program obsahuje i finanční vyjádření jednotlivých částí a jejich zajištění. Je rozdělen na 5 základních kapitol, které jsou dále členěny do konkrétních oblastí nebo akcí.

Program rozvoje města je dokument, který je pro město závazný, jednotlivé stanovené cíle se budou ve stanovených časových horizontech plnit. V průběhu platnosti dokumentu se bude program rozvoje i měnit a doplňovat ve prospěch města.

2. Výchozí podklady a související dokumenty:

- programy volebních stran, zastoupených v Zastupitelstvu města Lomnice nad Popelkou (Česká strana sociálně demokratická, Nezávislí kandidáti Lomnicka, Občanská demokratická strana, podzim 2002)

- územní plán Města Lomnice nad Popelkou po změnách č.1, 2, 3 a 4 (S.P.S. Architekti, Praha, změna č.4 – 2004)

- Strategický plán rozvoje Mikroregion Tábor (TiMa Liberec, 2001, aktualizace 2004)

- Program rozvoje Libereckého kraje (Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o., Liberec, listopad 2000)

- Statistický bulletin, Liberecký kraj za rok 2004 (Český statistický úřad, 2005)

3. Analýza současného stavu a obecný návrh rozvoje

Město Lomnice nad Popelkou je městem na rozhraní Českého ráje a Krkonoš, při jihovýchodní hranici Libereckého kraje. Má zde trvalý pobyt zhruba 6 tisíc obyvatel, počet obyvatel v posledních letech mírně klesá.

Město Lomnice nad Popelkou bylo ještě před 10 – 20 roky významným centrem průmyslu (textilní, potravinářský, strojní), v dnešní době jsou velké závody převážně rozčleněny na větší množství nezávislých drobných výrobních podniků a služeb. Tvorba produktu a pracovní příležitosti ve městě se postupně přesunují také více do sféry služeb.

V dnešní době a zejména do budoucna nelze očekávat zásadní změny trendů, Město Lomnice nad Popelkou proto musí vytvářet podmínky pro bydlení svých občanů, drobnou výrobu, služby, podporu cestovního ruchu a rekreace pro své občany a pro návštěvníky města.

Snahou je zamezit odlivu občanů a naopak přilákat další potenciální občany, investory a turisty, vytvořit zajímavou lokalitu a zajistit trvale udržitelný rozvoj v rámci možností a hranic města.

Tabulka 1  Základní údaje o městě

katastrální plocha

2.558 ha

počet obyvatel k 1. 1. 2004

5.957 obyvatel

počet osad a samostatných částí města

12


Tabulka 2  Základní údaje o rozloze

celkem

2.558 ha

100 %

z toho   zemědělská půda

1.362 ha

53 %

             lesy

931 ha

37 %

             zastavěné plochy

60 ha

2 %

             ostatní

205 ha

8 %


Tabulka 3  Vývoj počtu obyvatelstva

Rok

Počet obyvatel

1869

5.981

1900

5.652

1930

6.879

1961

5.969

1970

5.814

1980

6.137

1991

6.328

2000

6.260

2004

5.957

 

Základní předpoklady a obecný návrh rozvoje města

Program rozvoje města je rozdělen na 5 základních oblastí cílů, které jsou dále členěny do konkrétních cílů, činností nebo akcí:

1. Rozvoj bydlení – jedná se o vytvoření podmínek zejména pro rozvoj individuálního bydlení (rodinné domy), tomu přizpůsobené územní plánování, výkupy pozemků, budování komunikací a inženýrských sítí.

2. Opravy komunikací – asi nejkritičtější oblast města. Probíhá projektová příprava a mělo by dojít k opravám některých místních komunikací, které jsou v havarijním stavu. Je zpracován jakýsi „pořadník“ nejhorších ulic, zastupitelstvo města rozhodne (odhad duben 2005) o rozsahu a financování náročnějších oprav. Rozhodování o časovém rozložení provádění oprav jednotlivých místních komunikací ovlivňuje připravované dokončení odkanalizování města v rámci projektu „Čistá Jizera“ a další budování či rozsáhlejší opravy inženýrských sítí. U komunikací, které jsou ve správě Libereckého kraje je nutno intenzivně jednat s jejich správcem o provedení oprav.

3. Občanská vybavenost, obchod, služby – zástupci města jednají o výstavbě supermarketu v Lomnici (ať už v jakékoliv lokalitě).

Dále je zakoupen areál Olymp, kam se v roce 2005, po drobných úpravách přestěhují Technické služby. Současně se jedná o možném využití pro obvodní oddělení Policie ČR (stávající prostory na náměstí pro policii nevyhovují) a dále by na Olympu měly být znovu zprovozněny některé byty.

Z dalších akcí bude dokončen vodovod na Rváčově (zprovoznění 2005), vybudováno nového sídla Domu dětí a mládeže z bývalých jeslí nad základní školou (zprovoznění 2005) a příprava zřízení velkého dětského hřiště v areálu dnešního DDM (dokončení hřiště v roce 2006).

Přestože teprve v roce 2005 uhradí Město Lomnice nad Popelkou poslední splátku úvěru na městskou čistírnu odpadních vod, je čistírna již v havarijním stavu a čeká ji generální rekonstrukce, tu by však mělo zajišťovat a hradit Vodohospodářské sdružení Turnov, jehož je město členem.

4. Majetek města – je kapitola, kde jsou uvedeny opravy a údržba dalšího majetku města, který nebyl začleněn v předchozích kapitolách.

Jedná se zejména o velké opravy objektu radnice, který je v havarijním stavu a jehož rekonstrukce je vyčíslena přes 10 mil.Kč. Ze schváleného rozpočtu však takovouto akci nelze zajistit, proto se shánějí mimorozpočtové zdroje.

Z dalšího majetku je nutno zajistit opravy bytového fondu, budov škol, kulturních, sportovních, zdravotních a jiných zařízení.  Z infrastruktury bude nutno rozhodnout o vztahu k veřejnému osvětlení a jeho opravách a o další existenci městského rozhlasu nebo o zavedení jiného způsobu plošného informování obyvatelstva.

Město bude dále aktivně pokračovat v Programu regenerace městské památkové zóny a připravuje projekt sportovně rekreační zóny v oblasti koupaliště a Obory.

5. Podpora všech oblastí života města – kapitola, která se věnuje převážně činnostem, které město přímo nezajišťuje. Je zde zahrnuta činnost organizací, které město zřizuje v oblastech školství, kultura, tělovýchova, sport, ostatní zájmová činnost, zdravotnictví, sociální péče, požární ochrana, ale i podpora a vytváření podmínek pro činnost nejrůznějších spolků, sdružení a dalších složek neziskového sektoru.

4. Návrh rozvoje na roky 2005 – 2006

Návrh rozvoje města byl zpracován v následující tabulce, částky, uvedené ve sloupci „2005 / vlastní zdroje“ jsou zapracovány v návrhu rozpočtu Města Lomnice nad Popelkou na rok 2005 tak, jak byl zveřejněn (2.2.2005), částky, uvedené ve sloupci „2005 / vnější zdroje“ jsou zpracovány dle žádostí či rozhodnutí o financování z mimorozpočtových zdrojů – úvěry, svazky obcí, dotace či příspěvky ze státního rozpočtu, rozpočtu Libereckého kraje, grantů, nadací a jiných zdrojů.

Předpokládaný  rozvoj 

města  Lomnice  nad  Popelkou

v  letech  2005 – 2006

Datum: 4.2.2005

 

poř.č.

Oblast

2005

2006

vlastní zdroje

(tis.Kč)

vnější zdroje

(tis.Kč)

vlastní zdroje

(tis.Kč)

vnější zdroje

(tis.Kč)

1.

Rozvoj  bydlení   

       

1.1.

Příprava území

       

1.1.1.

změny územního plánu

120

     

1.1.2.

urbanistické studie

495

     

1.1.3.

projektová dokumentace

600

     

1.1.4.

výkupy pozemků

100

     

1.1.5.

inženýrské sítě

       

1.2.

Výstavba nájemních bytů

-

-

   

2.

Opravy  komunikací

       

2.1.

Komunikace ve správě Libereckého kraje

       

2.1.1.

požadavky a jednání s Libereckým krajem

-

     

2.2.

Místní komunikace

       

2.2.1.

zpracování přehledu o místních komunikacích, stanovení pořadí důležitosti, projektová dokumentace

700

-

   

2.2.2.

projektová dokumentace – zaměření komunikací

100

     

2.2.3.

zpracování finanční analýzy, realizace – krytí převážně úvěrem

-

úvěr,

rozhodne R M 3.3.2005, Z M 14.4.05

   

3.

Občanská  vybavenost, obchod, služby

       

3.1.

Supermarket  výstavba, uvedení do provozu

       

3.1.1.

majetkové vypořádání v lokalitě u benzínové pumpy

5

-

   

3.2.

Zakoupení areálu Olymp

       

3.2.1.

koupě – úvěr, splátky úvěru, úroky

splátky 174

úroky 235

úvěr    KB a.s. 6.500

   

3.2.2.

využití především pro Technické služby Města Lomnice nad Popelkou - zlepšení podmínek pro činnost, soustředění techniky a materiálů do jednoho místa

opravy

800

     

3.2.3.

využití pro Policii ČR – vyřešení současných nevyhovujících podmínek. Nutnost zachování Policie ve městě z důvodu bezpečnosti občanů a majetku

-

     

3.2.4.

Byty – v současné době jsou vybudovány 2, možnost vybudování dalších /i malometrážních/.

opravy 400

dotace MMR ČR         500

   

3.3.

Dokončení výstavby vodovodu Rváčov

       

3.3.1.

realizace

3.650

dotace MZe ČR 2.121

+ podíl VHS Turnov 600

-

VHS Turnov

3.3.2.

technický dozor investora

70

-

-

-

3.4.

Projektová příprava rozvoje města

       

3.4.1.

projektová dokumentace na ostatní vodovody a kanalizace, projekt Čistá Jizera

370

VHS Turnov 825

   

3.4.2.

rekonstrukce kotelny Základní umělecká škola – projektová dokumentace

100

-

   

3.4.3.

ostatní, nespecifikované dokumentace

170

-

-

-

3.5.

Získání ZTKO (kompostárny) a její využití v rámci odpadového hospodářství Lib. Kraje

právní služby 20

-

   

3.6.

Vyřešení  majetkoprávního sporu města s ČSAD Semily o určení vlastníka pozemku Autobusového nádraží

právní služby 20

-

   

3.7.

Pečovatelská služba – rozšíření a zkvalitnění činnosti.

stavební úpravy 210

-

   

3.8.

Provedení úprav v bývalém objektu Dětského centra zdraví a přestěhování DDM do tohoto objektu

       

3.8.1.

stavební úpravy

1.550

-

   

3.8.2.

využití podkroví – studie, projektová dokumentace

80

-

   

3.8.2.

využití podkroví – realizace

-

     

3.9.

Vybudování dětského hřiště v souladu s novými právními předpisy, v objektu stávajícího DDM. Projednat s majitelem části pozemků v areálu  možnost jejich odprodeje městu

       

3.9.1.

majetkoprávní vypořádání – výkup pozemků

-

-

600

 

3.9.2.

příprava realizace, projektová dokumentace

100

-

   

3.9.3.

realizace

-

-

500

dotace

3.10.

ČOV – zajištění provedení opravy  a tím zabezpečení funkčnosti. Projektová příprava pro výstavbu nové ČOV

       

3.10.1.

dofinancování pořízení ČOV – splátky úvěru, úroky z úvěru

splátky 3.322 úroky 55

-

-

-

3.10.2.

majetkoprávní narovnání – řízení s pozemky

zaměření50

     

3.10.3.

opravy, rekonstrukce ČOV

-

VHS Turnov

-

VHS Turnov

3.11.

Instalace městského informačního systému

-

MR Tábor

   

3.12.

Vybudování veřejných WC

 

-

   

3.12.1.

příspěvek ČSAD Semily a.s. na provoz WC na autobusovém nádraží

60

-

   

3.12.2.

příprava a realizace vlastních veřejných WC

-

-

   

4.

Majetek Města

       

4.1.

Získání vybraných pozemků od Pozemkového fondu

-

-

   

4.2.

Péče o veškerý majetek města

-

-

   

4.2.1.

rekonstrukce radnice – projektová dokumentace

130

-

   

4.2.2.

rekonstrukce radnice – oprava krovu

-

1.450

   

4.2.3.

rekonstrukce radnice – bezbariérový vstup

var. 100

var. 100

   

4.2.4.

rekonstrukce radnice – ostatní rekonstrukce

-

9.100

   

4.2.5.

úprava izolace suterénu MŠ Dášenka

560

-

500

-

4.2.6.

úpravy v areálu hřiště Základní školy T.G.Masaryka

10

-

100

 

4.2.7.

opravy SOŠ – bývalého lesnického učiliště

200

-

   

4.2.8.

oprava opěrné zdi ZUŠ

50

-

   

4.2.9.

rekonstrukce kotelny ZUŠ

-

-

   

4.2.10.

přepojení septiku ZUŠ

70

     

4.2.11.

rekonstrukce kotelny kina

200

-

900

-

4.2.12.

Tylovo divadlo – nátěr střechy

70

-

   

4.2.13.

Tylovo divadlo – oprava toalet

100

-

200

 

4.2.14.

přípojka k domu čp.417 (bývalá služebna VČE) – šatny k zimnímu stadionu

50

-

   

4.2.15.

poliklinika – nátěry oken

70

-

   

4.2.16.

poliklinika – rekonstrukce střešní krytiny

21

-

700

 

4.2.17.

LDN – oprava střechy

140

-

   

4.2.18.

bytové hospodářství a nebytové prostory - opravy

785

-

   

4.2.19.

rekonstrukce veřejného osvětlení

250

-

   

4.2.20.

zastřešení schodiště mezi zimním stadionem a strojovnou/restaurací

230

-

   

4.2.21.

demolice staré hasičské zbrojnice

 

var. 750

var. 750

 

4.2.22.

demolice šaten na koupališti

300

-

   

4.2.23.

ostatní drobné opravy nemovitostí

830

-

   

4.3.

Pokračování v Programu regenerace památek

       

4.3.1.

Tylovo divadlo – oprava omítek

400

dotace MKČR 400

400

 

4.4.

Sportovně rekreační zóna v oblasti koupaliště a Obory

       

4.4.1.

studie Sportovně rekreační zóny, předložení veřejnosti k diskusi

80

-

   

4.4.2.

regenerace lokality louky pod hrází rybníka v Oboře

5

grant Nadace Partner-ství

145

   

4.4.3.

realizace Sportovně rekreační zóny

-

-

   

5.

Podpora všech oblastí života města

       

5.1.

školství

6.002

-

   

5.2.

kultura

3.250

-

   

5.3.

tělovýchova, sport

950

-

   

5.4.

ostatní zájmová činnost

634

-

   

5.5.

zdravotnictví

275

-

   

5.6.

sociální péče

2.295

dotace MPSV sociální dávky

8.500

   

5.7.

požární ochrana

2.410

-

   

5. Závaznost programu rozvoje

Program rozvoje města byl, v souladu s § 84, odst. 2 písm. a) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schválen Zastupitelstvem města Lomnice nad Popelkou usnesením č.7/05/Z dne 17. 2. 2005.

Program rozvoje města je závazný pro Město Lomnice nad Popelkou a všechny jeho orgány   a složky.

Veškeré změny programu rozvoje města musí být schváleny stejným postupem zastupitelstvem města.

Program rozvoje města je umístěn i na internetových stranách města a městského úřadu: www.mu-lomnice.cz.

 

V Lomnici nad Popelkou, 4. února 2005
Jaroslava Hynková, starostka

Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz