Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

MĚSTSKÉ MUZEUM A GALERIE LOMNICE NAD POPELKOU


Adresa: Husovo náměstí 43, Lomnice nad Popelkou, PSČ 512 51

Kontakt: ředitel Bc. Jan Drahoňovský, tel. 481 671 872, e-mail: muzeum.lomnice@seznam.cz web: www.lomnicenadpopelkou.cz/lomuzeum.htm

Soupis činností:

I. Muzeum a galerie
 1. Dokumentace dějin města i jeho okolí včetně soustavného shromažďování, evidování a ošetřování hmotných dokladů vývoje přírody a společnosti regionu.
 2. Zajištění vlastivědné činnosti spojené s odborným obhospodařováním kulturně-historických pamětihodností města Lomnice nad Popelkou:
  • sbírková činnost (činnosti, jimiž se uskutečňuje tvorba, ochrana a správa sbírek) v působnosti daného regionu.
  • odborné zpracování a dokumentace sbírek včetně základního konzervátorského ošetření a fotodokumentace.
  • prezentační činnosti - vytváření stálých expozic a péče o ně, pořádání pravidelných krátkodobých výstav zahájených vernisážemi s tradičním společenským pohoštěním, výměny exponátů či ucelených souborů, vydávání katalogů a průvodců sbírkami a výstavami v rámci finančních možností příspěvkové organizace, průvodcovská činnost, vlastní zhotovování plakátů a pozvánek, publikační činnost v tisku a ostatních médiích s regionální i celostátní působností.
  • pořádání přednášek a přednáškových cyklů, koncertů, besed, jarmarků, vzpomínkových akcí a promítání filmů.
  • spolupráce s jinými subjekty, které působí v některé z oblastí, v nichž organizace naplňuje účel svého zřízení.
  • pronájem prostor, které organizace spravuje, pro kulturní, společenské a podnikatelské účely jiným subjektům za podmínek, které stanoví ředitel příspěvkové organizace v souladu se zřizovací listinou.
  • prodej upomínkových předmětů, tiskovin, publikací a předmětů vztahujících se k hlavní činnosti příspěvkové organizace a tradicím města.
  • pronájem uměleckých a historických předmětů ze svých sbírek za úplatu v souladu s podmínkami stanovenými ve zřizovací listině.
 3. Povinnost ukládání, péče a ošetřování kroniky města Lomnice nad Popelkou.
II. Knihovna
 1. Zajišťování celoročního (dle otevíracích hodin) půjčování knih, časopisů, videokazet, CD a antikvariátní prodej občanům v obvodu své působnosti.
 2. Budování univerzálních knihovních fondů odborné, populárně naučné a krásné literatury, dalších dokumentů a informačních pramenů (zejména periodika, audio, video a multimediální dokumenty) se zřetelem k potřebám občanů všech sociálních a národnostních skupin města.
 3. Zajišťování meziknihovní výpůjční služby.
 4. Zajišťování přístupu k informacím bez ohledu na místo jejich vzniku, zpřístupňování knihovnických a informačních zdrojů včetně zdrojů přístupných prostřednictvím sítě Internet.
 5. Pořádání exkurzí, besed, přednášek, výstav a jiných kulturních akcí podporujících hlavní poslání a činnost knihovny.
 6. Spolupráce s dalšími veřejnými knihovnami v rámci České republiky i na úrovni mezinárodní.
 7. Spolupráce městské knihovny s městským muzeem a galerií na tvorbě a rozvoji expozic, jakož i dalších aktivit dle pokynů ředitele instituce.
Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz