Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města
Povinně zveřejňované informace

PRAVIDLA  PRO  ZAJIŠTĚNÍ  PŘÍSTUPU  K  INFORMACÍM

čl. 1.
Úvod

Tato pravidla pro zajištění přístupu k informacím ( dále jen pravidla ) upravují organizační a procedurální otázky pro realizaci zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), v podmínkách Města Lomnice nad Popelkou a Městského úřadu Lomnice nad Popelkou. Jejich cílem není duplicitní citace vybraných ustanovení zákona, ale sjednocení postupu zaměstnanců městského úřadu a orgánů města při jejich aplikaci.

čl. 2.
Zveřejňování informací (obsah)

Město Lomnice nad Popelkou (dále jen „Město“) jako povinný subjekt dle § 2 odst.1 zákona je povinno zveřejňovat dle § 5 zákona tyto informace:

a) informace o Městě jako právnické osobě (viz příloha č.2)
b) organizační strukturu městského úřadu (viz příloha č.3)
c) možnosti podávání opravných prostředků proti rozhodování odborů městského úřadu i orgánů  
Města (viz příloha č.4)
d) postup úřadu při vyřizování žádostí o informace (viz příloha č.1)
e) přehled nejdůležitějších předpisů (viz příloha č.5 )
f) sazebník úhrad za poskytování informací ( viz. čl. 9 )
g) výroční zprávu o poskytování informací za předchozí kalendářní rok ( viz. čl. 10 pravidel )

Dalšími informacemi, které  Město dle § 5 odst. 4 zákona zveřejňuje, jsou usnesení rady města  a zastupitelstva města, platné obecně závazné vyhlášky a nařízení města, rozpočet Města na příslušný kalendářní rok, záměry nakládat s městským rozpočtem, aktuální pořadník pro přidělování bytů.
Ostatní informace jsou zveřejňovány dle rozhodnutí orgánů Města a vedoucích pracovníků městského úřadu v rámci kompetencí vymezených zákonem o obcích, jednacím a organizačním řádem pro činnost komisí a organizačním řádem městského úřadu.

 

čl. 3.
Způsob a rozsah zveřejnění informací (formy)

Město zveřejňuje informace těmito způsoby:
a) na úřední desce - usnesení orgánů města, obecně závazné vyhlášky, rozpočet města
b) v denním tisku a sdělovacích prostředcích - tiskové zprávy
c) na podatelně městského úřadu a u příslušných pracovníků městského úřadu - k nahlédnutí předpisy, možno vyzvednout tiskopisy a formuláře
d) způsobem umožňujícím dálkový přístup (internet) - údaje dle písm. a), dále zadání veřejných zakázek (mimo zjednodušené zadání), prezentace města na webových stránkách www.mu-lomnice.cz (včetně umožnění přístupu v tzv. Internetové kavárně, jejíž provoz zajišťuje Kulturní a informační středisko Města Lomnice nad Popelkou ).

 

čl. 4.
Stanovení veřejných registrů

Na městském úřadu jsou vedeny a spravovány registry
a) registr obyvatel
b) matriční knihy
c) evidence bytů
d) evidence přestupků
e) evidence plátců místního poplatku ze psů

Vzhledem k tomu, že informace v těchto registrech nejsou každému přístupné, nevztahuje se na ně v souladu s § 5 odst.3 zákona povinnost jejich zveřejnění.

 

čl. 5.
Stanovení doprovodných informací

Doprovodné informace dle § 3 odst. 4 zákona nejsou zveřejňovány automaticky, ale sdělovány   při poskytování informací na základě žádosti.

 

čl. 6.
Ochrana údajů

Zveřejňování a poskytování některých údajů může být vyloučeno, případně omezeno. Děje se tak jen za dodržení podmínek stanovených zákonem.

 

6.1. Ochrana utajovaných skutečností

Jako informace spadající do režimu utajovaných skutečností dle § 7 zákona jsou považovány informace takto označené v seznamu utajovaných skutečností. Za stanovení a označení příslušného stupně utajení v podmínkách městského úřadu zodpovídá dle § 2 odst. 9 zákona č.148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tajemník městského úřadu.

 

6.2. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje, které se nezveřejňují, ani neposkytují, jsou zejména osobní data fyzických osob vedená v informačních systémech dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (především rodná čísla), informace vypovídající o soukromí občanů a další údaje, které by mohly narušit právo na ochranu osobnosti, přičemž není podstatné, zda se jedná o údaje sdělené žadatelem, jinou osobou nebo získané v rámci správního řízení.

6.3. Ochrana obchodního tajemství

Údaje sdělené uchazeči o veřejné zakázky při podávání nabídek v rámci všech způsobů zadávání dle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, jsou považovány za obchodní tajemství pouze v tom případě, že je za obchodní tajemství uchazeči v nabídkách výslovně označí.

6.4. Ochrana údajů o majetkových poměrech

Jako důvěrné údaje o majetkových poměrech občanů jsou považovány zejména údaje zjištěné při vymáhání nedoplatků při exekučním řízení (správa místních poplatků) a při řízení o poskytování dávek sociální péče. Rovněž se nezveřejňují údaje uvedené žadateli o přidělování bytu do nájmu dle pořadníku v podkladech  pro hodnocení naléhavosti bytové potřeby.

 

čl. 7.
Okruh vnitřních pokynů a personálních předpisů

Za vnitřní pokyny a personální předpisy městského úřadu dle  § 11 odst.1 písm. a) zákona jsou zejména považovány:
- pokyny pro inventarizaci majetku
- pokyny k provedení prověrek a kontrol (např.BOZP)
- stanovení paušálů cestovních náhrad
- směrnice pro automobilovou dopravu
- požární a evakuační řád
- pracovní řád
- podpisový řád
- spisový řád
- směrnice o oběhu dokladů
- pracovní náplně
- pravidla pro hospodaření s prostředky sociálního fondu
- pravidla odměňování zaměstnanců
- pravidla pro používání průkazů
- pravidla o oběhu účetních dokladů a provádění hospodářských dispozic

čl. 8.
Povinnosti a postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informací

Ústně a telefonicky podané žádosti vyřizují volení zástupci, vedoucí zaměstnanci i ostatní zaměstnanci v rámci své působnosti dané organizačním řádem Městského úřadu v Lomnici nad Popelkou.
Písemně podané žádosti (stejně tak i prostřednictvím faxu a internetem) v souladu s § 13 a § 14 zákona jsou evidovány v centrální evidenci, vedené v sekretariátu starosty městského úřadu. Žádosti podané jinde jsou předány k vyřízení příslušným zaměstnancům k zaevidování a vyřízení.
Vyřízení žádosti je možné v souladu s § 14 odst. 3 zákona těmito způsoby :

a) poskytnutím informace - písemnou odpovědí nebo nahlédnutím do spisu (o tom učiní zaměstnanec záznam),

b) odložením žádosti - je-li tato žádost neúplná nebo ji žadatel přes výzvu nedoplnil (o tom vyhotoví zaměstnanec protokol),

c) odmítnutím žádosti - pokud se žádosti nevyhoví (pouze formou rozhodnutí s náležitostmi dle § 15 odst. 2 zákona, které vydá vedoucí příslušného odboru).

Poskytování informací o životním prostředí se řídí zvláštní právní úpravou (zákon  č.123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů).
Postup při vyřizování žádostí o informace je schematicky znázorněn v příloze č.1.

čl. 9.
Sazebník úhrad

Zveřejňování informací provádí město na své náklady. Poskytování informací na základě žádosti (ústní i písemné) je prováděno za úhradu. Výši úhrady za poskytnutí informace stanoví vedoucí odboru dle sazebníku.

mzdové náklady 60,- Kč za každou započatou hodinu práce zaměstnance spojené            
s vyhledáváním informace
100,- Kč za každou započatou hodinu práce zaměstnance spojené
s náročným vyhledáváním informace, popř. zapojením dalších
zaměstnanců či odborů do záležitosti

materiálové náklady 2,- Kč za každý list pořizované fotokopie formátu A4
3,- Kč za každý list pořizované fotokopie formátu A3

doručovací náklady ........ hodnota poštovného dle platného ceníku

Překročí-li kalkulovaná cena výše úhrady částku 200,-Kč, je její výše před poskytnutím informace sdělena žadateli a informace je poskytnuta pouze s jeho výslovným souhlasem s výší uhrady.
Úhradu za poskytnutí informace provede žadatel na podatelně městského úřadu nebo bezhotovostní platbou na účet Města před podáním informace.

 

čl. 10.
Zpracování výroční zprávy

Výroční zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací za uplynulý kalendářní rok v rozsahu dle § 18 zákona zpracuje na základě údajů z evidence vedené vedoucími odborů tajemník a předloží ji ke schválení městské radě tak, aby mohla být zveřejněna do 1.března běžného roku.

 

čl. 11.
Přístup k předpisům

Přístup k předpisům obsaženým ve sbírce zákonů je každému umožněn v úředních hodinách v podatelně městského úřadu, kde do nich může každý nahlédnout.
Obecně závazné vyhlášky města a pravidla přijatá orgány města jsou k nahlédnutí v podatelně městského úřadu.

čl. 12.
Závěrečná ustanovení

Koordinaci postupu dle pravidel zajišťuje tajemník. Při řešení otázek neupravených těmito pravidly se postupuje dle zákona a obecně platných předpisů.

Přílohy

Příloha č.1   Schématické znázornění postupu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací
Příloha č.2   Informace o Městě Lomnice nad Popelkou
Příloha č.3   Organizační struktura městského úřadu
Příloha č.4   Podávání opravných prostředků proti rozhodnutí odborů městského úřadu a orgánů    
města
Příloha č.5   Přehled nejdůležitějších předpisů pro jednání a rozhodování města

Výroční zprávy
Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz