Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Kolaudační rozhodnutí pro změnu stavby - stavební úpravy domu čp. 1281 Lomnice n.Pop.

Vložil: Bc. Petr Tomeš - Oddělení stavební úřad
Na úřední desce od 12.01.2007 do 08.02.2007
Typ dokumentu: Jiný dokument
Účinnost od 12.01.2007 do 31.01.2007

Městský úřad Lomnice nad Popelkou

stavební úřad

Husovo náměstí 6, 512 51 Lomnice nad Popelkou

 

Sp.zn.: MULO 645/2006/ 1501 Tš Lomnice nad Popelkou, dne: 12. 1. 2007

Vyřizuje: Petr Tomeš

E-mail: Stavebni@mu-lomnice.cz

Telefon: 481 629 029

Stavebník:

Iva Kosová, nar. 16. 6. 1963, Smetanova 1281, 512 51 LOMNICE NAD POPELKOU

 

 

Veřejná vyhláška

Kolaudační rozhodnutí

Městský úřad Lomnice nad Popelkou, stavební úřad, jako stavební úřad věcně a místně příslušný dle § 117 odst. 1 písm. a) zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") rozhodl dne 12. 1. 2007 ve věci návrhu na vydání kolaudačního rozhodnutí pro stavbu: změna stavby - stavební úpravy domu čp. 1281 v Lomnici nad Popelkou - změna vytápění stavby - byt v 8 n.p. střední sekce, pro kterou bylo vydáno stavební povolení dne 19.8.1998 stav. 658/97/81 na pozemcích: stavební parcely 2082/1 a 2082/2 v kat. území LOMNICE NAD POPELKOU, který podal Iva Kosová, nar. 16. 6. 1963, Smetanova 1281, 512 51 LOMNICE NAD POPELKOU takto:

Podle § 82 odst. 1 stavebního zákona se

povoluje užívání

stavby: změna stavby - stavební úpravy domu čp. 1281 v Lomnici nad Popelkou - změna vytápění stavby - byt v 8 n.p. střední sekce, pro kterou bylo vydáno stavební povolení dne 19.8.1998 stav. 658/97/81 a dodatečné povolení stavby dne 11.7.2006 pod č. j.: S/2004/ 585/Tš na pozemcích: stavební parcely 2082/1 a 2082/2 v kat. území LOMNICE NAD POPELKOU, která obsahuje:

  • úpravy domovního plynovodu, zřízení teplovodního systému ÚT s kotlem na zemní plyn kombinovaným s ohřevem TUV v provedení turbo s odtahem spalin do venkovního prostoru.

Účel užívání této stavby vymezuje Městský úřad Lomnice nad Popelkou, stavební úřad podle § 34 odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona takto:

  • stavba pro bydlení - stavební úpravy části stavby bez změny účelu v jejím užívání.

Pro užívání stavby Městský úřad Lomnice nad Popelkou, stavební úřad stanoví podle § 82 odst. 1 stavebního zákona a § 34 odst. 1 písm. d) vyhlášky č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona tyto podmínky:

  1. Další rozšíření domovního plynovodu a instalace dalších plynových spotřebičů mohou být provedeny pouze na základě souhlasu příp. stavebního povolení vydaného příslušným stavebním úřadem.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů:

Iva Kosová, nar. 16. 6. 1963, Smetanova 1281, 512 51 LOMNICE NAD POPELKOU

Odůvodnění

Městský úřad Lomnice nad Popelkou, stavební úřad obdržel dne 4. 12. 2006 návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí. Podání bylo předepsaným způsobem doloženo.

Městský úřad Lomnice nad Popelkou, stavební úřad opatřením ze dne 11. 12. 2006 oznámil zahájení kolaudačního řízení a nařídil ústní jednání spojené s místním šetřením dne: 9. 1. 2007 (úterý) konané v místě: na místě stavby - před domem čp. 1281 Lomnice nad Popelkou, ul. Smetanova. Námitky a připomínky účastníků řízení a stanoviska dotčených orgánů státní správy mohly být uplatněny nejpozději při ústním jednání. V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky a připomínky.

V kolaudačním řízení bylo zjištěno, že stavba je provedena podle projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem ve stavebním řízení a že byly dodrženy podmínky stanovené ve stavebním povolení. Drobné odchylky skutečného provedení stavby od ověřené projektové dokumentace, které jsou v ní vyznačeny, nevyžadují zvláštní řízení a Městský úřad Lomnice nad Popelkou, stavební úřad je vzal na vědomí.

V řízení bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva vlastníků pozemků a staveb na nich. Na základě výsledku byl stanoven okruh účastníků řízení ve smyslu § 78 stavebního zákona.

K užívání stavby se, jako dotčený orgán státní správy, vyjádřil Oblastní inspektorát práce pro Ústecký a Liberecký kraj, Ústí na Labem ( vyjádření do protokolu z ústního jednání a místního šetření ) a toto vyjádření není záporné a neobsahuje žádné podmínky. V průběhu řízení nebyla jiná stanoviska, vyjádření nebo jiná opatření dotčenými orgány státní správy uplatněna.

Městský úřad Lomnice nad Popelkou, stavební úřad v průběhu kolaudačního řízení neshledal důvody bránící vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl proto způsobem uvedeným ve výroku.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat u Městského úřadu Lomnice nad Popelkou, stavebního úřadu odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení. První den lhůty je následující po dni oznámení. O odvolání rozhoduje Krajský úřad Libereckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, Liberec.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý z účastníků řízení dostal jeden stejnopis.

 

 

 

Petr Tomeš

vedoucí stavebního úřadu

 

 

Tato písemnost musí být vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Lomnice nad Popelkou a též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se považuje písemnost za doručenou byla-li v této lhůtě splněna i povinnost zveřejnění písemnosti způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 

 

Datum vyvěšení: .................... Datum sejmutí: ....................

 

.................... ....................

Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí

Razítko: Razítko:

 

 

Dotčené orgány státní správy:

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje,úz.odbor, nabř. Svatopluka Čecha 185, 513 01 SEMILY 1

Krajská hygienická stanice - územní pracoviště Semily, U stadionu 204, 513 01 SEMILY 1

Městský úřad - odbor životního prostředí, Husova 82, 513 13 SEMILY

Městský úřad - orgán ochrany ovzduší, Husovo nám. 6, 512 51 LOMNICE NAD POPELKOU

Oblastní inspektorát práce, SNP 2720/21, 400 11 ÚSTÍ NAD LABEM 11

Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz