Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby - vodovodní přivadeč Lomnice n.Pop.

Vložil: Bc. Petr Tomeš - Oddělení stavební úřad
Na úřední desce od 29.12.2006 do 23.01.2007
Typ dokumentu: Jiný dokument
Účinnost od 29.12.2006 do 14.01.2007

Městský úřad Lomnice nad Popelkou

stavební úřad

Husovo náměstí 6, 512 51 Lomnice nad Popelkou

 

Sp.zn.: MULO 598/2006/ 1368 Tš                                     Lomnice nad Popelkou, dne: 28. 12. 2006

Vyřizuje: Petr Tomeš

E-mail: Stavebni@mu-lomnice.cz

Telefon: 481 629 029

 

Navrhovatel:

Vodohospodářské sdružení Turnov, Ant. Dvořáka 287, 511 01 TURNOV 1 - v zastoupení: Ing. Jaroslav Vávra, Na Vápence 759/23, 468 22 ŽELEZNÝ BROD

 

Veřejná vyhláška

Oznámení

o zahájení územního řízení o umístění stavby a pozvání k ústnímu jednání a místnímu šetření

Dne 8. 11. 2006 podal navrhovatel Vodohospodářské sdružení Turnov, Ant. Dvořáka 287, 511 01 TURNOV 1 - v zastoupení: Ing. Jaroslav Vávra, Na Vápence 759/23, 468 22 ŽELEZNÝ BROD návrh na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: vodovodní přivaděč DN 150 na pozemcích: stavební parcely 2394, pozemkové parcely 2068/4, 2079/2, 2232/1 a 2371 v kat. území LOMNICE NAD POPELKOU. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení o umístění stavby.

Městský úřad Lomnice nad Popelkou, stavební úřad, jako stavební úřad věcně a místně příslušný dle § 117 odst. 1 písm. a) zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje v souladu s ustanovením § 36 odst. 4 stavebního zákona zahájení územního řízení o umístění stavby a současně nařizuje ústní jednání a místní šetření na den

30. 1. 2007 (úterý) v 9:30 hodin.

Místo konání: na místě samém - před domem čp. 576 Lomnice nad Popelkou ( u prodejny stavebnin ).

Do podkladů rozhodnutí mohou účastníci řízení nahlédnout u Městského úřadu Lomnice nad Popelkou, stavebního úřadu (návštěvní dny: pondělí, středa) a při ústním jednání.

Účastníci řízení mohou své námitky a připomínky uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě mohou sdělit svá stanoviska dotčené orgány státní správy. Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Účastník řízení nebo jeho zástupce je v souladu s ustanovením § 36 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele. Případně je třeba dále předložit doklad opravňující k jednání za právnickou osobu.

 

 

 

 

Petr Tomeš

vedoucí stavebního úřadu

Tato písemnost musí být vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Lomnice nad Popelkou a též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se považuje písemnost za doručenou byla-li v této lhůtě splněna i povinnost zveřejnění písemnosti způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 

 

Datum vyvěšení: .................... Datum sejmutí: ....................

 

.................... ....................

Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí

Razítko: Razítko:

 

 

 

Dotčené orgány státní správy:

Drážní úřad, sekce stavební, Wilsonova 80, 121 06 PRAHA 2

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje,úz.odbor, nabř. Svatopluka Čecha 185, 513 01 SEMILY 1

Krajská hygienická stanice - územní pracoviště Semily, U stadionu 204, 513 01 SEMILY 1

Městský úřad - odbor životního prostředí, Husova 82, 513 13 SEMILY

Městský úřad - silniční správní úřad, Husova 82, 513 13 SEMILY

Městský úřad - silniční správní úřad, Husovo nám. 6, 512 51 LOMNICE NAD POPELKOU

Policie ČR - DI, 513 01 SEMILY 1

Vojenská ubytovací a stavební správa, Teplého 1899, 530 59 PARDUBICE

 

Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz