Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Usnesení ze 4. schůze rady města (11.12.2006)

Vložil: ing. Ivo Bělonohý - Vedení města
Na úřední desce od 22.12.2006 do 08.01.2007
Typ dokumentu: Usnesení Rady města

U S N E S E N Í

 

ze 4. schůze Rady města Lomnice nad Popelkou konané dne 11. prosince 2006

 

 

 Rada města souhlasí                                                                                                  1.21 / 06 / R

 

a) s odkladem splatnosti nájemného za IV. čtvrtletí 2006 dle nájemní smlouvy č. ev. 202.4-205/03 ze dne 19. 12. 2003, mezi Městem Lomnice nad Popelkou jako pronajímatelem a družstvem SAL, se sídlem Semily, jako nájemcem, a to ve dvou splátkách ve výši 2x 50.000,- Kč, v termínech do 30. 11. 2006 a 25. 12. 2006, na základě žádosti nájemce.

 

 

b) v souladu s § 102 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 6 Vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, s úpravou výše úhrad za poskytování pečovatelské služby organizační složkou Pečovatelská služba Města Lomnice nad Popelkou a s vnitřním předpisem organizační složky Pečovatelská služba Města Lomnice nad Popelkou č. PS 3/2006, Výše úhrad za poskytování pečovatelské služby, dle návrhu předloženého Olgou Noskovou, ředitelkou uvedené organizační složky, s účinností od 1. 1. 2007.

 

 

Rada města schvaluje                                                                                                1.22 / 06 / R

 

a) dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. ev. 202.4-1/05 ze dne 31. 12. 2004, mezi Městem Lomnice nad Popelkou jako pronajímatelem a příspěvkovou organizací Technické služby Města Lomnice nad Popelkou jako nájemcem, týkající se lesů ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, ve smyslu stanovení výše nájemného za kalendářní rok 2007, které je stanoveno částkou 1,- Kč.

 

 

b) záměr darování majetku Města Lomnice nad Popelkou, a to inv. č. 2/220 vodovod Rváčov (včetně čerpací stanice na st.p.č. 208, k.ú. Rváčov) v pořizovací ceně 16.256.771,00 Kč, dále inv. č. 2/210 čerpací stanice na st.p.č. 2325 v pořizovací ceně 6.712,00 Kč, inv.č. 301010117 pozemek st.p.č. 2325 o výměře 31 m2 v pořizovací ceně 122,00 Kč, inv.č. 30104118 pozemek p.p.č. 2890/1 o výměře 1385 m2 v pořizovací ceně  252,00 Kč v souvislosti s ukončením výstavby investiční akce „Vodovod Rváčov“.

 

 

c) záměr prodeje pozemku p.p.č. 231/2, kultura ostatní plocha, o výměře 189 m2, k.ú. Lomnice nad Popelkou, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, s podmínku výstavby obytného nebo multifunkčního objektu na tomto pozemku.

 

 

d) dodatek č. 1 nájemní smlouvy č.j. 1764/02 ze dne 18. 12. 2001, uzavřené mezi Městem Lomnice nad Popelkou jako pronajímatelem a Josefem Novotným, bytem Lomnice nad Popelkou, jako nájemcem, týkající se nájmu části pozemku p.p.č. 231/2, k.ú. Lomnice nad Popelkou, ve smyslu prodloužení nájmu dle této smlouvy do 31. 5. 2007, s účinností od 1. 1. 2007.

 

 

e) dodatek č. 1 nájemní smlouvy č.j. 1765/02 ze dne 18. 12. 2001, uzavřené mezi Městem Lomnice nad Popelkou jako pronajímatelem a Zdeňkem Pickou, bytem Lomnice nad Popelkou, jako nájemcem, týkající se nájmu části pozemku p.p.č. 231/2, k.ú. Lomnice nad Popelkou, ve smyslu prodloužení nájmu dle této smlouvy do 31. 5. 2007, s účinností od 1. 1. 2007.

 

 

f) dodatek č. 1 nájemní smlouvy č.j. 1766/02 ze dne 18. 12. 2001, uzavřené mezi Městem Lomnice nad Popelkou jako pronajímatelem a ing. Jiřím Jiránkem, bytem Lomnice nad Popelkou, jako nájemcem, týkající se nájmu části pozemku p.p.č. 231/2, k.ú. Lomnice nad Popelkou, ve smyslu prodloužení nájmu dle této smlouvy do 31. 5. 2007, s účinností od 1. 1. 2007.

 

 

g) po projednání s ostatními členy zastupitelstva města rozvojové projekty,  předkládané Městem Lomnice nad Popelkou do databáze projektů Libereckého kraje pro období 2007 – 2013, prostřednictvím projektu Partnerství pro Liberecký kraj.

Rada města současně schvaluje

- pořízení projektové dokumentace, architektonických studií včetně předběžného propočtu investičních nákladů k 15 vybraným projektům. Předmětné studie budou následně předloženy radě města a zastupitelstvu města k projednání.

 

 

h) provedení dílčí finanční kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Sdružením obcí Libereckého kraje u příspěvkových organizací Města Lomnice nad Popelkou:

     1. Dům dětí a mládeže „Sluníčko“ Lomnice nad Popelkou, okres Semily,

2. Kulturní a informační středisko Města Lomnice nad Popelkou,

3. Léčebna dlouhodobě nemocných Lomnice nad Popelkou,

4. Městské muzeum a galerie Lomnice nad Popelkou,

5. Mateřská škola „Lvíček“ Lomnice nad Popelkou, okres Semily,

6. Mateřská škola „Klubíčko“ Lomnice nad Popelkou, okres Semily,

7. Mateřská škola „Dášenka“ Lomnice nad Popelkou, okres Semily,

8. Technické služby Města Lomnice nad Popelkou,

9. Základní škola praktická a základní škola speciální Lomnice nad Popelkou, příspěvková organizace,

10. Základní škola T.G.Masaryka Lomnice nad Popelkou, okres Semily,

11. Základní umělecká škola Lomnice nad Popelkou, okres Semily

a ukládá

- Vladimíru Mastníkovi, starostovi, zajistit všechny náležitosti ze strany Města Lomnice nad Popelkou k provedení těchto kontrol.

 

 

i) dodatek č. 4 k upřesnění jmenovacího dekretu č.j. P/03/167/Ma ze dne 16. 5. 2003, kterým se prodlužuje doba trvání pracovního poměru MUDr. Heleny Boháčové, jmenované do funkce ředitelky příspěvkové organizace Léčebna dlouhodobě nemocných Lomnice nad Popelkou, do 31. 12. 2007.

 

 

Rada města bere na vědomí                                                                                      1.23 / 06 / R

 

a) v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a Nařízením vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, úpravu platu, vyvolanou změnou platového stupně Mgr. Josefu Svobodovi, řediteli příspěvkové organizace Kulturní a informační středisko Města Lomnice nad Popelkou, dle předloženého návrhu, s účinností od 1. 12. 2007.

 

 

b) nároky některých ředitelů příspěvkových organizací Města Lomnice nad Popelkou na úpravu vybraných složek platu těchto ředitelů.

 

 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města                                                   1.24 / 06 / R

 

- vzít na vědomí skutečnost, že se výkupy pozemků v rozvojové lokalitě OM 1 u letního stadionu v roce 2006 neuskuteční z důvodu, že nedošlo k dohodě na jednotné kupní ceně se všemi vlastníky pozemků pod budoucími komunikacemi.

 

 

 

Usnesení byla přijata většinou hlasů.

 

V Lomnici nad Popelkou, dne 11. prosince 2006

 

 

Mgr. Josef Šimek                                                              Vladimír Mastník                                                                 

               místostarosta                                                                        starosta


Dokument k otevření či stažení ve formátu: DOC
Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz