Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Zápis ze 3. zasedání zastupitelstva města (14.12.2006)

Vložil: ing. Ivo Bělonohý - Vedení města
Na úřední desce od 20.12.2006 do 08.01.2007
Typ dokumentu: Zápis ze zasedání ZM

Z Á P I S

 

ze 3. zasedání Zastupitelstva města Lomnice nad Popelkou

 konaného dne 14. prosince 2006

 

 

Přítomni:        13 členů zastupitelstva města (Stanislav Dlouhý, Jan Drahoňovský, Roman Dušta, Petr Havel, ing. Bohumil Hercík, ing. Miloš Jirman, Vladimír Mastník, MUDr. Jiří Mlejnek, PaedDr. Pavel Pavelka, Mgr. Josef Šimek, ing. Miroslav Šmiraus, Stanislav Zelinka, Václav Zelmanovič)

 

                        17 občanů

                                  

Omluveni:      ing. Vlastimil Bambas, ing. Jaroslav Braun, ing. Josef Hubař, ing. Pavel Kučera          

                        tajemník městského úřadu ing. Ivo Bělonohý

                       

Pozvánka na zasedání zveřejněna: 7. 12. 2006

Zasedání zahájeno:  18.05 hodin

Zasedání řídil: starosta Vladimír Mastník

Pověření zajištěním zápisu z dnešního zasedání: Jana Šnajdrová, vedoucí odboru vnitřní správy

Ověření zápisu z minulého zasedání:  ing. Miloš Jirman, PaedDr. Pavel Pavelka

– bez závad

Návrhová komise: předseda – Roman Dušta, členové – MUDr. Jiří Mlejnek, Václav       

                       Zelmanovič. Schválena jednomyslně.

Ověřovatelé dnešního zápisu: PaedDr. Pavel Pavelka, Petr Havel. Schváleno jednomyslně.

 

Program:

Organizační, koncepční záležitosti a výkon funkce zřizovatele:

    1.   Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za systém nakládání s odpady

    2.   Zpráva o finanční činnosti DSO Mikroregion Tábor

    3.   Výjimečně přípustná stavba u stadionu

Finanční záležitosti:

    4.   Úpravy rozpočtu Města Lomnice nad Popelkou pro rok 2006

    5.   Rozpočtové provizorium Města Lomnice nad Popelkou na rok 2007

Nemovitosti města, ostatní majetek města, majetkoprávní záležitosti:

    6.   Výkupy pozemků v rozvojové lokalitě OM 1 u letního stadionu

    7.   Bezúplatný převod pozemků pro bydlení od Pozemkového fondu ČR

    8.   Prodej pozemku p.p.č. 2261/1, k.ú. Lomnice nad Popelkou

    9.   Rozhodnutí o případném prodeji domu čp. 886 – „Úřednický dům“

   10.  Směna pozemku st.p.č. 400/9, k.ú. Lomnice nad Popelkou  pod trafostanicí
          na Podměstí

  11.   Další prodej pozemků na Hrádkách

  12.   Prodej pozemku p.p.č. 416/2, k.ú. Lomnice nad Popelkou

  13.   Prodej pozemku p.p.č. 788 a části pozemku p.p.č. 381/1, k.ú. Lomnice nad Popelkou

  14.   Prodej části pozemku p.p.č. 768/1, k.ú. Tuháň u Stružince

  15.   Prodej pozemku p.p.č. 3185/2, k.ú. Lomnice nad Popelkou

  16.   Prodej pozemku p.p.č. 1233, k.ú. Rváčov

  17.  Návrh na prodej nadzemní části objektu bývalého DDM, Bezručova ulice

 

Původně plánovaný bod o prodeji a výkupu spoluvlastnického podílu na pozemcích v k.ú. Lomnice nad Popelkou byl z důvodu čekání na vyjasnění vztahů paní Křikavové s Pozemkovým fondem z jednání vypuštěn.

Program přijat jednomyslně.

 

Organizační, koncepční záležitosti a výkon funkce zřizovatele

 

1.   Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za systém nakládání s odpady

Jana Šnajdrová: přednesla doporučení rady města na vydání nové obecně závazné vyhlášky Města Lomnice nad Popelkou o místním poplatku za nakládání s komunálním odpadem. Oproti stávající vyhlášce bylo kromě několika technických záležitostí navrženo zvýšení poplatku ze 450,- na 480,- Kč a vysvětlila stanovení sazby dle zákona o místních poplatcích.

Připomínky a dotazy: nebyly

Usnesení:         Zastupitelstvo města vydává v souladu s § 84 odst.2 písm.i) zákona č.128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku Města Lomnice nad popelkou o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s účinností od 1.ledna 2007.

Hlasování:        11 členů pro (Stanislav Dlouhý, Jan Drahoňovský, Roman Dušta, Petr Havel,
ing. Bohumil Hercík, ing. Miloš Jirman, Vladimír Mastník, MUDr. Jiří Mlejnek, Mgr. Josef Šimek, Stanislav Zelinka, Václav Zelmanovič)

                         1  člen proti (ing. Miroslav Šmiraus)

                         1  člen se zdržel (PaedDr.Pavel Pavelka)

 

2.   Zpráva o finanční činnosti DSO Mikroregion Tábor

Starosta Vladimír Mastník: upozornil, že předloženou zprávu by mělo zastupitelstvo vzít na vědomí, ale sám si představuje příští zprávu jinak.

Připomínky a dotazy: nebyly

Usnesení:   Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o finanční činnosti DSO Mikroregion Tábor.

Hlasování:        13 členů pro

 

3.   Výjimečně přípustná stavba u stadionu

Bc. Petr Tomeš:  seznámil s funkčním využitím lokality vedle stadionu podle změny územního plánu č. 3, kde je stavba rodinného domu pouze výjimečně přípustná po schválení zastupitelstvem města. Vlastníkem pozemku je paní Hnyková, jejíž zájem o stavbu rodinného domu nebyl radou města dne 15. 8. 2006 usnesením podpořen. Toto usnesení bylo dne
29. 11. 2006 zrušeno a  zastupitelstvu města doporučeno zájemkyni vyhovět.

Připomínky a dotazy:  nebyly

Usnesení:  Zastupitelstvo města souhlasí s umístěním stavby pro bydlení, jako výjimečně přípustné stavby, v rozvojové lokalitě SR 1 (u stadionu) – území sportu a rekreace, dle žádosti Hany Hnykové, Lomnice nad Popelkou.

Hlasování:        12 členů pro (Stanislav Dlouhý, Jan Drahoňovský, Petr Havel, ing. Bohumil Hercík, ing. Miloš Jirman, Vladimír Mastník, MUDr. Jiří Mlejnek, PaedDr. Pavel Pavelka, Mgr. Josef Šimek, ing. Miroslav Šmiraus, Stanislav Zelinka, Václav Zelmanovič)

                          1 člen se zdržel (Roman Dušta)

 

Finanční záležitosti

 

4.   Úpravy rozpočtu Města Lomnice nad Popelkou pro rok 2006

Vlasta Zikešová:  seznámila se 4. úpravou rozpočtu na rok 2006 s uvedením jednotlivých položek příjmové i výdajové části, které se obě snížily o 250 tis. Kč.

Připomínky a dotazy:

            Petr Havel: dotaz, proč se na ohňostroj při příjezdu Mikuláše nesháněli sponzoři, finance z rozpočtu se mohly použít jinde.

            Stanislav Zelinka: minulá rada města ohňostroj nepodpořila. Současná rada již neměla dostatek času na sehnání sponzorů, proto volila v zájmu občanů cestu úhradou z rozpočtu.

            Starosta Vladimír Mastník: po nástupu nového vedení města bylo jednoznačně rozhodnuto zachovat tradici ohňostroje a zaplatit ji z propagace města, když KIS nemělo dostatek finančních prostředků.

            Josef Pěnička: ohňostroj byl občany dobře hodnocen, financování se určitě vyplatilo.

Usnesení:         Zastupitelstvo města schvaluje Rozpočtové opatření č. 57/2006 - dílčí úpravu rozpočtu Města Lomnice nad Popelkou pro rok 2006 snížením jak příjmové tak i výdajové části
o – 250 tis. Kč. Po této úpravě bude rozpočet Města Lomnice n. Pop.  vyčíslen částkou ve výši 74.705 tis. Kč a to včetně doposud přijatých dotací v objemu 1.107 tis. Kč /stav ke dni 30.11.2006/.

Hlasování:        12 členů pro (Stanislav Dlouhý, Jan Drahoňovský, Roman Dušta, ing. Bohumil Hercík, ing. Miloš Jirman, Vladimír Mastník, MUDr. Jiří Mlejnek, PaedDr. Pavel Pavelka,
Mgr. Josef Šimek, ing. Miroslav Šmiraus, Stanislav Zelinka, Václav Zelmanovič

                          1 člen se zdržel (Petr Havel)

 

5.  Rozpočtové provizorium Města Lomnice nad Popelkou na rok 2007

Vlasta Zikešová:  seznámila tvorbou rozpočtového provizoria a zdůraznila, že do doby, než bude přijat rozpočet na rok 2007, budou financovány pouze nejnutnější provozní výdaje v intencích rozpočtu roku předchozího, v případě havárií lze hradit se souhlasem rady města i tyto náklady.

Připomínky a dotazy: nebyly

Usnesení:         Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové provizorium Města Lomnice nad Popelkou na období od 1. ledna 2007 do schválení rozpočtu Města Lomnice nad Popelkou na rok 2007 dle ustanovení § 13 odst.1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

V době rozpočtového provizoria budou hrazeny jen nejnutnější provozní výdaje v intencích rozpočtu I/Q roku předchozího, které zajišťují plynulé hospodaření Města Lomnice nad Popelkou a organizací  jím  zřízených, z ostatních nákladů  budou hrazeny pouze náklady na likvidaci případných havárií.  Výdaje na dlouhodobý majetek mohou být pořízeny v případech pokračování započaté akce,  na jejíž úhradu jsou zajištěny dotační zdroje. 

Zároveň  zastupitelstvo města pro období závěru roku 2006, kdy již nebude zastupitelstvo zasedat, z operativních důvodů vyslovuje předběžný souhlas s případnými změnami rozpočtu
s tím, že tyto změny provede Rada města. Současně stanovuje, že na prvním zasedání zastupitelstva budou tyto změny dodatečně schváleny.

Hlasování:        13 členů pro

 

 

Nemovitosti města, ostatní majetek města, majetkoprávní záležitosti

 

6.  Výkupy pozemků v rozvojové lokalitě OM 1 u letního stadionu

Ing. Milena Rádlová:  seznámila s postupem výkupu pozemků v této rozvojové lokalitě, kdy se přes veškerou snahu do dnešní doby nepodařil od všech vlastníků sehnat souhlas k jednotné kupní ceně. Rada města proto doporučuje, aby prozatím bylo projednávání přerušeno.

Starosta Vladimír Mastník:  doplnil, že někteří vlastníci pozemků se snaží nasazením ceny město vydírat.

Připomínky a dotazy: nebyly

Usnesení:         Zastupitelstvo bere na vědomí, že se výkupy pozemků v rozvojové lokalitě OM 1 u letního stadionu v r. 2006 neuskuteční z důvodu, že nedošlo k dohodě na jednotné kupní ceně se všemi vlastníky pozemků pod budoucími komunikacemi.

Hlasování:        13 členů pro

 

7.  Bezúplatný převod pozemků pro bydlení od Pozemkového fondu ČR

Ing. Milena Rádlová: seznámila s možností města bezúplatně získat pozemky pro bydlení převodem od Pozemkového fondu. Rada města převod doporučuje.

Připomínky a dotazy: nebyly

Usnesení:  Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod pozemku p.p.č. 3171/8 souvisejícího se stavbou domu čp. 1188 v Lomnici nad Popelkou – DPS, dále pozemků v lokalitách určených územním plánem pro bydlení - pozemky p.p.č. 2269/5, 877/2, 877/3, 884/2, 1137/3, 1137/4, 1137/5, 1137/6, 1137/7, 1137/8, 2310/2, 1033/6, 1033/10, 1064/4, 1064/8, 1007/6, 1007/17, 1007/18, 1007/19, 1007/20, vlastnický podíl 1/3 k pozemkům 1033/1, 1033/9, 1033/66, 1033/67, vše kú. Lomnice nad Popelkou, od České republiky - Pozemkového fondu, se sídlem Praha, do vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou.

Hlasování:        13 členů pro

 

8.  Prodej pozemku p.p.č. 2261/1, k.ú. Lomnice nad Popelkou

Ing. Milena Rádlová:  jedná se o pozemek v sousedství manželů Mařasových a je s ním počítáno pro budoucí realizaci komunikace v rozvojové lokalitě OM 1. Proto rada města nedoporučuje pozemek prodat.

Připomínky a dotazy: nebyly

Usnesení:         Zastupitelstvo města neschvaluje prodej části pozemku p.p.č. 2261/1, o výměře cca 320 m2, kultura orná půda, kú. Lomnice nad Popelkou, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, na základě žádosti manželů Ing. Vladimíra a Renaty Mařasových, bytem Lomnice nad Popelkou, z důvodu ponechání předmětného pozemku ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou pro budoucí realizaci pěší komunikace v rozvojové lokalitě OM1.

Hlasování:        13 členů pro

 

9.  Rozhodnutí o případném prodeji domu čp. 886 – „Úřednický dům“

Ing. Milena Rádlová: dům čp. 886 má 10 bytových jednotek a od roku 2004 byl nabízen k prodeji nejprve nájemcům a po jejich nezájmu realitní kanceláři. První nabídka z dubna 2006 ve výši 1,75 mil. Kč nebyla radou města akceptována. Druhá pozdější nabídka ve výši 2 mil. Kč byla projednána současnou radou města a ta doporučila zrušit záměr prodeje a ponechat nemovitost ve vlastnictví města.

Starosta Vladimír Mastník:  dům sice není v dobrém stavu, ale město ho nemůže prodat pod cenou, i proto, že dům patří mezi nejhezčí budovy v této části města. Bude vyvinuta snaha získat finance na jeho rekonstrukci.

Připomínky a dotazy: nebyly

Usnesení:         Zastupitelstvo města neschvaluje prodej domu čp. 886, ul. Bezručova, Lomnice nad Popelkou, s pozemkem st.p.č. 1117, o výměře 857 m2 a p.p.č. 3218, o výměře 1034 m2, vše kú. Lomnice nad Popelkou, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, a zrušuje záměr prodeje uvedených nemovitostí z důvodu ponechání v majetku Města Lomnice nad Popelkou.

Hlasování:        13 členů pro

 

10.  Směna pozemku starosta.p.č. 400/9, k.ú. Lomnice nad Popelkou  pod trafostanicí
         na Podměstí

Ing. Milena Rádlová:  Technolen technický textil požádal město o výměnu parcel u trafostanice na Podměstí za pěšinku od Jatek k nádraží, která je ve vlastnictví Technolenu. Rada města doporučuje vyhovět za předem sjednané podmínky zajištění právního přístupu pěšinky na ulici Komenského u Jatek.

Připomínky a dotazy: nebyly

Usnesení:         Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemků st.p.č. 400/9, o výměře 54 m2,  a části  p.p.č. 1563/3 (dle nového geometrického plánu č. 1741-58/2005 pozemek p.p.č. 1563/7) o výměře 62 m2, kú. Lomnice nad Popelkou, které jsou ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou za pozemek p.p.č. 1707/5, o výměře 229 m2, kú. Lomnice nad Popelkou, který je ve vlastnictví společnosti Technolen technický textil, a.s., se sídlem Lomnice nad Popelkou, za podmínky zajištění právního přístupu z pozemku p.p.č. 1707/5 kú. Lomnice nad Popelkou na veřejnou komunikaci p.p.č. 2361/2 kú. Lomnice nad Popelkou .

Hlasování:        13 členů pro

 

11.  Další prodej pozemků na Hrádkách

Ing. Milena Rádlová:  Jedná se o poslední pozemek v řadě na Hrádkách a jeho prodej byl schválen manželům Sezimovým za kupní cenu 65,- Kč/m2. Ti však od smlouvy odstoupili
a přihlásili se manželé Panenkovi, kteří cenu akceptují. Rada prodej doporučuje.

Připomínky a dotazy: nebyly

Usnesení:         1. Zastupitelstvo města bere na vědomí odstoupení manželů Václava a Dany Sezimových, bytem Lomnice nad Popelkou od kupní smlouvy na pozemek p.p.č. 2019/9,
o výměře
646 m2, kultura orná půda, kú. Lomnice nad Popelkou, jehož prodej byl schválen usnesením Zastupitelstva města dne 20. 4. 2006.

            2. Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku p.p.č. 2019/9, o výměře 646 m2, kultura orná půda, kú. Lomnice nad Popelkou, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, manželům Liborovi a Ivě Panenkovým, bytem  Praha, kupní cena nabídková 65,- Kč/m2.

Hlasování:        13 členů pro

 

12.  Prodej pozemku p.p.č. 416/2, k.ú. Lomnice nad Popelkou

Ing. Milena Rádlová:  jedná se o maličký pozemek mezi dvěma zahrádkami, ze kterého není přístup na žádnou veřejnou komunikaci, došlo i k dohodě se sousedy. Rada města doporučuje prodat pozemek manželům Szönyiovým za obvyklou kupní cenu 100,- Kč/m2.

Připomínky a dotazy: nebyly

Usnesení:         Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku p.p.č. 416/2, o výměře 28 m2, kultura trvalý travní porost, kú. Lomnice nad Popelkou, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, manželům Gejzovi a Monice Szönyiovým, bytem Lomnice nad Popelkou, kupní cena 100,- Kč/m2.

Hlasování:        13 členů pro

 

13.  Prodej pozemku p.p.č. 788 a části pozemku p.p.č. 381/1, k.ú. Lomnice nad Popelkou

Ing. Milena Rádlová:  Jedná se o pozemky pod čp. 751 a dvěma přilehlými garážemi a rada města doporučuje schválit prodej žadatelům v návaznosti na platnou kupní smlouvu z roku 1991.

Připomínky a dotazy: nebyly

Usnesení:  Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku st.p.č. 788, o výměře 174 m2
a pozemků st.p.č. 2606 o výměře
16 m2 a st.p.č. 2607 o výměře 18 m2
- pod 2 garážemi, vše v kú. Lomnice nad Popelkou, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou spoluvlastníkům manželům Zdeňku a Lence Morávkovým - podíl 1/3, Dagmar Tůmové - podíl 1/3, manželům Václavu
a Marii Typltovým - podíl 1/3, všichni bytem Lomnice nad Popelkou, v souladu s ustanovením kupní smlouvy čj. 986/91 ze dne 17. 10. 1991 uzavřené mezi Městem Lomnice nad Popelkou
a spoluvlastníky domu čp. 721, Lomnice nad Popelkou. Kupní cena 100,- Kč/m2.

Hlasování:        13 členů pro

 

14.  Prodej části pozemku p.p.č. 768/1, k.ú. Tuháň u Stružince

Ing. Milena Rádlová:  Jedná se o část lesního pozemku na rozhraní k. ú. Tuháň. Žadatelé chtějí
u své chaty stavět septik a studnu, Rada města doporučuje prodej za cenu obvyklou 25, Kč/m2.

Připomínky a dotazy: nebyly

Usnesení:  Zastupitelstvo města schvaluje prodej části pozemku p.p.č. 768/1, kú. Tuháň
u Stružince, kultura les, výměra dle nového geometrického plánu – cca
100 m2, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, panu Miroslavu Vorlovi, bytem Liberec, kupní cena 25,- Kč/m2. Vyhotovení geometrického plánu na oddělení pozemku zajistí kupující na vlastní náklady.

Hlasování:        13 členů pro

 

15.  Prodej pozemku p.p.č. 3185/2, k.ú. Lomnice nad Popelkou

Ing. Milena Rádlová:  Pozemek byl kdysi vykoupen městem pro stavbu komunikace na sídlišti, která ale nakonec byla zbudována jinde. Proto rada města v rámci majetkoprávního narovnání doporučuje prodej za stejnou cenu, za jakou byl pozemek vykoupen, tj. 5,- Kč/m2.

Připomínky a dotazy: nebyly

Usnesení:  Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku p.p.č. 3185/2, o výměře 61 m2, kultura zahrada, kú. Lomnice nad Popelkou, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, paní Ludmile Matoušové, bytem Lomnice nad Popelkou, kupní cena v rámci majetkoprávního narovnání 5,‑Kč/m2.

Hlasování:        13 členů pro

 

16.  Prodej pozemku p.p.č. 1233, k.ú. Rváčov

Ing. Milena Rádlová:  Jedná se o prudký úzký svah k chatě žadatelů na Černé, cesta je jen schůdná, není sjízdná. Rada města doporučuje prodej za cenu obvyklou 25,- Kč/m2.

Připomínky a dotazy: nebyly

Usnesení:  Zastupitelstvo města schvaluje prodej části pozemku p.p.č. 1233, kultura ostatní plocha, kú. Rváčov, výměra dle nového geometrického plánu – cca 150 m2, který je ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, panu Jaroslavu Sýkorovi, bytem Praha, kupní cena 25,- Kč/m2. Vyhotovení geometrického plánu na oddělení pozemku zajistí kupující na vlastní náklady.

Hlasování:        13 členů pro

 

17.  Návrh na prodej nadzemní části objektu bývalého DDM, Bezručova ulice

Ing. Milena Rádlová:  v bývalém areálu DDM zbyl poslední objekt, od loňského roku je nabízen k prodeji. Přihlásil se zájemce o odkoupení za 2.000,- Kč s nabídkou odstranění stavby z pozemku na vlastní náklady. Rada města prodej doporučuje.

Připomínky a dotazy: nebyly

Usnesení:  Zastupitelstvo města schvaluje prodej nadzemní části bývalé klubovny v bývalém areálu domu dětí a mládeže, ul. Bezručova 130, Lomnice nad Popelkou, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, panu Janu Palounkovi, bytem Lomnice nad Popelkou,  za nabídkovou cenu 2000,- Kč, s podmínkou, že  předmětný objekt odstraní z pozemku na vlastní náklady kupující do 31. 5. 2007.

Hlasování:        13 členů pro

 

18.  Diskuse

 

Josef Pěnička:  dotaz na řešení oprav komunikací ve městě a dotaz na složené cihly  u Jatek –
čí je materiál a čí je pozemek, na kterém stojí.

→ Starosta Vladimír Mastník:  všechny komunikace vedoucí z náměstí jsou krajské, žádosti o finanční prostředky jsou pravidelně opakovány. V plánu je nejprve oprava komunikace do Želech a potom na Košov. Oprava komunikace na Rváčov je odložena na neurčito. Pozemek u Jatek je ve vlastnictví firmy Technolen TT a složené cihly jsou pana Palounka.

 

 

19.  Usnesení, závěr

 

Předseda návrhové komise konstatoval, že o jednotlivých bodech schváleného programu bylo hlasováno jednotlivě, byly projednány podle jednacího řádu zastupitelstva města a není potřeba
o nich dále hlasovat.

 

Zasedání ukončeno:  18.55 hodin

 

Ověřovatelé zápisu z dnešního jednání zastupitelstva shledali, že tento zápis souhlasí s průběhem jednání i s přijatými usneseními, což stvrzují svými podpisy.

 

Ze zasedání byl pořízen audiozáznam, který je uložen u tajemníka MěÚ.    

 

 

 V Lomnici nad Popelkou, 14. 12. 2006

   

Petr Havel

  

PaedDr. Pavel Pavelka

                                  

                                                                                              Vladimír Mastník

                                                                                                     starosta

 

 

 


Dokument k otevření či stažení ve formátu: DOC
Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz