Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Usnesení ze 3.zasedání zastupitelstva města (14.12.2006)

Vložil: ing. Ivo Bělonohý - Vedení města
Na úřední desce od 20.12.2006 do 08.01.2007
Typ dokumentu: Usnesení Zastupitelstva města

 

 

U S N E S E N Í

 

ze 3. zasedání Zastupitelstva města Lomnice nad Popelkou

konaného dne 14. prosince 2006

 

 

 

Zastupitelstvo města vydává                                                                                     1.10 / 06 / Z

 

- v souladu s § 84 odst. 2, písm. i) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku Města Lomnice nad Popelkou č. 7/2006, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, s účinností od 1. ledna 2007.

 

 

Zastupitelstvo města bere na vědomí                                                                       1.11 / 06 / Z

 

a) zprávu o finanční činnosti dobrovolného svazku obcí Mikroregion Tábor.

 

 

b) skutečnost, že se výkupy pozemků v rozvojové lokalitě OM 1 u letního stadionu v roce 2006 neuskuteční z důvodu, že nedošlo k dohodě na jednotné kupní ceně se všemi vlastníky pozemků pod budoucími komunikacemi.

 

 

c) odstoupení manželů Václava a Dany Sezimových, bytem Lomnice nad Popelkou od kupní smlouvy na pozemek p.p.č. 2019/9, o výměře 646 m2, kultura orná půda, k.ú. Lomnice nad Popelkou, jehož prodej byl schválen usnesením zastupitelstva města dne 20. 4. 2006.

Zastupitelstvo města současně schvaluje

- prodej předmětného pozemku p.p.č. 2019/9, o výměře 646 m2, kultura orná půda, k.ú. Lomnice nad Popelkou, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, manželům Liborovi a Ivě Panenkovým, bytem  Praha, kupní cena nabídková 65,- Kč/m2.

 

 

Zastupitelstvo města souhlasí                                                                                   1.12 / 06 / Z

 

- s umístěním stavby pro bydlení, jako výjimečně přípustné stavby, v rozvojové lokalitě SR 1 (u stadionu) – území sportu a rekreace, dle žádosti Hany Hnykové, Lomnice nad Popelkou.

 

 

Zastupitelstvo města schvaluje                                                                                 1.13 / 06 / Z

 

a) rozpočtové opatření č. 57/2006 - dílčí úpravu rozpočtu Města Lomnice nad Popelkou pro rok 2006 snížením jak příjmové tak i výdajové části
o 250 tis. Kč. Po této úpravě bude rozpočet Města Lomnice nad Popelkou vyčíslen částkou ve výši 74.705 tis. Kč a to včetně doposud přijatých dotací v objemu 1.107 tis. Kč (stav ke dni 30. 11. 2006).

 

 

b) rozpočtové provizorium Města Lomnice nad Popelkou na období od 1. ledna 2007 do schválení rozpočtu Města Lomnice nad Popelkou na rok 2007 dle ustanovení § 13 odst.1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

V době rozpočtového provizoria budou hrazeny jen nejnutnější provozní výdaje v intencích rozpočtu prvního čtvrtletí roku předchozího, které zajišťují plynulé hospodaření Města Lomnice nad Popelkou a organizací  jím  zřízených, z ostatních nákladů budou hrazeny pouze náklady na likvidaci případných havárií. Výdaje na dlouhodobý majetek mohou být pořízeny v případech pokračování započaté akce,  na jejíž úhradu jsou zajištěny dotační zdroje. 

Zastupitelstvo města současně vyslovuje souhlas

- z operativních důvodů s případnými změnami rozpočtu pro období závěru roku 2006, kdy již nebude zastupitelstvo zasedat s tím, že tyto změny provede rada města.

Zastupitelstvo města současně stanovuje,

- že na prvním zasedání zastupitelstva města budou tyto změny dodatečně schváleny.

 

 

Zastupitelstvo města schvaluje                                                                                 1.14 / 06 / Z

 

a) bezúplatný převod pozemku p.p.č. 3171/8 souvisejícího se stavbou domu čp. 1188 v Lomnici nad Popelkou – DPS, dále pozemků v lokalitách určených územním plánem pro bydlení - pozemky p.p.č. 2269/5, 877/2, 877/3, 884/2, 1137/3, 1137/4, 1137/5, 1137/6, 1137/7, 1137/8, 2310/2, 1033/6, 1033/10, 1064/4, 1064/8, 1007/6, 1007/17, 1007/18, 1007/19, 1007/20, vlastnický podíl 1/3 k pozemkům 1033/1, 1033/9, 1033/66, 1033/67, vše kú. Lomnice nad Popelkou, od České republiky - Pozemkového fondu, se sídlem Praha, do vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou.

 

 

b) směnu pozemků st.p.č. 400/9, o výměře 54 m2,  a části  p.p.č. 1563/3 (dle nového geometrického plánu č. 1741-58/2005 pozemek p.p.č. 1563/7) o výměře 62 m2, k.ú. Lomnice nad Popelkou, které jsou ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou za pozemek p.p.č. 1707/5, o výměře 229 m2, kú. Lomnice nad Popelkou, který je ve vlastnictví společnosti Technolen technický textil, a.s., se sídlem Lomnice nad Popelkou, za podmínky zajištění právního přístupu z pozemku p.p.č. 1707/5, k.ú. Lomnice nad Popelkou na veřejnou komunikaci p.p.č. 2361/2, k.ú. Lomnice nad Popelkou .

 

  

c) prodej pozemku p.p.č. 416/2, o výměře 28 m2, kultura trvalý travní porost, k.ú. Lomnice nad Popelkou, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, manželům Gejzovi a Monice Szönyiovým, bytem Lomnice nad Popelkou, kupní cena 100,- Kč/m2.

 

 

d) prodej pozemku st.p.č. 788, o výměře 174 m2 a pozemků st.p.č. 2606 o výměře 16 m2 a st.p.č. 2607 o výměře 18 m2 - pod 2 garážemi, vše v k.ú. Lomnice nad Popelkou, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou spoluvlastníkům manželům Zdeňku a Lence Morávkovým - podíl 1/3, Dagmar Tůmové - podíl 1/3, manželům Václavu a Marii Typltovým - podíl 1/3, všichni bytem Lomnice nad Popelkou, v souladu s ustanovením kupní smlouvy č.j. 986/91 ze dne 17. 10. 1991 uzavřené mezi Městem Lomnice nad Popelkou a spoluvlastníky domu čp. 721, Lomnice nad Popelkou. Kupní cena 100,- Kč/m2.

 

 

e) prodej části pozemku p.p.č. 768/1, k.ú. Tuháň u Stružince, kultura les, výměra dle nového geometrického plánu, výměra cca 100 m2, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, Miroslavu Vorlovi, bytem Liberec, kupní cena 25,- Kč/m2. Vyhotovení geometrického plánu na oddělení pozemku zajistí kupující na vlastní náklady.

 

 

f) prodej pozemku p.p.č. 3185/2, o výměře 61 m2, kultura zahrada, k.ú. Lomnice nad Popelkou, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, Ludmile Matoušové, bytem Lomnice nad Popelkou, kupní cena v rámci majetkoprávního narovnání 5,‑Kč/m2.

 

 

g) prodej části pozemku p.p.č. 1233, kultura ostatní plocha, k.ú. Rváčov, výměra dle nového geometrického plánu, výměra cca 150 m2, který je ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, Jaroslavu Sýkorovi, bytem Praha, kupní cena 25,- Kč/m2. Vyhotovení geometrického plánu na oddělení pozemku zajistí kupující na vlastní náklady.

 

 

h) prodej nadzemní části bývalé klubovny v bývalém areálu domu dětí a mládeže, ulice Bezručova 130, Lomnice nad Popelkou, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, Janu Palounkovi, bytem Lomnice nad Popelkou,  za nabídkovou cenu 2.000,- Kč, s podmínkou, že  předmětný objekt odstraní z pozemku na vlastní náklady kupující do 31. 5. 2007.

 

 

Zastupitelstvo města neschvaluje                                                                             1.15 / 06 / Z

 

a) prodej části pozemku p.p.č. 2261/1, o výměře cca 320 m2, kultura orná půda, k.ú. Lomnice nad Popelkou, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, na základě žádosti manželů Ing. Vladimíra a Renaty Mařasových, bytem Lomnice nad Popelkou, z důvodu ponechání předmětného pozemku ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou pro budoucí realizaci pěší komunikace v rozvojové lokalitě OM1.

 

b) prodej domu čp. 886, ulice Bezručova, Lomnice nad Popelkou, s pozemkem st.p.č. 1117, o výměře 857 m2 a p.p.č. 3218, o výměře 1034 m2, vše k.ú. Lomnice nad Popelkou, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, a zrušuje záměr prodeje uvedených nemovitostí z důvodu ponechání v majetku Města Lomnice nad Popelkou.

  

 

Usnesení byla přijata většinou hlasů.

 

V Lomnici nad Popelkou, dne 14. prosince 2006       

 

  

 

Mgr. Josef Šimek                                                              Vladimír Mastník                                                                 

               místostarosta                                                                        starosta


Dokument k otevření či stažení ve formátu: DOC
Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz