Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Oznámení o zahájení stavebního řízení - účelová komunikace Rváčov - Stružinec

Vložil: Bc. Petr Tomeš - Oddělení stavební úřad
Na úřední desce od 15.12.2006 do 08.01.2007
Typ dokumentu: Jiný dokument
Účinnost od 15.12.2006 do 02.01.2007

Městský úřad Lomnice nad Popelkou

stavební úřad

Husovo náměstí 6, 512 51 Lomnice nad Popelkou

 

Sp.zn.: MULO 455/2006/ 1162 Tš Lomnice nad Popelkou, dne: 15. 12. 2006

Vyřizuje: Petr Tomeš

E-mail: Stavebni@mu-lomnice.cz

Telefon: 481 629 029

Stavebník:

Ministerstvo zemědělství, Zemědělská agentura a Pozemkový úřad Semily, Bítouchovská 1, 513 01 SEMILY 1

 

Veřejná vyhláška

 

Oznámení

o zahájení stavebního řízení

 

Dne 11. 9. 2006 podal stavebník Ministerstvo zemědělství, Zemědělská agentura a Pozemkový úřad Semily, Bítouchovská 1, 513 01 SEMILY 1 žádost o vydání stavebního povolení pro stavbu: účelová komunkace na pozemcích: pozemkové parcely 3328/1, 3329, 5000, 5027 v kat. území LOMNICE NAD POPELKOU, pozemkové parcely 2005, 2013 v kat. území RVÁČOV, pozemkové parcely 1260/1 a 2000 v kat. území STRUŽINEC U LOMNICE NAD POPEL.. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Městský úřad Lomnice nad Popelkou, stavební úřad, jako speciální stavební úřad příslušný dle § 40 odst. 5 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen silniční zákon ) a § 120 zákona č. 50/1976 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků ( stavební zákon ), oznamuje v souladu s ustanovením § 61 odst. 4 stavebního zákona zahájení stavebního řízení a jelikož jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, upouští ve smyslu § 61 odst. 2 stavebního zákona od ústního jednání.

Účastníci řízení mohou své námitky a připomínky uplatnit nejpozději do 18. 1. 2007, jinak k nim nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě mohou sdělit svá stanoviska dotčené orgány státní správy. Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Do podkladů rozhodnutí mohou účastníci řízení ve shora uvedené lhůtě nahlédnout u Městského úřadu Lomnice nad Popelkou, stavebního úřadu (návštěvní dny: pondělí, středa).

Účastník řízení nebo jeho zástupce je v souladu s ustanovením § 36 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele. Případně je třeba dále předložit doklad opravňující k jednání za právnickou osobu.

 

 

 

 

 

 

Petr Tomeš

vedoucí stavebního úřadu

 

 

Tato písemnost musí být vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Lomnice nad Popelkou a též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se považuje písemnost za doručenou byla-li v této lhůtě splněna i povinnost zveřejnění písemnosti způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 

 

Datum vyvěšení: .................... Datum sejmutí: ....................

 

.................... ....................

Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí

Razítko: Razítko:

 

 

 

Dotčené orgány státní správy:

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje,úz.odbor, nabř. Svatopluka Čecha 185, 513 01 SEMILY 1

Krajská hygienická stanice - územní pracoviště Semily, U stadionu 204, 513 01 SEMILY 1

Městský úřad - odbor životního prostředí, Husova 82, 513 13 SEMILY

Městský úřad - silniční správní úřad, Husova 82, 513 13 SEMILY

Městský úřad - silniční správní úřad, Husovo nám. 6, 512 51 LOMNICE NAD POPELKOU

Obecní úřad, Stružinec, 512 51 LOMNICE NAD POPELKOU

Policie ČR - DI, 513 01 SEMILY 1

Vojenská ubytovací a stavební správa, Teplého 1899, 530 59 PARDUBICE

 

Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz