Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Oznámení o zahájení kolaudačního řízení a pozvání k ústnímu jednání a místnímu šetření - změna vytápění stavby domu čp. 1281 Lomnice nad Popelkou

Vložil: Bc. Petr Tomeš - Oddělení stavební úřad
Na úřední desce od 11.12.2006 do 08.01.2007
Typ dokumentu: Jiný dokument
Účinnost od 11.12.2006 do 28.12.2006

Městský úřad Lomnice nad Popelkou

stavební úřad

Husovo náměstí 6, 512 51 Lomnice nad Popelkou

 

Sp.zn.: MULO 645/2006/ 1501 Tš Lomnice nad Popelkou, dne: 11.12.2006

Vyřizuje: Petr Tomeš

E-mail: Stavebni@mu-lomnice.cz

Telefon: 481 629 029

Stavebník:

Iva Kosová, nar. 16.6.1963, Smetanova 1281, 512 51 LOMNICE NAD POPELKOU

 

 

veřejná Vyhláška

Oznámení

o zahájení kolaudačního řízení a pozvání k ústnímu jednání a místnímu šetření

 

Dne 4.12.2006 podal stavebník Iva Kosová, nar. 16.6.1963, Smetanova 1281, 512 51 LOMNICE NAD POPELKOU návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí pro stavbu: změna stavby - stavební úpravy domu čp. 1281 v Lomnici nad Popelkou - změna vytápění stavby - byt v 8 n.p. střední sekce, pro kterou bylo vydáno stavební povolení dne 19.8.1998 stav. 658/97/81 na pozemcích: stavební parcely 2082/1 a 2082/2 v kat. území LOMNICE NAD POPELKOU. Uvedeným dnem bylo zahájeno kolaudační řízení.

Městský úřad Lomnice nad Popelkou, stavební úřad, jako stavební úřad věcně a místně příslušný dle § 117 odst. 1 písm. a) zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje v souladu s ustanovením § 80 odst. 1 stavebního zákona zahájení kolaudačního řízení a současně nařizuje ústní jednání spojené s místním šetřením na den

9.1.2007 (úterý) v 12:30 hodin.

Místo konání: na místě stavby - před domem čp. 1281 Lomnice nad Popelkou, ul. Smetanova.

Do podkladů rozhodnutí mohou účastníci řízení nahlédnout u Městského úřadu Lomnice nad Popelkou, stavebního úřadu (návštěvní dny: pondělí, středa) a při ústním jednání.

Účastníci řízení mohou své námitky a připomínky uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě mohou sdělit svá stanoviska dotčené orgány státní správy. Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Stavebník je povinen připravit k ústnímu jednání zejména:

  1. projektovou dokumentaci ověřenou stavebním úřadem ve stavebním řízení
  2. popis a zdůvodnění provedených změn a odchylek od stavebního povolení a dodatečného povolení stavby pokud byly provedeny
  3. výkresy ve kterých jsou vyznačeny změny, ke kterým došlo v průběhu stavby
  4. zpráva o revizi plynových zařízení vč. tlakové zkoušky
  5. zpráva o revizi elektrických zařízení v případě, že byla provedena elektroinstalace
  6. revizní zpráva o výsledku kontroly spalinové cesty podle ČSN 73 4201:2002
  7. zpráva o revizi hromosvodů, jsou-li hromosvody instalovány.

 

Účastník řízení nebo jeho zástupce je v souladu s ustanovením § 36 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele. Případně je třeba dále předložit doklad opravňující k jednání za právnickou osobu.

 

 

 

 

 

 

Petr Tomeš

vedoucí stavebního úřadu

 

 

Tato písemnost musí být vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Lomnice nad Popelkou a též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se považuje písemnost za doručenou byla-li v této lhůtě splněna i povinnost zveřejnění písemnosti způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 

 

Datum vyvěšení: .................... Datum sejmutí: ....................

 

.................... ....................

Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí

Razítko: Razítko:

 

 

 

Dotčené orgány státní správy:

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje,úz.odbor, nabř. Svatopluka Čecha 185, 513 01 SEMILY 1

Krajská hygienická stanice - územní pracoviště Semily, U stadionu 204, 513 01 SEMILY 1

Městský úřad - odbor životního prostředí, Husova 82, 513 13 SEMILY

Městský úřad - orgán ochrany ovzduší, Husovo nám. 6, 512 51 LOMNICE NAD POPELKOU

Oblastní inspektorát práce, SNP 2720/21, 400 11 ÚSTÍ NAD LABEM 11

 

Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz