Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Usnesení ze 3. schůze rady města (29.11.2006)

Vložil: ing. Ivo Bělonohý - Vedení města
Na úřední desce od 06.12.2006 do 20.12.2006
Typ dokumentu: Usnesení Rady města

U S N E S E N Í

 

                                            ze 3. schůze Rady města Lomnice nad Popelkou konané dne 29. listopadu 2006

   

Rada města zřizuje                                                                                                     1.14 / 06 / R

 

a) kulturní komisi Rady města Lomnice nad Popelkou,

schvaluje

- statut kulturní komise Rady města Lomnice nad Popelkou, dle návrhu, který předložil Vladimír Mastník , starosta.

Rada města současně jmenuje

- členy kulturní komise:

1.  Vladimír Mastník, předseda,

2.  Jaroslav Bárta,

3.  Mgr. Jan Drahoňovský,

4.  Petr Kábrt,

5.  Lenka Krausová,

6.  Lidmila Mrázková,

7.  Mgr. Petr Pýcha,

8.  Mgr. Josef Svoboda,

9.  Mgr. Josef Šimek,

10. Jiří Zikmund.

 

 

b) sportovní komisi Rady města Lomnice nad Popelkou,

schvaluje

- statut sportovní komise Rady města Lomnice nad Popelkou, dle návrhu, který předložil Stanislav Dlouhý, člen rady města.

Rada města současně jmenuje

- členy sportovní komise:

1. Stanislav Dlouhý, předseda komise,

2. Pavel Doležal,

3. Pavel Kola,

4. Mgr. Miroslav Šulc,

5. Přemysl Šulc,

6. Zdeněk Vaněk,

7. Josef  Vilimovský.

 

  

Rada města bere na vědomí                                                                                      1.15 / 06 / R

 

a) informaci Jaroslava Holce, velitele jednotky požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů Lomnice nad Popelkou a mjr. Jana Doležala, zástupce Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje, územního pracoviště Semily

1. o stavu výjezdové techniky Jednotky požární ochrany III. stupně Lomnice nad Popelkou,

2. o případné změně Jednotky požární ochrany Lomnice nad Popelkou III. stupně na Jednotku požární ochrany Lomnice nad Popelkou II. stupně,

3. o činnosti sborů dobrovolných hasičů na území Města Lomnice nad Popelkou.

 

 

b) informaci Jiřího Šustra, ředitele příspěvkové organizace Technické služby Města Lomnice nad Popelkou,

1. o činnosti a hospodaření uvedené příspěvkové organizace,

2. o havarijním technickém stavu městského veřejného rozhlasu,

3. o zajišťování čistoty komunikací a veřejných prostranství města uvedenou příspěvkovou organizací

a ukládá

- Jiřímu Šustrovi zajistit návrh řešení odstranění havarijního stavu městského veřejného rozhlasu.

 

 

c) informaci ing. Ivo Bělonohého, tajemníka městského úřadu, o pokračování přípravy zpracování podkladů pro tvorbu programu rozvoje města na následující období.

 

 

d) informaci Mgr. Josefa Šimka, místostarosty, o záležitostech řádného provozu budov základní školy čp. 999 a čp. 1000, Lomnice nad Popelkou:

1. zajištění finančních dotačních zdrojů na solární ohřev teplé užitkové vody v přístavbě tělocvičny uvedené školy,

2. osazení topných těles v objektech školy ventily s termoregulačními hlavicemi,

3. příprava rekonstrukce kuchyně školní jídelny.

 

 

e) žádost Bedřicha Stolína, bytem Lomnice nad Popelkou,  o udělení souhlasu s umístěním výjimečně přípustné stavby, na pozemku p.p.č. 2198/1, k.ú. Lomnice nad Popelkou, který se nachází v území veřejných parků a hřbitovů (označení dle platného územního plánu sídelního útvaru Lomnice nad Popelkou).

 

 

f) usnesení rady města č. 64/06/R ze dne 13. 7. 2006, kterým rada města nedoporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p.p.č. 2261/1, k.ú. Lomnice nad Popelkou, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, dle žádosti manželů ing. Vladimíra a Renaty Mařasových, bytem Lomnice nad Popelkou, z důvodů zřízení budoucí pěší komunikace v rozvojové lokalitě OM 1 (značeno dle platného územního plánu sídelního útvaru Lomnice nad Popelkou) na požadovaném pozemku.

 

 

g) usnesení rady města č. 87/06/R písm. k) ze dne 21. 9. 2006, kterým rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p.p.č. 416/2, k.ú. Lomnice nad Popelkou, kultura trvalý travní porost, o výměře 28 m2, který je ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, manželům Gejzovi a Monice Szönyiovým, bytem Lomnice nad Popelkou, kupní cena 100,- Kč/m2.

 

 

h) usnesení rady města č. 76/06/R písm. b) ze dne 4. 8. 2006, kterým rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku st.p.č. 788 o výměře 174 m2, pozemků pod 2 garážemi na části pozemku p.p.č. 381/1, dle nového geometrického plánu označené st.p.č. 2606 o výměře 16 m2 a pozemku st.p.č. 2607 o výměře 18 m2, vše k.ú. Lomnice nad Popelkou, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou spoluvlastníkům manželům Zdeňku a Lence Morávkovým - podíl 1/3, Dagmar Tůmové - podíl 1/3, manželům Václavu a Marii Typltovým - podíl 1/3, všichni bytem Lomnice nad Popelkou, v souladu s ustanovením kupní smlouvy č.j. 986/91 ze dne 17. 10. 1991 uzavřené mezi Městem Lomnice nad Popelkou a spoluvlastníky domu čp. 721, Lomnice nad Popelkou. Kupní cena 100,- Kč/m2.

 

 

i) usnesení rady města č. 81/06/R písm. b) ze dne 15. 8. 2006, kterým rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p.p.č. 768/1, k.ú. Tuháň u Stružince, kultura les, výměra dle nového geometrického plánu, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, Miroslavu Vorlovi, bytem Liberec, kupní cena 25,- Kč/m2. Vyhotovení geometrického plánu zajistí kupující na vlastní náklady.

 

 

j) návrh ing. Bohumila Hercíka, Bc. Oty Kracíka, PaedDr. Pavla Pavelky a Mgr. Václava Šimůnka, všichni bytem Lomnice nad Popelkou, ze dne 17. 1. 2006, na bezúplatný převod budovy čp. 664, ulice Poděbradova, Lomnice nad Popelkou, kterou využívá na základě nájemní smlouvy Střední škola Lomnice nad Popelkou (dříve „Střední odborná škola, Střední odborné učiliště, Odborné učiliště, Učiliště a Praktická škola Lomnice nad Popelkou“), z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou Libereckému kraji.

Rada města současně bere na vědomí

1. usnesení rady města č. 7/06/R písm. b) ze dne 2. 2. 2006, kterým rada města uložila Jaroslavě Hynkové, tehdejší starostce, vyžádat od SOŠ, SOU, OU, U a PrŠ písemné stanovisko uvedené školy k předpokládanému současnému a budoucímu využití předmětného objektu pro činnost uvedené školy,

2. usnesení zastupitelstva města č. 8/06/Z písm. a) ze dne 20. 4. 2006, kterým zastupitelstvo města uložilo Jaroslavě Hynkové, tehdejší starostce, vyžádat od Libereckého kraje jako případného nabyvatele předmětných nemovitostí, písemné stanovisko k případnému převodu nemovitostí.

 

  

k) nabídky

1. manželů Vlastimila a Jarmily Bímových, bytem Lomnice nad Popelkou, na odprodej části pozemku p.p.č. 736, k.ú. Lomnice nad Popelkou, z jejich vlastnictví,

2. nabídku manželů Miroslava a Zdeňky Zajícových, bytem Lomnice nad Popelkou, na odprodej části pozemku p.p.č. 735/2, k.ú. Lomnice nad Popelkou, z jejich vlastnictví,

3. nabídku manželů Josefa a Evy Kyselových, bytem Lomnice nad Popelkou, na odprodej části pozemku 734, k.ú. Lomnice nad Popelkou, z jejich vlastnictví

do vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou. Tyto uvedené části pozemků jsou pod místními komunikacemi – chodníky a vozovkou.

Rada města současně ukládá

- ing. Mileně Rádlové, vedoucí odboru majetku a rozvoje města Městského úřadu Lomnice nad Popelkou, zajistit další podrobnosti k majetkoprávnímu řešení předmětné záležitosti a jednání s uvedenými vlastníky dotčených pozemků.

 

 

l) usnesení rady města č. 87/06/R písm. l) ze dne 21. 9. 2006, kterým rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit v rámci narovnání majetkoprávních vztahů prodej pozemku p.p.č. 3185/2, k.ú. Lomnice nad Popelkou, kultura zahrada, který je ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou Ludmile Matoušové, bytem Lomnice nad Popelkou, kupní cena  5,- Kč/ m2.

 

 

Rada města ukládá                                                                                                     1.16 / 06 / R

 

- Vladimíru Mastníkovi, starostovi, předložit radě města návrh na řešení systému nakládání s komunálními odpady, do 17. 1. 2007.

 

 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města                                                   1.17 / 06 / R

 

a) udělit souhlas s umístěním stavby pro bydlení, jako výjimečně přípustné stavby,  v rozvojové lokalitě SR 1 (u letního stadionu, označení dle platného územního plánu sídelního útvaru Lomnice nad Popelkou) - území sportu a rekreace, dle žádosti Hany Hnykové, bytem Lomnice nad Popelkou.

Rada města současně zrušuje

- usnesení rady města č. 82/06/R ze dne 15. 8. 2006.

 

 

b) vzít na vědomí zprávu o finanční činnosti dobrovolného svazku obcí Mikroregion Tábor, se sídlem Lomnice nad Popelkou, jehož je Město Lomnice nad Popelkou členem, v roce 2006, kterou předložil Vladimír Mastník, starosta.

 

 

c) schválit rozpočtové opatření č. 57/2006 - dílčí úpravu rozpočtu Města Lomnice nad Popelkou pro rok 2006 snížením jak příjmové tak i výdajové části o 250 tis. Kč. Po této úpravě bude rozpočet Města Lomnice nad Popelkou vyčíslen částkou ve výši 74.705 tis. Kč a to včetně doposud přijatých dotací v objemu 1.107 tis. Kč (stav ke dni 30. 11. 2006).

 

d) stanovit sazbu místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, pro Město Lomnice nad Popelkou od 1. 1. 2007 v celkové výši 480,- Kč současně a vydat příslušnou obecně závaznou vyhlášku Města Lomnice nad Popelkou o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, s účinností od 1. 1. 2007.

 

 

e) schválit bezúplatný převod pozemku p.p.č. 3171/8, souvisejícího se stavbou Domu s pečovatelskou službou čp. 1188 v Lomnici nad Popelkou, dále pozemků v lokalitách určených územním plánem pro bydlení - p.p.č. 2269/5, 877/2, 877/3, 884/2, 1137/3, 1137/4, 1137/5, 1137/6, 1137/7, 1137/8, 2310/2, 1033/6, 1033/10, 1064/4, 1064/8, 1007/6, 1007/17, 1007/18, 1007/19, 1007/20, vlastnický podíl 1/3 k pozemkům 1033/1, 1033/9, 1033/66, 1033/67, vše k.ú. Lomnice nad Popelkou, od České republiky - Pozemkového fondu ČR, se sídlem Praha, do vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou.

 

 

f) schválit odkoupení podílu 2/3 na pozemcích p.p.č. 1019/6, 1032/2 a 2280, vše k.ú. Lomnice nad Popelkou, od spoluvlastníka pozemků, Blaženy Křikavové, bytem Praha, do vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, celková kupní cena dle znaleckého posudku ve výši 55.977,- Kč

a současně doporučuje zastupitelstvu města

- zrušit usnesení zastupitelstva města č. 18/06/Z písm. a) ze dne 5. 10. 2006 v plném rozsahu.

Rada města současně doporučuje zastupitelstvu města

- schválit prodej podílu 1/3 na pozemcích p.p.č. 913/42, 913/48, 913/49, 995/29, 995/47, 1017/9, 1017/19, 1019/28, 1019/60, 1028/2, 1028/5, 1030/1, 1041/13, 1041/24, 1049/6, 2299/13, 2299/22 a 1019/73, vše k.ú. Lomnice nad Popelkou, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou spoluvlastníkovi pozemků, Blaženě Křikavové, bytem Praha, celková kupní cena dle znaleckého posudku ve výši 63.676,‑Kč

a současně doporučuje zastupitelstvu města

- zrušit usnesení zastupitelstva města č. 18/06/Z písm. b) ze dne 5. 10. 2006 v plném rozsahu.

 

 

g) schválit směnu pozemků st.p.č. 409/ 2 a části  p.p.č. 1563/3 (dle nového GP p.p.č. 1563/7), k.ú. Lomnice nad Popelkou, které jsou ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, za pozemek p.p.č. 1707/5,  k.ú. Lomnice nad Popelkou, který je ve vlastnictví společnosti Technolen technický textil, a.s., se sídlem Lomnice nad Popelkou, na základě návrhu uvedené společnosti.

 

  

h) vzít na vědomí odstoupení manželů Václava a Dany Sezimových, bytem Lomnice nad Popelkou, od kupní smlouvy na pozemek p.p.č. 2019/9, o výměře 646 m2, kultura orná půda, k.ú. Lomnice nad Popelkou, jehož prodej byl schválen usnesením zastupitelstva města č. 7/06/Z písm. p) ze dne 20. 4. 2006.

Rada města současně doporučuje zastupitelstvu města

- v souladu s usnesením rady města č. 81/06/R písm. a) ze dne 15. 8. 2006, schválit  prodej pozemku p.p.č. 2019/9, o výměře 646 m2, kultura orná půda, k.ú. Lomnice nad Popelkou, z majetku Města Lomnice nad Popelkou, manželům Liborovi a Ivě Panenkovým, bytem  Praha, kupní cena nabídková 65,- Kč/m2.

 

 

i) schválit prodej nadzemní části bývalé klubovny v bývalém areálu domu dětí a mládeže, ulice Bezručova 130, Lomnice nad Popelkou, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, Janu Palounkovi, bytem Lomnice nad Popelkou, za nabídkovou cenu 2.000,- Kč, na základě nabídky kupujícího, s podmínkou, že předmětný objekt odstraní z pozemku na vlastní náklady kupující do 31. 5. 2007.

 

 

j) schválit prodej části pozemku p.p.č. 1233, k.ú. Rváčov, kultura ostatní plocha, který je ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, Jaroslavu Sýkorovi, bytem Praha, kupní cena 25,- Kč/m2. Vyhotovení geometrického plánu na oddělení pozemku zajistí kupující na vlastní náklady.

 

 

k) program 3. zasedání Zastupitelstva města Lomnice nad Popelkou, které se bude konat ve čtvrtek dne 14. prosince 2006 ve velké zasedací síni Městského úřadu Lomnice nad Popelkou od 18.00 hodin:

Organizační, koncepční záležitosti a výkon funkce zřizovatele:

1. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za systém nakládání s odpady

2. Zpráva o finanční činnosti DSO Mikroregion Tábor

3. Výjimečně přípustná stavba u stadionu

Finanční záležitosti:

4. Úpravy rozpočtu Města Lomnice nad Popelkou pro rok 2006

5. Rozpočtové provizorium Města Lomnice nad Popelkou v počátku roku 2006

Nemovitosti města, ostatní majetek města, majetkoprávní záležitosti :

6. Výkupy pozemků v rozvojové lokalitě OM1 u letního stadionu

7. Bezúplatný převod pozemků pro bydlení od Pozemkového fondu ČR

8. Prodej a výkup spoluvlastnického podílu na pozemcích v k.ú. Lomnice nad Popelkou s p. Křikavovou

9. Prodej pozemku p.p.č. 2261/1, k.ú. Lomnice nad Popelkou

10. Rozhodnutí o případném prodeji domu čp. 886 – „Úřednický dům“

11. Směna pozemku st.p.č. 400/9, k.ú. Lomnice nad Popelkou pod trafostanicí na Podměstí

12. Další prodej pozemků na Hrádkách

13. Prodej pozemku p.p.č. 416/2, k.ú. Lomnice nad Popelkou 

14. Prodej pozemku st.p.č. 788 a části pozemku p.p.č. 381/1, k.ú. Lomnice nad Popelkou

15. Prodej části pozemku p.p.č. 768/1, k.ú. Tuháň u Stružince

16. Prodej pozemku p.p.č. 3185/2, k.ú. Lomnice nad Popelkou

17. Prodej pozemku p.p.č. 1233, k.ú. Rváčov

18. Návrh na prodej nadzemní části objektu bývalého DDM, Bezručova ulice

 

19. Diskuse

20. Usnesení, závěr

 

 

Rada města schvaluje                                                                                                1.18 / 06 / R

 

a) úpravy odpisových plánů některých příspěvkových organizací Města Lomnice nad Popelkou, dle předloženého návrhu:

1. Kulturní a informační středisko Města Lomnice nad Popelkou:

- schválený odpisový plán na rok 2006 …     61.478,- Kč

- změna odpisového plánu na rok 2006 …   + 2.466,- Kč

- upravený odpisový plán na rok 2006 …      63.944,- Kč

2. Technické služby Města Lomnice nad Popelkou:

- schválený odpisový plán na rok 2006 …   310.415,- Kč

- změna odpisového plánu na rok 2006 … + 92.954,- Kč

- upravený odpisový plán na rok 2006 …    403.369,- Kč

3. Léčebna dlouhodobě nemocných Lomnice nad Popelkou:

- schválený odpisový plán na rok 2006 …   150.672,- Kč

- změna odpisového plánu na rok 2006 …   + 5.325,- Kč

- upravený odpisový plán na rok 2006 …    155.997,- Kč

 

 

b) v souladu s § 3 odst. 2 nařízení vlády č. 447/2000 Sb., o způsobu usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost zaměstnanců odměňovaných podle zákona o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, a v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) a j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti Olgy Noskové, ředitelky organizační složky Pečovatelská služba Města Lomnice nad Popelkou, úpravu objemu prostředků na platy zaměstnanců Města Lomnice nad Popelkou, zařazených do organizační složky Pečovatelská služba Města Lomnice nad Popelkou na rok 2006 v celkové výši hrubých mezd:

- schválený objem prostředků na rok 2006 … 1.170 tis. Kč

- úprava objemu prostředků na rok 2006 …     + 21 tis. Kč

- upravený objem prostředků na rok 2006 …  1.191 tis. Kč

 

 

c) zvýšení limitu na pohoštění v rámci výdajové položky Města Lomnice nad Popelkou na rok 2006 „Správa městského úřadu“ o 2 tis. Kč, bez celkové úpravy předmětné výdajové položky, na základě návrhu, který předložil ing. Ivo Bělonohý, tajemník městského úřadu.

 

 

d) záměr prodeje pozemku p.p.č. 710/2, k.ú. Lomnice nad Popelkou, kultura orná půda, o výměře 628 m2, který je ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, na základě žádosti Hany Hnykové, bytem Lomnice nad Popelkou.

 

  

e) záměr pronájmu pozemků p.p.č. 1033/68, o výměře 2611 m2 a 1033/69  o výměře 2898 m2, vše kultura orná půda, vše k.ú. Lomnice nad Popelkou, které jsou ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, pro využití jako zahrádky (zahrádkářská kolonie Květná). Přednostní právo pronájmu pro členy Českého zahrádkářského svazu Lomnice nad Popelkou.

 

 

f) záměr prodeje části pozemku p.p.č. 534/2, o výměře 200 m2, kultura ostatní plocha, k.ú. Lomnice nad Popelkou, který je ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, na základě žádosti manželů Milana a Petry Jiroušových, bytem Lomnice nad Popelkou.

 

 

g) záměr prodeje části pozemku p.p.č. 358, kultura trvalý travní porost, k.ú. Košov, který je ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, na základě žádosti Petry Moravcové, bytem Roztoky u Prahy.

Rada města současně schvaluje

- záměr pronájmu zbývající části pozemku p.p.č. 358, kultura trvalý travní porost, k.ú. Košov, který je ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou.

  

 

h) záměr prodeje pozemků p.p.č. 513/1, o výměře 90 m2, p.p.č. 513/2, o výměře 87 m2, kultura trvalý travní porost, a p.p.č. 1194, o výměře 22 m2, kultura ostatní plocha, vše k.ú. Rváčov, které jsou ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, na základě žádosti Pavla Rutkovského, bytem Lomnice nad Popelkou. Podmínkou je majetkoprávní ošetření drobné sakrální stavby, nacházející se na předmětných pozemcích.

 

 

i) zřízení věcného břemene pro stavbu zemního kabelového vedení 1kV a kabelového pilíře, budovaného ve veřejném zájmu společností ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Praha 2, na pozemku a p.p.č. 3108/3, k.ú. Lomnice nad Popelkou, který je ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, na základě návrhu společnosti ČEZ Distribuce a. s., s jednorázovou úhradou 500,- Kč.

 

 

Rada města souhlasí                                                                                                  1.19 / 06 / R

 

- s konáním čtyř prodejních trhů ve vymezeném prostoru Husova náměstí v roce 2007 (včetně trhů před velikonočními a vánočními svátky), na základě žádosti, kterou podal Jiří Němec, bytem Chotěboř. Provozovatelem trhů bude žadatel.

 

  

Rada města pověřuje                                                                                                 1.20 / 06 / R

 

- Vladimíra Mastníka, starostu, k jednání s dotčenými orgány státní správy, o změně dopravního značení v ulici Josefa Jana Fučíka, úseku mezi Husovým náměstím a křižovatkou s ulicí Pivovarská v Lomnici nad Popelkou.

 

  

Usnesení byla přijata většinou hlasů.

 

V Lomnici nad Popelkou, dne 29. listopadu 2006

  

 

Mgr. Josef Šimek                                                              Vladimír Mastník                                                                

               místostarosta                                                                        starosta


Dokument k otevření či stažení ve formátu: DOC
Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz