Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby zákaldnové stanice GSM - dům čp. 1140 Lomnice n.Pop.

Vložil: Bc. Petr Tomeš - Oddělení stavební úřad
Na úřední desce od 29.11.2006 do 15.12.2006
Typ dokumentu: Jiný dokument
Účinnost od 29.11.2006 do 15.12.2006

Městský úřad Lomnice nad Popelkou

stavební úřad

Husovo náměstí 6, 512 51 Lomnice nad Popelkou

 

Sp.zn.: MULO 397/2006/ 1080 Tš Lomnice nad Popelkou, dne: 29.11.2006

Vyřizuje: Petr Tomeš

E-mail: Stavebni@mu-lomnice.cz

Telefon: 481 629 029

Navrhovatel:

Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Olšanská 55/5, 130 34 PRAHA 3 - v zastoupení: STAND BY s.r.o., Užocká 6/962, 100 00 PRAHA 10

 

Veřejná vyhláška

 

Oznámení

o zahájení územního řízení o umístění stavby a pozvání k ústnímu jednání a místnímu šetření

Dne 7.8.2006 podal navrhovatel Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Olšanská 55/5, 130 34 PRAHA 3 - v zastoupení: STAND BY s.r.o., Užocká 6/962, 100 00 PRAHA 10 návrh na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: základnová stanice umístěna na střeše bytového domu čp. 1140 Lomnice nad Popelkou na pozemku: stavební parcela 1529 v kat. území LOMNICE NAD POPELKOU. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení o umístění stavby.

Městský úřad Lomnice nad Popelkou, stavební úřad, jako stavební úřad věcně a místně příslušný dle § 117 odst. 1 písm. a) zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje v souladu s ustanovením § 36 odst. 4 stavebního zákona zahájení územního řízení o umístění stavby a současně nařizuje ústní jednání a místní šetření na den

4.1.2007 (čtvrtek) v 12:30 hodin.

Místo konání: na místě stavby - před domem čp. 1140 Lomnice nad Popelkou, ul. Dělnická.

Do podkladů rozhodnutí mohou účastníci řízení nahlédnout u Městského úřadu Lomnice nad Popelkou, stavebního úřadu (návštěvní dny: pondělí, středa) a při ústním jednání.

Účastníci řízení mohou své námitky a připomínky uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě mohou sdělit svá stanoviska dotčené orgány státní správy. Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Účastník řízení nebo jeho zástupce je v souladu s ustanovením § 36 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele. Případně je třeba dále předložit doklad opravňující k jednání za právnickou osobu.

 

 

 

 

Petr Tomeš

vedoucí stavebního úřadu

Tato písemnost musí být vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Lomnice nad Popelkou a též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se považuje písemnost za doručenou byla-li v této lhůtě splněna i povinnost zveřejnění písemnosti způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 

 

Datum vyvěšení: .................... Datum sejmutí: ....................

 

.................... ....................

Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí

Razítko: Razítko:

 

 

 

Dotčené orgány státní správy:

Český telekomunikační úřad, Velké náměstí 1, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ 3

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje,úz.odbor, nabř. Svatopluka Čecha 185, 513 01 SEMILY 1

Krajská hygienická stanice - územní pracoviště Semily, U stadionu 204, 513 01 SEMILY 1

Městský úřad - odbor životního prostředí, Husova 82, 513 13 SEMILY

Oblastní inspektorát práce, SNP 2720/21, 400 11 ÚSTÍ NAD LABEM 11

Úřad pro civilní letectví, letište Ruzyně, 160 08 PRAHA 6

Vojenská ubytovací a stavební správa, Teplého 1899, 530 59 PARDUBICE

 

Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz