Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Usnesení ze 2. schůze rady města (15.11.2006)

Vložil: ing. Ivo Bělonohý - Vedení města
Na úřední desce od 22.11.2006 do 06.12.2006
Typ dokumentu: Usnesení Rady města

 

Město Lomnice nad Popelkou

 

U S N E S E N Í

 

ze 2. schůze Rady města Lomnice nad Popelkou konané dne 15. listopadu 2006

 

 Rada města bere na vědomí                                                                                        1.8 / 06 / R

 

a) odmítnutí směny bytu č. 4 v domě čp. 44, Husovo náměstí, Lomnice nad Popelkou za byt č. 2 v domě čp. 32, ulice Antala Staška, Lomnice nad Popelkou René Hloužkem, dosavadním nájemcem.

 

 

b) nabídku České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, odboru odloučené pracoviště Semily, ze dne 19. 10. 2006, bezúplatného převodu pozemků p.p.č. 3120/6, 3120/13, 3120/23, 3120/24, 3331, 3333, 2279/1 a podílu ½ z pozemku p.p.č. 2273/6, vše k.ú. Lomnice nad Popelkou, z majetku České republiky do vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou.

 

 

c) informaci o možnosti bezúplatného převodu pozemků, které jsou určeny územním plánem pro bydlení, z majetku České republiky - Pozemkového fondu ČR do vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou

a ukládá

- ing. Mileně Rádlové, vedoucí odboru majetku a rozvoje města Městského úřadu Lomnice nad Popelkou, předložit radě města v nejkratším možném termínu návrh usnesení na předmětný bezúplatný převod nemovitostí.

 

 

d) informaci ing. Ivo Bělonohého, tajemníka městského úřadu, o zpracování podkladů a  průběhu přípravy tvorby programu rozvoje města na následující období.

 

 

e) informaci Mgr. Josefa Šimka, místostarosty, o aktualizaci dokumentů Programu regenerace městské památkové zóny Lomnice nad Popelkou pro rok 2007

a pověřuje

- Mgr. Josefa Šimka k předložení předmětných dokumentů a k podání žádosti o finanční podporu z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Ministerstva kultury ČR v roce 2007. 

 

  

f) žádost Richarda Kmínka, Josefa Kmínka, Jitky Kmínkové, Jarmily Maškové, Jarmily Suchardové, Stanislava Suchardy, Karla Kramáře, Libora Tauchmana, Romana Beneše, Jiřího Martínka, Zdeňka Trejbala, Zdeňka Rydvala, všichni bytem Lomnice nad Popelkou a Vlastimila Budiny, bytem Stružinec, ze dne 6. 11. 2006, o opětovné zprůjezdnění Jeronýmovy ulice ve směru od Husova náměstí

a ukládá

- Vladimíru Mastníkovi, starostovi, prověřit možnosti dopravně bezpečnostního  řešení předmětné záležitosti.

 

 

g) informaci ing. Ivo Bělonohého, tajemníka městského úřadu a ing. Mileny Rádlové, vedoucí odboru majetku a rozvoje města Městského úřadu Lomnice nad Popelkou, o průběhu přípravy vyhlášení řízení na zadání veřejné zakázky „Nakládání s komunálním odpadem na území Města Lomnice nad Popelkou dle § 4 písm. d) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů“. Předpokládaný termín zahájení plnění předmětné zakázky je 1. 7. 2007.

Rada města současně ukládá

- Vladimíru Mastníkovi, starostovi, zajistit přípravu a realizaci řízení na zadání předmětné zakázky prostřednictvím dodavatelského subjektu.

 

 

h) informaci Stanislava Dlouhého, člena rady města, o konání slavnostního vyhlášení ankety „Sportovec roku 2006“ okresu Semily v Tylově divadle a na zámku v Lomnici nad Popelku dne 30. 1. 2007.

 

 

Rada města schvaluje                                                                                                  1.9 / 06 / R

 

a) nájem bytu č. 2 v domě čp. 32, ulice Antala Staška, Lomnice nad Popelkou, který je ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, Evě Benešové, bytem Lomnice nad Popelkou, k nejbližšímu možnému datu.

 

 

b) prodloužení nájmu pozemků p. p. č. 442/2 a p. p. č. 442/5, k.ú. Lomnice nad Popelkou, který je ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, Milanu Dolenskému a Haně Vackové, oba bytem Semily, za účelem provozování Autobazaru Dolenský Vacková, do 30. 6. 2007, za podmínek, uvedených ve stávající smlouvě s výjimkou ustanovení o výpovědní lhůtě a s podmínkou ukončení nájmu do 30ti dnů od doručení písemné výzvy k ukončení nájmu. Nájem bude ukončen v uvedené lhůtě,  nejpozději však ke dni 30. 7. 2007, předmětné pozemky budou ke stejnému datu předány zástupci pronajímatele ve stavu, v jakém je nájemce převzal při prvním uzavřením nájemního vztahu. 

 

 

c) postup při přípravě výkupu pozemků pod budoucími komunikacemi v rozvojové lokalitě OM 1 (označení dle platného územního plánu města Lomnice nad Popelkou) od vlastníků jednotlivých pozemků dle nového geometrického plánu č.  1779 - 309 / 2006 ze dne 20. 7. 2006, dle předloženého návrhu.

 

  

d) pokácení vzrostlé dřeviny - smrku, na pozemku p. p. č. 3109/3, k.ú. Lomnice nad Popelkou, který je ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou. Předmětná dřevina bude využita jako vánoční strom na Husově náměstí. Práce spojené s odstraněním dřeviny, kořenového systému a odvozem dřevní hmoty zajistí na své náklady příspěvková organizace Technické služby Města Lomnice nad Popelkou.

 

 

e) finanční příspěvek ve výši 2.000,- Kč z výdajové položky rozpočtu Města Lomnice nad Popelkou na rok 2006 „Sponzorské příspěvky na zájmovou činnost a využití volného času“ OKRAŠLOVACÍMU SPOLKU VOJENSKÉ HISTORIE Lomnice n. Pop., se sídlem Lomnice nad Popelkou, na uspořádání vzpomínkové akce k 60. výročí tragické smrti plk. Františka Truhláře v roce 2006.

Rada města současně doporučuje zastupitelstvu města

- schválit úpravu výdajové položky rozpočtu Města Lomnice nad Popelkou pro rok 2006 „Sponzorské příspěvky na zájmovou činnost a využití volného času“ o uvedenou částku.

 

 

f) uzavření veřejnoprávní smlouvy s Obcí Bělá podle § 63 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, pro výkon přenesené působnosti podle § 53 odst. 1 zákona ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, v Obci Bělá zvláštním orgánem Města Lomnice nad Popelkou, komisí k projednávání přestupků, zřízené podle § 53 odst. 3 uvedeného zákona, dle předloženého návrhu veřejnoprávní smlouvy

a zmocňuje

- Vladimíra Mastníka, starostu, k podpisu uvedené veřejnoprávní smlouvy.

 

 

g) uzavření veřejnoprávní smlouvy s Obcí Bradlecká Lhota podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, pro výkon přenesené působnosti podle § 53 odst. 1 zákona ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, v Obci Bradlecká Lhota zvláštním orgánem Města Lomnice nad Popelkou, komisí k projednávání přestupků, zřízené podle § 53 odst. 3 uvedeného zákona, dle předloženého návrhu veřejnoprávní smlouvy

a zmocňuje

- Vladimíra Mastníka, starostu, k podpisu uvedené veřejnoprávní smlouvy.

 

 

h) uzavření veřejnoprávní smlouvy s Obcí Košťálov podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, pro výkon přenesené působnosti podle § 53 odst. 1 zákona ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, v Obci Košťálov zvláštním orgánem Města Lomnice nad Popelkou, komisí k projednávání přestupků, zřízené podle § 53 odst. 3 uvedeného zákona, dle předloženého návrhu veřejnoprávní smlouvy

a zmocňuje

- Vladimíra Mastníka, starostu, k podpisu uvedené veřejnoprávní smlouvy.

 

  

i) uzavření veřejnoprávní smlouvy s Obcí Libštát podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, pro výkon přenesené působnosti podle § 53 odst. 1 zákona ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, v Obci Libštát zvláštním orgánem Města Lomnice nad Popelkou, komisí k projednávání přestupků, zřízené podle § 53 odst. 3 uvedeného zákona, dle předloženého návrhu veřejnoprávní smlouvy

a zmocňuje

- Vladimíra Mastníka, starostu, k podpisu uvedené veřejnoprávní smlouvy.

 

 

j) uzavření veřejnoprávní smlouvy s Obcí Nová Ves nad Popelkou podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, pro výkon přenesené působnosti podle § 53 odst. 1 zákona ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, v Obci Nová Ves nad Popelkou zvláštním orgánem Města Lomnice nad Popelkou, komisí k projednávání přestupků, zřízené podle § 53 odst. 3 uvedeného zákona, dle předloženého návrhu veřejnoprávní smlouvy

a zmocňuje

- Vladimíra Mastníka, starostu, k podpisu uvedené veřejnoprávní smlouvy.

 

 

k) uzavření veřejnoprávní smlouvy s Obcí Stružinec podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, pro výkon přenesené působnosti podle § 53 odst. 1 zákona ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, v Obci Stružinec zvláštním orgánem Města Lomnice nad Popelkou, komisí k projednávání přestupků, zřízené podle § 53 odst. 3 uvedeného zákona, dle předloženého návrhu veřejnoprávní smlouvy

a zmocňuje

- Vladimíra Mastníka, starostu, k podpisu uvedené veřejnoprávní smlouvy.

 

 

l) uzavření veřejnoprávní smlouvy s Obcí Syřenov podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, pro výkon přenesené působnosti podle § 53 odst. 1 zákona ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, v Obci Syřenov zvláštním orgánem Města Lomnice nad Popelkou, komisí k projednávání přestupků, zřízené podle § 53 odst. 3 uvedeného zákona, dle předloženého návrhu veřejnoprávní smlouvy

a zmocňuje

- Vladimíra Mastníka, starostu, k podpisu uvedené veřejnoprávní smlouvy.

 

 

m) uzavření veřejnoprávní smlouvy s Obcí Veselá podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, pro výkon přenesené působnosti podle § 53 odst. 1 zákona ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, v Obci Veselá zvláštním orgánem Města Lomnice nad Popelkou, komisí k projednávání přestupků, zřízené podle § 53 odst. 3 uvedeného zákona, dle předloženého návrhu veřejnoprávní smlouvy

a zmocňuje

- Vladimíra Mastníka, starostu, k podpisu uvedené veřejnoprávní smlouvy.

  

 

n) slavnostní pyrotechnický ohňostroj u objektu čp. 4 – zámek, Husovo náměstí, Lomnice nad Popelkou, dne 2. 12. 2006 u příležitosti akce „Příjezd Mikuláše do Lomnice nad Popelkou“. Ohňostroj zajistí oprávněná způsobilá osoba, spojené náklady budou uhrazeny z výdajové položky rozpočtu Města Lomnice nad Popelkou pro rok 2006 „Propagace města“.

Rada města současně doporučuje zastupitelstvu města

- schválit úpravu výdajové položky rozpočtu Města Lomnice nad Popelkou pro rok 2006 „Propagace města“ o náklady na předmětný ohňostroj.

 

 

o) okamžité obnovení akcí komise Rady města Lomnice nad Popelkou Sbor pro občanské záležitosti „Stříbrný podvečer“

a současně zrušuje

- usnesení rady města č. 6/06/R písm. a) ze dne 2. 2. 2006.

 

 

Rada města souhlasí                                                                                                   1.10 / 06 / R

 

a) s ukončením nájmu bytu č. 2  domě čp. 886, ulice Bezručova, Lomnice nad Popelkou, na základě žádosti Ludmily Hlouškové, bytem tamtéž, dohodou ke dni 30. 11. 2006.

 

 

b) s pokácením vzrostlé dřeviny -  jasanu, na pozemku p. p. č. 371/4, k.ú. Lomnice nad Popelkou, který je ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, na základě žádosti Sboru jednoty bratrské v Nové Pace, který je uživatelem předmětného pozemku. Práce spojené s pokácením dřevin, odstraněním kořenových systémů a odvozem dřevní hmoty zajistí na své náklady žadatel.

  

 

c) s pokácením vzrostlých dřevin -  šesti thují, na pozemku p. p. č. 2996/14, k.ú. Lomnice nad Popelkou, který je ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, na základě žádosti Marie Mikulové, bytem Lomnice nad Popelkou. Práce spojené s odstraněním dřeviny, kořenového systému a odvozem dřevní hmoty zajistí na své náklady příspěvková organizace Technické služby Města Lomnice nad Popelkou. Případnou náhradní výsadbu zajistí na své náklady žadatelka.

 

 

d) s návrhem Vladimíra Mastníka, starosty, na zřízení chodníku na Školním náměstí, Lomnice nad Popelkou, mezi silnicí II. třídy a parkovištěm

a ukládá

- Vladimíru Mastníkovi zajistit návrh technického a finančního řešení předmětné záležitosti.

 

 

e) s bezplatným užíváním veřejného prostranství části Husova náměstí od domu čp. 32 k domu čp. 46 a středového ostrůvku dne 2. 12. 2006 od 12,00 do 19,00 hodin a s bezplatným odběrem elektrické energie z napojení středového ostrůvku náměstí pro konání akce „Příjezd Mikuláše do Lomnice nad Popelkou“, na základě žádosti příspěvkové organizace Kulturní a informační středisko Lomnice nad Popelkou.

Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města                                                           1.11 / 06 / R

 

- v souladu s usnesením rady města č. 88/06/R ze dne 21. 9. 2006 schválit prodej domu čp. 886, ulice Bezručova, Lomnice nad Popelkou, s pozemky st.p.č. 1117, o výměře 857 m2 a p.p.č. 3218, o výměře 1034 m2, vše k.ú. Lomnice nad Popelkou, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou manželům Lence a Tomášovi Hudcovým, bytem Jablonec nad Nisou, za nabídkovou kupní cenu 2.000.000,- Kč.

Rada města současně doporučuje zastupitelstvu města

- zrušit záměr prodeje předmětných nemovitostí.

 

 

Rada města odvolává                                                                                    1.12 / 06 / R

 

a) v souladu s § 102 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, na základě § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),                       a v souladu s čl. 3 směrnice Rady města Lomnice nad Popelkou č. 3/2005, Volební řád Školské rady Základní školy T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou, okres Semily, Jaroslavu Hynkovou z funkce člena  Školské rady  Základní školy T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou, okres Semily

a současně jmenuje

- Mgr. Josefa Šimka, místostarostu, členem této školské rady.

Rada města současně bere na vědomí

- další členy uvedené školské rady:

1. za zřizovatele – Město Lomnice nad Popelkou:

Roman Dušta, člen zastupitelstva města,

Ing.Ivo Bělonohý, tajemník městského úřadu.

2. za pedagogické pracovníky:

Mgr. Bohuslava Čapková,

Mgr. Jitka Hegarová,

Mgr. Ivana Barochová,

3. za zákonné zástupce žáků školy:

Romana Bitnarová,

Ing. Dagmar Stolínová,

MUDr. Vlasta Sůvová.

 

  

b) v souladu s § 102 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, na základě § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),                       a v souladu s čl. 3 směrnice Rady města Lomnice nad Popelkou č. 4/2005, Volební řád Školské rady Speciálních škol Lomnice nad Popelkou, okres Semily, Josefa Kyselu z funkce člena Školské rady Základní školy praktické a základní školy speciální Lomnice nad Popelkou, příspěvkové organizace (dříve Speciální školy Lomnice nad Popelkou, okres Semily)

a současně jmenuje

- Mgr. Josefa Šimka, místostarostu, členem této školské rady.

Rada města současně bere na vědomí

- další členy uvedené školské rady, na základě výsledků voleb. Za pedagogické pracovníky Alena Stará, za zákonné zástupce žáků školy Jana Bucharová.

 

 

c) Josefa Kyselu z funkce člena správní rady sociálního fondu Města Lomnice nad Popelkou

a současně jmenuje

- Mgr. Josefa Šimka, místostarostu, členem této správní rady sociálního fondu.

 

 

Rada města jmenuje                                                                                                  1.13 / 06 / R

 

- Jaroslava Bártu členem stavební komise Rady města Lomnice nad Popelkou.

 

  

Usnesení byla přijata většinou hlasů.

 

V Lomnici nad Popelkou, dne 15. listopadu 2006

  

 

Mgr. Josef Šimek                                                              Vladimír Mastník                                                                

               místostarosta                                                                        starosta


Dokument k otevření či stažení ve formátu: DOC
Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz