Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Zápis ze 2. zasedání zastupitelstva města (13.11.2006)

Vložil: ing. Ivo Bělonohý - Vedení města
Na úřední desce od 21.11.2006 do 15.12.2006
Typ dokumentu: Zápis ze zasedání ZM

 

Město Lomnice nad Popelkou

 

Z Á P I S

 

z 2. zasedání Zastupitelstva města Lomnice nad Popelkou

 konaného dne 13. listopadu 2006

 

 

Přítomno:         17 členů zastupitelstva města (ing. Vlastimil Bambas, ing. Jaroslav Braun, Stanislav Dlouhý, Jan Drahoňovský, Roman Dušta, Petr Havel, ing. Bohumil Hercík, ing. Josef Hubař, ing. Miloš Jirman, ing. Pavel Kučera, Vladimír Mastník, MUDr. Jiří Mlejnek, PaedDr. Pavel Pavelka, Mgr. Josef Šimek,
ing. Miroslav Šmiraus, Stanislav Zelinka, Václav Zelmanovič)                                                            

                        tajemník městského úřadu ing. Ivo Bělonohý

                       

                        14 občanů

 

   Dnešní zasedání zastupitelstva zahájil v 18.00 hodin a dále řídil starosta Vladimír Mastník. Oznámil, že 2. zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno a že je přítomno všech 17 členů zastupitelstva. Zápisem z dnešního jednání pověřil tajemníka městského úřadu ing. Ivo Bělonohého, přičemž potvrdil, že zápis z minulého zasedání byl ověřen ing. Milošem Jirmanem a PaedDr. Pavlem Pavelkou, kteří shledali zápis v pořádku, což stvrdili svými podpisy. Starosta Vladimír Mastník přikročil k volbě návrhové komise. Jako předsedu navrhl ing. Vlastimila Bambase, za členy ing. Jaroslava Brauna a ing. Pavla Kučeru. Návrhová komise v tomto složení byla jednomyslně schválena. Za ověřovatele zápisu z dnešního jednání starosta Vladimír Mastník navrhl Jana Drahoňovského a ing. Miroslava Šmirause.
I tento návrh byl přijat všemi hlasy.

   Poté starosta Vladimír Mastník přečetl návrh programu dnešního jednání, ke kterému nikdo neměl žádné doplnění. Jednomyslným hlasováním byl program schválen. Starosta Vladimír Mastník dodal, že k jednotlivým bodům programu budou vždy do diskuse vyzváni napřed členové zastupitelstva a potom přítomní občané.

 

Program:

Organizační, koncepční záležitosti a výkon funkce zřizovatele:

   1.   Finanční výbor – složení výboru

   2.   Kontrolní výbor – složení výboru

   3.   Delegování zástupce města do orgánů Vodohospodářského sdružení Turnov

   4.   Delegování zástupce města do orgánů DSO Mikroregion Tábor

   5.   Delegování zástupce města do orgánů DSO Český ráj

 

Finanční záležitosti:

   6.   Stanovení odměn členům zastupitelstva města

 

Nemovitosti města, ostatní majetek města, majetkoprávní záležitosti:

   7.   Darování kopírovacího stroje ZŠP a ZŠSp

Ostatní záležitosti:

   8.   Stanovení kronikáře města

   9.   Diskuse

 10.   Usnesení, závěr

 

Organizační, koncepční záležitosti a výkon funkce zřizovatele

 

1.   Finanční výbor – složení výboru

   Starosta Vladimír Mastník přednesl návrh na členy finančního výboru Zastupitelstva města Lomnice nad Popelkou a jelikož nebylo jiných návrhů ani připomínek z řad zastupitelstva
i občanů nebylo, přečetl návrh usnesení a dal o něm hlasovat. Všichni členové zastupitelstva návrh  jednomyslně schválili.

   Zastupitelstvo města tak odvolalo všechny dosavadní členy finančního výboru Zastupitelstva Lomnice nad Popelkou. Zastupitelstvo města současně jmenovalo členy finančního výboru Zastupitelstva města Lomnice nad Popelkou:

1. Ing. Bohumil Hercík, předseda výboru,

2. Roman Dušta,

3. Ing. Josef Hubař,

4. Ing. Pavel Kučera,

5. Ing. František Morávek.

Zastupitelstvo města současně jmenovalo Vlastu Zikešovou, tajemnicí finančního výboru.

 

2.   Kontrolní výbor – složení výboru

    Starosta Vladimír Mastník předložil návrh na složení kontrolního výboru Zastupitelstva města Lomnice nad Popelkou. S připomínkou ani s jiným návrhem se nikdo nepřihlásil, proto starosta Vladimír Mastník přečetl návrh usnesení, který byl následně jednomyslně schválen.

   Zastupitelstvo města tak odvolalo všechny dosavadní členy kontrolního výboru Zastupitelstva Lomnice nad Popelkou. Zastupitelstvo města současně jmenovalo členy kontrolního výboru Zastupitelstva města Lomnice nad Popelkou:

1. Stanislav Zelinka, předseda výboru,

2. Petr Havel,

3. František Mihálik,

4. Jarmila Mizerová,

5. Marcela Pavelková.

Zastupitelstvo města současně jmenovalo Gabrielu Lešákovou, tajemnicí kontrolního výboru.

 

3.   Delegování zástupce města do orgánů Vodohospodářského sdružení Turnov

   Místostarosta Mgr. Josef Šimek předložil návrh na nové členy orgánů dobrovolného svazku obcí Vodohospodářské sdružení Turnov (dále jen DSO VHS) na nové čtyřleté funkční období. Dle smlouvy o vytvoření DSO VHS a jeho stanov má Město Lomnice nad Popelkou zastoupení v Radě sdružení VHS v počtu dvou osob a v Dozorčí radě VHS v počtu jedné osoby. Těmito delegovanými osobami by měli být na místo odvolaných zástupců města Vladimír Mastník, ing. Jiří Pochop a ing. Jaroslav Braun.

   Do diskuse k tomuto bodu se přihlásil ing. Miroslav Šmiraus, který poukázal na dřívější nevoli Vladimíra Mastníka nad vstupem do DSO VHS a bezplatným převodem majetku města do vlastnictví VHS. K tomu ing. Šmiraus dále řekl, že je kdykoliv možnost v souladu se stanovami sdružení ze svazku vystoupit a vložený majetek navrátit zpět a tento krok tímto navrhuje k 1. 1. 2007. K tomu starosta Vladimír Mastník uvedl, že pokud chce ing. Šmiraus podat návrh na vystoupení z DSO VHS, musí se tento bod začlenit do programu jednání příštího zastupitelstva. Dále doplnil, že nebyl proti převodu vodohospodářských sítí a staveb do majetku VHS, ale nesouhlasil s převodem vodních zdrojů.

   Další dotazy nebo návrhy nebyly předneseny, proto místostarosta Mgr. Josef Šimek přečetl návrh usnesení. Pro tento návrh hlasovalo 14 členů zastupitelstva (ing. Vlastimil Bambas,
ing. Jaroslav Braun, Stanislav Dlouhý, Jan Drahoňovský, Petr Havel, ing. Bohumil Hercík, ing. Josef Hubař, ing. Miloš Jirman, Vladimír Mastník, MUDr. Jiří Mlejnek, PaedDr. Pavel Pavelka, Mgr. Josef Šimek, Stanislav Zelinka, Václav Zelmanovič), proti návrhu hlasoval ing. Miroslav Šmiraus a dva členové se hlasování zdrželi (Roman Dušta a ing. Pavel Kučera).

   Zastupitelstvo města tak většinou hlasů odvolalo ke dni 13. 11. 2006 všechny zástupce Města Lomnice nad Popelkou v Radě sdružení a v Dozorčí Radě sdružení dobrovolného svazku obcí Vodohospodářské sdružení Turnov, se sídlem Turnov, jehož je Město Lomnice nad Popelkou členem. Zastupitelstvo města současně zvolilo v novém funkčním období, s účinností od 14. 11. 2006, zástupce Města Lomnice nad Popelkou do Rady sdružení dobrovolného svazku obcí Vodohospodářské sdružení Turnov,

1. Vladimíra Mastníka, bytem Lomnice nad Popelkou, starostu,

2. Ing. Jiřího Pochopa, bytem Lomnice nad Popelkou, vedoucího oddělení výstavby odboru majetku a rozvoje města Městského úřadu Lomnice nad Popelkou

a současně delegovalo Ing. Jaroslava Brauna, člena zastupitelstva města, v novém funkčním období, s účinností od 14. 11. 2006, do Dozorčí Rady sdružení dobrovolného svazku obcí Vodohospodářské sdružení Turnov.

 

  1. Delegování zástupce města do orgánů DSO Mikroregion Tábor

   Místostarosta Mgr. Josef Šimek předložil návrh na nové členy ve shromáždění zástupců Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Tábor v počtu  dvou osob pro nové funkční období,
a to Vladimíra Mastníka a Mgr. Josefa Šimka. Připomínky ani jiné návrhy nebyly, proto místostarosta Mgr. Josef Šimek přečetl návrh usnesení.

   Zastupitelstvo města následně jednomyslným hlasováním odvolalo ke dni 13. 11. 2006 všechny zástupce Města Lomnice nad Popelkou ve shromáždění zástupců Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Tábor, se sídlem Lomnice nad Popelkou, jehož je Město Lomnice nad Popelkou členem. Zastupitelstvo města současně delegovalo v novém funkčním období, s účinností od 14. 11. 2006, zástupce Města Lomnice nad Popelkou do shromáždění zástupců Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Tábor,

1. Vladimíra Mastníka, bytem Lomnice nad Popelkou, starostu,

2. Mgr. Josefa Šimka, bytem Lomnice nad Popelkou, místostarostu.

 

5.   Delegování zástupce města do orgánů DSO Český ráj

   Místostarosta Mgr. Josef Šimek přednesl návrh na zástupce Město Lomnice nad Popelkou ve Sdružení Český ráj Turnov v počtu jedné osoby, a to Vladimíra Mastníka. Připomínky ani jiné návrhy nebyly, proto místostarosta Mgr. Josef Šimek přečetl návrh usnesení. I tento návrh byl přijat jednomyslně.

   Zastupitelstvo města tak odvolalo ke dni 13. 11. 2006 všechny zástupce Města Lomnice nad Popelkou ve Sdružení Český ráj, se sídlem Turnov, jehož je Město Lomnice nad Popelkou členem. Zastupitelstvo města současně delegovalo Vladimíra Mastníka, bytem Lomnice nad Popelkou, starostu, v novém funkčním období, s účinností od 14. 11. 2006, jako zástupce Města Lomnice nad Popelkou do Sdružení Český ráj.

 

Finanční záležitosti

  

6.   Stanovení odměn členům zastupitelstva města

   Ing. Ivo Bělonohý, tajemník městského úřadu, vysvětlil pravidla vyplácení odměn uvolněným a neuvolněným členům zastupitelstva v souladu s nařízením vlády a zákona
o obcích, rovněž tak pravidla refundace mezd neuvolněným členům zastupitelstva města.

   Dotazy nebo diskusní nebyly žádné, proto ing. Ivo Bělonohý přečetl první část návrhu usnesení, týkající se měsíčních odměn. Návrh byl schválen jednomyslně.

   Zastupitelstvo města tak schválilo s účinností od 21. 10. 2006 poskytování měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva města v souladu s § 72 a § 77 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a dle Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, v maximální výši, stanovené uvedenými předpisy a jejich budoucími novelizacemi. Při souběžném výkonu několika funkcí bude poskytována odměna ve výši souhrnu odměn za jednotlivé funkce.

 

 Poté ing. Ivo Bělonohý  přečetl druhou část návrhu usnesení, týkající se refundace mezd. I tento návrh byl schválen všemi hlasy.

   Zastupitelstvo města tak stanovilo s účinností od 21. 10. 2006 paušální částku ve výši
80,- Kč/hod. pro náhradu ušlého výdělku neuvolněných členů zastupitelstva města ve smyslu § 71 odst. 4, věty poslední, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

Nemovitosti města, ostatní majetek města, majetkoprávní záležitosti

  

7.   Darování kopírovacího stroje ZŠP a ZŠSp

    Ing. Ivo Bělonohý přednesl důvody bezplatného převodu movitého majetku města, staršího kopírovacího stroje z budovy městského úřadu do Základní školy praktické a Základní školy speciální. Připomínky ani dotazy k tomuto bodu nebyly, proto ing. Ivo Bělonohý přečetl návrh usnesení.

   Pro tento návrh hlasovali všichni členové zastupitelstva, které tím schválilo poskytnutí věcného daru – kopírovacího stroje Minolta Dialta 250 včetně příslušenství v celkové pořizovací hodnotě 131.776,- Kč příspěvkové organizaci Základní škola praktická a Základní škola speciální Lomnice nad Popelkou, příspěvková organizace, dle předloženého návrhu.

 

Ostatní záležitosti

 

8.   Stanovení kronikáře města

   Ing. Ivo Bělonohý uvedl, že každá obec či město jsou ze zákona povinny vést svoji pamětní knihu, tj. kroniku. Předkládá návrh, aby i v dalším volebním období nadále vedl kroniku města ing. Jaroslav Kaplan st.

   S dotazem ani s připomínkou se nikdo nepřihlásil, proto ing. Ivo Bělonohý přečetl návrh usnesení, který byl jednomyslně přijat.

   Zastupitelstvo města tak pověřilo plněním úkolů kronikáře Města Lomnice nad Popelkou od 1. 1. 2007 nadále ing. Jaroslava Kaplana, bytem Lomnice nad Popelkou.

 

9.   Diskuse

  

   Po vyčerpání bodů k projednání starosta Vladimír Mastník otevřel diskusi.

 

a)  Jako první se přihlásil Jan Drahoňovský se třemi příspěvky. První se týkal chybějícího nájezdu na chodníku nově zrekonstruované uličky vedoucí od Tylova divadla na křižovatku ulic Kavánova, Jilemnická a Plk. Truhláře. Druhou připomínkou tlumočil Jan Drahoňovský požadavek pana Podzimka, rodáka a bývalého občana Lomnice n. P., aby byly pokáceny vysoké stromy před Základní školou T. G. Masaryka, které brání ve výhledu na opravenou budovu školy ze Školního náměstí. Třetí připomínka se týkala dotazu občanů na stavbu marketu. Jan Drahoňovský se zeptal na možnost výstavby marketu v areálu dětského hřiště ve Smetanově ulici.

   K první připomínce podal vysvětlení ing. Ivo Bělonohý. Uvedl, že nájezd pro vozíčkáře
a kočárky ve jmenované lokalitě bude proveden v rámci Programu Mobility pro všechny neboli bezbariérové město a je zapracován do harmonogramu na rok 2007. Dojde tím k nápravě chyby v projektu rekonstrukce uličky. K problematice vysokých stromů před školou uvedl starosta Vladimír Mastník, že bude dán podnět k řešení řediteli základní školy a orgánu ochrany životního prostředí. K otázce marketu starosta sdělil, že probíhají intenzívní jednání o možnosti výstavby marketu v místě bývalého pivovaru. Rozhodnutí o využití pozemku dětského hřiště je výlučně na jeho majiteli.

 

b)  Ing. Josef Hubař poukázal na to, že v ulici J. J. Fučíka u vjezdu z náměstí zmizela dopravní značka označující zákaz vjezdu. K tomu starosta Vladimír Mastník oznámil, že došlo ke zničení značky vandaly a po opravě Technickými službami bude opět nainstalována.

 

c)  Václav Zelmanovič se dotázal, zda bude nahrazeno dětské hřiště v ulici Smetanova na některém jiném místě v městě.  Starosta Vladimír Mastník odpověděl, že minulým vedením města byla předána studie na revitalizaci areálu bývalého Domu dětí a mládeže v Bezručově ulici na areál pro volný čas dětí a mládeže. Snahou je zbudovat i menší hřiště v jiných částech města.

 

d)  Stanislav Zelinka poukázal na vandalské činy, které se dějí hlavně o víkendových nocích.  Požadoval nápravu Policie v této věci. K tomu starosta Vladimír Mastník uvedl, že dnešního dne proběhlo na radnici jednání s velitelem místního oddělení Policie, který konstatoval, že Policie takovéto činy těžko uhlídá. Navrhl jako nejúčinnější prostředek kamerový systém. Místostarosta Mgr. Josef Šimek apelovat na to, aby se v této věci angažovali i občané oznámením pachatelů na Policii. Roman Dušta k této otázce nepořádku ve městě upozornil na občasný výskyt bezdomovců. Starosta Vladimír Mastník k tomu uvedl, že v minulých dnech přítomnost jednoho bezdomovce řešil.

 

10.   Usnesení, závěr

  

   Další diskusní příspěvky nebyly, proto starosta Vladimír Mastník požádal předsedu návrhové komise ing. Vlastimila Bambase o přednesení zprávy. Ing. Bambas konstatoval, že o jednotlivých bodech schváleného programu bylo hlasováno jednotlivě, byly projednány podle jednacího řádu zastupitelstva města, usnesení byla přijata většinou hlasů a není potřeba o nich dále hlasovat.

 

   Starosta Vladimír Mastník v závěru jednání poděkoval všem za pozornost a v 18.45 hodin jednání ukončil.

 

       Ověřovatelé zápisu z dnešního jednání zastupitelstva shledali, že tento zápis souhlasí s průběhem jednání i s přijatými usneseními, což stvrzují svými podpisy.

   

Ze zasedání byl pořízen audiozáznam, který je uložen u tajemníka MěÚ.    

 

 

 V Lomnici nad Popelkou, 13. 11. 2006

  

Jan Drahoňovský

  

Ing. Miroslav Šmiraus

                                                                                              Vladimír Mastník

                                                                                                       starosta


Dokument k otevření či stažení ve formátu: DOC
Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz