Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Usnesení ze 2.zasedání zastupitelstva města (13.11.2006)

Vložil: ing. Ivo Bělonohý - Vedení města
Na úřední desce od 14.11.2006 do 15.12.2006
Typ dokumentu: Usnesení Zastupitelstva města

 

Město Lomnice nad Popelkou

 

U S N E S E N Í

 

ze 2. zasedání Zastupitelstva města Lomnice nad Popelkou

konaného dne 13. listopadu 2006

 

  

Zastupitelstvo města odvolává                                                                                    1.4 / 06 / Z

 

a) všechny dosavadní členy finančního výboru Zastupitelstva Lomnice nad Popelkou.

Zastupitelstvo města současně jmenuje

- členy finančního výboru Zastupitelstva města Lomnice nad Popelkou:

1. Ing. Bohumil Hercík, předseda výboru,

2. Roman Dušta,

3. Ing. Josef Hubař,

4. Ing. Pavel Kučera,

5. Ing. František Morávek.

Zastupitelstvo města současně jmenuje

- Vlastu Zikešovou, tajemnicí finančního výboru.

 

 

b) všechny dosavadní členy kontrolního výboru Zastupitelstva Lomnice nad Popelkou.

Zastupitelstvo města současně jmenuje

- členy kontrolního výboru Zastupitelstva města Lomnice nad Popelkou:

1. Stanislav Zelinka, předseda výboru,

2. Petr Havel,

3. František Mihálik,

4. Jarmila Mizerová,

5. Marcela Pavelková.

Zastupitelstvo města současně jmenuje

- Gabrielu Lešákovu, tajemnicí kontrolního výboru.

 

  

Zastupitelstvo města odvolává                                                                                    1.5 / 06 / Z

 

a) ke dni 13. 11. 2006 všechny zástupce Města Lomnice nad Popelkou v Radě sdružení a v Dozorčí Radě sdružení dobrovolného svazku obcí Vodohospodářské sdružení Turnov, se sídlem Turnov, jehož je Město Lomnice nad Popelkou členem.

Zastupitelstvo města současně zvolilo

- v novém funkčním období, s účinností od 14. 11. 2006, zástupce Města Lomnice nad Popelkou do Rady sdružení dobrovolného svazku obcí Vodohospodářské sdružení Turnov,

1. Vladimíra Mastníka, bytem Lomnice nad Popelkou, starostu,

2. Ing. Jiřího Pochopa, bytem Lomnice nad Popelkou, vedoucího oddělení výstavby odboru majetku a rozvoje města Městského úřadu Lomnice nad Popelkou

a současně deleguje

- Ing. Jaroslava Brauna, člena zastupitelstva města, v novém funkčním období, s účinností od 14. 11. 2006, do Dozorčí Rady sdružení dobrovolného svazku obcí Vodohospodářské sdružení Turnov.

 

 

b) ke dni 13. 11. 2006 všechny zástupce Města Lomnice nad Popelkou ve shromáždění zástupců Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Tábor, se sídlem Lomnice nad Popelkou, jehož je Město Lomnice nad Popelkou členem.

Zastupitelstvo města současně deleguje

- v novém funkčním období, s účinností od 14. 11. 2006, zástupce Města Lomnice nad Popelkou do shromáždění zástupců Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Tábor,

1. Vladimíra Mastníka, bytem Lomnice nad Popelkou, starostu,

2. Mgr. Josefa Šimka, bytem Lomnice nad Popelkou, místostarostu.

 

 

c) ke dni 13. 11. 2006 všechny zástupce Města Lomnice nad Popelkou ve Sdružení Český ráj, se sídlem Turnov, jehož je Město Lomnice nad Popelkou členem.

Zastupitelstvo města současně deleguje

- Vladimíra Mastníka, bytem Lomnice nad Popelkou, starostu, v novém funkčním období, s účinností od 14. 11. 2006, jako zástupce Města Lomnice nad Popelkou do Sdružení Český ráj.

 

 

Zastupitelstvo města schvaluje                                                                                   1.6 / 06 / Z

 

- s účinností od 21. 10. 2006 poskytování měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva města v souladu s § 72 a § 77 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a dle Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, v maximální výši, stanovené uvedenými předpisy a jejich budoucími novelizacemi. Při souběžném výkonu několika funkcí bude poskytována odměna ve výši souhrnu odměn za jednotlivé funkce.

 

  

Zastupitelstvo města stanovuje                                                                                  1.7 / 06 / Z

 

- s účinností od 21. 10. 2006 paušální částku ve výši 80,- Kč/hod. pro náhradu ušlého výdělku neuvolněných členů zastupitelstva města ve smyslu § 71 odst. 4, věty poslední, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

Zastupitelstvo města schvaluje                                                                                   1.8 / 06 / Z

 

- poskytnutí věcného daru – kopírovacího stroje Minolta Dialta 250 včetně příslušenství v celkové pořizovací hodnotě 131.776,- Kč příspěvkové organizaci Základní škola praktická a Základní škola speciální Lomnice nad Popelkou, příspěvková organizace, dle předloženého návrhu.

 

 

Zastupitelstvo města pověřuje                                                                                    1.9 / 06 / Z

 

- plněním úkolů kronikáře Města Lomnice nad Popelkou od 1. 1. 2007 nadále ing. Jaroslava Kaplana, bytem Lomnice nad Popelkou.

 

  

Usnesení byla přijata většinou hlasů.

 

V Lomnici nad Popelkou, dne 13. listopadu 2006       

 

  

Mgr. Josef Šimek                                                              Vladimír Mastník                                                                

               místostarosta                                                                        starosta


Dokument k otevření či stažení ve formátu: DOC
Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz