Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva města (31.10.2006)

Vložil: ing. Ivo Bělonohý - Vedení města
Na úřední desce od 07.11.2006 do 22.11.2006
Typ dokumentu: Zápis ze zasedání ZM

 

Město Lomnice nad Popelkou

 

Z Á P I S

 

z 1. zasedání Zastupitelstva města Lomnice nad Popelkou

 konaného dne 31. října 2006

 

 

Přítomno:         17 členů zastupitelstva města (ing. Vlastimil Bambas, ing. Jaroslav Braun, Stanislav Dlouhý, Jan Drahoňovský, Roman Dušta, Petr Havel, ing. Bohumil Hercík, ing. Josef Hubař, ing. Miloš Jirman, ing. Pavel Kučera, Vladimír Mastník, MUDr. Jiří Mlejnek, PaedDr. Pavel Pavelka, Mgr. Josef Šimek,
ing. Miroslav Šmiraus, Stanislav Zelinka, Václav Zelmanovič)                                                            

                        tajemník městského úřadu ing. Ivo Bělonohý

                       

                        112 občanů

 

 

   Ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva města Lomnice nad Popelkou zahájil v 18:05 hodin Jan Drahoňovský jako nejstarší člen tohoto zastupitelstva. Zároveň oznámil, že bude řídit průběh zasedání až do okamžiku zvolení nového starosty. Konstatoval, že dnešní ustavující zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno dosavadní starostkou města Jaroslavou Hynkovou dne 23. října 2006 a téhož dne oznámeno na úřední desce a internetových stránkách Městského úřadu Lomnice nad Popelkou, v souladu s ustanovením § 91 a 93 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

   Dále Jan Drahoňovský oznámil, že je přítomno 17 členů zastupitelstva. Pořízením zápisu z dnešního jednání zastupitelstva pověřil ing. Ivo Bělonohého, tajemníka Městského úřadu Lomnice nad Popelkou. Poté seznámil přítomné s návrhem programu jednání.

 

Program:

   1.   Složení slibu členů zastupitelstva města

   2.  Volba návrhové komise a volba ověřovatelů zápisu z dnešního ustavujícího zasedání
          zastupitelstva města

   3.   Schválení počtu místostarostů a počtu uvolněných členů zastupitelstva pro výkon funkce
         ve volebním období 2006 –
2010 a schválení počtu členů rady města

   4.   Způsob volby starosty, místostarosty a ostatních členů rady města

   5.   Volba starosty, místostarosty a ostatních členů rady města

   6.   Diskuse

   7.   Přijetí a schválení usnesení

 

Jelikož k uvedenému návrhu programu nebylo žádných doplnění ani připomínek, byl tímto program odsouhlasen.

 

  

1. Složení slibu členů zastupitelstva města

 

   Předsedající Jan Drahoňovský přistoupil k prvnímu bodu jednání, tj. ke složení slibu nově zvolených členů zastupitelstva. Uvedl, že složí slib jako první a poté vyzve ke složení slibu jednotlivé členy zvoleného zastupitelstva v abecedním pořádku. Pak přečetl text slibu podle
§ 69 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a po prohlášení „slibuji“ stvrdil slib svým podpisem. Dále složili slib ostatní členové zastupitelstva podáním ruky Janu Drahoňovskému, prohlášením „slibuji“ a podpisem, v abecedním pořadí.

   Jan Drahoňovský poté konstatoval, že všichni členové nově zvoleného zastupitelstva složili bez výhrad zákonem stanovený slib a mohou se tak ujmout svého mandátu.

 

 

2. Volba návrhové komise a volba ověřovatelů zápisu z dnešního ustavujícího zasedání zastupitelstva města

 

   Předsedající Jan Drahoňovský dále přistoupil k volbě návrhové komise a ověřovatelů zápisu z dnešního jednání. Jako předsedu návrhové komise navrhl ing. Bohumila Hercíka a za členy komise Petra Havla a Václava Zelmanoviče. Připomínky nebo jiné návrhy nebyly, proto dal Jan Drahoňovský o svém návrhu hlasovat. Všichni členové zastupitelstva zvolili výše jmenovanou návrhovou komisi jednomyslně.

   Za ověřovatele zápisu z dnešního jednání navrhl Jan Drahoňovský ing. Miloše Jirmana
a PaedDr. Pavla Pavelku. Také tento návrh přijali členové zastupitelstva jednomyslně.

 

 

3. Schválení počtu místostarostů a počtu uvolněných členů zastupitelstva pro výkon funkce ve volebním období 2006 – 2010 a schválení počtu členů rady města

 

   Předsedající Jan Drahoňovský uvedl, že dle usnesení minulého zastupitelstva a dle § 99 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, bude mít Rada města Lomnice nad Popelkou 5 členů. Jan Drahoňovský navrhl, aby počet uvolněných členů zastupitelstva pro volební období 2006 - 2010 byl dva – starosta a místostarosta. Jiný návrh nikdo z členů zastupitelstva nepodal a podaný návrh byl poté jednomyslně přijat.

 

 

4. Způsob volby starosty, místostarosty a ostatních členů rady města

 

    Předsedající Jan Drahoňovský předeslal, že jednací řád Zastupitelstva města Lomnice
nad Popelkou umožňuje provést volbu starosty, místostarosty a ostatních členů rady města buď tajně nebo veřejným hlasováním (aklamací), tj. zvednutím ruky. Jan Drahoňovský navrhl hlasování veřejné. Pro tento návrh hlasovalo 16 členů zastupitelstva, Petr Havel se hlasování zdržel.

 

 

5. Volba starosty, místostarosty a ostatních členů rady města

 

   Předsedající  Jan Drahoňovský vyzval členy zastupitelstva, aby předložili návrhy na funkci starosty města pro volební období 2006 – 2010. Přihlásil se MUDr. Jiří Mlejnek, který před předsedajícího předstoupil s písemným návrhem za Nezávislé kandidáty Lomnicka. Jan Drahoňovský oznámil, že obdržel pouze jeden jmenovitý návrh na starostu města. Navrženým je Vladimír Mastník. Na dotaz Jana Drahoňovského, zda kandidaturu přijímá, odpověděl Vladimír Mastník, že ano. Následně bylo předsedajícím přistoupeno k volbě veřejným hlasováním. Pro podaný návrh hlasovalo 11 členů zastupitelstva (ing. Jaroslav Braun, Stanislav Dlouhý, Jan Drahoňovský, ing. Bohumil Hercík, ing. Josef Hubař, ing. Miloš Jirman, Vladimír Mastník, MUDr. Jiří Mlejnek, Mgr. Josef Šimek, Stanislav Zelinka, Václav Zelmanovič). Proti návrhu hlasovalo 5 členů (ing. Vlastimil Bambas, Roman Dušta, Petr Havel, PaedDr. Pavel Pavelka, ing. Miroslav Šmiraus). Hlasování se zdržel jeden člen
(ing. Pavel Kučera).

   Jan Drahoňovský konstatoval, že Vladimír Mastník byl většinou hlasů zvolen starostou města. Tím skončila dosavadní úloha Jana Drahoňovského řídit průběh jednání. Proto poděkoval za pozornost, poblahopřál Vladimíru Mastníkovi k jeho zvolení starostou, popřál mu hodně zdaru v jeho práci a předal mu další řízení jednání zastupitelstva.

 

   Vladimír Mastník se poté ujal svého úkolu a vyzval členy zastupitelstva k podání návrhu na obsazení funkce místostarosty. S písemným návrhem předstoupil opět MUDr. Jiří Mlejnek, který za Nezávislé kandidáty Lomnicka navrhl Mgr. Josefa Šimka. Jiný návrh podán nebyl. Na otázku starosty Vladimíra Mastníka, zda kandidaturu přijímá, odpověděl Mgr. Josef Šimek, že ano.

Podaný návrh byl poté jednomyslně přijat.

 

   Potom starosta Vladimír Mastník přikročil k volbě dalších tří členů rady města. S písemným návrhem na kandidáta do rady města se přihlásil opět MUDr. Jiří Mlejnek. Za Nezávislé kandidáty Lomnicka navrhl ing. Josefa Hubaře. Jiný návrh nikdo nepodal. Poté, co ing. Josef Hubař projevil s kandidaturou souhlas, bylo přistoupeno k volbě. Pro tento návrh hlasovalo všech 17 členů zastupitelstva.

   Písemný návrh na dalšího člena rady města po výzvě starosty Vladimíra Mastníka předložil opět MUDr. Jiří Mlejnek. Za Nezávislé kandidáty Lomnicka byl navržen Stanislav Zelinka. Jiný návrh předložen nebyl. Jmenovaný kandidát projevil s kandidaturou souhlas. Pro návrh hlasovalo 13 členů zastupitelstva (ing. Jaroslav Braun, Stanislav Dlouhý, Jan Drahoňovský, Roman Dušta, ing. Bohumil Hercík, ing. Josef Hubař, ing. Miloš Jirman, Vladimír Mastník, MUDr. Jiří Mlejnek, PaedDr. Pavel Pavelka, Mgr. Josef Šimek, Stanislav Zelinka, Václav Zelmanovič), dva členové hlasovali proti (ing. Miroslav Šmiraus, ing. Pavel Kučera), a dva členové se hlasování zdrželi (ing. Vlastimil Bambas, Petr Havel).

   Na pátého člena rady města podal písemný návrh opět MUDr. Jiří Mlejnek. Navrhl Stanislava Dlouhého, který rovněž projevil s kandidaturou souhlas. Jiný návrh předložen nebyl, proto bylo přistoupeno k hlasování. Návrh byl přijat jednomyslně.

 

 

6. Diskuse

 

   Po ukončení volby orgánů vedení města starosta Vladimír Mastník otevřel diskusi. Nikdo z přítomných se nepřihlásil.

 

 

7. Přijetí a schválení usnesení

 

   Na výzvu starosty Vladimíra Mastníka přenesl předseda návrhové komise ing. Bohumil Hercík návrh usnesení z dnešního jednání zastupitelstva, který byl poté jednomyslně přijat. Zastupitelstvo města tak svým usnesením vzalo na vědomí:

a) složení slibu všech členů zastupitelstva města v souladu s § 69 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,  ve znění pozdějších předpisů.

b) počet členů rady města 5 osob v souladu s § 99 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích,  ve znění pozdějších předpisů.

 

Zastupitelstvo města schválilo:

a) počet místostarostů pro volební období 2006 – 2010 v počtu 1.

b) počet členů zastupitelstva města, uvolněných pro výkon funkce ve volebním období 2006 – 2010 ze zaměstnání v počtu 2 osob.

c) způsob volby starosty, místostarosty a ostatních členů rady města aklamací (veřejným hlasováním).

 

Zastupitelstvo města zvolilo

- ve veřejném hlasování v souladu s § 84 odst.2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,  ve znění pozdějších předpisů:

a) pana Vladimíra Mastníka starostou,

b) pana Mgr. Josefa Šimka místostarostou (uvolněn do funkce od 2. 11. 2006),

c) pana ing. Josefa Hubaře dalším členem rady města,

d) pana Stanislava Zelinku dalším členem rady města,

e) pana Stanislava Dlouhého dalším členem rady města.

 

Usnesení byla přijata většinou hlasů.

 

   Závěrem starosta Vladimír Mastník poděkoval občanům Lomnicka za účast v komunálních volbách a za důvěru novému zastupitelstvu. Vyjádřil přesvědčení, že všichni nově zvolení členové zastupitelstva budou své funkce vykonávat čestně a svědomitě, jak to vyjádřili složením slibu. Dále ujistil občany, že členové zastupitelstva jsou pro demokratické jednání s občany a pro otevřenost lomnické radnice veřejnosti. Ještě vyjádřil přesvědčení, že před občany nové zastupitelstvo obstojí v tak náročné práci, která zahrnuje především správu města, řízení příspěvkových organizací města, zajištění investičních akcí a finančních prostředků z různých fondů, zajištění základních potřeb občanů atp. Na konec ještě jednou vyslovil poděkování lomnickým občanům a v 18.35 hodin zasedání ukončil s poděkováním za účast.

 

   Ověřovatelé zápisu z dnešního jednání zastupitelstva města shledali, že tento zápis souhlasí s průběhem jednání i přijatým usnesením, což stvrzují svými podpisy.

 

   Ze zasedání byl pořízen audiozáznam, který je uložen u tajemníka MěÚ.    

 

 

V Lomnici nad Popelkou, 31. 10. 2006

 

  

Ing. Miloš Jirman

  

PaedDr. Pavel Pavelka

 

                                                                                               Vladimír Mastník

                                                                                                      starosta

 


Dokument k otevření či stažení ve formátu: DOC
Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz