Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Usnesení z 69.schůze rady města (2.6.2005)

Vložil: ing. Ivo Bělonohý - Vedení města
Na úřední desce od 09.06.2005 do 24.06.2005
Typ dokumentu: Usnesení Rady města

Město Lomnice nad Popelkou

 

U S N E S E N Í

 

z 69. schůze Rady města Lomnice nad Popelkou konané dne 2. června 2005

 

 

 

Rada města bere na vědomí                                                                                         57 / 05 / R

 

a) ústní nabídku společnosti TECHNOLEN TECHNICKÝ TEXTIL, a.s., se sídlem Lomnice nad Popelkou, na prodej areálu objektu čp. 1085 se souvisejícími pozemky                  v Lomnici nad Popelkou. Uvedený objekt je však pro Město Lomnice nad Popelkou nepotřebný.  

 

 

b) žádost společnosti TECHNOLEN TECHNICKÝ TEXTIL, a.s., se sídlem Lomnice nad Popelkou, o jednorázovou úhradu zatím neuhrazeného zbytku kupní ceny odkoupené bývalé provozovny 13 – průmyslového areálu čp. 1060, ulice Kampelíkova, Lomnice nad Popelkou.

Rada města současně nedoporučuje zastupitelstvu města

- s ohledem na rozpočet a současnou ekonomickou situaci Města Lomnice                     nad Popelkou schválit provedení požadovaného jednorázového doplacení zbývající dlužné částky.  

 

 

c) stanovisko Odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra ČR Praha, č.j. ODK-329/2-2005 ze dne 5. 5. 2005, k záležitosti Nařízení města Lomnice                  nad Popelkou č. 2/2004, o stavební uzávěře v lokalitě autobusového nádraží.

Rada města současně ukládá

- ing. Ivo Bělonohému, tajemníkovi Městského úřadu Lomnice nad Popelkou, provést přehodnocení zákonnosti:

1. Nařízení města Lomnice nad Popelkou č. 2/2003, o stavební uzávěře v lokalitě Karlov,

2. Nařízení města Lomnice nad Popelkou č. 3/2003, o zrušení a změně stavebních uzávěr,

3. Nařízení města Lomnice nad Popelkou č. 2/2004, o stavebních uzávěrách v lokalitě Olymp, u hřbitova a Větrov a o zrušení obecně závazné vyhlášky Města Lomnice nad Popelkou č. 1/1999, o stavební uzávěře,

4. Nařízení města Lomnice nad Popelkou č. 4/2005, o stavební uzávěře v lokalitě                   u letního stadionu a o zrušení nařízení města Lomnice nad Popelkou č.1/2003,                      o stavební uzávěře v lokalitě u letního stadionu,

a předložit radě města v nekratším možném termínu zprávu o přehodnocení zákonnosti uvedených právních předpisů obce.

d) upřesnění žádosti Miroslava Dlaboly, bytem Jičín, o souhlas s výjimečně přípustným využitím areálu objektu čp. 1085, Lomnice nad Popelkou, nově k využití objektu čp. 1085 pro zřízení bytů a k umístění dalšího objektu pro bydlení ve stejném areálu a k umístění garáží pro tyto bytové domy tamtéž

a doporučuje zastupitelstvu města

- souhlasit s výjimečně přípustným využitím objektu čp. 1085, Lomnice                         nad Popelkou, pro bydlení a s výjimečně přípustným umístěním dalšího objektu               pro bydlení v areálu objektu čp. 1085, na základě uvedené upřesněné žádosti.

 

 

e) v souladu s Vyhl. č. 14/2005, o předškolním vzdělávání, výsledky přijímání dětí    do mateřských škol v Lomnici nad Popelkou pro školní rok 2005/2006 ze dne                29. 4. 2005, na základě sdělení ředitelek jednotlivých mateřských škol.

 

 

f) informaci o realizaci doporučujících opatření, vyplývajících z Rámcového auditu lesního hospodářství Města Lomnice nad Popelkou, který zpracoval v roce 2004               ing. Jiří Kopic, technický poradce v oblasti zemědělství a lesnictví a odborný lesní hospodář,

a ukládá

- Jaroslavě Hynkové, starostce, zajistit provedení následného auditu ing. Jiřím Kopicem.

 

 

g) žádost Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR, oblastní odbočky Semily, avšak

nesouhlasí

- s poskytnutím jednorázového finančního příspěvku této organizaci.

 

 

h) bez námitek navržený postup správce místního poplatku ze psů a místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání                  a odstraňování komunálních odpadů, při vyměřování včas nezaplacených poplatků                a při vyřizování žádostí o prominutí poplatku, u uvedených místních poplatků                 dle pokynu tajemníka městského úřadu č. T2005/01, který předložil ing. Ivo Bělonohý, tajemník Městského úřadu Lomnice nad Popelkou.

 

 

i) nabídku subjektu Roman Maryško – MAPA, se sídlem Rychnov u Jablonce                 nad Nisou, na investiční činnost, výstavbu nízkorozpočtových bytů.

 

 

Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města                                                         58 / 05 / R

 

- schválit využití předkupního práva spoluvlastnického podílu 56/1000 (byt č. 1)                v domě čp. 1077 v Lomnici nad Popelkou.

 

 

 

 

Rada města souhlasí                                                                                                     59 / 05 / R

 

a) se změnou urbanistické studie rozvojové lokality OM 4 Lomnice nad Popelkou – Letná, spočívající v úpravě jihozápadní hranice pozemku určeného pro stavbu            pod č. 4 o cca 17,5 m, jejím posunutím, severovýchodním směrem, dle předloženého návrhu a se změnou stavební čáry pro stavby označené čísly 4 a 5 v důsledku telekomunikačního vedení přes navržené stavební pozemky; stavební čára obou staveb však bude řešena jako nejmenší možná vzdálenost od podzemních zařízení stanovená příslušnými právními předpisy.

 

 

b) v souladu s § 102 odst. 2, písm. b) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v návaznosti na své usnesení č. 55/03/R písm. a) ze dne           5. 6. 2003, s další existencí a činností dvou speciálních tříd pro děti zdravotně oslabené, které nejsou umístěny ve zdravotnickém zařízení, v Mateřské škole „Dášenka“ Lomnice nad Popelkou, okres Semily.

 

 

c) s užíváním veřejného prostranství na středovém ostrůvku Husova náměstí,                     se záborem veřejného prostranství cca 2 m2, za účelem prodeje cukrářských výrobků, každou středu od června do prosince 2005, na základě žádosti Vlasty Čapkové, bytem Železnice, za podmínky dodržení platných hygienických předpisů.

 

 

d) s odložením provedení náhradní výsadby dřevin – 10 kusů jeřábů v aleji v ulici Šlechtova, Lomnice nad Popelkou, po likvidaci všech ostatních napadených jeřábů  dle návrhu Jiřího Šustra, ředitele příspěvkové organizace Technické služby Města Lomnice nad Popelkou.

 

 

Rada města jmenuje                                                                                                      60 / 05 / R

 

a) v souladu s § 102 odst. 2, písm. b) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, na základě § 167 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),                       a v souladu s čl. 3 směrnice Rady města Lomnice nad Popelkou č. 3/2005, Volební řád Školské rady Speciálních škol Lomnice nad Popelkou, okres Semily, Josefa Kyselu, místostarosta, členem Školské rady Speciálních škol Lomnice nad Popelkou, okres Semily.

Rada města současně bere na vědomí

- další členy uvedené školské rady, na základě výsledků voleb. Za pedagogické pracovníky Alena Stará, za zákonné zástupce žáků školy Jana Bucharová.

 

 

 

 

 

 

 

 

b) v souladu s § 102 odst. 2, písm. b) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, na základě § 167 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),                       a v souladu s čl. 3 směrnice Rady města Lomnice nad Popelkou č. 3/2005, Volební řád Školské rady Základní školy T.G.Masaryka Lomnice nad Popelkou, okres Semily, členy Školské rady  Základní školy T.G.Masaryka Lomnice nad Popelkou, okres Semily:

1. Jaroslava Hynková, starostka,

2. Roman Dušta, člen zastupitelstva města,

3. Ing.Ivo Bělonohý, tajemník městského úřadu.

Rada města současně bere na vědomí

- další členy uvedené školské rady, na základě výsledků voleb:

1. za pedagogické pracovníky:

Mgr. Bohuslava Čapková,

Mgr. Jitka Hegarová,

Mgr. Josef Šimek,

2. za zákonné zástupce žáků školy:

Romana Bitnarová,

Ing. Dagmar Stolínová,

MUDr. Vlasta Sůvová.

 

 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města                                                             61 / 05 / R

 

a) na základě žádosti Lenky Krausové, ředitelky příspěvkové organizace Základní umělecká škola Lomnice nad Popelkou, okres Semily, zařadit zvýšení investičních prostředků na opravu zdi u školní zahrady Základní umělecké školy, o 50 tis. Kč                na celkových 100 tis. Kč, do úprav rozpočtu Města Lomnice nad Popelkou                 na rok 2005.

 

 

b) schválit dílčí úpravu rozpočtu Města Lomnice nad Popelkou pro rok 2005  zvýšením jak příjmové tak i výdajové části o 10.071 tis. Kč. Po této úpravě bude rozpočet Města Lomnice nad Popelkou vyčíslen částkou v celkové výši                      94.580 tis. Kč a to včetně doposud přijatých dotací v objemu 2.268 tis. Kč (stav               ke dni 31.5.2005).

 

 

c) schválit Dohodu podílových spoluvlastníků bytového domu o hospodaření                     se společnou věcí, týkající se čtyř bytových domů č.p. 1355, 1356, 1357 a 1358                     a pozemků st.p.č.2572, 2573, 2574, 2575 a p.p.č. 3117/1, 3117/2 a 3117/4, vše k.ú. Lomnice nad Popelkou, včetně vložené smlouvy o smlouvě budoucí darovací k uvedeným pozemkům, dle návrhu předloženého Bytovým družstvem Dubina II,            se sídlem Pardubice.

 

 

 

 

 

 

d) schválit odkoupení pozemku p.p.č. 735/7, k.ú. Lomnice nad Popelkou, o výměře 1.080 m2, v areálu letního stadionu, od současného vlastníka Ludvíka Pekárka, bytem Praha, do vlastnictví  Města Lomnice nad Popelkou za kupní cenu 54.000,-Kč.

Rada města současně schvaluje

- v případě odkoupení pozemku p.p.č. 735/7, k.ú. Lomnice nad Popelkou,                       do vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, zřízení věcného břemene chůze a jízdy přes pozemek p.p.č. 735/7, k.ú. Lomnice nad Popelkou, ve prospěch vlastníků pozemků p.p.č. 534/52, 534/53 a 534/54, vše k.ú. Lomnice nad Popelkou, na dobu neurčitou, cena za zřízení věcného břemene 100,- Kč jednorázově.

 

 

e) schválit odkoupení pozemků p.p.č. 585/8, kultura ostatní plocha, výměra 648 m2                  a st.p.č. 208, výměra 21 m2, vše k.ú. Rváčov, odměřených geometrickým plánem z p.p.č. 585/5, k.ú. Rváčov, v areálu vodojemu, příslušejícímu k novému vodovodu Rváčov, od současných vlastníků Jaroslava Špidlena – podíl 1/3, Josefa Špidlena – podíl 1/3 a Bohuslavy Macháčkové – podíl 1/3, všichni bytem Lomnice                         nad Popelkou, do vlastnictví  Města Lomnice nad Popelkou za kupní cenu                  15.000,- Kč.

Rada města současně schvaluje

- v případě odkoupení pozemků p.p.č. 585/8, kultura ostatní plocha, výměra 648 m2                  a st.p.č. 208, výměra 21 m2, vše k.ú. Rváčov, odměřených geometrickým plánem z p.p.č. 585/5, k.ú. Rváčov, do vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, zřízení věcného břemene umístění, oprav a  údržby stavby vodojemu na pozemku p.p.č. 556, k.ú. Rváčov, dle vyznačení na předloženém geometrickém plánu, ve prospěch vlastníků pozemku st.p.č. 208 a p.p.č. 585/8 k.ú. Rváčov, na dobu neurčitou, cena                za zřízení věcného břemene 100,- Kč jednorázově.

 

 

Rada města schvaluje                                                                                                   62 / 05 / R

 

a) prodej traktoru - sekačky TURBO CAT, který je ve vlastnictví Města Lomnice  nad Popelkou a ve správě příspěvkové organizace Technické služby Města Lomnice nad Popelkou, společnosti Agrotest, spol. s r.o., se sídlem Jičín, za cenu 30.000,- Kč, na základě návrhu Jiřího Šustra, ředitele uvedené příspěvkové organizace. 

 

 

b) pronájem bytové jednotky č. 164/12 v domě čp. 164, ul. Komenského, Lomnice nad Popelkou, paní Irmě Ondrůškové, bytem Staré Smrkovice, jako právnímu nástupci  dle Smlouvy o budoucí kupní smlouvě a o zřízení předkupního práva                  ze dne 24. 4. 2001, uzavřené mezi Městem Lomnice nad Popelkou a Janou Typltovou, s účinností od 1.7. 2005

Rada města současně doporučuje zastupitelstvu města

- schválit převod bytové jednotky č. 164/12 v domě čp. 164, ul. Komenského, Lomnice nad Popelkou, včetně příslušenství, po uplynutí 20 let ode dne kolaudace bytových jednotek v domě, budoucímu vlastníkovi, paní Irmě Ondrůškové, bytem Staré Smrkovice, jako právnímu nástupci  dle Smlouvy o budoucí kupní smlouvě                 a o zřízení předkupního práva ze dne 24. 4. 2001, uzavřené mezi Městem Lomnice nad Popelkou a Janou Typltovou. Účinnost od 1.7. 2005.

 

 

c) v návaznosti na usnesení rady města č.82/04/R ze dne 1. 7. 2004, v návaznosti                na usnesení rady města č. 22/05/R písm.c) ze dne 3. 3. 2005, v návaznosti                         na usnesení rady města č. 49/05/R ze dne 5. 5. 2005, a vzhledem k neodstranění garáží, umístěných na pozemku p.p.č.372/2, k.ú. Lomnice nad Popelkou, který je               ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, jejich vlastníky ani v náhradním termínu pro jejich odstranění, podání návrhu na vyklizení předmětného pozemku p.p.č.372/2, k.ú. Lomnice nad Popelkou, s přivolením příslušného soudu.

Rada města současně doporučuje zastupitelstvu města

- projednat prodej pozemku p.p.č.372/2, k.ú. Lomnice nad Popelkou, až po vyklizení tohoto pozemku.

 

 

Rada města nesouhlasí                                                                                                 63 / 05 / R

 

a) s přeřazením majetku Města Lomnice nad Popelkou, inv. č. 1966 Soubor tělocvičného nářadí v hodnotě 231.252,- Kč,  z majetkové třídy 022 do třídy 028,              dle žádosti příspěvkové organizace Základní škola T.G. Masaryka Lomnice                   nad Popelkou, okres Semily.

 

 

b) s provedením exhumací tělesných pozůstatků německých vojáků z hrobu, umístěného u vnější zdi hřbitova v Lomnici nad Popelkou, na pozemku p.p.č.752, k.ú. Lomnice nad Popelkou, dle žádosti společnosti Pargent spol. s r.o., pracoviště Ústí nad Labem, z důvodů nejasných informací o této lokalitě.

 

 

 

Usnesení byla přijata většinou hlasů.

 

V Lomnici nad Popelkou, dne 2. června 2005

 

 

 

   Mgr. Petr Doležal v. r.                                                       Josef Kysela v. r.   

                člen rady města                                                                místostarosta

Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz