Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Usnesení z 68.schůze rady města (19.5.2005)

Vložil: ing. Ivo Bělonohý - Vedení města
Na úřední desce od 26.05.2005 do 10.06.2005
Typ dokumentu: Usnesení Rady města

Město Lomnice nad Popelkou

 

U S N E S E N Í

 

z 68. schůze Rady města Lomnice nad Popelkou konané dne 19. května 2005

 

 

 

Rada města ukládá                                                                                                       51 / 05 / R

 

a) Jaroslavě Hynkové, starostce, připravit a předložit radě města do 30. 9. 2005 návrh, případně úpravu následujících dokumentů, souvisejících se zajištěním požární ochrany ve městě:

1. zřizovací listiny jednotky (jednotek) požární ochrany obce,

2. dohoda o členství v jednotce požární ochrany obce,

3. pravidla pro členy jednotky požární ochrany obce,

4. seznam členů jednotky požární ochrany a jejich zařazení v jednotce,

5. statut velitele jednotky požární ochrany obce včetně jmenování a podmínek způsobilosti,

6. evidence ochranných prostředků,

7. řád ohlašovny požáru.

 

 

b) Vlastě Zikešové, vedoucí finančního a plánovacího odboru Městského úřadu Lomnice nad Popelkou, prověřit možnosti a připravit návrh na případné zřízení    investičního fondu Města Lomnice nad Popelkou, který by sloužil k zajišťování oprav, zhodnocení, obnovy a pořizování investičního majetku Města Lomnice                 nad Popelkou včetně majetku svěřeného do správy a majetku ve vlastnictví příspěvkových organizací Města Lomnice nad Popelkou, návrh předložit radě města do 30. 6. 2005. 

 

 

Rada města bere na vědomí                                                                                         52 / 05 / R

 

a) návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o vytvoření dobrovolného svazku obcí Vodohospodářské sdružení Turnov, se sídlem Turnov, jehož je Město Lomnice                 nad Popelkou, ze dne 1. 1. 2005 a Dodatku č. 1 ke stanovám Vodohospodářského sdružení Turnov ze dne 1. 1. 2005

a pověřuje

- Jaroslavu Hynkovou, starostku, projednáním a odsouhlasením obou uvedených dokumentů zastupitelstvem města na zasedání dne 16. 6. 2005. 

 

 

 

b) žádost Pavly Dvořákové o souhlas s pokácením dvou dřevin, rostoucích mimo les – smrku a břízy na pozemku p.p.č. 411, k.ú. Lomnice nad Popelkou, který je                      ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou.

Rada města nesouhlasí

- s kácením uvedených dřevin do doby vyřešení majetkoprávních vztahů k části (částem) uvedeného pozemku p.p.č. 411, k.ú. Lomnice nad Popelkou, který se nachází v oplocených částech soukromých zahrad.

Rada města současně schvaluje

- záměr prodeje předmětné části pozemku p.p.č.411, k.ú. Lomnice nad Popelkou.

 

 

Rada města schvaluje                                                                                                   53 / 05 / R

 

a) plán práce Rady a Zastupitelstva města Lomnice nad Popelkou na II. pololetí roku 2005 s těmito termíny schůzí:

21.  7. 2005  schůze rady města,

11.  8. 2005  schůze rady města,

  1.  9. 2005  schůze rady města,

15.  9. 2005  zasedání zastupitelstva města,

22.  9. 2005  schůze rady města,

 6. 10. 2005  schůze rady města,

20.10. 2005  schůze rady města,

 3. 11. 2005  zasedání zastupitelstva města,

10.11. 2005  schůze rady města,

 1. 12. 2005  schůze rady města,

 8. 12. 2005  zasedání zastupitelstva města,

 5. 12. 2005  schůze rady města.

Program schůzí bude stanoven podle potřeb projednávání záležitostí města.

 

 

b) provádění údržby veřejné zeleně příspěvkovou organizací Technické služby Města Lomnice nad Popelkou, z příspěvku Města Lomnice nad Popelkou, výhradně               na pozemcích ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou. Na hlavní hrací ploše fotbalového hřiště na letním stadionu bude prováděno sekání trávy z finančních prostředků z příspěvku Města Lomnice nad Popelkou Technickým službám Města Lomnice nad Popelkou nejvýše čtyřikrát za rok.

Rada města současně ukládá

- Josefu Kyselovi, místostarostovi, připravit zhodnocení a návrh údržby zeleně                  na pozemcích ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou a v užívání jednotlivých organizačních složek a příspěvkových organizací Města Lomnice nad Popelkou                 a předložit jej radě města v nejkratším možném termínu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) odpisové plány všech příspěvkových organizací Města Lomnice nad Popelkou                na rok 2005 ve výši odpisů:

1.  Dům dětí a mládeže „Sluníčko“ Lomnice nad Popelkou, okres Semily

…………………………………………………….. 3.310,- Kč,

2. Kulturní a informační středisko Města Lomnice nad Popelkou .….. 43.109,- Kč,

3.  Léčebna dlouhodobě nemocných Lomnice nad Popelkou ……… 137.712,- Kč,

4.   Mateřská škola „Dášenka“ Lomnice nad Popelkou, okres Semily  33.406,- Kč,

5.  Mateřská škola „Klubíčko“ Lomnice   nad Popelkou, okres Semily  8.759,- Kč,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

6.  Mateřská škola „Lvíček“ Lomnice nad Popelkou, okres Semily ..… 1.564,- Kč,

7.  Městské muzeum a galerie Lomnice nad Popelkou ……………… 26.228,- Kč,

8.  Speciální školy Lomnice nad Popelkou, okres Semily …………...... 1.141,- Kč,

9. Technické služby Města Lomnice nad Popelkou …..……………. 247.070,- Kč,

10. Základní škola T.G.Masaryka Lomnice nad Popelkou, okres Semily

.…………………………………………………... 45.670,- Kč,

11. Základní umělecká škola Lomnice nad Popelkou, okres Semily ... 50.752,- Kč.

Celkem odpisy   ………………………………………..……………... 598.721 Kč

 

 

d) výzvu třem bankovním ústavům k podání nabídky na poskytnutí úvěru ve výši 7,000.000,- Kč na financování oprav místních komunikací a chodníků v Lomnici  nad Popelkou:

1. Komerční banka, a.s.,

2. Česká spořitelna, a.s.,

3. Českomoravská hypoteční banka, a.s.,

a zveřejnění této výzvy na úřední desce Města Lomnice nad Popelkou.

Rada města současně jmenuje

- členy komise pro výběr nejvhodnější nabídky vyzvaných bankovních ústavů                    na poskytnutí uvedeného úvěru na opravy místních komunikací a chodníků:

1.  Jaroslava Hynková, starostka,

2.  Josef Kysela, místostarosta,

3.  Ing. Ivo Bělonohý, tajemník Městského úřadu Lomnice nad Popelkou,

4. Ing. Miroslav Šmiraus, člen rady města a předseda finančního výboru zastupitelstva města,

5. Ing. Bohumil Hercík, člen zastupitelstva města a člen finančního výboru zastupitelstva města,

6.  Mgr. Jana Tunysová, členka finančního výboru zastupitelstva města,

7.  Vlasta Zikešová, vedoucí finančního a plánovacího odboru Městského úřadu Lomnice nad Popelkou, zapisovatelka komise,

 

 

e) výzvu pěti případným uchazečům k podání nabídky na zakázku „Lomnice                nad Popelkou – ul. Plk. Truhláře, oprava chodníků“ dle návrhu, který předložil               ing. Jiří Pochop, vedoucí oddělení výstavby odboru majetku a rozvoje města Městského úřadu Lomnice nad Popelkou a navržené úpravy členy rady města.

 

 

f) výzvu pěti případným uchazečům k podání nabídky na zakázku „Lomnice                 nad Popelkou – Podměstí, oprava komunikace a chodníků“ dle návrhu,                        který předložil ing. Jiří Pochop, vedoucí oddělení výstavby odboru majetku a rozvoje města Městského úřadu Lomnice nad Popelkou a navržené úpravy členy rady města.

g) výzvu pěti případným uchazečům k podání nabídky na zakázku „Lomnice                nad Popelkou, čp. 4, oprava příjezdu k Živnodomu“ dle návrhu, který předložil                ing. Jiří Pochop, vedoucí oddělení výstavby odboru majetku a rozvoje města Městského úřadu Lomnice nad Popelkou a navržené úpravy členy rady města.

Rada města současně ukládá

- ing. Jiřímu Pochopovi, zajistit zpracování projektové dokumentace, stanovení výše investic a přípravy realizace zadláždění nádvoří uvedeného čp. 4, zámku.

 

 

h) výzvu pěti případným uchazečům k podání nabídky na zhotovení zakázky „Stavební úprava a změna v užívání objektu čp. 118 v Lomnici nad Popelkou“                dle návrhu, který předložil ing. Jiří Pochop, vedoucí oddělení výstavby odboru majetku a rozvoje města Městského úřadu Lomnice nad Popelkou a navržené úpravy členy rady města.

 

 

i) výzvu třem případným uchazečům k podání nabídky na zakázku „Odstranění  stavby čp. 1055 v Lomnici nad Popelkou“ dle návrhu, který předložil ing. Jiří Pochop, vedoucí oddělení výstavby odboru majetku a rozvoje města Městského úřadu Lomnice nad Popelkou.

 

 

j) nájem nejdříve uvolněných bytů v domě s pečovatelskou službou čp.1188, ulice Obránců míru, Lomnice nad Popelkou, těmto žadatelům:

1. Jaruška Hloušková, doposud bytem Chuchelna, okres Semily,

2. Blažena Šidlichovská, doposud bytem Lomnice nad Popelkou, 

3. Josef Zelmanovič, doposud bytem Křinec,

vždy k nejbližšímu možnému datu k prvnímu kalendářnímu dni měsíce následujícího po uvolnění bytu. 

 

 

k) úhradu části nákladů vynaložených na zhodnocení objektu dílny na pozemku st.p.č. 119/3, k.ú. Lomnice nad Popelkou, Walterovi Rindovi, bytem Lomnice                   nad Popelkou, ve výši 25.000,- Kč, dle čl. VI. nájemní smlouvy čj. 844/91 ze dne            20. 12. 1991 k uvedené nemovitosti, uzavřené mezi Městem Lomnice nad Popelkou      jako pronajímatelem a Walterem Rindou jako nájemcem. Úhrada nákladů proběhne   na základě návrhu Waltera Rindy.

 

 

l) umístění dalšího reklamního poutače na sloup veřejného osvětlení v ulici Palackého, u budovy čp. 163, dle návrhu dodatku č. 1 k Dohodě čj. 956/01 ze dne  25. 7. 2001, uzavřené mezi Městem Lomnice nad Popelkou jako vlastníkem sloupů veřejného osvětlení a Slavojem Kameníkem jako vlastníkem reklamních poutačů,           na základě návrhu Slavoje Kameníka.

 

 

 

 

 

 

m) pronájem části pozemků p.p.č. 75, kultura trvalý travní porost a p.p.č. 79, kultura orná půda, vše k.ú. Lhota Komárov, v celkové výměře 0,38 ha, které jsou                           ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, ing. Evě Hamanové, zemědělské podnikatelce, sídlem Semily, pro využití na ekologické zemědělství, s podmínkou umožnění přístupu k sousedním lesním pozemkům, které jsou ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou. Doba pronájmu 5 let, roční nájemné 37,- Kč.

 

 

Rada města neschvaluje                                                                                               54 / 05 / R

 

- nájem bytu v domě s pečovatelskou službou čp.1188, ulice Obránců míru, Lomnice nad Popelkou žadateli Jiřímu Kobrlemu, doposud bytem Lomnice nad Popelkou, z důvodu nevhodnosti charakteru bytů v domě s pečovatelskou službou (běžné byty bez speciálních úprav) pro osoby se specifickými zdravotními potřebami.  

 

 

Rada města souhlasí                                                                                                     55 / 05 / R

 

a) s užíváním jedné studny na pozemku p.p.č. 2890/1, k.ú. Lomnice nad Popelkou, která je ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, Vincencem Cermanem, bytem Lomnice nad Popelkou, do doby převodu vlastnictví uvedeného pozemku                     p.p.č.  2890/1, k.ú. Lomnice nad Popelkou, v souvislosti s dokončením výstavby investiční akce „Vodovod Rváčov“.

 

 

b) s bezplatným užíváním veřejného prostranství, spojeného s uzavírkou části Husova náměstí v Lomnici nad Popelkou, od domu čp. 32 k domu čp. 102, dne 21. 6. 2005 v době od 8,00 do 18,00 hodin pro konání tradiční akce příspěvkové organizace Základní umělecká škola Lomnice nad Popelkou, okres Semily, věnované dětem z lomnických škol – představení výtvarných dílen, módní přehlídka, představení literárně dramatického oboru a tanečního oboru, na základě žádosti Lenky Krausové, ředitelky uvedené školy.

 

 

c) s celoročním umístěním (každé úterý) prodejního stánku k prodeji grilovaných kuřat na chodníku na Husově náměstí pod kostelem Sv. Mikuláše na základě skutečnosti, že dosavadní prostor, který byl uvedenému stánku vyhrazen usnesením rady města č. 53/00/R ze dne 27. 3. 2000 - nádvoří objektu bývalého zámku čp.4, prochází rekonstrukcí a nadále jej nebude k předmětnému účelu možno využívat..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rada města nesouhlasí                                                                                                 56 / 05 / R

 

- s pokácením třinácti vzrostlých stromů (5 douglasek, 2 smrky, 2 jedle, 3 břízy                a 1 modřín) na pozemcích p.p.č. 2996/13 a p.p.č. 2996/14, k.ú. Lomnice                        nad Popelkou, které jsou ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou. Jedná se                  o zdravé vitální jedince a nehrozí zde žádné bezprostřední ohrožení. Problematika přerostlé zeleně v lokalitě sídliště v Lomnici nad Popelkou se bude výhledově řešit komplexně. Budou-li obyvatelé okolních domů trvat na pokácení předmětných dřevin, bude jim doporučeno nechat si provést výpočet oslunění (zastínění) bytu, který zjistí, zda oslunění jednotlivých bytů odpovídá stanoveným hygienickým normám.

 

 

 

Usnesení byla přijata většinou hlasů.

 

V Lomnici nad Popelkou, dne 19. května 2005

 

  

 

    Josef Kysela v. r.                                                                Jaroslava Hynková v. r.      

               místostarosta                                                                          starostka

Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz