Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Výběrové řízení na obsazení pracovního místa referenta podatelny městského úřadu - změna pracovního poměru z doby určité na dobu neurčitou

Vložil: ing. Ivo Bělonohý - Vedení města
Na úřední desce od 19.10.2006 do 07.11.2006
Typ dokumentu: Jiný dokument

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

 

Tajemník Městského úřadu Lomnice nad Popelkou vyhlašuje dle § 7 zákona č. 312/2002 Sb.,   o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení na změnu pracovního poměru u pracovního místa:

 

referent podatelny (2. referent podatelny)

odboru vnitřní správy

Městského úřadu Lomnice nad Popelkou

 

 Předpokládaný termín účinnosti změny pracovního poměru: 1. 12. 2006

 

Druh vykonávané práce:

-         podatelna a výpravna městského úřadu

-         pokladní činnost – centrální výdajová pokladna, příjmová pokladna pro poplatky a jiné příjmy

-         vidimace a legalizace

-         obsluha  telefonní ústředny

-         distribuce stravenek zaměstnancům, příprava podkladů pro vyúčtování

-         provozní styk s přepravci, poštovními a telekomunikačními společnostmi,

-         objednávání a reklamace tiskovin, publikací, knihařských služeb apod.

-          agenda místních poplatků

-         zapisovatel komise k projednávání přestupků

-         zástup za některé ostatní činnosti odboru

 

Místo výkonu práce: Město Lomnice nad Popelkou a správní obvod pověřeného obecního úřadu Městského úřadu Lomnice nad Popelkou

Pracoviště: Městský úřad Lomnice nad Popelkou, Husovo náměstí 6, Lomnice nad Popelkou

 

Předpoklady: předpoklady podle § 4 zákona č.312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů

Další požadavky:

- vzdělání SŠ, ÚSO  

- občanská bezúhonnost, 

- znalost práce na PC, znalost práce s MS OFFICE

- praxe se SW GORDIC GINIS©

- praxe v přestupkovém řízení

- další praxe v daném oboru vítána

- organizační a analytické schopnosti,

- znalost alespoň jednoho jednacího jazyka EU vítána

Platové zařazení: dle zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, Nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační           předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a Nařízení vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, platová třída 7 (při výkonu komplexní pracovní náplně a při splnění podmínek pro zařazení do dané platové třídy).

 

Přihláška musí obsahovat:

a)      jméno, příjmení a titul uchazeče,

b)      datum a místo narození uchazeče,

c)      státní příslušnost uchazeče,

d)      místo trvalého pobytu uchazeče,

e)      číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,

f)        datum a podpis uchazeče.

 

Výčet dokladů, které uchazeč připojí k přihlášce:

a)      strukturovaný životopis, ve kterém uchazeč uvede údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,

b)      výpis z evidence Rejstříku  trestů ne starší než 3 měsíce (nebo doklad o jeho vyžádání, s následným dodáním výpisu po jeho doručení); u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží uchazeč bezúhonnost čestným prohlášením,

c)      ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

 

Lhůta pro podávání přihlášek: do 6. 11. 2006, při osobním podání do 16:00 hod.

 

Místo a způsob podávání přihlášek: v zalepené obálce osobně na podatelnu Městského úřadu Lomnice nad Popelkou nebo prostřednictvím České pošty (rozhoduje datum doručení). Obálka s přihláškou musí být viditelně označena „Výběrové řízení – referent podatelny“.

 

Adresa pro podávání přihlášek: Městský úřad Lomnice nad Popelkou, Husovo náměstí 6, Lomnice nad Popelkou, PSČ 512 51

 

Kontaktní osoba pro podrobnější informace: Ing.Ivo Bělonohý, tajemník městského úřadu (tel. 481 629 030)

 

 V Lomnici nad Popelkou, dne 19. 10. 2006

 

 

 

Ing. Ivo Bělonohý

      tajemník městského úřadu


Dokument k otevření či stažení ve formátu: DOC
Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz