Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Obecně závazná vyhláška Města Lomnice nad Popelkou č. 6/2006, kterou se vyhlašují závazné části územního plánu města po změně č. 6

Vložil: ing. Ivo Bělonohý - Vedení města
Na úřední desce od 19.10.2006 do 07.11.2006
Typ dokumentu: Obecně závazná vyhláška
Účinnost od 03.11.2006

Město Lomnice nad Popelkou

 

Obecně závazná vyhláška Města Lomnice nad Popelkou č. 6/2006,

kterou se vyhlašují závazné části územního plánu sídelního útvaru Lomnice nad Popelkou po změně č. 6 územního plánu sídelního útvaru Lomnice nad Popelkou, a kterou se mění obecně závazná vyhláška Města Lomnice nad Popelkou  č. 2/2003, kterou se vyhlašují závazné části územního plánu města Lomnice nad Popelkou po změně č.3 územního plánu města Lomnice nad Popelkou, ve znění obecně závazné vyhlášky Města Lomnice nad Popelkou č. 9/2004, kterou se vyhlašují závazné části územního plánu města Lomnice nad Popelkou po změně č. 4 územního plánu města Lomnice nad Popelkou, ve znění obecně závazné vyhlášky Města Lomnice nad Popelkou č. 1/2005, kterou se vyhlašují závazné části územního plánu sídelního útvaru Lomnice nad Popelkou po změně č. 5 územního plánu sídelního útvaru Lomnice nad Popelkou

Zastupitelstvo města Lomnice nad Popelkou se na svém zasedání dne 5. října 2006 usnesením č. 17/06/Z usneslo vydat na základě § 29 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a sta­vebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku,

 

kterou se vyhlašují závazné části územního plánu sídelního útvaru Lomnice nad Popelkou po změně č. 6 územního plánu sídelního útvaru Lomnice nad Popelkou, a kterou se mění obecně závazná vyhláška Města Lomnice nad Popelkou  č. 2/2003, kterou se vyhlašují závazné části územního plánu města Lomnice nad Popelkou po změně č.3 územního plánu města Lomnice nad Popelkou, ve znění obecně závazné vyhlášky Města Lomnice nad Popelkou č. 9/2004, kterou se vyhlašují závazné části územního plánu města Lomnice nad Popelkou po změně č. 4 územního plánu města Lomnice nad Popelkou, ve znění obecně závazné vyhlášky Města Lomnice nad Popelkou č. 1/2005, kterou se vyhlašují závazné části územního plánu sídelního útvaru Lomnice nad Popelkou po změně č. 5 územního plánu sídelního útvaru Lomnice nad Popelkou.

 

Článek 1

 

Obecně závazná vyhláška Města Lomnice nad Popelkou č. 2/2003, kterou se vyhlašují závazné části územního plánu města Lomnice nad Popelkou po změně č.3 územního plánu města Lomnice nad Popelkou, ve znění obecně závazné vyhlášky Města Lomnice nad Popelkou č. 9/2004, kterou se vyhlašují závazné části územního plánu města Lomnice nad Popelkou po změně č. 4 územního plánu města Lomnice nad Popelkou, ve znění obecně závazné vyhlášky Města Lomnice nad Popelkou č. 1/2005, kterou se vyhlašují závazné části územního plánu sídelního útvaru Lomnice nad Popelkou po změně č. 5 územního plánu sídelního útvaru Lomnice nad Popelkou, se z důvodu schválení změny č. 6 územního plánu sídelního útvaru Lomnice nad Popelkou zastupitelstvem Města Lomnice nad Popelkou dne 5. října 2006, usnesením č. 17/06/Z mění a doplňuje takto:

 

1.      v názvu Obecně závazné vyhlášky Města Lomnice nad Popelkou  č. 2/2003, kterou se vyhlašují závazné části územního plánu města Lomnice nad Popelkou po změně č. 3 a 4 územního plánu města Lomnice nad Popelkou se nahrazuje spojka „a“ mezi slovy „č. 4 a č. 5“ čárkou a za slova po změně č. 3, 4 vkládají slova „ a 6“,

2.      v části první, článku 1, odstavci 4 se spojka „a“ na konci odstavce mezi slovy „schválené zastupitelstvem města dne 5.srpna 2004 a po změně“ nahrazuje čárkou, tečka na konci věty se nahrazuje spojkou „a“  a doplňuje se text „ po změně územního plánu sídelního útvaru Lomnice nad Popelkou  č. 6 schválené zastupitelstvem města dne 5.10.2006.“,

3.      v části první, článku 2, odstavci 2 se spojka „a“ mezi slovy „č. 4 a změně č. 5“ nahrazuje čárkou a za slova „po změně č. 4, změně č. 5“  se vkládá „ a změně č. 6,“,

4.      v části první, článku 2, odstavci 3 se spojka „a“ mezi slovy „č. 4 a změně č. 5“ nahrazuje čárkou a vkládá se „ a změně č. 6“,

5.      v části čtvrté, článku 32, odstavci 1 se spojka „a“ mezi slovy „č.4 a změny č. 5“ nahrazuje čárkou, tečka na konci věty se nahrazuje spojkou „a“ a doplňuje se text „ textové části změny územního plánu č. 6.“,

6.      v části čtvrté, článku 32, v odstavci 3 se spojka „a“ mezi slovy „ č. 4. a č.5.“nahrazuje čárkou a  vkládá se „a č. 6.“.

 

Článek 2
Účinnost, evidence

1)      Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jejího vyhlášení.

2)      Tato obecně závazná vyhláška je evidována u Městského úřadu Lomnice nad Popelkou pod č.j. MULO 1328/2006.


 

                Josef Kysela                                                                Jaroslava Hynková

               místostarosta                                                                       starostka


Dokument k otevření či stažení ve formátu: DOC
Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz