Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Zápis z 27. zasedání zastupitelstva města (5.10.2006)

Vložil: ing. Ivo Bělonohý - Vedení města
Na úřední desce od 19.10.2006 do 31.10.2006
Typ dokumentu: Zápis ze zasedání ZM

Město Lomnice nad Popelkou

 

Z Á P I S

 

z 27. zasedání Zastupitelstva města Lomnice nad Popelkou

konaného dne 5. října 2006

 

 

Přítomno:         15 členů zastupitelstva města (ing. Vlastimil Bambas, Mgr. Petr Doležal, Jan Drahoňovský, Roman Dušta, Petr Havel, ing. Bohumil Hercík, Jaroslava Hynková, Bc. Otakar Kracík, Josef Kysela, Vladimír Mastník, MUDr. Jiří Mlejnek, ing. František Novotný, PaedDr. Pavel Pavelka, Mgr. Václav Šimůnek, ing. Petr Velda)                                    

 

omluven:          ing. Miroslav Šmiraus,                                           

                         nepřítomen:     ing. Josef Klinger

                                              

                         tajemník městského úřadu ing. Ivo Bělonohý

                       

                         22 občanů

 

 

   Dnešní zasedání zastupitelstva města zahájila v 18:05 hodin a dále řídila starostka Jaroslava Hynková. Oznámila, že 27. zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno a že je přítomno 15 členů zastupitelstva, čímž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Zápisem z dnešního jednání pověřila tajemníka městského úřadu ing. Ivo Bělonohého. Dále potvrdila, že zápis z 26. zasedání zastupitelstva města ověřili Petr Havel a Bc. Otakar Kracík, kteří shledali zápis v pořádku, což stvrdili svými podpisy.

   Poté starostka Jaroslava Hynková přistoupila k volbě návrhové komise. Jako předsedu navrhla Bc. Otakara Kracíka, který byl následně jednomyslně zvolen. Dále navrhla za členy ing. Vlastimila Bambase a ing. Bohumila Hercíka. I tento návrh byl jednomyslně přijat.

   Za ověřovatele zápisu z dnešního jednání zastupitelstva starostka Jaroslava Hynková navrhla Romana Duštu a PaedDr. Pavla Pavelku, kteří byli následně zvoleni všemi hlasy.

   K předem předloženému programu neměl nikdo z členů zastupitelstva žádné připomínky nebo doplnění, proto starostka Jaroslava Hynková přednesla svůj návrh a požádala o úpravu programu, která spočívá ve vypuštění bodu č. 9. Obsah tohoto bodu, který se nebude projednávat, se stane tématem navrhovaného závěrečného bodu č. 12 – Zhodnocení volebního období. Starostka Jaroslava Hynková přečetla celý upravený návrh programu, který byl potom schválen všemi přítomnými členy zastupitelstva.

 

Program v upraveném pořadí:

Finanční záležitosti:

    1.  Úpravy rozpočtu města na rok 2006

    2.  Rozpočtový výhled města 2007 -2008

    3.  Dodatek ke smlouvě o splátkách se společností DESMO

 

Organizační, koncepční záležitosti a výkon funkce zřizovatele:

    4.  Výroční zpráva Vodohospodářského sdružení Turnov

    5.  Změna územního plánu města č. 6

 

Nemovitosti města, ostatní majetek města, majetkoprávní záležitosti:

    6.  Výkupy pozemků v rozvojové lokalitě OM1 u letního stadionu

    7.  Prodej a výkup podílu na pozemcích v k.ú. Lomnice nad Popelkou s p. Křikavovou

 

Ostatní záležitosti:

    8.  Připojení města k ústavní stížnosti na nerovnoměrné rozdělování příspěvku na výkon státní správy pro obce ČR

    9.  Udělení čestného občanství – plk. Truhlář

   10.  Diskuse

   11.  Usnesení

   12.  Zhodnocení volebního období

 

   K projednávání jednotlivých bodů programu se nikdo z občanů písemně nepřihlásil.

 

Finanční záležitosti

   

1.  Úpravy rozpočtu města na rok 2006

   Starostka Jaroslava Hynková předala slovo Vlastě Zikešové, vedoucí finančního
a plánovacího odboru, městského úřadu, která upozornila na to, že od předložení písemného materiálu zastupitelstvu města došlo k jedné změně rozpočtu, a to ve výdajové části, kde se jedná pouze o přesun nákladů vlivem snížení spoluúčasti města na dotaci na obnovu kulturní památky – budovy Městské muzeum a galerie. Tato změna je již v návrhu usnesení zakotvena.

   Dotazy ani připomínky k předloženým navrhovaným změnám rozpočtu města nebyly, proto Vlasta Zikešová přečetla návrh usnesení dle jednotlivých upravovaných položek příjmové i výdajové části a ještě zdůraznila, že účelový příspěvek Lyžařskému sportovnímu klubu se poskytuje na opravu příjezdové komunikace, zničené povodněmi.

   Poté dala starostka Jaroslava Hynková o předneseném návrhu hlasovat. Tento návrh byl jednomyslně schválen.

   Zastupitelstvo města tak schválilo rozpočtové opatření č. 43/2006 - dílčí úpravu rozpočtu Města Lomnice nad Popelkou pro rok 2006 snížením jak příjmové tak i výdajové části
o 2.116 tis. Kč. Po této úpravě bude rozpočet Města Lomnice nad Popelkou vyčíslen částkou ve výši 74.768 tis. Kč a to včetně doposud přijatých dotací v objemu 920 tis. Kč (stav ke dni 30. 9. 2006).

1. změny příjmové části rozpočtu:                                                             v  tis. Kč

Daň z PFO 30% z výnosu obce - vratky za spol.zdanění manželů

-1 320

Poplatek ze psů - odhlášky, snížení počtu psů

-14

Poplatek za výherní automaty - zvýšení počtu automatů

100

Poplatek z dobývacího prostoru - změna zákona

-1

Prodej nem.vč.bytů - prodej čp. 886 nebyl uskutečněn

-1 660

Komunální služby - příjem z reklamy, nálezy - převod z ú CP

102

TS - odvod z odpisů (nákup investice)

-100

Nájem z pozemků – prodlouž.nájmu autobazaru, drobný pronájem

38

Náhrady pojišťovny - nové škodní události - sněhová kalamita

67

Prodej pozemků - nově schválené prodeje

432

Prodej ostat.nem.vč.pozemků - garáže, objekty býv. DDM

105

Prodej ostatního HDM - další prodej při likvid.majetku vč.TSM

70

Prodej projektové dokumentace VHS

50

Pokuty ukládané obcí

5

Neinv.dot.od obcí za výkon přenes.působnosti  (přestupk.řízení)

10

Celkem příjmy

-2 116

2. změny výdajové části rozpočtu:                                                             v  tis. Kč

Propagace města

-31

MK - obnova dopravního značení

-100

Opr.komunik J.J.Fučíka, oprava dal.chodníku vč.bezbariér.přech. 

100

Oprava komunikace u divadla - úspora rozp.prostředků

-100

Příspěvek ČSAD - dorovnání

2

MŠ Lvíček - zábradlí na balkoně z bezpečnostních důvodů

12

Sbor pro občanské záležitosti - na odměny členům

20

Městské muzeum - vnitřní okenní mříže

40

Divadlo - ukotvení sedadel - úspora

-6

Obnova kult. památky – městského muzea

600

HC - přísp.zim.stadionu - na el.energii

50

LSK účelový příspěvek  na opravu komunikace

400

Sponzorské příspěvky na využití volného času – přesun do KIS

-5

BH a nebyt. prostory - opravy majetku

-40

Veřejné osvětlení J.J.Fučíka - úspora rozpočtových prostředků

-100

Projektová dokumentace - 2x projekt.dokument. nebude realizov.

-1 900

Změny ÚPSÚ

-25

TSM - na rekonstrukci VO - zmapování sloupů VO

130

TSM - oprava vstupní brány hřbitova a márnice

-100

Plošná deratizace  / deratizaci kanalizace provedla VHS/

-18

Řízení s pozemky - nově schválená koupě

63

Drobné opravy + revize na majetku města

-100

TSM - na opravu místních komunikací po povodni

-550

Likvidace havárie na majetku - krytina LDN, čp.164, malba DDM

30

Úpravy areálu Olymp - dokončení

-27

Oplocení areálu Olymp - nová položka

25

Třídění odpadů - snížení nákladů na provoz separačních hnízd

-102

Požární ochrana - na pojištění aut

27

PO - výměna vrat hasič.zbrojnice - podíl města k dotaci

80

Městské zastupitelstvo - dopad novelizace zákona o obcích

200

Správa městského úřadu

-140

Platební výměry FÚ

193

Spoluúčast města na získaných dotacích

-749

KIS – příspěvek pro Mykologický klub

5

Celkem výdaje

-2 116

Zastupitelstvo města současně schválilo na základě výše uvedeného usnesení poskytnutí účelové dotace ve výši  400 tis. Kč Lyžařskému sportovnímu klubu Lomnice nad Popelkou na opravu místní komunikace poničené po povodni v lokalitě lyžařského areálu. 

 

2.  Rozpočtový výhled města 2007 -2008

   Vlasta Zikešová vysvětlila, že dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů je nutno zpracovat rozpočtový výhled včetně údajů o dlouhodobých závazcích – úvěrech. Byl zpracován záměrně v nekonkrétní podobě, aby nově zvolené zastupitelstvo města mohlo konkretizovat kapitálové výdaje dle svého rozhodnutí, např. na investiční akce dle dosud pořízených studií.

   Dotazy ani připomínky nebyly. Proto Vlasta Zikešová přečetla návrh usnesení, který byl poté přijat všemi hlasy.

   Zastupitelstvo města tak schválilo rozpočtový výhled Města Lomnice nad Popelkou na období let 2007 a 2008 dle předloženého návrhu.

 

3.  Dodatek ke smlouvě o splátkách se společností DESMO

   Starostka Jaroslava Hynková předala slovo ing. Mileně Rádlové, vedoucí odboru majetku
a rozvoje města, městského úřadu, která uvedla, že v radě města byla projednána změna splátek podle splátkového kalendáře, a to posun do roku 2007. Dotazy ani připomínky k této změně nebyly, proto ing. Rádlová přečetla návrh usnesení.

   Zastupitelstvo města následně všemi hlasy schválilo Dodatek č. 2 Dohody o splátkách (splátkový kalendář) mezi Městem Lomnice nad Popelkou, jako dlužníkem a společností DESMO s.r.o., se sídlem Praha, jako věřitelem, ve smyslu rozložení části splátky za rok 2006 na roky 2006 a 2007.

 

Organizační, koncepční záležitosti a výkon funkce zřizovatele

 

 4.  Výroční zpráva Vodohospodářského sdružení Turnov

    Starostka Jaroslava Hynková uvedla, že písemnou výroční zprávu za rok 2006 obdrželi všichni členové zastupitelstva města přímo od Vodohospodářského sdružení Turnov a je určena k informaci. K dotazu starostky, zda někdo zprávu neobdržel, se nikdo nepřihlásil. Dotazy nebo nejasnosti k této problematice nebyly, proto starostka Jaroslava Hynková přečetla návrh usnesení.

   Zastupitelstvo města poté jednomyslným hlasováním vzalo na vědomí bez připomínek výroční zprávu o činnosti a hospodaření dobrovolného svazku obcí Vodohospodářské sdružení Turnov, se sídlem Turnov, jehož je Město Lomnice nad Popelkou členem, za rok 2005.

 

5.  Změna územního plánu města č. 6

   Bc. Petr Tomeš, vedoucí stavebního úřadu, Městského úřadu Lomnice nad Popelkou, v úvodu připomněl, že v dubnu letošního roku zastupitelstvo města schválilo návrh zadání změny zemního plánu č. 6, který byl následně projednán s dotčenými orgány státní správy, z jejichž strany nebyly uplatněny žádné připomínky. Ke dvěma připomínkám ze strany občanů, tj. Jiřího Zajíce a ing. Miroslava Kunta, PhD. se navrhuje při dnešním projednávání nepřihlížet. Bc. Tomeš vysvětlil, co je příčinou jejich neakceptování. Dále uvedl, že od 1. 1. 2007 nabude platnosti nový stavební zákon, dle něhož bude úplně jiný postup pořizování územně plánovací dokumentace. Vzhledem k tomu, že Krajský úřad Libereckého kraje, jako nadřízený orgán, kterému byl návrh změny č. 6 po projednání předložen, tento návrh bez připomínek schválil, rada města doporučuje zastupitelstvu změnu č. 6 schválit.

   S dotazem ani s připomínkou se nikdo nepřihlásil, proto Bc. Tomeš přečetl návrh usnesení. Tento návrh byl jednomyslně přijat, čímž zastupitelstvo města schválilo podle § 26 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánovaní a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a § 84 odst. 2, písm. b) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, změny územního plánu sídelního útvaru Lomnice nad Popelkou č. 6, pořízené Městským úřadem Lomnice nad Popelkou, stavebním úřadem, jako pověřeným pořizovatelem územně plánovací dokumentace v období 2005 – 2006. Zastupitelstvo města současně vymezilo závazné části změny územního plánu sídelního útvaru Lomnice nad Popelkou v rozsahu funkční regulace území, prostorové regulace území, stanovení veřejně prospěšných staveb, limity využití území, vymezení územního systému ekologické stability na celém území Města Lomnice nad Popelkou, regulativy jednotlivých rozvojových, transformačních území a stabilizovaného území po změně územního plánu sídelního útvaru Lomnice nad Popelkou
č. 6 tak, jak je uvedeno v textové a grafické části návrhu změny územního plánu sídelního útvaru Lomnice nad Popelkou  č. 3, 4,
5 a 6 a v návrhu vyhlášení závazné části změn územního plánu obecně závaznou vyhláškou města a vydalo na základě § 10 písm. d) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 84 odst. 2, písm.b) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a § 29 odst. 3 zákona č.50/1976 Sb., o územním plánování a sta­vebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku Města Lomnice nad Popelkou č. 6/2006, kterou se vyhlašují závazné části územního plánu sídelního útvaru Lomnice nad Popelkou po změně č. 6 územního plánu sídelního útvaru Lomnice nad Popelkou, a kterou se mění obecně závazná vyhláška Města Lomnice nad Popelkou  č. 2/2003, kterou se vyhlašují závazné části územního plánu města Lomnice nad Popelkou po změně č.3 územního plánu města Lomnice nad Popelkou, ve znění obecně závazné vyhlášky Města Lomnice nad Popelkou č. 9/2004, kterou se vyhlašují závazné části územního plánu města Lomnice nad Popelkou po změně č. 4 územního plánu města Lomnice nad Popelkou, ve znění obecně závazné vyhlášky Města Lomnice nad Popelkou č. 1/2005, kterou se vyhlašují závazné části územního plánu sídelního útvaru Lomnice nad Popelkou po změně č. 5 územního plánu sídelního útvaru Lomnice nad Popelkou. Zastupitelstvo města současně nevyhovělo1. připomínce ing. Miroslava Kunta, PhD., bytem Praha 6, týkající se chybného zakreslení vysokotlakého plynovodu v rozvojové lokalitě OV 25 (Rváčov) a 2. připomínce Jiřího Zajíce, bytem Lomnice nad Popelkou, týkající se zařazení pozemku p.p.č. 2150/6, k.ú. Lomnice nad Popelkou, do území umožňující výstavbu rodinného domu. Zastupitelstvo města současně uložilo Bc. Petru Tomešovi, vedoucímu stavebního úřadu Městského úřadu Lomnice nad Popelkou, zajistit všechny následné úkony vyplývající ze zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánovaní
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, po schválení změny územního plánu sídelního útvaru Lomnice nad Popelkou č. 6.

 

Nemovitosti města, ostatní majetek města, majetkoprávní záležitosti

 

6.  Výkupy pozemků v rozvojové lokalitě OM1 u letního stadionu

  Starostka Jaroslava Hynková nastínila průběh projednávání výkupu pozemků v rozvojové lokalitě OM1 u letního stadionu, přičemž hodnotila celý proces jako dosti úspěšný. S vlastníky, s nimiž dosud nedošlo k dohodě o výkupu pozemků potřebných k výstavbě budoucích komunikací, je stále intenzívně jednáno o ceně pozemků. Bez zajištění příjezdových komunikací nelze podat ani žádost o územní rozhodnutí a stavební povolení. Starostka Jaroslava Hynková věří ve zdárný výsledek jednání tak, aby po projednání na některém z příštích zasedání nového zastupitelstva mohlo dojít k brzkému převodu pozemků a následně k výstavbě rodinných domků v předmětné lokalitě. O výkupu pozemků v této lokalitě by se mělo rozhodovat jako o celku, po skončení všech jednání.

  Tuto informaci předkládá zastupitelstvu pouze na vědomí a navrhuje nepřijímat k tomuto bodu žádné usnesení. Na otázku, kdo ze zastupitelstva souhlasí s tímto řešením, vyjádřili se kladně hlasováním všichni přítomní členové zastupitelstva.

 

7.  Prodej a výkup podílu na pozemcích v k.ú. Lomnice nad Popelkou s p. Křikavovou

  Ing. Milena Rádlová uvedla, že na základě žádosti Blaženy Křikavové rada města doporučuje zastupitelstvu schválit prodej vlastnického podílu města na pozemcích v lokalitě
u kompostárny paní Křikavové a naopak koupi vlastnického podílu na pozemcích v rozvojových lokalitách OM2 a OM3 u hřbitova od paní Křikavové. S dotazem se přihlásil Petr Havel, který požadoval vysvětlení zmíněných lokalit na mapkách předloženého písemného materiálu. Poté, co ing. Rádlová dotaz zodpověděla, vysvětlila ještě dotaz Jana Drahoňovského, že Město Lomnice nad Popelkou vlastnický podíl v lokalitě u kompostárny paní Křikavové prodává, nikoliv od ní kupuje.

  Dále bylo přistoupeno k přečtení návrhu usnesení, a to zvlášť části týkající se odkoupení pozemků a zvlášť části týkající se prodeje pozemků. Následné hlasování proběhlo také odděleně. Pro předložené návrhy hlasovali v obou částech všichni přítomní členové zastupitelstva.

  Zastupitelstvo města tak schválilo odkoupení podílu 2/3 na pozemcích p.p.č. 1019/6, 1032/2 a 2280, vše k.ú. Lomnice nad Popelkou, od spoluvlastníka pozemků, Blaženy Křikavové, bytem Praha, celková kupní cena dle znaleckého posudku ve výši 63.676,- Kč.

  Dále zastupitelstvo města schválilo prodej podílu 1/3 na pozemcích p.p.č. 913/42, 913/48, 913/49, 995/29, 995/47, 1017/9, 1017/19, 1019/28, 1019/60, 1019/73, 1028/2, 1028/5, 1030/1, 1041/13, 1041/24, 1049/6, 2299/13 a 2299/22, vše k.ú. Lomnice nad Popelkou, spoluvlastníkovi pozemků, Blaženě Křikavové, bytem Praha, celková kupní cena dle znaleckého posudku ve výši 55.977,‑ Kč

 

Ostatní záležitosti

 

8.  Připojení města k ústavní stížnosti na nerovnoměrné rozdělování příspěvku

     výkon státní správy pro obce ČR

   Starostka Jaroslava Hynková poukázala na známou skutečnost, že menším obcím, jako je např. naše město, se stále snižují příjmy ze státního rozpočtu, ať už příjmy ze sdílených daní nebo příspěvek na výkon státní správy. Předala slovo tajemníkovi ing. Ivo Bělonohému, který podrobněji seznámil přítomné s výše uvedenou záležitostí. Vysvětlil opodstatnění ústavní stížnosti Města Chlumce nad Cidlinou, ke které by se Město Lomnice nad Popelkou mělo připojit, a to konkrétně na zpracovaných grafech, vyjadřujících pokles příspěvku na výkon státní správy na MěÚ Lomnice nad Popelkou za roky 1994 až 2006. Dále vyčíslil potřebu cca 2 milionů Kč, o které je rozpočet našeho města ochuzen vlivem špatného rozdělení financí ze státního rozpočtu. Město Lomnice nad Popelkou by se tak připojilo k několika desítkám ze 183 tzv. pověřených obecních úřadů, které vznesly svůj protest. Celkové náklady na soudní výlohy v případě připojení se ke stížnosti by nepřesáhly částku 1.000,- Kč.

   Nikdo z přítomných členů zastupitelstva se nepřihlásil s dotazem ani s připomínkou, proto ing. Ivo Bělonohý přečetl návrh usnesení, o kterém dala starostka Jaroslava Hynková hlasovat. Tento návrh byl jednomyslně přijat.

   Zastupitelstvo města tak schválilo podání ústavní stížnosti na nerovnoměrné rozdělování příspěvku na výkon státní správy pro obce ČR, resp. připojení Města Lomnice nad Popelkou k podání stejné ústavní stížnosti Města Chlumec nad Cidlinou a udělilo plnou moc JUDr. Martinu Kopeckému k zastupování Města Lomnice nad Popelkou v této záležitosti.

 

 

9.  Udělení čestného občanství – plk. Truhlář

   Slovo bylo předáno místostarostovi Josefu Kyselovi, který uvedl, že členové zastupitelstva předem obdrželi v písemném materiálu popis životního příběhu plk. Františka Truhláře. V případě udělení čestného občanství by předání proběhlo při příležitosti slavnostního otevření vzpomínkové výstavy, týkající se tohoto významného letce a hrdiny, v Městském muzeu a galerii  v Lomnici nad Popelkou dne 11. listopadu 2006.

   Připomínky nebyly žádné, proto místostarosta Josef Kysela přečetl návrh usnesení. Zastupitelstvo města návrh jednomyslně schválilo a udělilo tím dle § 36 odst.1 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a směrnice Zastupitelstva města Lomnice nad Popelkou č. 1/2003, Zásady pro udělování čestného občanství a cen Města Lomnice nad Popelkou, čestné občanství Města Lomnice nad Popelkou plukovníku Františku Truhlářovi, in memoriam, za zásluhy v boji proti fašismu.

 

10.  Diskuse

   Starostka Jaroslava Hynková otevřela diskusi, do které se však nikdo nepřihlásil.

 

 

11. Usnesení

   Starostka Jaroslava Hynková požádala předsedu návrhové komise Bc. Otakara Kracíka
o přednesení zprávy.

   Bc. Otakar Kracík konstatoval, že všechna usnesení z dnešního jednání zastupitelstva byla čtena a jednomyslně schválena při projednávání jednotlivých bodů a jsou platná.

 

 

12.  Zhodnocení volebního období

   Starostka Jaroslava Hynková uvedla, že v této části přednese zprávu, která svým obsahem vychází z původně ohlášeného programu - bodu č. 9, který byl po předchozím schválení z jednání vypuštěn, resp. Přeložen.

    Nejprve se starostka zmínila o přípravě převodu dokončeného vodovodu Rváčov na Vodohospodářské sdružení Turnov. Uvedla aktuální informaci, že Ministerstvo zemědělství dnes oznámilo, že neshledalo žádnou závadu v závěrečné zprávě, kterou Město Lomnice nad Popelkou zpracovalo po ukončení této investiční akce a kterou předložilo ke schválení, což je povinností každého subjektu, který získá dotaci od Ministerstva zemědělství. Dalším krokem bude žádost Města Lomnice nad Popelkou na Ministerstvo zemědělství o souhlas s převodem jmenovaného díla do vlastnictví Vodohospodářského sdružení Turnov, jehož je město členem. Starostka Jaroslava Hynková poděkovala ing. Jiřímu Pochopovi, vedoucímu oddělení výstavby, Městského úřadu Lomnice nad Popelkou, za intenzívní práci v této záležitosti a za zpracování závěrečné zprávy.

  

    Poté starostka Jaroslava Hynková přednesla následující zhodnocení volebního období 2002 až 2006:

 

„ Vážení spoluobčané,

právem a povinností každého starosty obce je zhodnotit plnění cílů a směrů rozvoje  obce za volební období. Dovolte mi tedy, abych  tak učinila i já.

Bez nadsázky je možno říci, že právě končící volební období bylo v historii samosprávy našeho města atypické.

V listopadu 2002 bylo zvoleno do zastupitelstva 16 mužů a 1 žena, z nich byla zastupitelstvem města zvolena rada města ve složení 3 muži ODS, 1 muž a 1 žena Nezávislí kandidáti.

Přesto, že všechny strany, kandidující  v těchto volbách, měly vlastní volební program, nepodařilo se přes opakované výzvy zastupitelstva sestavit Program rozvoje města na volební období.

První rok volebního období probíhal  spíše hekticky, v duchu dokončování rozestavěných akcí a snahy o splnění alespoň části nenaplněných předvolebních slibů.

V průběhu roku 2003 došlo k odhalení velkého problému, který poznamenal de facto celé zbývající volební období jak ekonomicky, tak v mezilidských vztazích.

Jedná se o výsledky kontrol finančního úřadu na čerpání a použití státní dotace na akci Rekonstrukce a dostavba Základní školy v Lomnici nad Popelkou. Byly zjištěny některé nedostatky, jejichž důsledkem bylo hrozící vrácení celé poskytnuté dotace ve výši cca 90 mil. Kč za porušení rozpočtové kázně a zaplacení 100%   penále, tedy částku zhruba 180 mil Kč.

Vzhledem k tomu, že tehdejší starosta  města neseznámil zastupitele minulého volebního období s touto skutečností a ani nevyvinul aktivitu k jejímu odstranění, vystavil svým jednáním město velkému nebezpečí. Rovněž tak zastupitelé současného volebního období nebyli na počátku  s tímto faktem seznámeni. S odvoláním na § 84 odst. 2 písm.  m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zastupitelstvo města dne 18. 9. 2003
p. Vladimíra Mastníka z funkce starosty města odvolalo.

Na mimořádném zasedání zastupitelstva města dne 10. října 2003 zvolilo zastupitelstvo starostkou města p. Jaroslavu Hynkovou a p. Josefa Kyselu místostarostou.

Hlavním úkolem nově zvolené starostky bylo učinit všechny kroky  k prominutí pokut
a penále. Po téměř jednom roce intenzivního úsilí podařilo se dosáhnout toho, že převážná část  vypsaných pokut a penále byla městu Ministerstvem financí prominuta. Město odvedlo do státního rozpočtu z původně požadovaných
180 mil. Kč pouze  680.933,- Kč.

V roce 2005 a 2006 provedl FÚ v Semilech kontrolu financování II. etapy  výše uvedené akce. I zde se opakoval problém neoprávněného použití účelové dotace. Městu byla opět vyměřena pokuta a penále, tentokrát ve výši 180.340 Kč. Tato částka byla rovněž odvedena do státního rozpočtu.

Proplacení obou částek mělo negativní dopad na rozpočet města jak v roce 2004, tak v roce 2006. Bývalý starosta  svým nezodpovědným jednáním porušil svou právní povinnost při správě majetku města a způsobil mu  tak  škodu.

Kromě vyčíslené škody vznikla městu ještě další škoda tím, že z důvodu vystavených platebních výměrů nemohlo se město prokazovat bezdlužností vůči státu a žádat o přidělování dotací a grantů. Město tak ztratilo oproti jiným městům 3 roky v tomto jistě zajímavém získávání finančních prostředků.

V zájmu objektivity byl zpracován soudní znalkyní znalecký posudek  č. 3464/2006/144 ze dne 20. 8. 2006 o zjištění dopadu nesprávného čerpání poskytnutých finančních prostředků na investiční akci Základní škola Lomnice nad „Popelkou – rekonstrukce a dostavba, na rozpočet města. V závěru je uvedeno : „došlo k negativním dopadům na rozpočet města Lomnice nad Popelkou v letech 2004 a 2006, tedy poté, co byla akce „Základní škola“ ukončena, zúčtována a předána do užívání, neboť musely být zkráceny rozpočtové výdaje jiných kapitol hospodaření. Například v roce  2004 šlo o kapitoly bytového hospodářství, komunálních služeb a územního rozvoje. Finanční prostředky mohly být případně použity na jiné akce, prospěšné územně správnímu celku Lomnice nad Popelkou. Detailní vyhodnocení dopadu dodatečně odvedené částky 180.340,- Kč dne 2. 8. 2006 nebylo k datu zpracování znaleckého posudku provedeno, ale je jasné, že již ve třetím čtvrtletí bude muset dojít ke krácení výdajové části rozpočtu tak, aby plánované parametry hospodaření nebyly překročeny.“ 

Na doporučení právníka podala rada města dne 4. 10. 2006  doplněné trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu dle § 255a odst. l trestního zákona – porušování povinností při správě cizího majetku, ze dne 14. 9. 2005,odložené Policií ČR Usnesením ze dne 23. 2. 2006.

Domnívám se, že někteří bývalí zastupitelé města  i občané tuto skutečnost podcenili
a z jejich jednání vyplývá, že dodnes nepochopili možný dopad vrácení dotace a platby penále pro naše město.

 

Pro roky 2005 a 2006 byl zpracován a zastupitelstvem schválen Program rozvoje města, do něhož byly zařazeny i některé nesplněné sliby občanům.

 

Dovolte mi tedy zhodnocení práce, vykonané v právě končícím volebním období:

1. Rozvoj bydlení

-         provedení změn územního plánu především pro možnost výstavby rodinných domů

-         zhotovení urbanistických studií pro rozvojové lokality

-         zahájena jednání s vlastníky pozemků v rozvojové lokalitě OM 1

-         zahájeny výkupy pozemků pro místní komunikace

-         zahájena jednání s vlastníky sítí

-         uvedeno do užívání 32 bytových jednotek

-         provedena rekonstrukce 2 bytových jednotek v areálu Technických služeb

2.  Investiční akce

-         zakoupení vodovodu a kanalizační přípojky od firmy Glimpel

-         vybudování kanalizace na Podměstí

-         vybudování vodovodu Rváčov

-         vybudování vodovodu ve Rváčovské ulici

-         zhotovení zakrytí objektu „skárny“

-         zakoupení objektu čp. 417 od VČE pro potřeby sociálního zázemí Hokejového klubu Lomnice n.Pop.

-         zakoupení objektu „Olymp“ pro potřeby Technických služeb Města Lomnice n. Pop.,

      rekonstrukci 2 bytových jednotek v areálu, vybudování dalších 2 byt. jednotek,

      možnost částečného využití areálu pro potřeby Policie ČR

-         výkupy pozemků  v areálu LSK, pro potřeby LSK

-         výkupy pozemků v areálu letního stadionu, užívaných FC Lomnice n. Pop.
a tenisovým oddílem

-         výkup pozemků v areálu bývalého Domu dětí a mládeže

3.  Opravy komunikací a chodníků

-         město vyvíjelo neustálý tlak na opravy komunikací III. třídy v majetku Libereckého kraje, z nichž se podařilo opravit část ulice Antala Staška a komunikace ze Zeleného háje do Stružince – z prostředků Libereckého kraje

-         z prostředků města :

-         rekonstrukce komunikací a chodníků na Podměstí – „Plácek“

-         oprava komunikace u zámku

-         oprava chodníků v ulici Antala Staška

-         oprava chodníků v ulici plk. Truhláře od náměstí k Tylovu divadlu

-         rekonstrukce komunikace a chodníků v ulici J.J. Fučíka od náměstí k ulici Pivovarské

-         oprava chodníků v ulici J.J.Fučíka od křižovatky s ulicí Pivovarskou k rybníku

-         rekonstrukce přístupové komunikace k areálu lyžařských můstků

-         rekonstrukce ulice od Tylova divadla k ulici Kavánova

-         oprava 4 místních komunikací na Karlově a Letné

-         oprava chodníku u restaurace Babylon

-         rekonstrukce chodníků u Léčebny dlouhodobě nemocných a Základní školy

-         oprava části dopravního značení

-         oprava veřejného osvětlení v ulici J.J.Fučíka

-         rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici od Tylova divadla k ulici Kavánova

4.   Budova radnice :

      -   rekonstrukce krovu

      -   výměna věžních hodin

      -   rekonstrukce otopné soustavy

5.    Tylovo divadlo :

       -   stavební úpravy

       -   fasáda na části objektu

        -  nátěry střechy

        -  ukotvení sedadel

6.     Léčebna dlouhodobě nemocných:

        -  stavební úpravy

7.      Poliklinika:

         - výměna střešní krytiny

         - nátěry oken

8.      Dům s pečovatelskou službou:

         -  vybudování umývárny přepravních nádob stravy pro klienty DPS v suterénu objektu

         -  zakoupení nového auta pro zajištění služeb DPS

         -  postupná rekonstrukce sociálního zařízení v jednotlivých bytech

9.     Dům dětí a mládeže :

       - rekonstrukce objektu bývalých jeslí pro potřeby DDM /úpravy suterénu – nové sociální zařízení, keramická dílna, sklady, I.nadzemní podlaží prostory pro zájmovou činnost dětí a mládeže, pracoviště vedení DDM/

-    přestěhování DDM z nevyhovujících prostor do rekonstruovaného objektu

10.   Kulturní a informační středisko:

-         po přestěhování Technických služeb z objektu zámku převzetí celého objektu zámku pro zajištění činnosti KIS

-         úprava nádvoří zámku

11.  Mateřská škola Dášenka :

      -   vybudování nadstandardní MŠ – přebudování 2.nadzemního podlaží pro děti zdravotně oslabené /zdravotnická část, vytápěné podlahy/, přebudování suterénu – tělocvična, sauna a šatny i pro děti z ostatních MŠ, technické zázemí/

      -   vodorovné a svislé izolace části suterénu

12.  Mateřská škola Klubíčko :

-         rekonstrukce stravovací části

13.  Mateřská škola Lvíček :

      -  stavební úpravy – voda, rekonstrukce ústředního topení

      -  likvidace kuchyně, vybudování výdejny obědů a přípravny svačin

      -  oprava rampy a schodů

14.  Městské muzeum a galerie:

-         výměna oken a oprava fasády v zadní části objektu

-         sanace krovu

-         úprava půdy

-         oprava podlahy

-         vybudování sociálního zařízení

15.  Základní škola :

-         dokončení akce Rekonstrukce a výstavba tělocvičny

16.  Základní škola speciální

     - přestěhování do nově vybudovaných prostor vzniklých rekonstrukcí Základní školy

17.  Základní umělecká škola :

      - vybudování nové kanalizační přípojky, přepojení septiku

      - vybudování opěrné zdi

18.  Technické služby města :

       -  stavební úpravy – kanceláře, šatny, sociální zařízení, dílny, garáže, sklady.

19. Okolní obce :      

- místní komunikace  Ploužnice, Želechy

 

Kromě uvedeného výčtu největších akcí pečovalo město řádně o svůj majetek, podporovalo finančně činnost sportovních a kulturních organizací a zájmových sdružení a spolků, hradilo ze svého rozpočtu náklady spojené s chodem Městského úřadu, státní správy, režijní náklady příspěvkových organizací zřízených městem a náklady Pečovatelské služby. Město přispívá Libereckému kraji na zajištění dopravní obslužnosti.

Ekonomicky byla převážná část činnosti města zajištěna rozpočtem města. Pokud se jedná
o opravy v rámci Programu regenerace, byly městu poskytnuty finanční prostředky ve výši 50% nákladů. Pokud se týká oprav místních komunikací, byly z části kryty úvěrem, z části rozpočtem města.

 

Veškeré kontroly a provedené audity neshledaly v činnosti města, s výjimkou skutečnosti, uvedených na počátku této zprávy, žádné nedostatky.

 

Co předáváme do dalšího volebního období :

l.  Projektovou přípravu :

-         studii revitalizace bývalého areálu Domu dětí a mládeže, vybudování areálu pro volný čas dětí a mládeže

-         studii modernizace objektu radnice

-         studii rekonstrukce letního stadionu

-         studii rekonstrukce koupaliště, vybudování areálu aktivního odpočinku v oblasti koupaliště a Obory

-         projektovou dokumentaci rekonstrukce parku u pomníku plukovníka Truhláře

-         projektovou přípravu vybudování dalších 2 bytů v areálu Technických služeb

2.  Neuzavřené soudní spory :

-         o určení vlastnictví autobusového nádraží, vedený proti ČSAD Semily, v současné době dovolání k nejvyššímu soudu

-         o určení vlastnictví  Závodu na zpracování tuhého komunálního odpadu, vedený proti

státu. Chyba zaviněná městem, které nevyužilo dle informace z Úřadu pro zastupování státu možnosti požádat o převod majetku státu na město. Tehdejší starosta p. Mastník, bez projednání v zastupitelstvu města, sdělil Okresnímu úřadu v Semilech dopisem ze dne
30. 4. 2001, že město nebude uplatňovat žalobu u Okresního soudu v Semilech na převod majetku. Na výstavbu byla státem poskytnuta dotace ve výši
120 mil. Kč. 

3.  Jednání o prodeji pozemků pro výstavbu supermarketu u benzinové pumpy.

4.  Město s vyrovnaným rozpočtem.

 

V závěru tohoto hodnocení mi dovolte osobní názor, že volební období 2003 až 2006 bylo dobrým obdobím. Bylo napraveno mnoho nespravedlností a chyb, především v oblasti majetku, sahajících až do 50. let minulého století, zahájeny mnohé akce, které byly občanům léta slibovány, např. opravy místních komunikací a další.“

 

  

   Po přednesení této zprávy starostka Jaroslava Hynková poděkovala přítomným za účast
a zvlášť členům zastupitelstva za práci a vzornou účast na jednáních zastupitelstva města v celém uplynulém volebním období. V 19.15 hodin dnešní jednání ukončila. Poté Mgr. Petr Doležal předal starostce Jaroslavě Hynkové jako jediné ženě ve vedení města kytici růží s poděkováním za její práci.

 

   Ověřovatelé zápisu z dnešního jednání zastupitelstva shledali, že tento zápis souhlasí s průběhem jednání i s přijatými usneseními, což stvrzují svými podpisy.

    Ze zasedání byl pořízen audiozáznam, který je uložen u tajemníka MěÚ.    

 

 

V Lomnici nad Popelkou, dne 5. 10. 2006

  

Roman Dušta

  

PaedDr. Pavel Pavelka

  

                                                                                              Jaroslava Hynková

                                                                                                     starostka


Dokument k otevření či stažení ve formátu: DOC
Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz