Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Usnesení z 67.schůze rady města (5.5.2005)

Vložil: ing. Ivo Bělonohý - Vedení města
Na úřední desce od 06.05.2005 do 21.05.2005
Typ dokumentu: Usnesení Rady města

Město Lomnice nad Popelkou

 

U S N E S E N Í

 

z 67. schůze Rady města Lomnice nad Popelkou konané dne 5. května 2005

 

 

 

Rada města souhlasí                                                                                                     44 / 05 / R

 

a) s použitím částky cca 520 tis. Kč z investičního fondu příspěvkové organizace Léčebna dlouhodobě nemocných Lomnice nad Popelkou na pořízení investičního movitého majetku

1. sterilizátoru,

2. přístroje pro rehabilitaci Moto-med,

uvedenou příspěvkovou organizací, na základě žádosti MUDr. Heleny Boháčové, ředitelky uvedené organizace.

 

 

b) se zabezpečením přezkoumání hospodaření Města Lomnice nad Popelkou za rok 2005, podle § 42 odst.1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 4 zákona č.420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, auditorem - ing.Ivanou Schneiderovou, oprávněnou auditorkou, Turnov.

 

 

Rada města schvaluje                                                                                                   45 / 05 / R

 

a) v souladu s § 102 odst.2, písm.b) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, dodatek č. 1 Směrnice Rady města Lomnice nad Popelkou č.1/2005, k převodu a dalšímu nakládání s majetkem v příspěvkových organizacích,              dle návrhu, který předložil ing. Ivo Bělonohý, tajemník městského úřadu, s okamžitou účinností.

 

 

b) záměr prodeje

1. terénního osobního automobilu SUZUKI Samurai,

2. sekačky TURBO CAT,

3. motorové žací lišty MF – 2 ks,

které jsou ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou a ve správě příspěvkové organizace Technické služby Města Lomnice nad Popelkou, na základě návrhu Jiřího Šustra, ředitele uvedené příspěvkové organizace. 

 

 

c) pronájem části pozemku p.p.č. 2996/14, k.ú. Lomnice nad Popelkou, o výměře  139 m2, který je ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, Bedřichu Stolínovi, bytem Lomnice nad Popelkou, roční nájemné 3,- Kč/m2. Úpravu oplocení provede žadatel na své náklady.

 

 

d) pronájem části pozemku p.p.č. 2996/14, k.ú. Lomnice nad Popelkou, o výměře 140 m2, který je ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, Marii Mikulové, bytem Lomnice nad Popelkou, roční nájemné 3,- Kč/m2.

 

 

e) pronájem části pozemku p.p.č. 2996/14, k.ú. Lomnice nad Popelkou, o výměře  117 m2, který je ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, Marii Vaňoučkové, bytem Lomnice nad Popelkou, roční nájemné 3,- Kč/m2.

 

 

f) podání žádosti o grant z Grantového programu Libereckého kraje na zvýšení dopravní bezpečnosti,

1. na provedení úprav Školního náměstí v Lomnici nad Popelkou ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu a dětí,

2. na obnovu dopravního značení v Lomnici nad Popelkou,

dle návrhů, předložených Josefem Kyselou, místostarostou.

 

 

g) provedení květinové výzdoby fasády objektu radnice dle návrhu, předloženého Josefem Kyselou, místostarostou.

 

 

Rada města nesouhlasí                                                                                                 46 / 05 / R

 

a) s provedením úprav objektu čp.118 (areál Olymp), ulice K Urnovému háji, který je ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, dle požadavku, předloženého stavebním a ubytovacím odborem Správy východočeského kraje Policie ČR, Hradec Králové,  na náklady Města Lomnice nad Popelkou, z důvodu vysoké finanční náročnosti

a pověřuje

- Jaroslavu Hynkovou, starostku, k jednání se zástupci Policie ČR pro řešení této záležitosti.

 

 

b) s prezentací Města Lomnice nad Popelkou v rámci městského informačního                   a orientačního systému ve městě Jičín dle nabídky, předložené společností DARUMA, spol. s r. o., se sídlem Plzeň.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rada města bere na vědomí                                                                                         47 / 05 / R

 

a) materiál k problematice parkování, majetkových vztahů, letní a zimní údržbě veřejných prostranství a zeleně, zodpovědnosti za bezpečnost, majetek a veřejného vybavení na sídlišti v Lomnici nad Popelkou

a ukládá

1. Josefu Kyselovi,. místostarostovi, zajistit zpracování studie využití veřejně přístupných ploch na sídlišti (komunikace, zeleň, parkování, veřejné vybavení                     a ostatní) a předložit ji radě města do 31. 7. 2005. Následně bude dopracován materiál pro realizaci a před realizací zveřejněn k veřejné diskusi.

2. Josefu Kyselovi, místostarostovi, zajistit, ve spolupráci s příspěvkovou organizací Technické služby Města Lomnice nad Popelkou, dopracování seznamu ploch veřejné zeleně pro údržbu uvedenou organizací a předložit jej na nejbližší schůzi rady města.  

Rada města současně pověřuje

- Jaroslavu Hynkovou, starostku, k jednání se zástupci Stavebního bytového družstva občanů v Jičíně a společenství vlastníků bytových jednotek domu čp. 1131, ulice Karla Čapka, Lomnice nad Popelkou, v záležitosti odvodnění pozemku ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou u uvedeného domu.

 

 

b) oznámení Mgr. Miroslava Šulce, ředitele příspěvkové organizace Základní škola T.G.Masaryka Lomnice nad Popelkou, okres Semily, o rozhodnutí o ukončení stravování cizích strávníků - jiných fyzických osob, fyzických osob podnikajících           a zaměstnanců nebo orgánů jiných právnických osob, ke dni 30. 6. 2005

a požaduje

- po Mgr. Miroslavu Šulcovi předmětné rozhodnutí vysvětlit.

 

 

Rada města neschvaluje                                                                                               48 / 05 / R

 

a) využití nabídky na odkoupení pozemků p.p.č. 2369, p.p.č. 2371 – kultura les, p.p.č. 2372 – kultura trvalý travní porost, p.p.č. 2380 – kultura orná půda, 3460/2,  p.p.č. 3460/3, p.p.č. 3461 – kultura ostatní komunikace, vše k.ú. Nová Ves                     nad Popelkou, za nabídnutou kupní cenu 15.000,- Kč, na základě nabídky z konkurzní podstaty.

 

 

b) pronájem pozemku p.p.č. 962/9, k.ú. Rváčov – Černá, z důvodů ponechání uvedeného pozemku ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou bez zatížení nájemním vztahem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rada města ukládá                                                                                                       49 / 05 / R

 

- ing.Mileně Rádlové, vedoucí odboru majetku a rozvoje města Městského úřadu Lomnice nad Popelkou, v návaznosti na usnesení rady města č.82/04/R ze dne                  1. 7. 2004, v návaznosti na usnesení rady města č. 22/05/R písm.c) ze dne 3. 3. 2005, vzhledem ke zveřejněnému záměru prodeje pozemku p.p.č.372/2, k.ú. Lomnice                 nad Popelkou, který je ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou a vzhledem k neodstranění garáží, umístěných na uvedeném pozemku jejich vlastníky                ani v náhradním termínu pro jejich odstranění,

1. vyzvat vlastníky garáží, umístěných na uvedeném pozemku, k jejich odstranění, vyklizení uvedeného pozemku a jeho uvedení do původního stavu do 31. 5. 2005,

2. zajistit předpis a dopočet nájemného za užívání předmětného pozemku,                       a to zpětně v souladu s platnými předpisy,

3. v případě nedodržení lhůty uvedené v odst.1 tohoto usnesení zajistit podání návrhu na vyklizení předmětného pozemku s přivolením příslušného soudu,

4. na schůzi rady města 2. 6. 2005 předložit informaci o plnění úkonů dle odst. 1, odst. 2, případně odst. 3 tohoto usnesení,

5. na schůzi rady města 2. 6. 2005 předložit nabídky zájemců o koupi předmětného pozemku.

 

 

Rada města zrušuje                                                                                                       50 / 05 / R

 

- na základě žádosti Dany Grofové, ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola „Klubíčko“ Lomnice nad Popelkou, okres Semily, své usnesení č. 40/05/R písm. b) ze dne 21. 4. 2005, týkající se schválení odebrání osobního příplatku jako mimotarifní složky platu uvedené ředitelky, které bylo přijato na základě návrhu uvedené ředitelky.

 

 

 

Usnesení byla přijata většinou hlasů.

 

V Lomnici nad Popelkou, dne 5. května 2005

 

 

  

    Josef Kysela v. r.                                                               Jaroslava Hynková v. r.      

               místostarosta                                                                          starostka

Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz