Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Veřejnoprávní smlouva s Obcí Nová Ves nad Popelkou o výkonu přenesené působnosti na úseku agendy rozhodování o zrušení údaje o místu trvalého pobytu

Vložil: ing. Ivo Bělonohý - Vedení města
Na úřední desce od 16.10.2006 do 21.11.2006
Typ dokumentu: Jiný dokument
Značka: MULO 436/2006

VEŘEJNOPRÁVNÍ  SMLOUVA

 

o výkonu přenesené působnosti

na úseku agendy rozhodování o zrušení údaje o místu trvalého pobytu

podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

 

(č.ev.sml.Města Lomnice nad Popelkou: 102.1 – 116/06)

 

Na základě usnesení Rady města Lomnice nad Popelkou č. 34/06/R písm. a) ze dne 13. 4. 2006 a usnesení Zastupitelstva obce Nová Ves nad Popelkou č. 739/06 ze dne 25. 5. 2006, uzavírají níže uvedené smluvní strany podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto veřejnoprávní smlouvu: 

 

Čl. I.

Smluvní strany

 

Město Lomnice nad Popelkou

zastoupené p.Jaroslavou Hynkovou, starostkou,

IČO 00275905,

se sídlem Husovo náměstí č.p. 6, 512 51 Lomnice nad Popelkou,

příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností Semily

 

a

Obec Nová Ves nad Popelkou

zastoupená starostkou paní Marií Kynčlovou,

IČO 00275948,

se sídlem Nová Ves nad Popelkou č.p. 244,

příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností Semily

 

 

 

Čl. I.

Předmět smlouvy

 

V souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány Města Lomnice nad Popelkou namísto orgánů Obce Nová Ves nad Popelkou vykonávat přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony orgánům obce ve správním obvodu Obce Nová Ves nad Popelkou v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Na základě této smlouvy budou orgány Města Lomnice nad Popelkou při výkonu přenesené působnosti v rozsahu vymezeném v článku II. této smlouvy místně příslušnými správními orgány v řízení ve správním obvodu Obce Nová Ves nad Popelkou.

 

 

Čl. II.

Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

 

Městský úřad Lomnice nad Popelkou jako orgán Města Lomnice nad Popelkou bude vykonávat ve správním obvodu Obce Nová Ves nad Popelkou jako místně příslušný správní orgán přenesenou působnost svěřenou orgánům každé obce („ohlašovně“) ustanovením § 12 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, tedy rozhodovat o zrušení údaje o místu trvalého pobytu.

 

 

Čl. III.

Úhrada nákladů

 

1. Za výkon předmětu této smlouvy v určeném rozsahu uhradí Obec Nová Ves nad Popelkou Městu Lomnice nad Popelkou náklady spojené s jedním správním řízením, a to ve výši 900,- Kč (slovy devět set korun českých) za každé zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo jiné meritorní rozhodnutí ve věci návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu.

 

2. Náklady uvedené v odst. 1 bude Město Lomnice nad Popelkou fakturovat Obci Nová Ves nad Popelkou, a to vždy za každé uplynulé kalendářní pololetí do konce měsíce následujícího po tomto pololetí, na základě evidence správních rozhodnutí v předmětné agendě.

 

2. Obec Nová Ves nad Popelkou v případě potřeby poskytne k výkonu předmětu smlouvy               ve správním obvodu Obce Nová Ves nad Popelkou Městu Lomnice nad Popelkou formou výpůjčky prostory, movité věci, písemnosti a jiné podklady na dobu a v rozsahu nezbytně potřebné k výkonu činností podle čl. II této smlouvy.

 

 

Čl. IV.

Společná ustanovení

 

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 12. 2008.

 

2. Smluvní strany zveřejní tuto veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření             na úředních deskách svých obecních úřadů nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji Krajskému úřadu Libereckého kraje ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.

 

3. Po dobu platnosti této smlouvy zajistí smluvní strany zveřejnění informace o uzavření této smlouvy a jejím předmětu na úředních deskách svých obecních, resp. městských úřadů. Uzavřená smlouva musí být každému přístupna na obecním úřadě obce, která je její smluvní stranou.

 

4. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, přičemž dva stejnopisy obdrží Město Lomnice nad Popelkou, dva stejnopisy obdrží Obec Nová Ves nad Popelkou a jeden stejnopis obdrží Krajský úřad Libereckého kraje spolu se žádostí o souhlas s uzavřením této veřejnoprávní smlouvy.

 

5. Přílohou k této smlouvě jsou příslušná usnesení Rady města Lomnice nad Popelkou,  Zastupitelstva obce Nová Ves nad Popelkou a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.

 

6. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje o udělení souhlasu k uzavření této smlouvy.

 

 

 

V Lomnici nad Popelkou, dne 16. 10. 2006           V Nové Vsi nad Popelkou, dne 16. 10. 2006

 

 

 

 

 

 

Město Lomnice nad Popelkou                                     Obec Nová Ves nad Popelkou


Dokument k otevření či stažení ve formátu: DOC
Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz