Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Usnesení ze 100. schůze rady města (4.10.2006)

Vložil: ing. Ivo Bělonohý - Vedení města
Na úřední desce od 11.10.2006 do 23.10.2006
Typ dokumentu: Usnesení Rady města

 

Město Lomnice nad Popelkou

 

U S N E S E N Í

 

ze 100. schůze Rady města Lomnice nad Popelkou konané dne 4. října 2006

 

 

 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města                                                     90 / 06 / R

 

- schválit Dodatek č. 2 Dohody o splátkách (splátkový kalendář) mezi Městem Lomnice nad Popelkou, jako dlužníkem a společností DESMO s.r.o., se sídlem Praha, jako věřitelem, ve smyslu rozložení části splátky za rok 2006 na roky 2006 a 2007.

 

 

Rada města bere na vědomí                                                                                         91 / 06 / R

 

a) informaci ing. Ivo Bělonohého, tajemníka městského úřadu, o postupu na přípravě investiční akce „Revitalizace parku u pomníku plk. Truhláře, Lomnice nad Popelkou“.

 

 

b) informaci Josefa Kysely, místostarosty, o postupu na přípravě projektu opravy nádvoří zámku čp. 4, Husovo náměstí, Lomnice nad Popelkou.

 

 

c) informaci Josefa Kysely, místostarosty, v návaznosti na usnesení č. 72/06/R ze dne 20. 7. 2006, o postupu v přípravě řešení provedení úprav školní jídelny příspěvkové organizace Základní škola T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou, okres Semily,

souhlasí

- s dalším detailním rozpracováním variant č. 3 a č. 4 (označené dle uvedeného usnesení č. 72/06/R):

3. úprava a vybavení kuchyně a jídelny s následným pronájmem jinému podnikatelskému subjektu tak, aby tento subjekt provozoval školní jídelnu pro potřeby žáků předmětné základní školy,

4. možnost pronájmu kuchyně a jídelny jinému podnikatelskému subjektu tak, aby tento subjekt provedl úpravy kuchyně a jídelny a dále provozoval školní jídelnu pro potřeby žáků předmětné základní školy

a současně ukládá                                                                                                    

- ing. Mileně Rádlové, vedoucí odboru majetku a rozvoje města Městského úřadu Lomnice nad Popelkou, zajistit posouzení stavebně technického stavu objektu školní jídelny (kuchyně i jídelny) ve vztahu k požadavkům na realizaci uvedených variant úprav.

 

 

d) odmítnutí směny bytu č. 1 v domě č.p. 886, ulice Bezručova, Lomnice nad Popelkou za byt č. 2 v domě č.p. 32, ulice Antala Staška, Lomnice nad Popelkou Marií Půhonou, bytem Lomnice nad Popelkou.

Rada města současně schvaluje

- nájem bytu č. 1 v domě č.p. 32, ulice Antala Staška,  Lomnice nad Popelkou, který je ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou René Hloužkovi, bytem Lomnice nad Popelkou, k nejbližšímu možnému datu. Smluvní nájemné 30,- Kč/m2, měsíční poplatek za vybavení bytu dle evidenčního listu předmětného bytu. Nové vybavení bytu si nájemce pořídí na své náklady.

 

 

Rada města bere na vědomí                                                                                         92 / 06 / R

 

a) v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a Nařízením vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, úpravu platu, vyvolanou změnou platového stupně Daně Grofové, ředitelce příspěvkové organizace Mateřská škola „Klubíčko“, Lomnice nad Popelkou, okres Semily, dle předloženého návrhu, s účinností od 1. 12. 2006.

 

 

b) v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a Nařízením vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, úpravu platu, vyvolanou změnou platového stupně Vlastě Kolové, ředitelce příspěvkové organizace Mateřská škola „Dášenka“, Lomnice nad Popelkou, okres Semily, dle předloženého návrhu, s účinností od 1. 8. 2006.

 

 

c) v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a Nařízením vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, úpravu platu, vyvolanou změnou platového stupně Lence Krausové, ředitelce příspěvkové organizace Základní umělecká škola Lomnice nad Popelkou, okres Semily, dle předloženého návrhu, s účinností od 1. 5. 2006.

 

 

d) v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, mimořádné odměny ředitelům příspěvkových organizací a organizačních složek Města Lomnice nad Popelkou :

1. Mgr. Josefu Svobodovi, řediteli Kulturního a informačního střediska Města Lomnice nad Popelkou,

2. MUDr. Heleně Boháčové, ředitelce Léčebny dlouhodobě nemocných Lomnice nad Popelkou,

3. Mgr. Janu Drahoňovskému, řediteli Městského muzea a galerie Lomnice nad Popelkou,

4. Jiřímu Šustrovi, řediteli Technických služeb Města Lomnice nad Popelkou,

5. Věře Bártové, ředitelce Domu dětí a mládeže „Sluníčko“ Lomnice nad Popelkou, okres Semily,

6. Zdeňce Mariášiové, ředitelce Mateřské školy „Lvíček“, Lomnice nad Popelkou, okres Semily,

7. Daně Grofové, ředitelce Mateřské školy „Klubíčko“ se speciální třídou, Lomnice nad Popelkou, okres Semily,

8. Vlastě Kolové, ředitelce Mateřské školy „Dášenka“, Lomnice nad Popelkou, okres Semily,

9. Mgr. Miroslavu Šulcovi, řediteli Základní školy T.G.Masaryka Lomnice nad Popelkou, okres Semily,

10. Lence Krausové, ředitelce Základní umělecké školy Lomnice nad Popelkou, okres Semily,

11. Mgr. Libuši Mikešové, ředitelce Základní školy praktické a Základní školy speciální Lomnice nad Popelkou, příspěvková organizace,

12. Olze Noskové, ředitelce Pečovatelské služby Města Lomnice nad Popelkou,

Mimořádné odměny budou vyplaceny s úhradou platů za měsíc září 2006, z rozpočtových prostředků jednotlivých organizací.

 

 

Rada města schvaluje                                                                                                   93 / 06 / R

 

a) pořadí nabídek na zpracování lesního hospodářského plánu pro lesní majetek Města Lomnice nad Popelkou na období od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2017, od vyzvaných uchazečů dle výhodnosti podaných nabídek:

1. Lesprojekt východní Čechy, spol. s r. o., Hradec Králové,           

2. Lesní taxační společnost, spol. s r. o., Hradec Králové,                

3. Ekoles-projekt, spol. s r. o., Jablonec nad Nisou,                          

4. Lesprojekt Stará Boleslav, spol. s r. o., Brandýs nad Labem.                  

Rada města současně schvaluje

- smlouvu o dílo na předmětnou zakázku se společností Lesprojekt východní Čechy, s.r.o.Hradec Králové, která předložila nejvýhodnější nabídku.

 

 

b) poskytnutí finančních darů z výdajové položky „Zastupitelstvo města“ rozpočtu Města Lomnice nad Popelkou pro rok 2006 uvolněným členům zastupitelstva města, za práci nad rámec rozsahu povinností uvolněných členů zastupitelstva města, dle předloženého návrhu.

 

 

c) nájem pozemků st.p.č. 1630/2 o výměře 34 m2, p.p.č. 1007/24 o výměře 7 m2, a 1007/25 o výměře 24 m2, vše k.ú. Lomnice nad Popelkou, od společnosti Lesy České republiky, s. p., Hradec Králové, jako pronajímatele, na dobu určitou 5 let, s účinností od 1. 10. 2006, celkové roční nájemné 325,- Kč, dle návrhu předloženého pronajímatelem.

 

 

d) nájem nejdříve uvolněných bytů v domě s pečovatelskou službou čp.1188, ulice Obránců míru, Lomnice nad Popelkou těmto žadatelům:

1.Bohuslava Munzarová, dosud bytem Vítězná

2. Antonie Bursová, Lomnice nad Popelkou

a to k nejbližšímu možnému datu k prvnímu kalendářnímu dni měsíce následujícího po uvolnění předmětného bytu.    

 

e) dodatek č. 1 smlouvy o výpůjčce areálu městského stadionu č. ev. 202.4-208/05 ze dne 11. 11. 2005, mezi Městem Lomnice nad Popelkou jako vlastníkem a půjčitelem předmětného areálu a Fotbalovým klubem Lomnice nad Popelkou, jako výpůjčitelem, který obsahuje

1. změnu v identifikačních údajích výpůjčitele, na základě žádosti výpůjčitele,

2. doplnění účelu výpůjčky o činnost – ubytování v rámci sportovní činnosti, na základě žádosti výpůjčitele,

3. vložení nedílné přílohy uvedené smlouvy – grafické vymezení prostor a pozemků, které jsou předmětem výpůjčky.

Rada města současně ukládá

- ing. Mileně Rádlové, vedoucí odboru majetku a rozvoje města Městského úřadu Lomnice nad Popelkou, zajistit dohledání stavebně technické a související právní dokumentace k předmětným nemovitostem, případně zajistit vyhotovení pasportu objektu budovy čp. 1049 - tribuna letního stadionu v Lomnici nad Popelkou, k umožnění realizace odst. 2 tohoto usnesení.

 

 

f) dodatek č. 1 smlouvy o výpůjčce části areálu městského stadionu mezi Městem Lomnice nad Popelkou jako vlastníkem a půjčitelem předmětného areálu a Tenisovým klubem Lomnice nad Popelkou, jako výpůjčitelem, který obsahuje vložení nedílné přílohy uvedené smlouvy – grafické vymezení prostor a pozemků, které jsou předmětem výpůjčky.

 

 

g) podání doplněného trestního oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu dle § 255a odst. 1 trestního zákona – porušování povinností při správě cizího majetku ze strany Vladimíra Mastníka, bytem Lomnice nad Popelkou, a ing. Františka Novotného, bytem Lomnice nad Popelkou, při realizaci stavby „Dostavba tělocvičny a rekonstrukce Základní školy T. G. Masaryka v Lomnici nad Popelkou“, ze dne 14. 9. 2005, odložené Policií ČR usnesením č.j. ORSM-1535/TČ-70-2005 ze dne 23. 2. 2006

a ukládá

- Jaroslavě Hynkové, starostce, zajistit podání uvedeného doplněného trestního oznámení.

 

 

Rada města souhlasí                                                                                                    94 / 06 / R

 

a) s opravou části stávajícího chodníku na části pozemku p.p.č. 333/2, k.ú. Lomnice nad Popelkou, který je ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, u domu čp. 337, ulice Pivovarská, Lomnice nad Popelkou, Lomnickou společností přátel dětí zdravotně postižených, se sídlem Lomnice nad Popelkou,  dle žádosti uvedeného sdružení s podmínkou, že opravu předmětné části chodníku zajistí a provede žadatel, vlastníkem předmětného chodníku zůstane nadále Město Lomnice nad Popelkou.

Rada města současně schvaluje

- uzavření příslušné Dohody o vypořádání vlastnických vztahů s Lomnickou společností přátel dětí zdravotně postižených, týkající se vlastnictví předmětné stavby chodníku.

 

 

 

b) s výstavbou sportovní tenisové haly na části pozemku p.p.č. 733, k.ú. Lomnice nad Popelkou, který je ve vlastnictví Lomnice nad Popelkou, na základě žádosti Tenisového klubu Lomnice nad Popelkou. Investorem předmětné stavby bude uvedený žadatel.

 

 

c) souhlasí s pokácením vzrostlých dřevin – 2 buků, 1 smrku, 2 javorů, 1 břízy, které se nacházejí na pozemku p.p.č. 3051, k.ú. Lomnice nad Popelkou a náletových dřevin (olše, javory) na pozemku p.p.č. 3052/1, k.ú. Lomnice nad Popelkou. Kácení náletových dřevin bude provedeno v nezbytné nutném rozsahu, tedy rozsahu plochy retenční nádrže (cca 250 m²), na základě žádosti Lyžařského sportovního klubu Lomnice nad Popelkou. Předmětné pozemky jsou ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou. Práce spojené s pokácením dřevin, odstraněním kořenových systémů a odvozem dřevní hmoty zajistí na své náklady žadatel.

 

  

Usnesení byla přijata většinou hlasů.

 

V Lomnici nad Popelkou, dne 4. října 2006

 

               Josef Kysela                                                                    Jaroslava Hynková         

               místostarosta                                                                          starostka


Dokument k otevření či stažení ve formátu: DOC
Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz