Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Výběrové řízení na obsazení pracovního místa referenta životního prostředí Městského úřadu Lomnice nad Popelkou

Vložil: ing. Ivo Bělonohý - Vedení města
Na úřední desce od 06.10.2006 do 31.10.2006
Typ dokumentu: Tisková zpráva

 

Město Lomnice nad Popelkou

tajemník městského úřadu

Husovo náměstí 6

512 51 Lomnice nad Popelkou

 

 

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

 

Tajemník Městského úřadu Lomnice nad Popelkou vyhlašuje dle § 7 zákona č.312/2002 Sb.,   o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, výběrové řízení na obsazení pracovního místa:

 

referent životního prostředí

odboru majetku a rozvoje města

Městského úřadu Lomnice nad Popelkou

 

Předpokládaný termín nástupu: 1. 12. 2006

 

Druh vykonávané práce:

agenda v oblasti životního prostředí v samostatné i přenesené působnosti na úseku:

-       ochrana přírody a krajiny (samostatná působnost, přenesená působnost – obecní úřad, pověřený obecní úřad)

-       ochrana zemědělského půdního fondu (samostatná působnost, přenesená působnost – pověřený obecní úřad)

-       ochrana ovzduší (samostatná působnost, přenesená působnost – obecní úřad)

-       ochrana vod (samostatná působnost)

-       odpadové hospodářství (samostatná působnost, přenesená působnost – obecní úřad)

-       zajišťování ochrany veřejné zeleně, trvale udržitelného rozvoje a čistoty v oblasti životního prostředí (samostatná působnost)

-       zástup za některé ostatní činnosti odboru

 

Místo výkonu práce: Město Lomnice nad Popelkou a správní obvod pověřeného obecního úřadu Městského úřadu Lomnice nad Popelkou

Pracoviště: Městský úřad Lomnice nad Popelkou, Husovo náměstí 6, Lomnice nad Popelkou

 

Předpoklady: předpoklady podle § 4 zákona č.312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů

Další požadavky:

- vzdělání VŠ, popř. SŠ, ÚSO směru popř.oboru přírodovědného, zemědělského, zahradnického, lesnického apod.

- znalost práce na PC,

- občanská bezúhonnost, 

- organizační a analytické schopnosti,

- řidičský průkaz sk.B

- praxe v daném oboru vítána

 

 

Platové zařazení: dle zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů,      Nařízení vlády č. 469/2003 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační           předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců                             ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a Nařízení vlády č.330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, platová třída 8               (při výkonu komplexní pracovní náplně a při splnění podmínek pro zařazení do dané platové třídy).

 

Přihláška musí obsahovat:

a)      jméno, příjmení a titul uchazeče,

b)      datum a místo narození uchazeče,

c)      státní příslušnost uchazeče,

d)      místo trvalého pobytu uchazeče,

e)      číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,

f)        datum a podpis uchazeče.

 

Výčet dokladů, které uchazeč připojí k přihlášce:

a)      životopis, ve kterém uchazeč uvede údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, případné další kvalifikační a odborné předpoklady,

b)      výpis z evidence Rejstříku  trestů ne starší než 3 měsíce (nebo doklad o jeho vyžádání, s následným dodáním výpisu po jeho doručení); u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží uchazeč bezúhonnost čestným prohlášením,

c)      úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

 

Lhůta pro podávání přihlášek: do 25. 10. 2006, při osobním podání do 16:00 hod., jinak rozhoduje datum na otisku poštovního razítka

 

Místo a způsob podávání přihlášek: v zalepené obálce osobně na podatelnu Městského úřadu Lomnice nad Popelkou (adresa uvedena níže) nebo prostřednictvím České pošty. Obálka s přihláškou musí být viditelně označena „Výběrové řízení - referent životního prostředí“.

 

Adresa pro podávání přihlášek: Městský úřad Lomnice nad Popelkou, Husovo náměstí 6, Lomnice nad Popelkou, PSČ 512 51

 

Kontaktní osoba pro podrobnější informace: Ing.Ivo Bělonohý, tajemník městského úřadu (tel. 481 629 030, e-mail: tajemnik@mu-lomnice.cz)

 

 

V Lomnici nad Popelkou, dne 6. 10. 2005

 

 

 

 

Ing.Ivo Bělonohý

      tajemník městského úřadu

Vyhlášeno (vyvěšeno) dne:              6. 10 .2006

 

Sejmuto dne:

 

Razítko a podpis orgánu, který vyvěšení a sejmutí potvrzuje:


Dokument k otevření či stažení ve formátu: DOC
Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz