Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Usnesení z 27. zasedání zastupitelstva města (5.10.2006)

Vložil: ing. Ivo Bělonohý - Vedení města
Na úřední desce od 06.10.2006 do 19.10.2006
Typ dokumentu: Usnesení Zastupitelstva města

Město Lomnice nad Popelkou

 

U S N E S E N Í

 

z 27. zasedání Zastupitelstva města Lomnice nad Popelkou

konaného dne 5. října 2006

 

 

Zastupitelstvo města schvaluje                                                                                    15 / 06 / Z

 

a) rozpočtové opatření č. 43/2006 - dílčí úpravu rozpočtu Města Lomnice nad Popelkou pro rok 2006 snížením jak příjmové tak i výdajové části o 2.116 tis. Kč. Po této úpravě bude rozpočet Města Lomnice nad Popelkou vyčíslen částkou ve výši 74.768 tis. Kč a to včetně doposud přijatých dotací v objemu 920 tis. Kč (stav ke dni 30. 9. 2006).

1. změny příjmové části rozpočtu:                                                             v  tis. Kč

Daň z PFO 30% z výnosu obce - vratky za spol.zdanění manželů

-1 320

Poplatek ze psů - odhlášky, snížení počtu psů

-14

Poplatek za výherní automaty - zvýšení počtu automatů

100

Poplatek z dobývacího prostoru - změna zákona

-1

Prodej nem.vč.bytů - prodej čp. 886 nebyl uskutečněn

-1 660

Komunální služby - příjem z reklamy, nálezy - převod z ú CP

102

TS - odvod z odpisů (nákup investice)

-100

Nájem z pozemků – prodlouž.nájmu autobazaru, drobný pronájem

38

Náhrady pojišťovny - nové škodní události - sněhová kalamita

67

Prodej pozemků - nově schválené prodeje

432

Prodej ostat.nem.vč.pozemků - garáže, objekty býv. DDM

105

Prodej ostatního HDM - další prodej při likvid.majetku vč.TSM

70

Prodej projektové dokumentace VHS

50

Pokuty ukládané obcí

5

Neinv.dot.od obcí za výkon přenes.působnosti  (přestupk.řízení)

10

Celkem příjmy

-2 116

2. změny výdajové části rozpočtu:                                                             v  tis. Kč

Propagace města

-31

MK - obnova dopravního značení

-100

Opr.komunik J.J.Fučíka, oprava dal.chodníku vč.bezbariér.přech. 

100

Oprava komunikace u divadla - úspora rozp.prostředků

-100

Příspěvek ČSAD - dorovnání

2

MŠ Lvíček - zábradlí na balkoně z bezpečnostních důvodů

12

Sbor pro občanské záležitosti - na odměny členům

20

Městské muzeum - vnitřní okenní mříže

40

Divadlo - ukotvení sedadel - úspora

-6

Obnova kult. památky – městského muzea

600

HC - přísp.zim.stadionu - na el.energii

50

LSK účelový příspěvek  na opravu komunikace

400

Sponzorské příspěvky na využití volného času – přesun do KIS

-5

BH a nebyt. prostory - opravy majetku

-40

Veřejné osvětlení J.J.Fučíka - úspora rozpočtových prostředků

-100

Projektová dokumentace - 2x projekt.dokument. nebude realizov.

-1 900

Změny ÚPSÚ

-25

TSM - na rekonstrukci VO - zmapování sloupů VO

130

TSM - oprava vstupní brány hřbitova a márnice

-100

Plošná deratizace  / deratizaci kanalizace provedla VHS/

-18

Řízení s pozemky - nově schválená koupě

63

Drobné opravy + revize na majetku města

-100

TSM - na opravu místních komunikací po povodni

-550

Likvidace havárie na majetku - krytina LDN, čp.164, malba DDM

30

Úpravy areálu Olymp - dokončení

-27

Oplocení areálu Olymp - nová položka

25

Třídění odpadů - snížení nákladů na provoz separačních hnízd

-102

Požární ochrana - na pojištění aut

27

PO - výměna vrat hasič.zbrojnice - podíl města k dotaci

80

Městské zastupitelstvo - dopad novelizace zákona o obcích

200

Správa městského úřadu

-140

Platební výměry FÚ

193

Spoluúčast města na získaných dotacích

-749

KIS – příspěvek pro Mykologický klub

5

Celkem výdaje

-2 116

Zastupitelstvo města současně schvaluje

- na základě výše uvedeného usnesení poskytnutí účelové dotace ve výši  400 tis. Kč Lyžařskému sportovnímu klubu Lomnice nad Popelkou na opravu místní komunikace poničené po povodni v lokalitě lyžařského areálu. 

 

 

b) rozpočtový výhled Města Lomnice nad Popelkou na období let 2007 a 2008 dle předloženého návrhu.

 

 

c) Dodatek č. 2 Dohody o splátkách (splátkový kalendář) mezi Městem Lomnice nad Popelkou, jako dlužníkem a společností DESMO s.r.o., se sídlem Praha, jako věřitelem, ve smyslu rozložení části splátky za rok 2006 na roky 2006 a 2007.

 

 

Zastupitelstvo města bere na vědomí                                                                          16 / 06 / Z

 

- bez připomínek výroční zprávu o činnosti a hospodaření dobrovolného svazku obcí Vodohospodářské sdružení Turnov, se sídlem Turnov, jehož je Město Lomnice nad Popelkou členem, za rok 2005.

 

 

Zastupitelstvo města schvaluje                                                                                    17 / 06 / Z

 

- podle § 26 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánovaní a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a § 84 odst. 2, písm. b) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, změny územního plánu sídelního útvaru Lomnice nad Popelkou č. 6, pořízené Městským úřadem Lomnice nad Popelkou, stavebním úřadem, jako pověřeným pořizovatelem územně plánovací dokumentace v období 2005 – 2006.

Zastupitelstvo města současně vymezuje

- závazné části změny územního plánu sídelního útvaru Lomnice nad Popelkou v rozsahu funkční regulace území, prostorové regulace území, stanovení veřejně prospěšných staveb, limity využití území, vymezení územního systému ekologické stability na celém území Města Lomnice nad Popelkou, regulativy jednotlivých rozvojových, transformačních území a stabilizovaného území po změně územního plánu sídelního útvaru Lomnice nad Popelkou č. 6 tak, jak je uvedeno v textové a grafické části návrhu změny územního plánu sídelního útvaru Lomnice nad Popelkou  č. 3, 4, 5 a 6 a v návrhu vyhlášení závazné části změn územního plánu obecně závaznou vyhláškou města

a vydává

- na základě § 10 písm. d) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 84 odst. 2, písm.b) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a § 29 odst. 3 zákona č.50/1976 Sb., o územním plánování a sta­vebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku Města Lomnice nad Popelkou č. 6/2006, kterou se vyhlašují závazné části územního plánu sídelního útvaru Lomnice nad Popelkou po změně č. 6 územního plánu sídelního útvaru Lomnice nad Popelkou, a kterou se mění obecně závazná vyhláška Města Lomnice nad Popelkou  č. 2/2003, kterou se vyhlašují závazné části územního plánu města Lomnice nad Popelkou po změně č.3 územního plánu města Lomnice nad Popelkou, ve znění obecně závazné vyhlášky Města Lomnice nad Popelkou č. 9/2004, kterou se vyhlašují závazné části územního plánu města Lomnice nad Popelkou po změně č. 4 územního plánu města Lomnice nad Popelkou, ve znění obecně závazné vyhlášky Města Lomnice nad Popelkou č. 1/2005, kterou se vyhlašují závazné části územního plánu sídelního útvaru Lomnice nad Popelkou po změně č. 5 územního plánu sídelního útvaru Lomnice nad Popelkou,               

Zastupitelstvo města současně nevyhovuje

1. připomínce ing. Miroslava Kunta, PhD., bytem Praha 6, týkající se chybného zakreslení vysokotlakého plynovodu v rozvojové lokalitě OV 25 (Rváčov) a

2. připomínce Jiřího Zajíce, bytem Lomnice nad Popelkou, týkající se zařazení pozemku p.p.č. 2150/6, k.ú. Lomnice nad Popelkou, do území umožňující výstavbu rodinného domu.

Zastupitelstvo města současně ukládá

- Bc. Petru Tomešovi, vedoucímu stavebního úřadu Městského úřadu Lomnice                 nad Popelkou, zajistit všechny následné úkony vyplývající ze zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánovaní a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, po schválení změny územního plánu sídelního útvaru Lomnice nad Popelkou č. 6.

 

 

Zastupitelstvo města schvaluje                                                                                    18 / 06 / Z

 

a) odkoupení podílu 2/3 na pozemcích p.p.č. 1019/6, 1032/2 a 2280, vše k.ú. Lomnice nad Popelkou, od spoluvlastníka pozemků, Blaženy Křikavové, bytem Praha, celková kupní cena dle znaleckého posudku ve výši 63.676,- Kč.

 

 

b) prodej podílu 1/3 na pozemcích p.p.č. 913/42, 913/48, 913/49, 995/29, 995/47, 1017/9, 1017/19, 1019/28, 1019/60, 1019/73, 1028/2, 1028/5, 1030/1, 1041/13, 1041/24, 1049/6, 2299/13 a 2299/22, vše k.ú. Lomnice nad Popelkou, spoluvlastníkovi pozemků, Blaženě Křikavové, bytem Praha, celková kupní cena dle znaleckého posudku ve výši 55.977,‑ Kč

 

 

c) podání ústavní stížnosti na nerovnoměrné rozdělování příspěvku na výkon státní správy pro obce ČR, resp. připojení Města Lomnice nad Popelkou k podání stejné ústavní stížnosti Města Chlumec nad Cidlinou

a uděluje

- plnou moc JUDr. Martinu Kopeckému k zastupování Města Lomnice nad Popelkou v této záležitosti.

 

 

Zastupitelstvo města  uděluje                                                                             19 / 06 / Z

 

- dle § 36 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a směrnice Zastupitelstva města Lomnice nad Popelkou č. 1/2003, Zásady pro udělování čestného občanství a cen Města Lomnice nad Popelkou, čestné občanství Města Lomnice nad Popelkou plukovníku Františku Truhlářovi, in memoriam, za zásluhy v boji proti fašismu.

  

 

Usnesení byla přijata většinou hlasů.

 

V Lomnici nad Popelkou, dne 5. října 2006    

 

   

     Josef Kysela                                                                   Jaroslava Hynková         

                místostarosta                                                                          starostka


Dokument k otevření či stažení ve formátu: DOC
Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz