Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Usnesení z 99. schůze rady města (21.9.2006)

Vložil: ing. Ivo Bělonohý - Vedení města
Na úřední desce od 29.09.2006 do 12.10.2006
Typ dokumentu: Usnesení Rady města

Město Lomnice nad Popelkou

 

U S N E S E N Í

 

z 99. schůze Rady města Lomnice nad Popelkou konané dne 21. září 2006

 

 

 

Rada města bere na vědomí                                                                                         84 / 06 / R

 

a) rozhodnutí Finančního úřadu v Semilech č.j. 37955/06/2589800/6558 ze dne 16. 8. 2006 o zastavení řízení ve věci žádosti Města Lomnice nad Popelkou o posečkání úhrady daně a příslušenství daně ze dne 24. 7. 2006, z důvodu uhrazení předmětné daně včetně příslušenství v celkové výši 180.340,- Kč. Úhrada uvedené daně, vzniklé v záležitosti investiční akce „Základní škola Lomnice nad Popelkou – rekonstrukce a dostavba“, byla provedena na základě usnesení rady města č. 73/06/R ze dne 2. 8. 2006.

 

 

b) závěry znaleckého posudku č. 3464/2006/144, vyhotoveného ing. Jarmilou Novotnou, odbornou znalkyní, o zjištění dopadu nesprávného čerpání poskytnutých finančních prostředků na investiční akci „Základní škola Lomnice nad Popelkou – rekonstrukce a dostavba“ na rozpočet Města Lomnice nad Popelkou.

Rada města současně bere na vědomí

- ústní informaci Jaroslavy Hynkové, starostky, o možnostech dalšího postupu pro ukončení řešení dopadů investiční akce „Základní škola Lomnice nad Popelkou – rekonstrukce a dostavba“ dle uvedeného znaleckého posudku.

 

 

c) písemné upozornění Mgr. Jana Drahoňovského, ředitele příspěvkové organizace Městské muzeum a galerie Lomnice nad Popelkou, na možnost způsobení škody na majetku města a uvedené organizace v souvislosti s opravami části objektu muzea.

Rada města současně schvaluje

- pořízení a instalaci mříží do nezabezpečených oken prostor objektů čp. 43 a 44, užívaných uvedenou organizací. Tato úprava objektu bude hrazena z rozpočtu Města Lomnice nad Popelkou pro rok 2006.

 

 

d) informaci Jaroslavy Hynkové, starostky, o stavu převodu investice „Vodovod Rváčov“ z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou do majetku dobrovolného svazku obcí Vodohospodářské sdružení Turnov, se sídlem Turnov, jehož je Město Lomnice nad Popelkou členem.

 

 

 

Rada města schvaluje                                                                                                   85 / 06 / R

 

a) v souladu s § 75 odst. 7 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a na základě novelizace uvedeného ustanovení tohoto zákona jednorázovou úhradu odměny při skončení tohoto funkčního období uvolněným členům zastupitelstva města.

 

 

b) časový harmonogram pro tvorbu a zpracování rozpočtu Města Lomnice nad Popelkou na rok 2007 dle předloženého návrhu.

 

 

c) dopracovaný projekt "Program mobility – Město bez bariér" v rámci „Národního rozvojového programu mobility pro všechny“ dle požadavků Vládního výboru pro zdravotně postižené občany

a ukládá

- Jaroslavě Hynkové, starostce, zajistit předložení dopracovaného projektu Řídícímu výboru programu mobility při uvedeném vládním výboru do 31. 10. 2006.

 

 

d) přijetí účelového neinvestičního finančního příspěvku od Libereckého kraje ve výši 15.000,- Kč na úhradu výdajů, spojených se zapojením účastníků triády Města Lomnice nad Popelkou do vzdělávání pro zpracovatele komunitních plánů sociálních služeb „Zajištění místní a typové dostupnosti sociálních služeb“

a zmocňuje

- Jaroslavu Hynkovou, starostku, k podpisu smlouvy o poskytnutí předmětného příspěvku mezi Městem Lomnice nad Popelkou a Libereckým krajem.

 

 

e) přijetí finanční podpory v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu, z grantového schématu Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání,  prostřednictvím Libereckého kraje, ve výši 1.233.800,- Kč (z toho 925.350,- Kč z ESF a 308.450,- Kč z národních zdrojů) na úhradu výdajů, spojených s projektem „Pilotní odzkoušení vzdělávání zaměřeného na profesionální vystupování pracovníků veřejné správy“

a zmocňuje

- Jaroslavu Hynkovou, starostku, k podpisu smlouvy o poskytnutí předmětné finanční podpory mezi Městem Lomnice nad Popelkou a Libereckým krajem.

 

 

f) vyhlášení řízení na zadání veřejné zakázky „Nakládání s komunálním odpadem na území Města Lomnice nad Popelkou dle § 4 písm. d) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů“. Předpokládaný termín zahájení plnění předmětné zakázky je 1. 7. 2007.

 

 

g) záměr uzavření dodatku ke smlouvě č. S04F200596 se společností .A.S.A., s.r.o., se sídlem Praha, o prodloužení  smlouvy č. S0F200596, týkající se nakládání s komunálním odpadem na území Města Lomnice nad Popelkou, do 30. 6. 2007.

 

h) prodloužení nájmu pozemků p.p.č.442/2 a p.p.č.442/5, k.ú. Lomnice nad Popelkou, který je ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, Milanu Dolenskému a Haně Vackové, oba bytem Semily, za účelem provozování Autobazaru Dolenský Vacková, do 31. 12. 2006, za podmínek, uvedených ve stávající smlouvě s výjimkou ustanovení o výpovědní lhůtě a s podmínkou ukončení nájmu do 30ti dnů od doručení písemné výzvy k ukončení nájmu. Nájem bude ukončen v uvedené lhůtě,  nejpozději však ke dni 31. 12. 2006, předmětné pozemky budou ke stejnému datu předány zástupci pronajímatele ve stavu, v jakém je nájemce převzal při prvním uzavřením nájemního vztahu. 

 

 

i) uzavření veřejnoprávní smlouvy s Obcí Bradlecká Lhota podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, pro výkon přenesené působnosti podle § 12 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, v Obci Bradlecká Lhota Městským úřadem Lomnice nad Popelkou jako orgánem Města Lomnice nad Popelkou, dle předloženého návrhu veřejnoprávní smlouvy

a zmocňuje

- Jaroslavu Hynkovou, starostku, k podpisu uvedené veřejnoprávní smlouvy.

 

 

j) úpravu plánů práce Rady a Zastupitelstva města Lomnice nad Popelkou do konce tohoto volebního období, rozšířených o schůzi rady města, která se bude konat ve středu 4. 10. 2006.

 

 

Rada města souhlasí                                                                                                     86 / 06 / R

 

- s pořízením movitého investičního majetku příspěvkovou organizací Technické služby Města Lomnice nad Popelkou

1. radlice v pořizovací ceně cca 130 tis. Kč bez DPH k lesnickému traktoru,

2. repasované svahové sekačky SPIDER v pořizovací ceně cca 270 tis. Kč bez DPH,

dle žádosti uvedené organizace. Předmětný majetek uhradí uvedená organizace ze svých rozpočtových prostředků, resp. investičního fondu.

Rada města současně souhlasí

- s převodem finančních prostředků v jednotlivých fondech uvedené organizace v roce 2006 v celkové výši 428 tis. Kč z rezervního fondu do investičního fondu, dle návrhu uvedené organizace.

 

 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města                                                     87 / 06 / R

 

a) schválit účelovou dotaci z rozpočtu Města Lomnice nad Popelkou pro rok 2006 ve výši 400 tis. Kč Lyžařskému sportovnímu klubu Lomnice nad Popelkou na opravu místní komunikace poničené povodní na území lyžařského areálu v Lomnici nad Popelkou.

 

 

 

b) schválit 3. dílčí úpravu rozpočtu Města Lomnice nad Popelkou pro rok 2006 dle předloženého návrhu.

 

 

c) schválit rozpočtový výhled Města Lomnice nad Popelkou na roky 2007 a 2008 dle předloženého návrhu.

 

 

d) schválit podání ústavní stížnosti na nerovnoměrné rozdělování příspěvku na výkon státní správy pro obce ČR, resp. připojení Města Lomnice nad Popelkou k podání stejné ústavní stížnosti Města Chlumec nad Cidlinou a udělit plnou moc JUDr. Martinu Kopeckému k zastupování Města Lomnice nad Popelkou v této záležitosti.

 

 

e) projednat změny územního plánu sídelního útvaru Lomnice nad Popelkou č. 6.

 

 

f) projednat úpravy obecně závazné vyhlášky města č. 2/2001, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně nakládání se stavebním odpadem, dle připomínek oddělení dozoru Ministerstva vnitra ČR.

 

 

g) vzít na vědomí bez připomínek výroční zprávu o činnosti a hospodaření dobrovolného svazku obcí Vodohospodářské sdružení Turnov, se sídlem Turnov, jehož je Město Lomnice nad Popelkou členem, za rok 2005.

 

 

h) schválit odkoupení pozemků pod budoucími komunikacemi v rozvojové lokalitě OM 1 (označení dle platného územního plánu města Lomnice nad Popelkou) od vlastníků jednotlivých pozemků dle nového geometrického plánu č.  1779 - 309 / 2006 ze dne 20. 7. 2006, dle předloženého návrhu.

 

 

i) schválit odkoupení podílu 2/3 na pozemcích p.p.č. 1019/6, 1032/2 a 2280, vše k.ú. Lomnice nad Popelkou, od spoluvlastníka pozemků, paní Blaženy Křikavové, bytem Praha, celková kupní cena dle znaleckého posudku ve výši 71.765,- Kč.

 

 

j) schválit prodej podílu 1/3 na pozemcích p.p.č. 913/42, 913/48, 913/49, 995/29, 995/47, 1017/9, 1017/19, 1019/28, 1019/60, 1028/2, 1028/5, 1030/1, 1041/13, 1041/24, 1049/6, 2299/13, 2299/22 a 1019/73, vše k.ú. Lomnice nad Popelkou, spoluvlastníkovi pozemků, paní Blaženě Křikavové, bytem Praha, celková kupní cena dle znaleckého posudku ve výši 55.977,‑ Kč

 

 

k) schválit prodej pozemku p.p.č. 416/2, k.ú. Lomnice nad Popelkou, kultura trvalý travní porost, o výměře 28 m2, který je ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, manželům Gejzovi a Monice Szönyiovým, bytem Lomnice nad Popelkou, kupní cena 100,- Kč/m2.

 

l) schválit v rámci narovnání majetkoprávních vztahů prodej pozemku p.p.č. 3185/2, k.ú. Lomnice nad Popelkou, kultura zahrada, který je ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou paní Ludmile Matoušové, bytem Lomnice nad Popelkou, kupní cena  5,- Kč/ m2.

 

 

m) udělit čestné občanství Města Lomnice nad Popelkou plk. Františku Truhlářovi, in memoriam, za zásluhy v boji proti fašismu.

 

 

n) program 27. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat ve čtvrtek dne 5. října 2006 ve velké zasedací síni Městského úřadu Lomnice nad Popelkou od 18.00 hodin:

Finanční záležitosti:

1. Úpravy rozpočtu města na rok 2006

2. Rozpočtový výhled města 2007 – 2008

3. Dodatek ke smlouvě o splátkách se společností DESMO s.r.o.

Organizační, koncepční záležitosti a výkon funkce zřizovatele:

4. Výroční zpráva Vodohospodářského sdružení Turnov

5. Změna územního plánu města č. 6

Nemovitosti města, ostatní majetek města, majetkoprávní záležitosti :

6. Výkupy pozemků v rozvojové lokalitě OM1 u letního stadionu

7. Prodej a výkup podílu na pozemcích v k.ú. Lomnice nad Popelkou s p. Křikavovou

Ostatní záležitosti:

8.  Připojení města k ústavní stížnosti na nerovnoměrné rozdělování příspěvku na výkon státní správy pro obce ČR

9. Plnění volebního období  

a) Poslední etapa finanční kontroly akce „Dostavba a rekonstrukce ZŠ Lomnice nad Popelkou“ – závěr odborného posudku

b) Převod Vodovodu Rváčov Vodohospodářskému sdružení Turnov

c) Studie úprav koupaliště a areálu DDM – další postup

d) Průběžný výsledek soudního řízení o určení vlastnictví k pozemkům autobusového nádraží

e) Průběžný výsledek soudního řízení o určení vlastnictví k ZTKO

f) Předání nedořešených záležitostí do příštího volebního období

10. Udělení čestného občanství plk. Truhlářovi

11. Diskuse

12. Usnesení, závěr

 

 

Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města                                                             88 / 06 / R

 

- schválit prodej domu čp. 886, ulice Bezručova, Lomnice nad Popelkou, s pozemky st.p.č. 1117, o výměře 857 m2 a p.p.č. 3218, o výměře 1034 m2, vše k.ú. Lomnice nad Popelkou, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou manželům Lence a Tomášovi Hudcovým, bytem Jablonec nad Nisou, za nabídkovou kupní cenu 2.000.000,- Kč.

 

 

 

Rada města bere na vědomí                                                                                         89 / 06 / R

 

a) informaci Jaroslavy Hynkové, starostky, o plnění úkolů, stanovených samosprávnými orgány města ve volebním období 2002 – 2006.

 

 

b) seznam koncepčních, organizačních, finančních, majetkoprávních a ostatních záležitostí, které je nutno projednat orgány města a které se předávají do následujícího volebního období.

 

 

 

Usnesení byla přijata většinou hlasů.

 

V Lomnici nad Popelkou, dne 21. září 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Josef Kysela                                                                    Jaroslava Hynková         

               místostarosta                                                                          starostka
Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz