Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Obecně závazná vyhláška Města Lomnice nad Popelkou č. 11/2004, kterou se mění Obecně závazná vyhláška Města Lomnice nad Popelkou č.6/2004 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování kom. odpadů

Vložil: ing. Ivo Bělonohý - Vedení města
Na úřední desce od 10.12.2004 do 02.01.2005
Typ dokumentu: Obecně závazná vyhláška
Účinnost od 01.01.2005
Značka: ozv 11/2004
Poznámka: mění vyhl. 6/2004

Město Lomnice nad Popelkou

 

Obecně závazná vyhláška Města Lomnice nad Popelkou č.11/2004

 

kterou se mění Obecně závazná vyhláška Města Lomnice nad Popelkou č.6/2004

o  místním  poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

 

Zastupitelstvo města Lomnice nad Popelkou se na základě § 10 písm. d) zákona  č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, svým usnesením č.42/04/Z ze dne 9.12.2004, rozhodlo vydat v souladu s § 84 odst.2 písm.i) zákona č.128/2000 Sb., o obcích,  ve znění pozdějších předpisů, a §  14 zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), tuto

 

obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění obecně závazná vyhláška Města Lomnice

nad Popelkou č.6/2004, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

 

Čl. 1

Předmět obecně závazné vyhlášky

 

Město Lomnice nad Popelkou mění obecně závaznou vyhlášku Města Lomnice nad Popelkou č.6/2004, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadům, takto:

Příloha č.1 nově zní:

Příloha č.1

Obecně závazné vyhlášky Města Lomnice nad Popelkou č.6/2004

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

Výše místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

        

Sazba místního poplatku pro poplatníka dle čl.3 této vyhlášky činí 450,- Kč za kalendářní rok. Tato sazba se skládá ze dvou složek a to:

 

a) částka 250,- Kč za poplatníka a kalendářní rok a

b) částka 200,-Kč stanovená na základě skutečných nákladů Města Lomnice nad Popelkou v roce 2004 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.

Rozúčtování nákladů  na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu v roce 2004 na osobu:

1. Sběr a svoz příspěvkovou organizací

    Technické služby Města Lomnice nad Popelkou  ………...……… 292 tis.Kč

2. Sběr a svoz společností .A.S.A. spol. s r.o., Praha ………...…… 1.901 tis.Kč

Sběr a svoz celkem ……………………………………...….……. 2.193 tis.Kč

 

Počet poplatníků:

1. Počet občanů s trvalým pobytem

    ve Městě Lomnice nad Popelkou k 31.12.2003 …………………….… 6.053

2. Počet fyzických osob, které vlastní na území města objekt

    sloužící k individuální rekreaci ………………………………….…….   224

Počet poplatníků celkem……………………………….………….….... 6.277

 

Skutečné náklady na 1 obyvatele dle uvedených skutečností …………………..… 349,37 Kč

Výše stanovená Městem Lomnice nad Popelkou pro složku b) poplatku ...………... 200,- Kč“

 

 

Čl.2

Účinnost, evidence

 

1. Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 1.1.2005.

2. Tato obecně závazná vyhláška je evidována u Městského úřadu Lomnice nad Popelkou  pod č.j.: MULO 2373/2004.

                                                                          

                                                                                               

Josef Kysela, v. r.                                                          Jaroslava Hynková, v. r.                     

           místostarosta                                                                       starostka


Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz