Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Usnesení z 57.schůze rady města (13.1.2005)

Vložil: ing. Ivo Bělonohý - Vedení města
Na úřední desce od 20.01.2005 do 04.02.2005
Typ dokumentu: Usnesení Rady města
Značka: RM 57 U

Město Lomnice nad Popelkou

 

U S N E S E N Í

 

z 57. schůze Rady města Lomnice nad Popelkou konané dne 13. ledna 2005

 

 

 

Rada města bere na vědomí                                                                                           1 / 05 / R

 

a) informaci Jaroslavy Hynkové, starostky, a písemné materiály o postupu prací v záležitosti odkoupení areálu Olymp - uzavřené Smlouvě o budoucí kupní smlouvě s Antonínem Zajícem, bytem Praha 10 a společností FIFERNA, spol. s r.o., se sídlem Praha 10, fyzickém převzetí areálu a nájemních smluv včetně jejich vypovězení, pojištění areálu, finančním zajištění koupě a návrh na využití areálu.

 

 

b) dopis Kurta Karpelese, bytem Lomnice nad Popelkou, týkající se problematiky garáží V Popelkách a návrhu řešení parkování na sídlišti v Lomnice nad Popelkou. Rada města se bude řešením problematiky parkování automobilů na sídlišti zabývat v dubnu 2005.

 

 

c) dopis manželů Rohlíčkových, bytem Lomnice nad Popelkou, týkající se parkování automobilů v ulici Máchova, Lomnice nad Popelkou, a o využívání chodníku v této ulici k jiným účelům

a ukládá

- Josefu Kyselovi, místostarostovi, požádat o součinnost a kontrolu dodržování předpisů v oblasti provozu na pozemních komunikacích Policii ČR.d) žádost části vlastníků domu čp.1139, ulice Dělnická, Lomnice nad Popelkou,                o
pokácení dřevin - 13 menších jehličnanů (6 borovic, 3 smrky, 3 modříny, 1 jedle) na pozemku p.p.č. 3120/9, k.ú. Lomnice nad Popelkou, který je ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, v části přilehlé k ulici Obránců míru, a to z důvodu jejich nevzhlednosti v důsledku narušení korun.

Rada města ukládá

- ing. Mileně Rádlové, vedoucí odboru majetku a rozvoje města Městského úřadu Lomnice nad Popelkou, zajistit odborné posouzení uvedených dřevin a návrh řešení regenerace veřejné zeleně v předmětné lokalitě, do 28. 2. 2005.

 

 

 

 

 

Rada města jmenuje                                                                                                        2 / 05 / R

 

- členy komise pro výběr nejvýhodnější nabídky vyzvaných bankovních ústavů                     na poskytnutí úvěru na financování odkoupení areálu Olymp čp. 118, ulice K Urnovému háji, Lomnice  nad Popelkou:

-  Jaroslava Hynková, starostka

-  Josef Kysela, místostarosta

- Ing. Miroslav Šmiraus, člen rady města a předseda finančního výboru zastupitelstva města

- Ing. Bohumil Hercík, člen zastupitelstva města a člen finančního výboru zastupitelstva města

- Ing. Pavel Macek, člen finančního výboru zastupitelstva města

- Mgr.Jana Tunysová, členka finančního výboru zastupitelstva města

- Ing. Ivo Bělonohý, tajemník Městského úřadu Lomnice nad Popelkou

Zapisovatelka výběrové komise - Vlasta Zikešová, vedoucí finančního a plánovacího odboru Městského úřadu Lomnice nad Popelkou

 


Rada města doporučuje zastupitelstvu města
                                                       3 / 05 / R

 

a) vzít na vědomí Platební výměr Finančního úřadu v Semilech č. 69/2004 ze dne 22. 12. 2004, na penále za porušení rozpočtové kázně za období od 28. 6. 2003 do 12. 11. 2004, kterým Finanční úřad v Semilech sděluje Městu Lomnice nad Popelkou předpis dopočtu penále ve výši 2.858.038,- Kč, dále souhlasit s podáním žádosti                  o posečkání úhrady této platby a s podáním žádosti o prominutí penále za porušení rozpočtové kázně.b) zvolit, resp. delegovat zástupce Města Lomnice nad Popelkou do orgánů dobrovolného svazku obcí
Vodohospodářské sdružení Turnov, se sídlem Turnov, jehož je Město Lomnice nad Popelkou členem:

1. do Rady sdružení Jaroslavu Hynkovou, starostku,

2. do Rady sdružení ing.Jiřího Pochopa, vedoucího oddělení výstavby odboru majetku a rozvoje města Městského úřadu Lomnice nad Popelkou,

3. do dozorčí rady Romana Duštu, člena zastupitelstva města.


c)
schválit demolici objektu šaten na místním koupališti v Lomnici nad Popelkou.


d) schválit prodej
průmyslového areálu, ulice Kampelíkova, Lomnice nad Popelkou, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, který zahrnuje průmyslový objekt                  čp. 1060, další objekty bez čp., související pozemky a strojní součásti, na základě výběrového řízení s přihlášenými zájemci na nejvyšší nabídkovou cenu.


e) schválit
prodej pozemku p.p.č. 2428, k.ú. Lomnice nad Popelkou, kultura trvalý travní porost, výměra 107 m2,  z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, Daně Malinové, bytem Lomnice nad Popelkou, kupní cena 100,- Kč/m2.

 

 

Rada města schvaluje                                                                                         4 / 05 / R

 

a) úpravu plánu práce Rady a Zastupitelstva města Lomnice nad Popelkou                     na I. pololetí roku 2005 takto:

1. plán se doplňuje o zasedání zastupitelstva města dne 20. 1. 2005,

2. dne 27. 1. 2005 se bude konat schůze rady, bez rozšíření o členy zastupitelstva města,

3. dne 10. 2. 2005 se namísto zasedání zastupitelstva města bude konat schůze rady města, v části rozšířená o členy zastupitelstva,

4. dne 17. 2. 2005 se namísto schůze rady města bude konat zasedání zastupitelstva města.

 

 

b) v souladu s § 102 odst.2 písm. b) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a Nařízením vlády č.330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, úpravu platu ředitelům příspěvkových organizací a organizačních složek Města Lomnice                 nad Popelkou :

1.  Mgr. Josefu Svobodovi, řediteli Kulturního a informačního střediska Města Lomnice nad Popelkou,

2.  MUDr. Heleně Boháčové, ředitelce Léčebny dlouhodobě nemocných Lomnice           nad Popelkou,

3. Bc. Janu Drahoňovskému, řediteli Městského muzea a galerie Lomnice                 nad Popelkou,

4.   Jiřímu Šustrovi, řediteli Technických služeb Města Lomnice nad Popelkou,

5. Věře Bártové, ředitelce Domu dětí a mládeže "Sluníčko" Lomnice nad Popelkou, okres Semily,

6.  Zdeňce Mariášiové, ředitelce Mateřské školy "Lvíček", Lomnice nad Popelkou, okres Semily,

7.  Daně Grofové, ředitelce Mateřské školy "Klubíčko", Lomnice nad Popelkou, okres Semily,

8.  Vlastě Kolové, ředitelce Mateřské školy "Dášenka", Lomnice nad Popelkou, okres Semily,

9.  Mgr. Libuši Mikešové, ředitelce Speciálních škol Lomnice nad Popelkou, okres Semily,

10. Mgr. Miroslavu Šulcovi, řediteli Základní školy T.G.Masaryka Lomnice                    nad Popelkou, okres Semily,

11. Lence Krausové, ředitelce Základní umělecké školy Lomnice nad Popelkou, okres Semily,

12. Olze Noskové, ředitelce Pečovatelské služby Města Lomnice nad Popelkou,

dle předloženého návrhu, s účinností od 1. 1. 2005.


c)
nájem  dvou volných  bytů v domě s pečovatelskou službou čp.1188, ulice Obránců míru, Lomnice nad Popelkou:

1. Anně Horákové, doposud bytem Lomnice nad Popelkou,  

2. Jaroslavovi Pánkovi, doposud bytem Lomnice nad Popelkou, Ploužnice,

k datu 1. 2. 2005.

Rada města současně schvaluje

- nájem dalšího nejdříve uvolněného bytu Lidmile Albínové, doposud bytem Lomnice nad Popelkou, k nejbližšímu možnému datu k prvnímu kalendářnímu dni měsíce následujícího po uvolnění bytu.

d) výpůjčku nebytového prostoru v objektu vedle zimního stadionu, který je                      ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, Lyžařskému sportovnímu klubu Lomnice nad Popelkou, pro účely skladování sportovních potřeb a zařízení, na dobu určitou   do doby demolice objektu, nejdéle však do 30. 6. 2005.


e)
Cenovou přílohu pro rok 2005 ke smlouvě o dílo č.S04F200596 na plnění veřejné zakázky "Sběr, svoz, využití a odstranění komunálního odpadu na území Města Lomnice nad Popelkou" se společností .A.S.A., spol. s r.o., se sídlem Praha,

a pověřuje

- Jaroslavu Hynkovou, starostku, k podpisu této cenové přílohy.


f) zpracování Plánu odpadového hospodářství Města Lomnice nad Popelkou společností ISES, s.r.o., se sídlem Praha

a ukládá

- Josefu Kyselovi, místostarostovi, zadat zpracování Plánu odpadového hospodářství Města Lomnice nad Popelkou uvedené společnosti.

 

Usnesení byla přijata většinou hlasů.

 

V Lomnici nad Popelkou, dne 13. ledna 2005

 

 

    Josef Kysela v. r.                                                             Jaroslava Hynková v. r.

               místostarosta                                                                          starostka

Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz