Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Usnesení z 98. schůze rady města (15.8.2006)

Vložil: ing. Ivo Bělonohý - Vedení města
Na úřední desce od 17.08.2006 do 25.09.2006
Typ dokumentu: Usnesení Rady města

Město Lomnice nad Popelkou

                                                                                 U S N E S E N Í

 

z 98. schůze Rady města Lomnice nad Popelkou konané dne 15. srpna 2006

 

  

Rada města schvaluje                                                                                                   78 / 06 / R

 

a) souhrn požadavků potřeb Města Lomnice nad Popelkou v rámci komunitního plánování rozvoje sociálních služeb, předloženého členy triády Výcvikového programu v rámci tvorby a realizace střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb – komunitního plánování sociálních služeb, jmenovanými Městem Lomnice nad Popelkou

a ukládá

- Jaroslavě Hynkové, starostce, projednat zařazení uvedených požadavků do komunitního plánu sociálních služeb Libereckého kraje, prostřednictvím Městského úřadu Semily jako příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

 

 

b) úpravu dopravního řešení v ulici Josefa Jana Fučíka v Lomnici nad Popelkou, v úseku mezi Husovým náměstím a křižovatkou s ulicí Pivovarskou, spočívající ve zřízení pěší zóny v celé délce předmětného úseku a související úpravu dopravního značení v tomto úseku a v části ulice Fügnerova, dle návrhu předloženého Jaroslavou Hynkovou, starostkou a žádosti Města Lomnice nad Popelkou o schválení předmětné úpravy Městským úřadem Semily jako příslušným orgánem státní správy v této oblasti.

 

 

c) nájem bytu č. 2 v domě čp. 164, ulice Komenského, Lomnice nad Popelkou, který je ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, Janu Pejsarovi, bytem Lomnice nad Popelkou, k nejbližšímu možnému datu, nájem na dobu neurčitou, smluvní nájemné 30,- Kč/m2.

 

 

d) výpůjčku části nebytových prostor suterénu objektu polikliniky čp. 866, ulice  Obránců míru, Lomnice nad Popelkou, příspěvkové organizaci Města Lomnice nad Popelkou Městské muzeum a galerie Lomnice nad Popelkou, pro zřízení depozitu muzejních a galerijních sbírek, s účinností od 1. 9. 2006, dle předloženého návrhu.

 

  

e) záměr prodeje části pozemku p.p.č. 1233, k.ú. Rváčov, kultura ostatní plocha, který je ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, na základě žádosti Jaroslava Sýkory, bytem Praha.

 

 

f) záměr prodeje pozemku p.p.č. 3185/2, k.ú. Lomnice nad Popelkou, kultura zahrada, který je ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, na základě žádosti Ludmily Matoušové, bytem Lomnice nad Popelkou.

 

 

g) dodatek č. 2 nájemní smlouvy č. ev. 202.4-47/06 ze dne 15. 7. 2006, uzavřené mezi Městem Lomnice nad Popelkou a Ivo Žítkem, bytem Lomnice nad Popelkou, týkající se změny doby nájmu nebytových prostor objektu domu čp. 36, Husovo náměstí, Lomnice nad Popelkou, z doby neurčité na dobu určitou 10 let od uzavření nájemní smlouvy, tj. do 15. 7. 2016, s možností každé 2 roky zvyšovat nájemné dle čl. III.  uvedené nájemní smlouvy o míru inflace pro daný rok.

 

 

h) dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na provedení oprav fasády a oken objektu muzea čp. 43 a 44, Husovo náměstí, Lomnice nad Popelkou, uzavřené mezi Městem Lomnice nad Popelkou jako objednatelem a společností 18D s. r. o., se sídlem Lomnice nad Popelkou, jako dodavatelem, na základě žádosti dodavatele. Předmětný dodatek prodlužuje lhůtu pro dokončení díla do 15. 11. 2006.

 

 

i) úpravu plánu práce Rady a Zastupitelstva města Lomnice nad Popelkou do konce tohoto volebního období takto:

1. schůze rady města, která se měla konat 7. 9. 2006 se překládá na 21. 9. 2006,

2. zasedání zastupitelstva města, které se mělo konat 14. 9. 2006 se překládá  na 5. 10. 2006,

3. schůze rady města, které se měly konat 5. 10. 2006 a 19. 10. 2006 se zrušují. 

 

 

Rada města souhlasí                                                                                                     79 / 06 / R

 

a) s pořízením movitého investičního majetku - řezacího a štípacího stroje SSA 310 EZ Automat příspěvkovou organizací Technické služby Města Lomnice nad Popelkou, dle žádosti uvedené organizace. Předmětný majetek uhradí uvedená organizace ze svých rozpočtových prostředků.

 

 

b) s likvidací majetku Města Lomnice nad Popelkou svěřeného do správy příspěvkové organizaci Technické služby Města Lomnice nad Popelkou - křovinořezem HONDA UMT 51D, z důvodu poškození, dle návrhu předloženého uvedenou organizací.

 

   

c) s odstraněním náletových dřevin o celkové ploše 4 m2, které se nacházejí na pozemku p.p.č. 70, k.ú. Chlum pod Táborem, který je ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou. Práce spojené s pokácením dřevin, odstraněním kořenových systémů a odvozem dřevní hmoty zajistí na své náklady Penzion Tábor, Lomnice nad Popelkou.

 

 

d) s výstavbou nového tenisového kurtu na pozemku p.p.č. 733, k.ú. Lomnice nad Popelkou, Tenisovým klubem Lomnice nad Popelkou, který má uvedený pozemek Města Lomnice nad Popelkou ve výpůjčce na základě  Smlouvy o výpůjčce č.ev. 202.4-79/04 ze dne 2. 7. 2004. V případě ukončení výpůjčky nebude vypůjčitel požadovat náhradu vynaložených nákladů na výstavbu.

 

 

Rada města bere na vědomí                                                                                         80 / 06 / R

 

a) žádost Marcela Turka, bytem Lomnice nad Popelkou, o pronájem nebytových sklepních prostorů v objektu zámku čp. 4, Husovo náměstí, Lomnice nad Popelkou

a ukládá

- Jaroslavě Hynkové, starostce, vyzvat uvedeného žadatele o doložení konkrétního návrhu na úpravu a následné využití prostor včetně časové a programové skladby činnosti.

 

 

b) informaci ing. Mileny Rádlové, vedoucí odboru majetku a rozvoje města Městského úřadu Lomnice nad Popelkou, o řešení žádosti manželů Sládkových, bytem Lomnice nad Popelkou, Ploužnice, k zabezpečení bezpečnosti chodců na silnici II. třídy na Ploužnici, v úseku mezi objektem čp. 23 a autobusovou zastávkou.

 

 

c) informaci ing. Ivo Bělonohého, tajemníka Městského úřadu Lomnice nad Popelkou o dalším postupu prací na zhotovení architektonicko zahradnické studie zakázky „Revitalizace parku u pomníku plk. Truhláře, Lomnice nad Popelkou“ a přípravě realizace předmětné investiční akce.

 

 

d) úpravu výše příspěvku na úhradu nákladů spojených s poskytováním základů vzdělání v příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Lomnice nad Popelkou, okres Semily, s účinností od školního roku 2006/2007, dle oznámení Lenky Krausové, ředitelky uvedené školy. Finanční dopad předmětné úpravy bude projednán při tvorbě rozpočtu Města Lomnice nad Popelkou na rok 2007.

 

 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města                                                     81 / 06 / R

 

a) schválit prodej pozemku p.p.č. 2019/9, o výměře 646 m2, kultura orná půda, k.ú. Lomnice nad Popelkou, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, tomu přihlášenému žadateli, který podá na základě výběrového řízení na kupní cenu nejvýhodnější nabídku.

 

b) schválit prodej části pozemku p.p.č. 768/1, k.ú. Tuháň u Stružince, kultura les, výměra dle nového geometrického plánu, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, Miroslavu Vorlovi, bytem Liberec, kupní cena 25,- Kč/m2. Vyhotovení geometrického plánu zajistí kupující na vlastní náklady.

 

 

Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města                                                             82 / 06 / R

 

- udělit souhlas s umístěním stavby pro bydlení, jako výjimečně přípustné stavby,  v rozvojové lokalitě SR 1 (u letního stadionu, označení dle platného územního plánu sídelního útvaru Lomnice nad Popelkou) - území sportu a rekreace, dle žádosti Hany Hnykové, bytem Lomnice nad Popelkou, z důvodu plánované realizace investiční akce „Městský stadion Lomnice nad Popelkou“ v území, které zahrnuje i předmětnou lokalitu SR 1.

Rada města současně nedoporučuje zastupitelstvu města

- schválit prodej pozemku p.p.č. 710/2, k.ú. Lomnice nad Popelkou, kultura orná půda, o výměře 628 m2, z ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, dle žádosti Hany Hnykové, bytem Lomnice nad Popelkou, z důvodu ponechání předmětného pozemku ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou pro budoucí realizaci investiční akce „Městský stadion Lomnice nad Popelkou“.

 

 

Rada města stanovuje                                                                                                   83 / 06 / R

 

- pro akce v souvislosti s předvolební kampaní pro volby do zastupitelstva města a do Senátu Parlamentu ČR v roce 2006 tyto podmínky:

1. Husovo náměstí a jiná veřejná prostranství na pozemcích v majetku Města Lomnice nad Popelkou – každému registrovanému kandidátovi pro volby do Senátu Parlamentu ČR a každé registrované volební straně pro volby do Zastupitelstva města  Lomnice nad Popelkou, tj.  politické straně a politickému hnutí, jejichž činnost nebyla pozastavena, a jejich koalici, nezávislým kandidátům, sdružení nezávislých kandidátů nebo sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů (dále jen „volební straně“) bude na základě písemné žádosti (oznámení)

a) přenechána bezplatně část Husova náměstí na akci v délce trvání nejvýše 4 hod.,

b) přenechána část náměstí pro umístění předvolebního stánku za podmínek stanovených obecně závaznou vyhláškou Města Lomnice nad Popelkou č. 3/2006, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

Při kolizi termínů rozhoduje datum, případně čas doručení žádosti. Žadatel je povinen si zajistit pořadatelskou službu a napojení na energie.

2. Propagační materiály a plakáty (umístěné na zařízení typu “A”, obrácené “T” apod.) na veřejné prostranství s výjimkou plakátovacích ploch mohou být umístěny na základě oznámení Městu Lomnice nad Popelkou a v souladu s obecně závaznou vyhláškou Města Lomnice nad Popelkou č. 3/2006, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

3. Volební plakáty mohou být umístěny od 3. 10. 2006 na ploše vyhrazené pouze k tomuto účelu na zařízení, umístěném v prostoru Husova náměstí. Každé registrované volební straně je umožněno využít bezplatně část plochy v poměru k celkovému počtu zaregistrovaných kandidátních listin pro tyto volby

4. Kampaň nesmí narušit provoz a bezpečnost ve městě. Budovu radnice ani městský rozhlas nelze využívat pro jakoukoliv předvolební propagaci.

 

  

Usnesení byla přijata většinou hlasů.

 V Lomnici nad Popelkou, dne 15. srpna 2006

  

    Josef Kysela                                                                    Jaroslava Hynková         

               místostarosta                                                                          starostka


Dokument k otevření či stažení ve formátu: DOC
Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz