Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Zápis z 19. zasedání zastupitelstva města (27.4.2005)

Vložil: ing. Ivo Bělonohý - Vedení města
Na úřední desce od 06.05.2005 do 21.05.2005
Typ dokumentu: Zápis ze zasedání ZM

Město Lomnice nad Popelkou

 

Z Á P I S

 

z 19. zasedání Zastupitelstva města Lomnice nad Popelkou

 konaného dne 27. dubna 2005

 

 

Přítomno:    13 členů zastupitelstva města (Jan Drahoňovský, Roman Dušta, Petr Havel,                ing. Bohumil Hercík, Jaroslava Hynková, Bc. Otakar Kracík, Josef Kysela, Vladimír Mastník, ing. František Novotný, PaedDr. Pavel Pavelka,                       Mgr. Václav Šimůnek, ing. Miroslav Šmiraus, ing. Petr Velda)

                                              

omluveni:  Ing. Vlastimil Bambas, Mgr. Petr Doležal, MUDr. Jiří Mlejnek,  ing. Josef Klinger

                                              

                        tajemník městského úřadu ing. Ivo Bělonohý

                        50 občanů

                        Jiří Mohaupt - Deník Pojizeří

 

 

     Dnešní zasedání zastupitelstva města zahájila v 18.05 hodin a dále řídila starostka Jaroslava Hynková. Oznámila, že 19. zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno a že je přítomno 13 členů zastupitelstva, čímž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Pořízením zápisu z dnešního jednání pověřila tajemníka městského úřadu,  ing. Ivo Bělonohého. Dále potvrdila, že zápis z 18. zasedání zastupitelstva města byl ověřen Petrem Havlem a Mgr. Václavem Šimůnkem, kteří svými podpisy stvrdili, že shledali zápis v pořádku.

     Potom bylo přistoupeno k volbě návrhové komise. Starostka Jaroslava Hynková navrhla jako předsedu Romana Duštu, který byl následně jednomyslným hlasováním schválen. Poté starostka navrhla za členy komise ing. Františka Novotného a Mgr. Václava Šimůnka. Rovněž tento návrh byl jednohlasně přijat. Tím byla zvolena návrhová komise v uvedeném složení.

     Za ověřovatele zápisu z dnešního jednání navrhla starostka Jaroslava Hynková Jana Drahoňovského a PaedDr. Pavla Pavelku. I tento návrh přítomní členové zastupitelstva schválili jednomyslně.

     Dále starostka Jaroslava Hynková seznámila přítomné s jednotlivými body programu
a na závěr navrhla doplnit program o bod č. 18 - Žádost o souhlas s výjimečně přípustným využitím objektu čp. 1085 v Lomnici nad Popelkou. Podklady k tomuto bodu byly k dispozici až před zahájením zasedání zastupitelstva. Nejprve dala hlasovat o doplnění výše uvedeného bodu do programu. Všichni přítomní členové zastupitelstva hlasovali pro tento návrh. Nikdo ze zastupitelstva neměl k programu žádné připomínky, proto dala starostka Jaroslava Hynková hlasovat o celém programu včetně doplnění. Jednomyslně byl pak schválen následující program:

 

Organizační, koncepční záležitosti a výkon funkce zřizovatele:

1.       Změna zřizovacích listin příspěvkových organizací - převod a nakládání s movitým majetkem

2.       Opravy místních komunikací - plán oprav a způsob jejich financování

3.       Pořízení změny č. 6 územního plánu města

4.       Rozhodnutí o umístění výjimečně přípustné stavby kolny

Finanční záležitosti:

5.       Závěrečný účet města za rok 2004

6.       Žádost o prominutí pohledávky - ZD Košťálov

Nemovitosti města, ostatní majetek, majetkoprávní záležitosti:

7.       Prodej domu čp. 604 s pozemky - Skučkova vila, ulice Za Školou

8.       Prodej nemovitostí a pozemků st.p.č. 119/3 st.p.č. 119/4, k.ú. Lomnice n.Pop.

9.       Změna kupujícího pozemku p.p.č. 2428, k.ú. Lomnice n.Pop.

10.   Záměr převodu pozemků pod novými bytovými domy s 32 byt. jednotkami a kolem nich v ul. J.J.Fučíka

11.   Přijetí daru spoluvlastnických podílů na pozemcích p.p.č. 1019/64, 1113/6, 1125/5, 2285/1 a 2285/2, k.ú. Lomnice n.Pop.

12.   Odkoupení pozemku p.p.č. 735/14, k.ú. Lomnice n.Pop.

13.   Budoucí využití areálu dnešního DDM, odkoupení pozemků v areálu DDM

14.   Odkoupení pozemků p.p.č. 1873 a p.p.č. 2359/1, k.ú. Lomnice n.Pop.

15.   Petice k záměru pronájmu pozemku p.p.č. 962/9, k.ú. Černá

Ostatní záležitosti:

16.   Změna jednacího řádu zastupitelstva města

17.   Návrh na udělení čestného občanství města v souvislosti s 60. výročím konce

       světové války

18.   Žádost o souhlas s výjimečně přípustným využitím objektu čp. 1085 v Lomnici n.P.

19.   Diskuse

20.  Usnesení, závěr

 

     Potom starostka Jaroslava Hynková požádala tajemníka městského úřadu ing. Ivo Bělonohého, aby seznámil přítomné s novelou zákona o střetu zájmů.

     Ing. Ivo Bělonohý uvedl, že zákon č.96/2005 Sb., kterým se mění zákon č.238/1992 Sb.,               o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu a o neslučitelnosti některých funkcí (zákon o střetu zájmů), vstoupil v účinnost od 1.3.2005 a je předmětem široké diskuse. Zákon se vztahuje na veřejné funkcionáře od poslanců a senátorů, přes členy zastupitelstev krajů až po členy zastupitelstev obcí s rozšířenou působností (pro nás Město Semily).                     Na Zastupitelstvo města Lomnice nad Popelkou se tudíž nevztahuje. Zákonem č. 96/2005 Sb. však byl novelizován i zákon č.491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí, který se vztahuje na všechny obce, tedy i naše město, a stanovuje, že funkce člena zastupitelstva je neslučitelná s funkcí statutárního orgánu příspěvkové organizace obce, osoby oprávněné jednat za organizační složku obce a s funkcí strážníka obecní policie. V našem současném zastupitelstvu města není žádný člen, na kterého by se tato neslučitelnost vztahovala, tudíž není třeba měnit složení zastupitelstva.

     Pro úplnost uvedl, že zmíněný zákon o střetu zájmů řeší střet zájmů u člena zastupitelstva paušálně, podle § 83 odst.2 zákona o obcích (128/2000 Sb.) však člen zastupitelstva
u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednávání a rozhodování určité záležitosti v orgánech obce mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj samotného                nebo osobu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na základě zákona nebo plné moci (střet zájmů), je povinen sdělit tuto skutečnost před zahájením jednání zastupitelstva města, které má danou záležitost projednávat. O tom, zda existuje důvod                 pro vyloučení z projednávání a rozhodování této záležitosti, rozhoduje zastupitelstvo města.

   

 Poté starostka Jaroslava Hynková oznámila, že do diskuse k projednávaným bodům se písemně přihlásili následující občané: p. Jan Drahoňovský ml. k bodu č.1), p. Syrovátková
a p. Syrovátka k bodu č.4) a p. Roček k bodu č.15).

 

Organizační, koncepční záležitosti a výkon funkce zřizovatele

1.  Změna zřizovacích listin příspěvkových organizací - převod a nakládání s movitým majetkem

     Úvodem k tomuto bodu starostka Jaroslava Hynková vysvětlila, že svěřování movitého majetku Města Lomnice nad Popelkou příspěvkovým organizacím v návaznosti na zákon č.250/2000 Sb. upravují zřizovací listiny příspěvkových organizací zřízených městem. Dosavadní forma, svěření do výpůjčky, je pro příspěvkové organizace nevhodná, neumožňuje jim svěřený majetek evidovat a odepisovat. Z toho důvodu dochází nyní po projednání                  ve finančním výboru k úpravám zřizovacích listin formou dodatků, kterými bude movitý majetek svěřen příspěvkovým organizacím města do správy. Tyto změny se nikterak nedotknou majetku nemovitého, který nadále zůstává ve vlastnictví města, a části majetku movitého, který je ve vlastnictví příspěvkových organizací.

     Dříve než starostka Jaroslava Hynková předala slovo tajemníkovi ing. Ivo Bělonohému, upozornila, že se budou příspěvkové organizace města projednávat jednotlivě a o dodatcích zřizovacích listin bude hlasováno také jednotlivě.

     Ing. Ivo Bělonohý vysvětlil, co návrhy dodatků ke zřizovacím listinám obsahují obecně, tzn. změnu formy svěření movitého majetku města jeho příspěvkovým organizacím ke dni 1.5.2005, jak o tom hovořila starostka, dále uvedení zřizovacích listin některých příspěvkových organizací do souladu s novým školským zákonem. Dále bude formou dodatků řešeno zanesení možnosti závodního stravování zaměstnanců předškolních a školních zařízení ve vlastní jídelně, dále stravování žáků jiných škol, případně stravování cizích strávníků, v souladu s předpisy ministerstva financí a ministerstva školství. Další specifické záležitosti se týkají pouze Městského muzea a galerie.

 

     Poté bylo přistoupeno k projednání změn jednotlivých zřizovacích listin. Ing. Ivo Bělonohý přečetl návrh usnesení nejprve pro změnu zřizovací listiny Domu dětí a mládeže "Sluníčko", kde se jedná o úpravu majetkových vztahů s městem a uvedení do souladu se školským zákonem. Jelikož nebylo žádných dotazů ani připomínek, bylo přikročeno k hlasování. Zastupitelstvo města poté všemi hlasy schválilo v souladu s § 84 odst.2 písm.e) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 27 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, dodatek č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže "Sluníčko" Lomnice nad Popelkou, okres Semily, kterým se zřizovací listina uvádí do souladu se zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon) a s předpisy souvisejícími, a který upravuje majetkové vztahy mezi Městem Lomnice nad Popelkou jako zřizovatelem a uvedenou příspěvkovou organizací, s účinností
od 1. 5. 2005. Současně uložilo ing. Ivo Bělonohému, tajemníkovi městského úřadu, zajistit všechny právní úkony související se změnami danými tímto dodatkem zřizovací listiny.

 

     U Kulturního a informačního střediska se jedná pouze o úpravu majetkových vztahů.
Ing. Ivo Bělonohý přečetl návrh usnesení, který zůstal bez připomínek a který byl následně jednomyslně schválen. Zastupitelstvo města tak schválilo v souladu s § 84 odst.2 písm.e) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 27 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, dodatek č. 3 zřizovací listiny příspěvkové organizace Kulturní a informační středisko Města Lomnice nad Popelkou, který upravuje majetkové vztahy mezi Městem Lomnice                         nad Popelkou jako zřizovatelem a uvedenou příspěvkovou organizací, s účinností od 1. 5. 2005 a současně uložilo ing. Ivo Bělonohému, tajemníkovi městského úřadu, zajistit všechny právní úkony související se změnami danými tímto dodatkem zřizovací listiny.

 

     Dodatek zřizovací  listiny Léčebny dlouhodobě nemocných upravuje pouze majetkové vztahy s městem, přičemž správa majetku odpadá, jelikož všechen movitý majetek je v současnosti ve vlastnictví této příspěvkové organizace. Ing. Ivo Bělonohý přečetl návrh usnesení, žádné dotazy ani připomínky k němu nebyly a zastupitelstvo města poté všemi hlasy schválilo v souladu s § 84 odst.2 písm.e) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 27 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, dodatek č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Léčebna dlouhodobě nemocných Lomnice nad Popelkou, který upravuje majetkové vztahy mezi Městem Lomnice nad Popelkou jako zřizovatelem a uvedenou příspěvkovou organizací, s účinností od 1. 5. 2005 a současně uložilo ing. Ivo Bělonohému, tajemníkovi městského úřadu, zajistit všechny právní úkony související se změnami danými tímto dodatkem zřizovací listiny.

 

     U Mateřské školy "Dášenka" se upravují majetkové vztahy s městem, dále se zřizovací listina uvádí do souladu se školským zákonem a zajišťuje se závodní stravování                            pro zaměstnance, jiné příspěvkové organizace a cizí strávníky. K přednesenému návrhu usnesení nemusel Ing. Ivo Bělonohý podávat žádná doplnění ani vysvětlení, proto bylo přistoupeno k hlasování. Zastupitelstvo města jednomyslně schválilo v souladu s § 84 odst.2 písm.e) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 27 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, dodatek č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola "Dášenka" Lomnice nad Popelkou, okres Semily, kterým se zřizovací listina uvádí do souladu se zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon) s předpisy souvisejícími, a který řeší závodní stravování zaměstnanců uvedené organizace, činnost školní jídelny pro jiné školy a stravování cizích strávníků,                      a který upravuje majetkové vztahy mezi Městem Lomnice nad Popelkou jako zřizovatelem                a uvedenou příspěvkovou organizací, s účinností od 1. 5. 2005 a současně uložilo ing. Ivo Bělonohému, tajemníkovi městského úřadu, zajistit všechny právní úkony související se změnami danými tímto dodatkem zřizovací listiny.

           

     U Mateřské školy "Klubíčko" se jedná o úpravy v takovém rozsahu, jako u předchozího předškolního zařízení, přičemž je pamatováno na možnost činnosti školní jídelny pro MŠ "Lvíček", kde je jen výdejna jídel, v případě výpadku dodávky jídel z MŠ "Dášenka".
Ing. Ivo Bělonohý přečetl návrh usnesení, členové zastupitelstva nepotřebovali žádné další vysvětlení, a proto vzápětí jednomyslně schválili v souladu s § 84 odst.2 písm.e) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 27 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, dodatek č. 3 zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola "Klubíčko" Lomnice nad Popelkou, okres Semily, kterým se zřizovací listina uvádí do souladu se zákonem č.561/2004 Sb.,                   o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon)
a s předpisy souvisejícími, a který řeší závodní stravování zaměstnanců uvedené organizace, činnost školní jídelny pro jiné školy a stravování cizích strávníků, a který upravuje majetkové vztahy mezi Městem Lomnice nad Popelkou jako zřizovatelem a uvedenou příspěvkovou organizací, s účinností od 1. 5. 2005 a současně uložilo ing. Ivo Bělonohému, tajemníkovi městského úřadu, zajistit všechny právní úkony související se změnami danými tímto dodatkem zřizovací listiny.

 

     U Mateřské školy "Lvíček" se upravují majetkové vztahy s městem, dále se zřizovací listina uvádí do souladu se školským zákonem a zajišťuje se závodní stravování                             pro zaměstnance a případné cizí strávníky (např. pracovníky školské inspekce). Ing. Ivo Bělonohý přečetl návrh usnesení. Dotazy ani připomínky nebyly a zastupitelstvo města poté jednomyslně schválilo v souladu s § 84 odst.2 písm.e) zákona č.128/2000 Sb., o obcích,                  ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 27 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, dodatek č. 3 zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola "Lvíček" Lomnice nad Popelkou, okres Semily, kterým se zřizovací listina uvádí do souladu se zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon) a s předpisy souvisejícími,
a který řeší závodní stravování zaměstnanců uvedené organizace a stravování cizích strávníků, a který upravuje majetkové vztahy mezi Městem Lomnice nad Popelkou jako zřizovatelem a uvedenou příspěvkovou organizací, s účinností od 1. 5. 2005 a současně uložilo ing. Ivo Bělonohému, tajemníkovi městského úřadu, zajistit všechny právní úkony související se změnami danými tímto dodatkem zřizovací listiny.

 

     Dále ing. Ivo Bělonohý přešel k projednání změn zřizovací listiny u Městského muzea galerie, kde se jedná o zapracování některých dalších požadavků ze strany muzea                              a po doporučení rady města. Návrh změny zřizovací listiny proto zahrnuje nejen úpravu vztahů k majetku města, ale i doplnění požadovaných činností muzea, jako je podnájem svěřených nebytových prostor pro kulturní, společenské a podnikatelské účely v oblasti kultury třetím osobám, specializovaný maloobchod  a maloobchod se smíšeným zbožím, neboli komisní prodej související s hlavní činností organizace a propagací města, dále kopírování listin a dokumentů souvisejících s hlavní činností organizace pro třetí osoby                  za úplatu. Návrhem změny zřizovací listiny se rovněž zrušuje bod - ukládání a péče obecní kroniky, což vyplývá ze zákona o spisové službě a archivnictví, neboť kroniky mladší 10 let zůstávají uloženy na radnici a poté jsou přemístěny do státního okresního archivu. Po této zprávě přečetl ing. Ivo Bělonohý návrh usnesení a pak byl dán prostor k diskusi.

     Jako první vystoupil Jan Drahoňovský st. s připomínkou, že do textu návrhu usnesení se nedostal požadavek Městského muzea a galerie zahrnout do změn zřizovací listiny
i poskytování služeb internetu pro veřejnost za úplatu. Sdělil, že podporuje požadavky muzea, neboť je dobře obeznámen se situací v muzeu a s jeho tíživou finanční situací. Proto podporuje myšlenku využití internetu pro veřejnost a rovněž kopírování pro veřejnost
za úplatu bez omezení. Tyto aktivity rada města nedoporučila zastupitelstvu ke schválení s argumentem, že se jedná o narušení hospodářské soutěže a vůči Kulturnímu a informačnímu středisku Města Lomnice nad Popelkou. Dále uvedl, že poskytováním stejných služeb v muzeu by se rozšířila dostupnost kopírování a přístupu na internet i v dřívějších ranních
a dopoledních hodinách. Jan Drahoňovský navrhl, aby do návrhu usnesení, který zastupitelstvo obdrželo, byly zapracovány všechny požadavky na rozšíření činnosti Městského muzea a galerie, neboť by měly být podporovány aktivity příspěvkových organizací, zvlášť, když se jedná o zlepšení jejich finanční situace.

     Potom starostka Jaroslava Hynková dala slovo Janu Drahoňovskému ml., který se dopředu písemně přihlásil do diskuse k tomuto bodu. Jan Drahoňovský ml. řekl, že jeho předřečník již obšírně sdělil všechny argumenty, které vedly pracovníky ke vznesení výše uvedených požadavků. Realizací těchto požadavků bylo sledováno rozšíření služeb pro občany                    před 10. hodinou dopolední a získání dalších finančních prostředků mimo rozpočet města. Kapacitně muzeum nemůže konkurovat Kulturnímu a informačnímu středisku.

     Ing. Miroslav Šmiraus připomněl povinnost odvodu poplatku autorskému svazu                       při kopírování za úplatu a také upozornil na zvýšenou vytíženost pracovníků muzea                      při zavedení této služby. Také vyslovil obavy z předčasného opotřebení kopírky, která je městským majetkem.       

     Jan Drahoňovský ml. sdělil, že personálně by poskytování služeb mohlo být zajištěno formou služby vždy jednoho pracovníka a co se týče techniky, na tyto účely by použili sponzorský dar.

     Ing. Miroslav Šmiraus navrhl hlasovat o poskytování internetu a kopírování zvlášť.

     Jan Drahoňovský st. doplnil, že se neuvažuje o kopírování ve velkém rozsahu.

     Ing. Ivo Bělonohý potvrdil nutnost odvodu poplatku autorskému svazu prostřednictvím sdružení Dillia ve výši 10 haléřů za kopii a dále upozornil na výrok auditorky, že takové činnosti se nesmí vykonávat s technickými prostředky pořízenými z rozpočtu města, ale pouze z výnosů doplňkové činnosti.

     Další připomínky nebyly, proto dala starostka Jaroslava Hynková hlasovat nejprve
o protinávrhu pánů Drahoňovských, a to o každé činnosti zvlášť, jak požadoval ing. Miroslav Šmiraus. Pro zavedení internetu pro veřejnost v muzeu hlasovalo všech 13 přítomných členů zastupitelstva. Dále kopírování pro veřejnost odsouhlasilo 10 přítomných členů (ing. Bohumil Hercík, Vladimír Mastník, ing. František Novotný, Roman Dušta, Jan Drahoňovský st.,
ing. Miroslav Šmiraus, Josef Kysela, Bc. Otakar Kracík, Mgr. Václav Šimůnek, Petr Havel. Tři členové se hlasování zdrželi (ing. Petr Velda, Jaroslava Hynková, PaedDr. Pavel Pavelka). Tím byl protinávrh schválen a ing. Ivo Bělonohý přečetl nový, pozměněný návrh usnesení,
do kterého bylo zaneseno kopírování a poskytování služeb internetu pro občany za úplatu. Takto přednesený návrh byl všemi hlasy přijat a zastupitelstvo města tak schválilo v souladu
s § 84 odst.2 písm.e) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
a v souladu s § 27 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, dodatek č. 3 zřizovací listiny příspěvkové organizace Městské muzeum a galerie Lomnice nad Popelkou, kterým se rozšiřuje doplňková činnost uvedené organizace o

1. podnájem svěřených nebytových prostor pro kulturní, společenské a podnikatelské účely v oblasti kultury třetím osobám,

2. specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím - komisní prodej, související s hlavní činností uvedené organizace a propagací města,

3. poskytování služeb přístupu k Internetu pro třetí osoby za úplatu,

4. kopírování listin a jiných dokumentů pro třetí osoby za úplatu,

kterým se dále zrušuje bod 3. přílohy č.2 zřizovací listiny uvedené organizace, který se týká ukládání, péče a ošetřování obecní kroniky, a který upravuje majetkové vztahy mezi Městem Lomnice nad Popelkou jako zřizovatelem a uvedenou příspěvkovou organizací, vše s účinností od 1. 5. 2005 a současně uložilo ing. Ivo Bělonohému, tajemníkovi městského úřadu, zajistit všechny právní úkony související se změnami danými tímto dodatkem zřizovací listiny.

 

     Zřizovací listina Speciálních škol se dodatkem uvádí do souladu se školskými předpisy
a upravují se majetkové vztahy s městem. Ing. Ivo Bělonohý přednesl návrh usnesení, dotazy k tomuto návrhu nebyly, proto dala starostka Jaroslava Hynková hlasovat. Všichni přítomní členové zastupitelstva  se vyjádřili pro tento návrh a schválili tak v souladu s § 84 odst.2 písm.e) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 27 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, dodatek č. 3 zřizovací listiny příspěvkové organizace Speciální školy Lomnice              nad Popelkou, okres Semily, kterým se zřizovací listina uvádí do souladu se zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon) a s předpisy souvisejícími, a který upravuje majetkové vztahy mezi Městem Lomnice                  nad Popelkou jako zřizovatelem a uvedenou příspěvkovou organizací, s účinností od 1. 5. 2005 a současně uložilo ing. Ivo Bělonohému, tajemníkovi městského úřadu, zajistit všechny právní úkony související se změnami danými tímto dodatkem zřizovací listiny.

 

     U Technických služeb Města Lomnice nad Popelkou se jedná pouze o změnu ve vztahu k majetku města. Ing. Ivo Bělonohý přečetl návrh usnesení, připomínky ani dotazy nebyly, proto bylo přikročeno k hlasování. Zastupitelstvo města všemi hlasy schválilo v souladu
s § 84 odst.2 písm.e) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
a v souladu s § 27 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, dodatek č. 3 zřizovací listiny příspěvkové organizace Technické služby Města Lomnice nad Popelkou, který upravuje majetkové vztahy mezi Městem Lomnice nad Popelkou jako zřizovatelem a uvedenou příspěvkovou organizací, s účinností
od 1. 5. 2005 a současně uložilo ing. Ivo Bělonohému, tajemníkovi městského úřadu, zajistit všechny právní úkony související se změnami danými tímto dodatkem zřizovací listiny.

 

     Další projednávanou příspěvkovou organizací je Základní škola T.G.Masaryka, jak uvedla starostka Jaroslava Hynková. Ing. Ivo Bělonohý však omylem seznámil přítomné se změnou zřizovací listiny Základní umělecké školy a přečetl tomu odpovídající návrh usnesení.           Bez předešlých připomínek byl tento návrh poté jednomyslně schválen všemi přítomnými členy zastupitelstva, které tak schválilo v souladu s § 84 odst.2 písm.e) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 27 zákona č.250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, dodatek č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní umělecká škola Lomnice nad Popelkou, okres Semily, kterým se zřizovací listina uvádí do souladu se zákonem č.561/2004 Sb.,          o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon) a s předpisy souvisejícími, a který upravuje majetkové vztahy mezi Městem Lomnice nad Popelkou jako zřizovatelem a uvedenou příspěvkovou organizací, s účinností  od 1. 5. 2005 a současně uložilo ing. Ivo Bělonohému, tajemníkovi městského úřadu, zajistit všechny právní úkony související se změnami danými tímto dodatkem zřizovací listiny.          

 

     Následně starostka Jaroslava Hynková upozornila, že je třeba se vrátit k Základní škole T.G.M. a tajemník ing. Ivo Bělonohý s omluvou přečetl ještě návrh usnesení, týkající se základní školy. I tento návrh byl bez připomínek jednomyslně přijat a zastupitelstvo města tak schválilo v souladu s § 84 odst.2 písm.e) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 27 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, dodatek č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola T. G. Masaryka, Lomnice nad Popelkou, okres Semily, kterým se zřizovací listina uvádí do souladu se zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon) a s předpisy souvisejícími, a který řeší závodní stravování zaměstnanců uvedené organizace, činnost školní jídelny pro jiné školy
a stravování cizích strávníků, a který upravuje majetkové vztahy mezi Městem Lomnice                       nad Popelkou jako zřizovatelem a uvedenou příspěvkovou organizací, s účinností                 od 1. 5. 2005 a současně uložilo ing. Ivo Bělonohému, tajemníkovi městského úřadu, zajistit všechny právní úkony související se změnami danými tímto dodatkem zřizovací listiny.

 

2.  Opravy místních komunikací - plán oprav a způsob jejich financování

     K tomuto bodu uvedla starostka Jaroslava Hynková, že problematika místních komunikací je jedním z hlavních bodů Programu rozvoje města na roky 2005 a 2006. Odborem majetku
a rozvoje města, ing. Jiřím Pochopem byl zpracován materiál o místních komunikacích v členění na 3 skupiny, podle stupně opotřebení, podle materiálů potřebných na opravu a dále na komunikace, ve kterých se plánuje vybudování nebo rekonstrukce inženýrských sítí
v rámci projektu Čistá Jizera, který má být ukončen v r. 2010. Starostka Jaroslava Hynková by byla ráda, kdyby občané pochopili, že komunikace, které se jeví jako nejvíc potřebné, budou muset být proto opraveny  v důsledku budování kanalizací až v další fázi. Finanční prostředky, nezbytné pro plán oprav komunikací, nelze však získat ze žádných dotací,                   ale pouze z vlastních zdrojů a přijetím úvěrů. Dále vyzvala ing. Jiřího Pochopa, aby seznámil přítomné s rozsahem oprav v první fázi, tj. v r. 2005 a z části v r. 2006.

     Ing. Pochop vysvětlil, že v první fázi bude provedena oprava, popř. rekonstrukce  komunikací a chodníků, na které již existuje projektová dokumentace a po vydání stavebního povolení dojde k realizaci. Je to provedení kamenné dlažby na prostranství před zámkem, dále kamenné dlažby nebo živičného povrchu na plácku pod školou, včetně dvou příjezdových komunikací, dále oprava chodníků v ul. Plk. Truhláře, tj. směrem z náměstí ke křižovatce
u divadla a ještě oprava povrchu příčných uliček na Letné. Zároveň proběhnou přípravy projektové dokumentace a jednání s dotčenými orgány, vč. orgánu památkové ochrany,                 pro ulice Fügnerova, Novoměstská, Slunná, J. J. Fučíka (od Husova náměstí ke křižovatce s ul. Pivovarská)  tak , aby realizace byla možná v roce 2006. Dále uvedl, že předpokládaná výše oprav, které lze provést hned, je cca 7 mil. Kč.

     S připomínkou se přihlásil Jan Drahoňovský st., který upozornil na to, že v plánu oprav místních komunikací chybí silnice do okolních částí města, tj. na Rváčov, na Chlum,
do Želech. Dále se dotázal, kdy se počítá s opravami inženýrských sítí na komunikaci                  v ul. J. Seiferta. Starostka Jaroslava Hynková odpověděla, že ulice J. Seiferta spadá                       do kategorie ulic, ve kterých se bude budovat kanalizace v rámci projektu Čistá Jizera a tam je, jak již dříve vysvětlila, nutno s opravami komunikace počkat. Časový horizont ještě není přesně znám, neboť projekt Čistá Jizera bude předložen ke schválení v Evropské unii a bude záležet na rozhodnutí Bruselu. K dotazu ohledně komunikací do okrajových částí města starostka Jaroslava Hynková sdělila, že v loňském roce byla provedena oprava příjezdové komunikace do Želech a předloni oprava povrchu na Ploužnici.

     Vladimír Mastník se přihlásil s technickým dotazem, že ulice J .J. Fučíka je v majetku Krajské správy silnic, proč se počítá s její opravou. K tomu ing. Pochop vysvětlil, že v této ulici je potřeba opravit hlavně chodníky a to by mohlo být řešeno komplexně i s vozovkou předlážděním za předpokladu, že ul. J. J. Fučíka bude s Krajskou správou silnic směněna                za ulici Rváčovskou. Starostka Jaroslava Hynková k tomu dodala, že snahou krajů je, ulice uvnitř měst a obcí, patřící kraji převést na města a obce.

     Petr Havel upozornil na skutečnost, že pod spojovací ulicí, vedoucí na plácek pod školou, je umístěn vadný kabel veřejného osvětlení, přičemž je svítidlo nouzově připojeno vrchním kabelem. Před položením nového povrchu komunikace je potřeba zemní kabel vyměnit. Tuto skutečnost potvrdil ing. Pochop a ujistil, že výměna kabelu bude součástí akce.

     S další technickou poznámkou se přihlásil ing. František Novotný, který upozornil na to, že v ul. Plk. Truhláře pod chodník zasahují anglické dvorky - sklepy některých domů, jejichž vlastníky je potřeba do akce zapojit. Na to odpověděla starostka Jaroslava Hynková,                      že s těmito vlastníky bylo již jednáno a oni se nabídli, že se budou podílet finančně                         na opravách chodníku před jejich domy. Za velmi nebezpečné místo pro chodce starostka označila začátek ulice Plk. Truhláře nad radnicí v místě sjezdu do postranní uličky (Jeronýmova).

     Další otázky nebo připomínky nebyly, proto ing. Pochop přečetl návrh první části usnesení k tomuto bodu, o kterém dala starostka Jaroslava Hynková hlasovat. Zastupitelstvo města jednomyslně schválilo provedení oprav místních komunikací:

1. prostranství před zámkem čp.4 (mezi zámkem a ulicí Plk. Truhláře, povrch - kamenná dlažba),

2. plácek na Podměstí včetně dvou příjezdových ulic (povrch - variantně kamenná dlažba nebo živičný povrch u pojízdných částí),

3. chodníky ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou v ulici Plk. Truhláře od Husova náměstí ke křižovatce s ulicí 5. května (povrch - mozaika jednobarevná)

4. postranní příčné ulice na Letné - v ulici U Parku, na pozemcích p.p.č. 2110/10, 2383/1, 2386/4, vše v k.ú. Lomnice nad Popelkou (povrch - SLURRY-SEAL)

a provedení přípravy oprav komunikací v ulicích Fügnerova, Novoměstská, Slunná včetně ulice spojovací (s ulicí Smetanovou) a Josefa Jana Fučíka (od Husova náměstí ke křižovatce s ulicí Pivovarskou).

 

     Potom starostka Jaroslava Hynková přednesla druhou část usnesení, týkající se přijetí úvěru na nejbližší opravy komunikací. I o této části usnesení zastupitelstvo hlasovalo jednomyslně a schválilo financování oprav místních komunikací v rozsahu dle výše přijatého usnesení přijetím úvěru ve výši cca 7 mil.Kč (výše bude upřesněna rozpočtem jednotlivých investic) a pověřilo Jaroslavu Hynkovou, starostku, k podání výzvy na předložení nabídek
na uvedený úvěr alespoň u tří bankovních ústavů a ke zveřejnění této výzvy na úřední desce Města Lomnice nad Popelkou.

 

3.  Pořízení změny č. 6 územního plánu města

     Na výzvu starostky k tomuto bodu vystoupil Bc. Petr Tomeš, vedoucí stavebního úřadu, který připomněl, že v červnu 2003 byla schválena změna územního plánu č. 3, která byla nejpodstatnější změnou od jeho pořízení v r. 1988. Po následných změnách č. 4 a 5 zůstává okolo 15 žádostí o změnu, které zatím projednávány nebyly. Jedná se o velká území, proto je navrhováno, aby změna č. 6 řešila nejenom tyto žádosti, ale i všechny žádosti a připomínky, které budou uplatněny při projednávání návrhu zadání. Tím by po ukončení projednávání změny č. 6 zůstal územní plán v této podobě po delší dobu.

    Do rozpravy se přihlásil Vladimír Mastník, který vyslovil přání, aby při projednávání této změny bylo spolupracováno též s urbanisty, jako tomu bylo při pořizování změny č. 3.

Bc. Petr Tomeš ujistil, že toto bude předmětem zadání změny. Urbanisté se k tomu vyjádří
a ne všechny podněty pak třeba budou schváleny.

     S technickou poznámkou se přihlásil Jan Drahoňovský, který poukázal na to,                            že v předložených výkresech se dá špatně orientovat, že tam chybí orientační body, jako např. názvy ulic apod. K tomuto názoru se přiklonil též Petr Havel a ing. Miroslav Šmiraus.         Bc. Petr Tomeš přislíbil, že se napříště pokusí o větší přehlednost, pokud to měřítko mapy umožní. Poté Bc. Tomeš přečetl návrh usnesení, o kterém dala starostka Jaroslava Hynková hlasovat. Všichni přítomní členové zastupitelstva hlasovali pro tento návrh a zastupitelstvo města tak schválilo pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Lomnice nad Popelkou č. 6 v rozsahu všech podaných žádostí o změnu územního plánu a v rozsahu všech dalších připomínek a žádostí, které budou podány při  projednání zadání této změny.

 

4.  Rozhodnutí o umístění výjimečně přípustné stavby kolny

     Bc. Petr Tomeš uvedl, že manželé Syrovátkovi podali žádost o schválení výjimečně přípustné stavby kolny pro uskladnění zemědělského nářadí a strojů na pozemku p.p.č. 888/36 v k.ú. Lomnice nad Popelkou, což je lokalita naproti řadovým domům v ul. K Urnovému háji. Funkčně se jedná o území sloužící mimo jiné pro bydlení venkovského typu, veřejné vybavení, obchod, služby, drobné zemědělské hospodaření s funkčním využitím stavby                pro bydlení, stavby pro zemědělské hospodaření, vše výhradně pro uspokojování potřeb obyvatel daného území. Pak je zde výjimečně přípustné funkční využití, což jsou mimo jiné stavby pro zemědělské hospodaření nadmístního významu. Podle názoru Bc. Tomeše je tato stavba zařazena do výjimečně přípustných staveb pro zemědělské hospodaření nadmístního významu a mohla by nastat v budoucnu situace, že by toto území bylo zastaveno pouze takovými stavbami pro ostatní funkční využití. Žádost manželů Syrovátkových projednala stavební komise rady města a nedoporučila radě města schválení umístění stavby v dané lokalitě. Rovněž rada města na své schůzi nedoporučila zastupitelstvu tuto stavbu schválil.

     Dále byl vyzván ing. František Novotný, předseda stavební komise, aby se k tomu vyjádřil. Ing. Novotný popsal tuto lokalitu, kde jsou zarostlé zahrady s dožívajícími kolnami. Uvažovaná zděná kolna má životnost 80 - 100 let a mohla by v budoucnu v lokalitě rušit.

     Poté se přihlásil Roman Dušta, který obdržel dopis pana Syrovátky s žádostí, aby jej                  na zasedání zastupitelstva prezentoval. Kopie dopisu byla předložena zastupitelstvu až dnes před začátkem jednání. Po prostudování všech materiálů se pan Dušta ztotožňuje s názorem 
p. Syrovátky, že tato uvažovaná stavba nespadá do kategorie staveb nadmístního významu, tzn. do staveb výjimečně přípustných. Vzhledem k současným regulativům nemůže být                   na předmětné parcele postaven rodinný dům. Uvažovaná stavba kolny by mohla v budoucnu sloužit jako garáž k rodinnému domu. Roman Dušta navrhuje věc odložit, neboť zastupitelstvo se nemělo možnost dříve seznámit s materiálem od p. Syrovátky.

     Petr Havel vyjádřil názor, že by bylo možno stavbu povolit za předpokladu, že bude stavěna jako příští garáž k rodinnému domu. K tomu Bc. Tomeš uvedl, že zákon neumožňuje nikomu nařídit nějakou stavbu další. Petr Havel se přesto přiklonil k názoru Romana Dušty, postavit garáž jako budoucí součást domu.

     Bc. Otakar Kracík se vyjádřil, že nemůže hlasovat proti zákonu a stavbu tam odsouhlasit, když není možno řešit stavbu jako provizorní. Bc. Tomeš upřesnil, že nejde o nařízení zákonem, ale obecně závaznou vyhláškou, kterou se vyhlašují závazné části územního plánu.

     Ing. Miroslav Šmiraus navrhl celou věc odložit, vyzval členy zastupitelstva, aby se seznámili s vyhláškou na stavebním úřadě, a Bc. Tomeše vyzval, aby vyžádal vyjádření zpracovatele územního plánu.

     Poté byli starostkou města vyzváni manželé Syrovátkovi, kteří se dopředu písemně přihlásili do rozpravy. Paní Syrovátková uvedla, že pozemek kupovali se záměrem budoucí stavby rodinného domku. Jak se však dozvěděli na stavebním úřadě, jeho rozloha 800 m2 neodpovídá regulativu 2000 m2 , který je dán pro stavby domků. Jelikož udržují i okolní pozemky, nejenom ten svůj, potřebují k tomu stroje a nářadí a ty pak někde uskladnit. K tomu doplnit Bc. Tomeš, že dosud platný regulativ v dané lokalitě se vztahuje na všechny stavby, tudíž i na kolnu. Právě probíhají projednávání změn č.5 územního plánu a po jejich schválení by mohlo dojít ke snížení regulativu na 800 m2 a tudíž i k možnosti postavit tam rodinný dům.

     Starostka Jaroslava Hynková souhlasila s názorem ing. Šmirause, odložit projednání                 na příště a důkladně se seznámit s problematikou. Poté přednesla v tomto smyslu nový návrh usnesení, který byl následně přijat všemi přítomnými členy zastupitelstva a zastupitelstva tak odložilo rozhodnutí o případném umístění stavby kolny pro uskladnění nářadí a strojů
na pozemku p.p.č. 888/36, k.ú. Lomnice nad Popelkou, jako výjimečně přípustné stavby v rozvojové lokalitě OV 3 dle platného územního plánu sídelního útvaru města Lomnice
nad Popelkou, dle žádosti Romana Syrovátky, bytem Lomnice nad Popelkou. Záležitost bude projednána na zasedání zastupitelstva města dne 16. 6. 2005, po zevrubném prozkoumání všech hledisek a vyjádření zpracovatele územního plánu.

 

Finanční záležitosti

5.  Závěrečný účet města za rok 2004

     Zprávu k tomuto bodu přednesla Vlasta Zikešová, vedoucí plánovacího a finančního odboru. Uvedla, že po skončení kalendářního roku se údaje o ročním hospodaření města zpracovávají do závěrečného účtu, kde jsou údaje o plnění příjmů a výdajů. Hospodaření skončilo přebytkem na rozpočtových účtech ve výši 3,582 tis. Kč. Součástí závěrečného účtu je stav účelových fondů, jako je fond rozvoje bydlení, fond rezerv a rozvoje, sociální fond. Dále obsahuje výsledky inventarizace majetku, závazků a pohledávek města a také hospodaření všech jedenácti příspěvkových organizací zřízených městem a jeho vypořádání. Vlasta Zikešová uvedla některé konkrétní údaje vyjádřené v Kč týkající se hospodářského výsledku příspěvkových organizací za rok 2004. Poté sdělila, že město je povinno nechat si dle zákona č.250/2000 Sb. a č.128/2000 Sb. přezkoumat své hospodaření za uplynulý rok,  což provedla nezávislá auditorka, která vyslovila závěr: "Nebyly zjištěny chyby                              a nedostatky". Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za r. 2004 je součástí závěrečného účtu.

     Na tuto zprávu navázala starostka Jaroslava Hynková, která oznámila názor auditorky,               že auditorská zpráva je jedna z nejlepších v Libereckém kraji a činnost města související s financemi je na vysoké úrovni. Proto všem pracovníkům odpovědným za hospodaření města vyslovuje veřejné poděkování.

     Dotazy ani připomínky nebyly a p. Zikešová přečetla návrh usnesení. Všichni přítomní členové zastupitelstva všemi hlasy schválili závěrečný účet Města Lomnice nad Popelkou
za rok 2004 s vyjádřením dle § 17 odst. 7, písm. a) zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, souhlasu s celoročním hospodařením města, a to bez výhrad.

 

6.  Žádost o prominutí pohledávky - ZD Košťálov

     Slovo bylo uděleno ing. Ivo Bělonohému, který oznámil, že Město Lomnice nad Popelkou má u Zemědělského družstva Košťálov dvě pohledávky, a to 5.000,- Kč a 50.000,- Kč,                které vznikly uložením pokuty od stavebního úřadu za neplnění povinností vlastníka objektu. ZD Košťálov po zjištění, že Město Lomnice nad Popelkou se intenzivněji zajímá o své pohledávky, podalo žádost o prominutí výše uvedených pohledávek. Nižší pohledávku řešila rada města tím, že neschválila její prominutí. Druhou pohledávku rada města doporučuje zastupitelstvu rovněž nepromíjet.

     Dotazy ani připomínky nebyly, proto ing. Bělonohý přečetl návrh usnesení. Návrh byl přijat všemi přítomnými členy zastupitelstva. Zastupitelstvo města tak vzalo na vědomí žádost Zemědělského družstva Košťálov, se sídlem Košťálov, ze dne 16. 3. 2005, o prominutí pohledávky ve výši 50.000,- Kč, která Městu Lomnice nad Popelkou u Zemědělského družstva Košťálov vznikla na základě pokuty, uložené Městským úřadem Lomnice                     nad Popelkou, stavebním úřadem. Zastupitelstvo města současně zamítlo uvedenou žádost                o prominutí pohledávky ve výši 50.000,- Kč a trvá na úhradě pohledávané částky.

 

Nemovitosti města, ostatní majetek, majetkoprávní záležitosti

7.  Prodej domu čp. 604 s pozemky - Skučkova vila, ulice Za Školou

     Ing. Milena Rádlová, vedoucí oboru majetku a rozvoje města, uvedla, že na zveřejněný záměr prodeje objektu reagovali tři zájemci, s jejichž záměry se mohli členové zastupitelstva seznámit v předložených písemných materiálech, rovněž tak s nabídkovými cenami. Rada města doporučila schválit kupujícího dle výsledku výběrového řízení, které se konalo těsně před zasedáním a skončilo po zahájení zasedání. Proto seznamuje s jeho výsledky až nyní.

     Do projednávání se přihlásil Vladimír Mastník, který znovu vyjádřil svůj nesouhlas s prodejem Skučkovy vily a přilehlého pozemku z důvodu možnosti budoucí stavby sociálního charakteru. K jeho názoru se přiklonil poté i Bc. Otakar Kracík, který řekl, že příští zastupitelstvo by mohlo mít s objektem investiční záměr.

     Poté ing. Rádlová přečetla návrh usnesení, o kterém dala starostka Jaroslava Hynková hlasovat. Pro tento návrh hlasovalo 9 členů (ing. František Novotný, Roman Dušta, ing. Petr Velda, ing. Miroslav Šmiraus, Josef  Kysela, Jaroslava Hynková, Mgr. Václav Šimůnek, Petr Havel, PaedDr. Pavel Pavelka), proti návrhu hlasovali 3 členové (ing. Bohumil Hercík, Vladimír Mastník, Bc. Otakar Kracík). Jan Drahoňovský se hlasování zdržel. Návrh byl většinou hlasů přijat a zastupitelstvo města tak schválilo na základě výběrového řízení prodej objektu čp. 604, ulice Za Školou, Lomnice nad Popelkou, s pozemkem st.p.č. 758/1, zděné garáže s pozemkem st.p.č. 758/2, a pozemku p.p.č. 1956/5, vše k.ú. Lomnice nad Popelkou,   z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, manželům Zdeňkovi a Vlastě Kobrovým, bytem Lomnice nad Popelkou, za kupní cenu nabídkovou 1.420.000,- Kč, s podmínkou úhrady nabídkové kupní ceny do 27. 6. 2005. Pokud nebude uhrazena kupní cena do uvedeného termínu, budou nemovitosti prodány druhému v pořadí dle výběrového řízení,                                  tj. ing. Miroslavu Brožovi, bytem Lomnice nad Popelkou, za kupní cenu nabídkovou 1.400.000,- Kč, s podmínkou úhrady nabídkové kupní ceny do 50 dnů  od podpisu smlouvy
o budoucí kupní smlouvě, která bude sepsána do 14 dnů od přechodu práva koupě. Vyhotovení kupní smlouvy si zajistí kupující na vlastní náklady.

 

8.  Prodej nemovitostí a pozemků st.p.č. 119/3 st.p.č. 119/4, k.ú. Lomnice n.Pop.

     Ing. Milena Rádlová uvedla, že rada města schválila záměr prodeje výše uvedených nemovitostí u domu čp.24 v ul. Doubravského. Ze šesti zájemců se výběrového řízení,                  které se konalo také těsně před dnešním zasedáním zastupitelstva, zúčastnili pouze tři,                   při vyhlášené ceně 300 tis.Kč, na základě posudku znalce. Manželé Crhovi podali nejvyšší nabídkovou cenu, a to 375 tis. Kč. Druhý v pořadí byl p.Milan Krupička s 365 tis. Kč.          

     Nebylo potřeba dalšího vysvětlení, připomínky nebyly, proto ing. Rádlová přečetla návrh usnesení. Tento návrh přijalo všech 13 přítomných členů. Zastupitelstvo města tak schválilo na základě výběrového řízení prodej zděného objektu bez čp. s pozemkem st.p.č. 119/3
a dřevěného objektu s pozemkem st.p.č. 119/4, vše k.ú. Lomnice nad Popelkou, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, manželům Milanu a Naděždě Crhovým, bytem Lomnice                 nad Popelkou, za kupní cenu nabídkovou 375.000,- Kč, s podmínkou úhrady nabídkové kupní ceny do 27. 5. 2005 a s podmínkou zřízení věcného břemene přístupu, opravy a vyvážení septiku na pozemku st.p.č. 119/3 pro vlastníky domu čp. 24. Pokud nebude uhrazena kupní cena do uvedeného termínu, budou nemovitosti prodány druhému v pořadí dle výběrového řízení, tj. Milanu Krupičkovi, bytem Praha, za kupní cenu nabídkovou 365.000,- Kč,               s podmínkou úhrady nabídkové kupní ceny do 50 dnů od podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě, která bude sepsána do 14 dnů od přechodu práva koupě a s podmínkou zřízení věcného břemene přístupu, opravy a vyvážení septiku na pozemku st.p.č. 119/3 pro vlastníky domu čp. 24. Vyhotovení kupní smlouvy si zajistí kupující na vlastní náklady.

 

9.  Změna kupujícího pozemku p.p.č. 2428, k.ú. Lomnice n.Pop.

     Ing. Rádlová vysvětlila, že se jedná o změnu kupujícího výše uvedeného pozemku,                 která byla zjištěna až po vyhotovení kupní smlouvy kupující, tj. paní Danou Malinovou.                   V kupní smlouvě uvedla jako druhého kupujícího svého syna ing. Drahomíra Malinu. To bylo v rozporu s usnesením zastupitelstva ze dne 17.2.2005, proto rada města doporučuje revokaci tohoto usnesení ve smyslu prodeje na podíly.

     Připomínky žádné nebyly, proto ing. Rádlová přečetla návrh usnesení, který byl následným hlasováním jednomyslně přijat. Zastupitelstvo města tak revokuje své usnesení    č. 11/05/Z písm. c) ze dne 17. 2. 2005, týkající se prodeje pozemku p.p.č. 2428, k.ú. Lomnice nad Popelkou, kultura trvalý travní porost, výměra 107 m2,  z vlastnictví Města Lomnice              nad Popelkou, ve smyslu změny prodeje Daně Malinové, bytem Lomnice nad Popelkou                 na prodej podílu ½ Daně Malinové, bytem Lomnice nad Popelkou a podílu ½ ing. Drahomíru Malinovi, bytem Praha. Ostatní ujednání uvedeného usnesení zůstávají beze změn.

 

10.  Záměr převodu pozemků pod novými bytovými domy s 32 byt. jednotkami a kolem nich v ul. J. J. Fučíka

     Ing. Milena Rádlová připomněla, že v srpnu 2004 zastupitelstvo města schválilo převod části pozemků u bytových domů s 32 bytovými jednotkami z vlastnictví Města Lomnice                nad Popelkou do spoluvlastnictví Města Lomnice nad Popelkou a Bytového družstva Dubina II. v podílu 51 % a 49 %. Nyní rada města, na základě návrhu Bytového družstva Dubina II., předkládá zastupitelstvu návrh schválit záměr převodu pozemků podle v budoucnu schválené dohody o hospodaření s bytovými domy po 20 letech na budoucí vlastníky bytových jednotek.

     Petr Havel se dotázal, zda uvedené pozemky budou zatím ve vlastnictví města a jak dlouho. Ing. Rádlová odpověděla, že v majetku města zůstanou po dobu 20 let od kolaudace, což je podmínka přidělené státní dotace na výstavbu.

     Dále měl Petr Havel otázku k textu předloženého usnesení, kde se má v jeho druhé části schválit záměr převodu pozemků bez uvedení, na koho. Ing. Rádlová vysvětlila, že nyní se schvaluje záměr převodu jen všeobecně, po zveřejnění záměru  zastupitelstvo města projedná formu převodu pozemků a budou stanoveny konkrétní podmínky převodu.

     Další dotazy nebyly, proto ing. Rádlová přečetla návrh usnesení, který byl poté jednomyslně přijat. Zastupitelstvo města tak zrušilo - své usnesení č. 25/04/Z písm. a) ze dne 5. 8. 2004, týkající se převodu části pozemku p.p.č. 3117, k.ú. Lomnice nad Popelkou, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou do spoluvlastnictví Města Lomnice nad Popelkou a Bytového družstva Dubina II, Pardubice v návaznosti na ukončení výstavby čtyř bytových domů v ulici Josefa Jana Fučíka v Lomnici nad Popelkou a současně schválilo záměr převodu pozemků p.p.č. 3117/1, 3117/2, 3117/4, st.p.č. 2572, 2573, 2574 a 2575, vše k.ú. Lomnice nad Popelkou, souvisejících s užíváním bytových domů čp. 1355, 1356, 1357 a 1358, ulice Josefa Jana Fučíka, Lomnice nad Popelkou.

 

11.  Přijetí daru spoluvlastnických podílů na pozemcích p.p.č. 1019/64, 1113/6, 1125/5,       2285/1 a 2285/2, k.ú. Lomnice n.Pop.

     Ing. Milena Rádlová vysvětlila, že se jedná o nabídku daru spoluvlastnických podílů
na pozemcích bývalých cest u Závodu na zpracování tuhého komunálního odpadu,                       tzv. kompostárny. Na těchto pozemcích  již Město Lomnice nad Popelkou určité  spoluvlastnické podíly má, darováním by se jednalo o získání dalších podílů. Zbýval by už jen podíl 1/8, který vlastní Pozemkový fond ČR.

     Jan Drahoňovský se zeptal, jaký přínos by mělo pro město získání těchto cest a kolik by stál převod pozemků od Pozemkového fondu ČR. Ing. Rádlová odpověděla, že cenu zatím neví. Cena převodu pozemků při eventuálním odkoupení od pozemkového fondu by vycházela z kupní ceny, která by byla dána znaleckým posudkem. K tomu ještě dodala starostka Jaroslava Hynková, že převod výše uvedených pozemků má návaznost na stále probíhající snahy a jednání ohledně navrácení kompostárny městu.

     Další dotazy nebyly. Ing. Rádlová přečetla návrh usnesení, který zastupitelstvo jednohlasně přijalo. Zastupitelstvo města tak schválilo přijetí daru spoluvlastnických podílů na pozemcích p.p.č. 1019/64, 1113/6, 1125/5, 2285/1 a 2285/2, vše k.ú. Lomnice                         nad Popelkou, od spoluvlastníků Šimona Matouška - 1/12, Heleny Michálkové - 1/20,                Ing. Karla Riegela - 1/12, MUDr. Hynka Tišera - 9/200, Ing. Jana Tišera - 1/200,                   MUDr. Jana Tišera - 1/20, Vladimíra Tišera - 9/200 a MUDr. Ondřeje Trojana - 1/20. Náklady spojené s převodem nemovitostí uhradí Město Lomnice nad Popelkou.

 

12.  Odkoupení pozemku p.p.č. 735/14, k.ú. Lomnice n.Pop.

     Ing. Milena Rádlová uvedla, že tento pozemek v areálu škvárového hřiště fotbalového klubu nabídl pan Vilém Celfl k odprodeji již v loňském roce, ale finanční prostředky
na odkoupení nebyly v roce 2004 zařazeny v rozpočtu města. V rozpočtu na letošní rok se již s odkoupením počítá, částka byla schválena. V uvedeném areálu byly již v loňském roce odkoupeny pozemky od tří vlastníků. V materiálu předloženém zastupitelstvu, jsou vyznačeny pozemky, které ještě zbývá vykoupit.

     Dalšího vysvětlení nebylo třeba, proto ing. Rádlová přečetla návrh usnesení, který byl poté jednomyslně přijat. Zastupitelstvo města tak schválilo odkoupení pozemku p .p.č. 735/14, k.ú. Lomnice nad Popelkou, o výměře 1.237 m2, v areálu letního stadionu, od současného vlastníka Viléma Celfla, bytem Lomnice nad Popelkou, do vlastnictví Města Lomnice                nad Popelkou, za kupní cenu 61.850,-Kč.

 

13.  Budoucí využití areálu dnešního DDM, odkoupení pozemků v areálu DDM

     Ing. Rádlová uvedla, že již dříve byla snaha odkoupit pozemky v areálu Domu dětí
a mládeže "Sluníčko" od soukromých vlastníků, ale kupní cena byla příliš vysoká,                       což potvrdila i starostka Jaroslava Hynková. Nyní je nabídková cena o 100 % nižší, a sice 300.000,- Kč, což zatím není zahrnuto do rozpočtu města na rok 2005.

     K tomu místostarosta Josef Kysela doplnil, že z hlediska územního plánu se jedná o území určené pro veřejné vybavení. Rada města se dne 21.4. 2005 zabývala tímto územím a navrhla zde zřídit vzorové dětské hřiště, splňující současné hygienické a bezpečnostní požadavky. Zároveň pověřila místostarostu ke zpracování celkové studie, která bude předložena
na příštím zasedání zastupitelstva.

     Petr Havel se zeptal, komu patří sousední pozemky. Starostka Jaroslava Hynková odpověděla, že patří městu a celý areál by tak byl v majetku města. Sloužil by dětem podle předpisů Evropské unie.

     Dále starostka Jaroslava Hynková požádala místostarostu Josefa Kyselu o informaci, jak probíhají práce v objektu bývalého Dětského centra zdraví. Místostarosta sdělil, že se tam intenzivně pracuje tak, aby mohla být stavba dokončena k 30.6.2005. Poté předal slovo
ing. Jiřímu Pochopovi, který upřesnil, že termín 30.6.2005 je termínem pro dokončení prací
a kolaudace bude následovat v měsíci červenci.

     Více dotazů nebylo, proto ing. Rádlová přečetla návrh usnesení, který byl všemi hlasy přijat. Zastupitelstvo města tak schválilo odkoupení pozemků p.p.č. 3224/2, kultura ostatní plocha - výměra 3.743 m2, st.p.č. 1937 - výměra 268 m2 a st.p.č. 1938 - výměra 48 m2, vše k.ú. Lomnice nad Popelkou, v areálu současného Domu dětí a mládeže, do vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, od vlastníků Jarmily Těšitelové, bytem Pardubice a Mgr. Mirko Stiebra, bytem Praha, za nabídkovou kupní cenu 300.000,- Kč.

 

14.  Odkoupení pozemků p.p.č. 1873 a p.p.č. 2359/1, k.ú. Lomnice n.Pop.

     Ing. Milena Rádlová vysvětlila, že se jedná o nabídku k odkoupení dvou malých pozemků od Zemědělského obchodní družstva Lomnice nad Popelkou z cenu 3.800,- Kč. Jde vlastně
o cestu podél železniční trati směrem od stavebnin ke koupališti. Rada města nedoporučila odkoupení z toho důvodu, že je cesta téměř bez provozu a nenavazuje na další komunikace.

     Roman Dušta se přihlásil s otázkou, zda nehrozí, že v případě neodkoupení se nikdo nebude o cestu starat.

     Vladimír Mastník poukázal na to, že cesta vede ke třem domům a město by mělo cestu koupit. Svoji připomínku označil jako protinávrh k návrhu usnesení.

     Petr Havel se přihlásil s dalším protinávrhem, a to že by zemědělské družstvo cestu darovalo městu.

     Jan Drahoňovský podotkl, že je rozhodující, jestli je cesta využívána nebo ne.

     Ing. Miroslav Šmiraus připomněl, že se jedná o hliněnou cestu ke třem domům a bude potřeba ji opravovat a udržovat. Přiklání se k variantě, ať ji udržují vlastníci zmíněných domů, nebo ať si ji zemědělské družstvo nechá.

     Starostka Jaroslava Hynková vyzvala přítomného p. Jana Maška, vlastníka jednoho z dotčených domů, aby se k tomu vyjádřil. Pan Mašek sdělil, že cesta potřebuje opravu                    a pokud město nemá finanční prostředky, byla by to zbytečná koupě. On i jeho sousedé mají zájem o odkoupení do osobního vlastnictví s tím, že se budou o cestu společně starat.

     Po vystoupení pana Jana Maška vzal svůj protinávrh zpět Vladimír Mastník i Petr Havel. Starostka Jaroslava Hynková oznámila, že po vyjádření pana Maška se celá věc mění
a požádala ing. Rádlovou o přečtení pozměněného návrhu usnesení ve smyslu neschválení odkoupení. Takto přednesený návrh byl poté jednomyslně přijat. Zastupitelstvo města tak neschválilo odkoupení pozemků p.p.č.1873 a p.p.č.2359/1, oba k.ú. Lomnice nad Popelkou,            do vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, dle nabídky Zemědělského obchodního družstva Lomnice nad Popelkou.

 

15.  Petice k záměru pronájmu pozemku p.p.č. 962/9, k.ú. Černá

     Ing. Milena Rádlová uvedla, že pozemky ve výše jmenované lokalitě se již několikrát projednávaly, přičemž prodej pozemků nebyl zastupitelstvem schválen. Následně město obdrželo žádost o pronájem pozemku p.p.č. 962/9, na základě které byl pak schválen
a zveřejněn záměr pronájmu. Reakcí na to byla petice pana Rostislava Ročka, který proti pronájmu protestoval z důvodu, že předmětný pozemek byl odměřen za účelem možnosti otáčení vozidel zpět na cestu.

     Členové zastupitelstva k tomu neměli žádné dotazy ani připomínky, proto starostka Jaroslava Hynková vyzvala do diskuse pana Ročka, který se předem písemně přihlásil. Přítomný pan Roček promluvil za nepřítomného bratra, Rostislava Ročka, který se nemohl dostavit. Pouze chtěl poděkovat radě města, že vyhověla požadavku v petici.

     Jan Drahoňovský pouze ještě dodal, že pan Roček by mohl použít k otáčení sousední pozemek p.p.č 962/6.

     Ing. Rádlová přečetla potom návrh usnesení, který byl následně jednomyslně přijat. Zastupitelstvo města tak vzalo na vědomí petici podanou Rostislavem Ročkem, bytem Praha, k záměru pronájmu pozemku p.p.č. 962/9, k.ú. Rváčov - Černá, který je vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou a současně trvá na svém usnesení č. 28/04/Z ze dne 16. 9. 2004
ve věci neschválení prodeje pozemků p.p.č. 962/1, 962/5, 962/6, 962/9, vše k.ú. Rváčov,
ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou. Zároveň nesouhlasí se záměrem pronájmu pozemku p.p.č. 962/9, k.ú. Rváčov.

 

Ostatní záležitosti

16.  Změna jednacího řádu zastupitelstva města

     Slovo bylo uděleno ing. Ivo Bělonohému, který v úvodu řekl, že Město Lomnice
nad Popelkou obdrželo dopis Libereckého kraje, který na základě podnětu občana Lomnice nad Popelkou provedl výkon dozoru nad samostatnou působností našeho města ve věci průběhu zasedání zastupitelstva dne 21.10.2004, a to konkrétně umožnění diskuse občanům. Výsledkem přezkumu bylo, že krajský úřad shledal, že byl porušen zákon a základní práva tím, že nebylo umožněno občanům města vyjádřit se k projednávaným bodům. Krajský úřad při tom vycházel z jednacího řádu zastupitelstva, zákona o obcích a zápisu z tohoto jednání. Kdyby materiál řádně prostudoval, zjistil by, že se k projednávaným bodům občané vyjádřili. Závěrečná diskuse, která slouží podle jednacího řádu zastupitelstva pro otázky  a podněty k ostatním věcem, nebyla do programu jednání zařazena. Při výše uvedeném přezkumu krajský úřad zjistil v jednacím řádu porušení zákona ještě jiného charakteru, a sice že jednací řád umožňuje v případě nouze svolat zastupitelstvo dříve než zákonem stanovených 7 dní předem. To se v praxi stalo v r. 2001, kdy se jednalo o finanční půjčku občanovi po stržení střechy jeho domu větrnou smrští. Na základě toho tajemník ing.Ivo Bělonohý předkládá zastupitelstvu ke schválení dodatek č.3 jednacího řádu, který nezákonnou možnost rychlejšího svolání zastupitelstva ruší. Písemný materiál k této záležitosti členové zastupitelstva obdrželi předem. Rovněž byl vyvěšen dnes na vývěsní tabuli před jednací síní. Dále ing. Ivo Bělonohý po stránce legislativní vysvětlil, že podle názoru vedení města nebyla v daném případě porušena ani ústava ČR, ani listina základních práv a svobod. Využití práva promluvit k projednávaným věcem dokládá i zápis z jednání.

Návrh stanoviska Města Lomnice nad Popelkou k jednotlivým zjištěním krajského úřadu:

 "Níže uvedené skutečnosti, které Krajský úřad Libereckého kraje zjistil při přezkoumání zákonnosti postupu Města Lomnice nad Popelkou při organizaci diskuse na zasedáních zastupitelstva města se odvolávají na průběh 15. zasedání Zastupitelstva města Lomnice nad Popelkou. Přezkoumáván  byl však průběh 14. zasedání, které se konalo 21. 10. 2004 (důkaz: dopis KÚLK ze dne 15. 11. 2004; skutečnosti, vyplývající z obsahu dopisu KÚLK ze dne 10. 3. 2005). Stanovisko Města Lomnice nad Popelkou se proto dále váže k průběhu jednání ze 14. zasedání.

1) V rozporu s čl. 3 odst. 3 jednacího řádu nebyla do programu 15. zasedání zastupitelstva zařazena diskuse.

Ve jmenovaném odstavci jednacího řádu Zastupitelstva města Lomnice nad Popelkou (dále jen "jednací řád") je uvedeno: "Rada města vždy na pořad jednání zařadí stálé body: schválení programu jednání, diskusi a závěrečná usnesení. Schválení programu jednání je vždy prvním bodem zasedání, diskuse je předposledním a závěrečné čtení usnesení posledním bodem programu. Na zasedání může být jednáno pouze o věcech, které byly schváleny v programu jednání a o návrzích, s jejichž zařazením vysloví zastupitelstvo města souhlas, toto se netýká věcí projednávaných bez usnesení v závěrečné diskusi."

Toto ustanovení jednacího řádu, o závěrečné diskusi, bylo na 14. zasedání dne 21. 10. 2004 porušeno. K porušení došlo vzhledem k závažnosti projednávaných bodů programu                      a vzhledem k tomu, že závěrečná diskuse dle jednacího řádu slouží k vyjádření členů zastupitelstva města i občanů k jiným věcem, než bodům projednávaným před touto diskusí.

2) V celém jednacím řádu je pouze jediná věta upravující možnost občanů vyjadřovat svá stanoviska k projednávaným věcem, a to poslední věta čl. 3 odst.7.

Uvedená jediná věta stanovuje procesní způsob vyjádření občanů k projednávanému bodu. Právo občanů města na vyjádření se k projednávané věci je zakotveno v § 16 odst.2 písm.c) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (obdobně platí                i pro osoby uvedené v § 16 odst.3 zákona o obcích). Toto právo není jednacím řádem nijak omezeno nebo upřeno. Jsme přesvědčeni, že uvedená jediná věta v jednacím řádu k řešení dané problematiky dostatečně vyhovuje.

3) Na 15. zasedání zastupitelstva nebylo občanům umožněno se vyjádřit k projednávaným záležitostem (viz předposlední věta zápisu z tohoto zasedání).

Právo občanů města na vyjádření se k projednávaným věcem nebylo občanům omezeno ani upřeno ani na předmětném 14. zasedání zastupitelstva města. Důkazem je i vyjádření občanů k oběma projednávaným věcem (tj. všem bodům programu zasedání), které jsou zaznamenány v zápise z tohoto zasedání. Zmiňovaná předposlední věta zápisu z předmětného zasedání ("Vzhledem k tomu, že se občané dožadovali diskuse, upozornila je nejprve starostka p.Jaroslava Hynková a posléze i člen rady města ing.Miroslav Šmiraus, že diskuse nebyla na programu dnešního jednání, nad čímž někteří občané vyjádřili značnou nevoli.") se týkala závěrečné diskuse, která jak je uvedeno výše, slouží k vyjádření členů zastupitelstva města i občanů k jiným věcem, než bodům projednávaným před touto diskusí.

Z podstaty věci by bylo bezpředmětné, aby se k věcem, které již byly před touto závěrečnou diskusí projednány a rozhodnuty, ještě někdo zpětně vyjadřoval. Takovéto vyjádření by již pro danou (a rozhodnutou) věc nemělo žádnou hodnotu pro rozhodnutí v dané věci. K projednávané věci mají možnost občané se vyjádřit před jejím rozhodnutím jak je uvedené shora.

Návrh programu 14. zasedání přednesla Jaroslava Hynková, starostka v úvodu zasedání               a vyzvala přítomné (bez omezení, zda pouze členové zastupitelstva města nebo i občané) k případným návrhům na doplnění programu. Na tuto výzvu reagovali někteří členové zastupitelstva města s výtkami k pozdnímu doručení podkladových materiálů k tomuto zasedání, avšak nikdo nenavrhl žádnou změnu či doplnění programu. Následně program zasedání schválilo zastupitelstvo města bez zařazení závěrečné diskuse z výše uvedených důvodů závažnosti projednávaných bodů. Program zasedání byl schválen 14ti z patnácti přítomných členů zastupitelstva města, jeden zastupitel se hlasování zdržel (celkový počet členů Zastupitelstva města Lomnice nad Popelkou je 17). Program tak byl v této podobě schválen naprostou většinou hlasů.

4) V rozporu s ustanovením § 93 odst.1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, je v čl. 3 odst. 1 stanovena možnost svolat mimořádné zasedání zastupitelstva ve lhůtě kratší než 7 dnů.

Lhůta pro svolání mimořádného zasedání zastupitelstva města, kratší než 7 dnů je v jednacím řádu uvedena na základě dřívější právní úpravy (zákon č.367/1990 Sb.,                        o obcích, ve znění pozdějších předpisů), který jednoznačnou lhůtu nestanovil, ale obecně bylo doporučeno sedmidenní lhůtu dodržovat, s výjimkou mimořádných situací (přírodní pohromy apod.). Zákon č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje v § 93 odst.1 lhůtu ke svolání zasedání alespoň 7 dnů před jeho konáním. Kratší termín není ani v případě mimořádných událostí možný.

Z uvedeného vyplývá, že napadnuté ustanovení jednacího řádu Zastupitelstva města Lomnice nad Popelkou je v rozporu s platným zákonem o obcích a musí být na nejbližším zasedání zastupitelstvo města z jednacího řádu odstraněno.

Z výše uvedeného vyplývá, že s výjimkou napadené skutečnosti č.4) nedošlo k omezení nebo odepření zákonem stanovených práv občanů Města Lomnice                     nad Popelkou nebo jiných fyzických osob, které dosáhly věku 18 let a vlastní                         na území obce nemovitost. Jednací řád Zastupitelstvo města Lomnice nad Popelkou ve znění dodatků č.1 a č.2 proto není v rozporu s právním řádem České republiky.

Lhůta ke svolání zasedání Zastupitelstva města bude v jednacím řádu Zastupitelstva města Lomnice nad Popelkou uvedena do souladu s právním řádem ČR v nejkratším možném termínu."

    

Nikdo z členů zastupitelstva neměl k této tématice žádnou připomínku, proto ing. Bělonohý přečetl návrh usnesení, který zastupitelstvo jednomyslně přijalo a vzalo tak na vědomí výsledky přezkoumání zákonnosti postupu Města Lomnice nad Popelkou při organizaci diskuse na zasedáních zastupitelstva města Krajským úřadem Libereckého kraje, které Město Lomnice nad Popelkou obdrželo dne 15. 3. 2005. Zastupitelstvo města současně schválilo stanovisko Města Lomnice nad Popelkou k jednotlivým zjištěním Krajského úřadu Libereckého kraje, dle návrhu, který předložil ing. Ivo Bělonohý, tajemník městského úřadu. Zastupitelstvo města současně vydalo na základě § 96 zákona č.128/2000 Sb., o obcích,                 ve znění pozdějších předpisů, a na základě výzvy Krajského úřadu Libereckého kraje ze dne 10. 3. 2005, dodatek č.3 jednacího řádu Zastupitelstva města Lomnice nad Popelkou,               kterým se uvádí minimální lhůta pro svolání zasedání zastupitelstva města do souladu se zákonem č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, s okamžitou účinností.

 

 

     Poté starostka Jaroslava Hynková požádala přítomné členy zastupitelstva, aby byl nejdříve projednám bod č. 18 a potom teprve bod č.17. Nikdo neměl námitku.

 

 

18.  Žádost o souhlas s výjimečně přípustným využitím objektu čp. 1085 v Lomnici n.P.

     Starostka Jaroslava Hynková sdělila, že vzhledem k naléhavosti problematiky byl dodatečně zařazen tento bod do programu jednání poté, co bezprostředně před jednáním obdrželo vedení města žádost pana Miroslava Dlaboly z Jičína.

     Další vysvětlení podal ing. Ivo Bělonohý. Ze žádosti vyplývá, že by zastupitelstvo města mělo posoudit podle platného územního plánu a dle platných předpisů projekt pana Dlaboly, podle kterého chce po odkoupení budovy bývalých jeslí od a.s. Technolen technický textil přebudovat objekt na ubytovací zařízení hotelového typu s restaurací o kapacitě 70 - 90 lůžek. Ing. Bělonohý podal návrh, aby se zastupitelstvo města důkladně obeznámilo s problematikou a rozhodnutí vydalo až na příštím jednání.

     Přihlásil se Bc. Petr Tomeš, který sdělil, že podle obecně závazné vyhlášky města,               kterou byly vyhlášeny závazné části územního plánu, se jedná o výjimečně přípustné využití území, kde je přípustné ubytovací zařízení do kapacity 50 lůžek. V případě vyšší kapacity by muselo dojít ke změně územního plánu.

     Poté starostka Jaroslava Hynková vyzvala přítomného pana Miroslava Dlabolu, aby se
ke svému záměru vyjádřil. Pan Dlabola uvedl, že tento objekt je již 3 roky nabízen realitní kanceláří k prodeji a je již 4 roky nevyužívaný. Přesto je poměrně v dobrém technickém stavu a pan Dlabola jej hodlá přestavět na ubytovací zařízení, zčásti hotelového typu, zčásti ubytovnu, včetně restaurace a bytu správce. Jednání o prodeji s a.s. Technolen probíhají nyní zdárně, avšak projevil se tu problém s územním plánem. Byl by rád, kdyby se záležitost vyřešila co nejdřív. Výstavbou takového zařízení by vznikla v Lomnici nová pracovní místa.

     S otázkami na pana Dlabolu se přihlásilo několik členů zastupitelstva. Ing.Miroslav Šmiraus vyjádřil obavy, zda provoz restaurace nebude rušit bydlení občanů v okolních domech na sídlišti. Pan Dlabola ujistil, že obyvateli ubytovny budou pracovníci, kteří zde budou ubytováni a během dne budou na práci mimo Lomnici, neboť například v Jičíně taková možnost ubytování není. Večer a noc potřebují k odpočinku a ne k hýření.

     Petr Havel se hluku neobává, neboť stávající terasy by nesloužily pro restauraci, nýbrž by podle projektu byly zastaveny pro zřízení dalších místností. Ubytovací zařízení by bylo možno využívat například i pro sportovní akce v Lomnici.

     Vladimír Mastník se dotázal, jaká klientela by zařízení obývala, zda by se jednalo
o pracovníky z východu. Pan Dlabola odpověděl, že potřebuje ubytování hlavně pro své pracovníky v oblasti stavebnictví a lidi z východu nezaměstnává. Dále se vyjádřil,                         že v případě pomalého projednávání této záležitosti bude muset hledat jinou lokalitu                       a investovat jinde.

     Starostka Jaroslava Hynková vyzvala ing. Ivo Bělonohého, aby přednesl návrh usnesení, který byl bez námitek všemi hlasy přijat. Zastupitelstvo města tak vzalo na vědomí žádost Miroslava Dlaboly, bytem Jičín, o souhlas s výjimečně přípustným využitím objektu čp.1085, Lomnice nad Popelkou, k umístění restaurace, ubytování (hotel, ubytovna) a bytu, s celkovou kapacitou 70 - 90 lůžek, z hlediska územního plánu. Zastupitelstvo města požaduje                      před projednáním vydání souhlasu doplnění žádosti o vymezení podrobností předpokládaných úprav (vestavba, přístavba, nástavba) předmětného objektu a ukládá Jaroslavě Hynkové, starostce, zajistit posouzení záměru úprav předmětného objektu ve vztahu k platnému územnímu plánu sídelního útvaru města Lomnice nad Popelkou, zajistit vyjádření stavební komise rady města k této věci a záležitost předložit k projednání na nejbližší zasedání zastupitelstva města.

 

17.  Návrh na udělení čestného občanství města v souvislosti s 60. výročím konce světové války

     Starostka Jaroslava Hynková vzpomněla oslavy 60. výročí ukončení 2. světové války. V této souvislosti připomněla jména některých lomnických občanů, ať ještě žijících                      nebo převážně už nežijících, kteří se zapojili do odboje proti fašismu. Dále jmenovala oběti květnového povstání v Lomnici n.P. Poté požádala přítomné v jednacím sále, aby minutou ticha uctili památku těch lomnických občanů, kteří byli jmenováni a již nejsou mezi námi. Potom požádala členy zastupitelstva, aby v souvislosti s nadcházejícími událostmi zvážili podání návrhu na udělení čestného občanství Města Lomnice nad Popelkou některému
ze jmenovaných občanů, popř. jinému. Návrh mohou podat všichni občané prostřednictvím členů zastupitelstva. Termín pro podání návrhů je 31.5.2005.

     Petr Havel vyjádřil pochybnost, zda je možné udělit čestné občanství již nežijícímu občanovi. Starostka Jaroslava Hynková odpověděla, že směrnice Města Lomnice                          nad Popelkou takovou možnost připouští.

     K tomuto bodu nebylo potřeba přijímat žádné usnesení.

 

19.  Diskuse

     V závěru dnešního zasedání starostka Jaroslava Hynková otevřela diskusi.

 

a) Jako první vystoupil Mgr. Josef Svoboda, ředitel Kulturního a informačního střediska, který byl vyzván, aby veřejně prezentoval svůj projekt "Zámecký park, aneb místo                        pro odpočinek a setkávání lidí mnoha generací", podle něhož má být přebudováno prostranství vedle zámku. Projekt byl podpořen radou města a byl podán v rámci projektu "Mládež Evropské unie". Byl schválen v Bruselu a na základě toho byly přiděleny finanční prostředky na vybudování, které bude zahájeno v měsíci květnu. Část prostranství bude zatravněna, osázen bude živý plot a okrasné rostliny, k posezení budou sloužit lavičky                      a altánek. Jelikož to bude klidová zóna odpočinku pro občany, bude tam zakázaný vjezd, kromě dopravní obsluhy. Uvedený projekt je jeho soukromou iniciativou, po realizaci projektu všechen nový majetek daruje městu.

 

b) Pan Hadinec se přihlásil do diskuse hned s několika dotazy a připomínkami: kdo dal pokácet památeční lípu za bývalou Útulnou (strom byl údajně zasazen k 20. výročí založení republiky, pokácení je vyjádřením neúcty k předkům), zda by nebylo množné opravit omítku Tylova divadla, když tato opadává a je terčem nemalé kritiky, dále k jakému účelu slouží hromady demoliční sutě, panely a nádrže na okraji Lomnice u čističky, což nebudí dobrý dojem při příjezdu do města od Nové Vsi.

     Na první otázku reagoval tajemník Ing. Ivo Bělonohý, který připomněl, že zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji pozemku jako stavební parcely a o lípě, která zde rostla, se nenašly žádné písemné záznamy vypovídající o její památečnosti. Z pohledu ochrany přírody
a krajiny bylo povolení pokácení podmíněno výstavbou domku a náhradní výsadbou.

     K otázce Tylova divadla vystoupil místostarosta Josef Kysela, který oznámil, že město získalo dotaci 400 tis. Kč od ministerstva kultury z Programu regenerace městské památkové zóny na opravu fasády Tylova divadla. Dalších 400 tis. Kč musí být však ještě hrazeno z rozpočtu města, protože dotace je podmíněna 50 % spoluúčastí města. Realizace opravy fasády se předpokládá ještě v tomto roce.

     K třetí otázce se vyjádřila starostka Jaroslava Hynková. Hromady demoliční sutě budou využity na opravu lesních cest v majetku města. Ostatní složený materiál je soukromým majetkem.

 

c)  Pán, který se nepředstavil, položil otázku, jak je to s výstavbou supermarketu v Lomnici. Starostka Jaroslava Hynková sdělila, že u benzínové pumpy žádný obchodní řetězec stavět              už nechce a co se týče lokality u bývalého pivovaru, údajně stále probíhá jednání vlastníka objektu, společnosti KATA s obchodní společností PLUS DISCOUNT.

 

d) Místostarosta Josef Kysela se přihlásil, aby zodpověděl paní Svojanovské otázku z minulého zasedání zastupitelstva, týkající se nákladů na likvidaci odpadů Technickými službami Města Lomnice nad Popelkou a společností .A.S.A. Vysvětlil, že se zpracovává Plán odpadového hospodářství Města Lomnice n.P. od r. 2005 do r. 2010, který odráží skutečnosti, jak se s odpadem hospodařilo v minulých letech a jak by se s ním mělo hospodařit                           do budoucna. Dále uvedl porovnání množství vyprodukovaného odpadu na jednoho občana   za roky 2003 (245 kg/občana) a 2004 (376 kg/občana), přičemž tato produkce značně roste. Podle výkaznictví  náklady na likvidaci jedné tuny odpadu v r. 2003 činily 1.657,10 Kč                     a v roce 2004 to bylo 1.433,60 Kč.

 

 e) Miroslava Svojanovská vznesla čtyři připomínky - co se bude dít s volnými pozemky                   u benzínové pumpy, dále vyjádřila nespokojenost s projednáním dnešního bodu č.16 a se svými připomínkami k vedení diskuse na zasedáních zastupitelstva je ochotna se obrátit       na ombudsmana, dále uvedla, že se Město musí postarat o pořádek na některých místech města, např. nevyčištěný rybník Matoušák, ohořelá budova pod jeho hrází, chátrající budova bývalé samoobsluhy na sídlišti a konečně proč stále není řešen provoz a parkování motorových vozidel na sídlišti.

     K první otázce starostka Jaroslava Hynková sdělila, že pozemky u benzínové pumpy jsou stále k dispozici.

     Na další otázky odpověděl ing. Ivo Bělonohý. K druhé připomínce vyvrátil nařčení,                že na říjnovém zasedání zastupitelstva nebyl občanům dán prostor k diskusi. K otázce rybníka Matoušáku sdělil, že tento rybník je jednou ze dvou požárních nádrží a město již delší dobu neúspěšně jedná s majitelkou rybníka o jeho vyčištění. Rovněž okolní pozemky a vyhořelá budova mlýna jsou soukromým majetkem a stavební úřad na spáleništi provedl stavební dohled. Ing. Ivo Bělonohý poukázal na základní právo každého na nedotknutelnost jeho  majetku a vlastnických práv k tomuto majetku. Co se týče bývalé samoobsluhy na sídlišti, budova není dobrou vizitkou, ale pokud její špatný technický stav neohrožuje zdraví a život občanů nebo něčí majetek, nemůže městský úřad nic proti tomu podniknout. Paní Svojanovská vyslovila myšlenku, že by bylo účelné místo této chátrající budovy vybudovat podzemní garáže.

     Dále paní Svojanovská vystoupila, že má výhrady k poslednímu zápisu z jednání zastupitelstva. V momentě, kdy apelovala na Mgr. Petra Doležala, aby na Libereckém kraji zajistil lékařskou službu první pomoci v Lomnici n.P., tak jej údajně naléhavě žádala                   a ne prosila. Tajemník ing. Bělonohý k tomu odpověděl, že do dalšího zasedání zastupitelstva prověří písemný zápis s audiozáznamem.

 

 f)   Dalším diskutujícím byl Josef Pěnička se sedmi dílčími příspěvky. Připojil se k názoru paní Svojanovské ohledně říjnového zasedání zastupitelstva; k cestě u trati, nabízené zemědělským obchodním družstvem, podotkl, že její oprava by nebyla ani tak finančně náročná, jako např. údržba trávníku na sídlišti, kde lidé sami nic neudělají; dále připomněl nutnost instalace dopravních značek u přechodů pro chodce; zajímal se o to, co se dělá s výtluky na krajských silnicích; ohledně vzhledu města poukázal na ruinu domku                         za viaduktem směrem na Novou Ves n.P.; poradil paní Svojanovské, že za lékařskou službou první pomoci (LSPP) si může dojet do Semil, kde se třeba čeká i fronta; znovu připomněl nutnost zřídit veřejné WC.

     K některým bodům se vyjádřila starostka Jaroslava Hynková. K otázce LSPP (bod 6) uvedla, že od doby, kdy byla v Lomnici n.P. zrušena LSPP, představitelé města vždy vyvíjeli velkou snahu věc napravit. Problém tkví, jako ve všech resortech, ve finanční situaci a ta se nezlepšila. Dále ujistila občany, že umí přijímat kritiku, ale ta musí být spravedlivá. Práce                ve vedení města vyžaduje velké úsilí a zodpovědnost. S tím rizikem funkci starostky přijala, aby bojovala za potřeby občanů. Ocenila také práci členů zastupitelstva, kteří nikdy svými rozhodnutími nestáli proti občanům. Dále starostka konstatovala, že zvlášť paní Svojanovská je mnohdy k vedení města velice nespravedlivá.

     K otázce stavu silnic starostka Jaroslava Hynková sdělila, že proběhlo jednání                           na Krajském úřadu Libereckého kraje za přítomnosti starostky, místostarosty, Mgr. Petra Doležala a Mgr. Richtera, radního Libereckého kraje pro dopravu. Byly vzneseny požadavky Města Lomnice nad Popelkou na opravu krajských silnic, procházejících městem. Představitelům města bylo sděleno, že Liberecký kraj hodlá přijmout úvěr ve výši 750 mil. Kč na opravy komunikací III. třídy. Prosadit ale všechny požadavky města je velice obtížné. Prozatím TSM provádějí nejnutnější úpravu vozovek bez ohledu na to, komu komunikace patří. Problém veřejných WC částečně řeší záchodky v čekárně na autobusovém nádraží, které město přijdou ročně dle smlouvy s ČSAD Semily na 60 tis. Kč. Vedení města se problémem  nadále zabývá, chybí vhodné místo. Na návrh pana Pěničky zřídit veřejné WC v malé budově za muzeem, odpověděla starostka Jaroslava Hynková, že tyto uvolněné prostory budou sloužit jako depozitář pro Městské muzeum a galerii, které naléhavě potřebovalo další prostory. Přístup k případným WC v této budově může být pro některé občany z psychologického hlediska obtížný. Uvítala by, kdyby občané přišli s nějakým rozumným nápadem, jak tuto situaci řešit.

 

g) Božena Mottlová se vrátila ke svým dřívějším připomínkám ohledně řádného značení přechodu pro chodce u lékárny v rohu Husova náměstí. Přechod využívá v ranních hodinách hodně dětí. Dále poukázala na špatný stav chodníku ve Smetanově ulici u areálu Domu dětí                a mládeže a na propadlinu na krajnici vozovky.

 

h) Paní Mizerová apelovala na vybudování kanalizace a opravu komunikace v ulici
Na Větrově, jejíž stav se obyvatelé okolních domů snaží napravit vlastními silami. Toto však není žádné řešení. K tomu na výzvu starostky sdělil ing. Jiří Pochop, že tato ulice spadá v plánu oprav do kategorie ulic, které budou opraveny až po vybudování nové kanalizace v rámci projektu "Čistá Jizera", tzn. nejdříve po roce 2007.

 

 i)  V závěru diskuse paní Svojanovská poznamenala na adresu starostky, že bydlí v Lomnici od roku 1964 a má možnost tak srovnávat práci představitelů města v dřívější době a dnes. Dle jejího názoru se s dnešními představiteli jedná daleko hůře. Zvlášť ocenila práci tehdejšího předsedy národního výboru pana Rubeše. Starostka Jaroslava Hynková k tomu dodala, že dříve byla jiná doba, byly jiné finanční toky, než dnes a práce šla snáz. Starostka uvedla, že si práce pana Rubeše váží.

 

20.  Usnesení, závěr

 

     Další diskusní příspěvky nebyly, proto starostka Jaroslava Hynková diskusi ukončila
a požádala předsedu návrhové komise Romana Duštu o přednesení zprávy.

     Roman Dušta konstatoval, že k jednotlivým bodů bylo hlasováno jednotlivě, byly projednány dle jednacího řádu a není třeba dále o nich hlasovat. Pak starostka Jaroslava Hynková poděkovala panu Duštovi za přednesení zprávy a všem přítomným za účast. Zasedání ve 22.10 hodin ukončila.

 

Ověřovatelé zápisu z dnešního jednání zastupitelstva shledali, že tento zápis souhlasí s průběhem jednání i s přijatými usneseními, což stvrzují svými podpisy.

 

V Lomnici nad Popelkou, 27.4.2005

 

 

 

 

Jan Drahoňovský

 

 

 

 

PaedDr. Pavel Pavelka

                                                                                              Jaroslava Hynková

                                                                                                      starostka


Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz