Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Usnesení z 97. schůze rady města (4.8.2006)

Vložil: ing. Ivo Bělonohý - Vedení města
Na úřední desce od 11.08.2006 do 24.08.2006
Typ dokumentu: Usnesení Rady města

Město Lomnice nad Popelkou

 

U S N E S E N Í

 

z 97. schůze Rady města Lomnice nad Popelkou konané dne 4. srpna 2006

 

 

Rada města bere na vědomí                                                                                         74 / 06 / R

 

a) informaci Jaroslavy Hynkové, starostky, o přípravě dokumentu Programu rozvoje Libereckého kraje na roky 2007 – 2013 a o možnostech zapojení potřeb Města Lomnice nad Popelkou do tohoto dokumentu.

 

 

b) skončení nájmu bytu č. 2 v domě čp. 164, ulice Komenského, Lomnice nad Popelkou, z důvodu úmrtí nájemce Václava Zikmunda, ke dni 30. 7. 2006. Dle § 706 a násl. zákona č. 40/1964, Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, nepřechází nájem bytu na jinou osobu.

Rada města současně ukládá

- ing. Mileně Rádlové, vedoucí odboru majetku a rozvoje města Městského úřadu Lomnice nad Popelkou, zajistit vyklizení předmětného bytu a jeho uvolnění pro nájem dalšímu nájemci.

 

 

Rada města schvaluje                                                                                                   75 / 06 / R

 

a) v souladu s § 102 odst. 2, písm. j) a písm. o) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, jako směrnici Rady města Lomnice nad Popelkou č.2/2004, dodatek č. 3 organizačního řádu Městského úřadu Lomnice nad Popelkou,  dle návrhu ing. Ivo Bělonohého, tajemníka městského úřadu, kterým dochází k úpravě celkového počtu zaměstnanců Města Lomnice nad Popelkou, zařazených do městského úřadu Městského úřadu Lomnice nad Popelkou, o jednoho, tj. celkový počet 23 zaměstnanců, s účinností od 7. 8. 2006.

 

 

b) dohodu o skončení nájmu bytu č. 2 v domě čp. 32, ulice Antala Staška, Lomnice nad Popelkou, mezi Městem Lomnice nad Popelkou jako pronajímatelem a ing. Alenou Cermanovou, bytem tamtéž, jako nájemcem, dle návrhu nájemce, ke dni 31. 8. 2006.

 

 

c) směnu bytu č. 1 v domě čp. 886, ulice Bezručova, Lomnice nad Popelkou, za byt  č. 2 v domě čp. 32, ulice Antala Staška, Lomnice nad Popelkou, Marii Půhoné, bytem Lomnice nad Popelkou, od 1. 9. 2006 na dobu neurčitou, měsíční nájemné odpovídající nájemnému v současném bytě v domě čp. 886.

 

 

d) pronájem části pozemku st.p.č. 204, k.ú. Lomnice nad Popelkou, o výměře 16 m2, který je ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, Petru Kočímu, bytem  Hostinné, roční  nájemné 5,- Kč/m2, na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce, s účinností od 4. 8. 2006.

 

 

e) pronájem části pozemku p.p.č. 70, k.ú. Chlum pod Táborem, který je ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, o výměře 2 m2, k umístění reklamního poutače k Penzionu Tábor, ukotveného napevno se zemí, Vendule Lachmanové, provozovatelce uvedeného penzionu, na základě její žádosti. Smluvní roční nájemné za pozemek včetně souhlasu s umístěním reklamního poutače je 600,- Kč, pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, s účinností od 4. 8. 2006

 

 

f) záměr prodeje pozemku p.p.č. 416/2, k.ú. Lomnice nad Popelkou, kultura trvalý travní porost, který je ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, na základě žádosti manželů Gejzy a Moniky Szönyiových, bytem Lomnice nad Popelkou.

 

 

g) podání žádosti k Pozemkovému fondu ČR, pracoviště Liberec, o pronájem pozemků p.p.č. 1986/1 a 1764/2, v lokalitě u Obory a st.p.č. 1936/2 pod budovou domu s pečovatelskou službou čp. 1188, ulice Obránců míru, Lomnice nad Popelkou, vše k.ú. Lomnice nad Popelkou, s možností budoucího převodu vlastnictví od Pozemkového fondu ČR do vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou.

 

 

h) urbanistickou studii revitalizace bývalého areálu domu dětí a mládeže na „Areál pro využití volného času dětí a mládeže, Lomnice nad Popelkou“, zpracovanou subjektem Ing. arch. Martin Klejna * P6 PROJEKT, se sídlem Praha 2,

a ukládá

- Jaroslavě Hynkové, starostce

1. předložit uvedenou studii zastupitelstvu města na nejbližším možném zasedání k projednání a schválení,

2. zajistit zhotovení příslušné projektové dokumentace a požádat o vydání příslušného územního rozhodnutí,

3. zajistit možnosti financování realizace předmětné investiční akce z možných dotačních a grantových regionálních, národních nebo evropských programů.

 

 

i) urbanistickou studii „Revitalizace prostoru koupaliště a obory ve městě Lomnice nad Popelkou, vytvoření rekreační zóny“, zpracovanou subjektem Ing. arch. Martin Klejna * P6 PROJEKT, se sídlem Praha 2,

a ukládá

- Jaroslavě Hynkové, starostce

1. předložit uvedenou studii zastupitelstvu města na nejbližším možném zasedání k projednání a schválení,

2. zajistit zhotovení příslušné projektové dokumentace a požádat o vydání příslušného územního rozhodnutí,

3. zajistit možnosti financování realizace předmětné investiční akce z možných dotačních a grantových regionálních, národních nebo evropských programů.

 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města                                                     76 / 06 / R

 

a) schválit odkoupení podílu 2/3 na pozemcích p.p.č. 1019/6, 1032/2 a 2280, vše k.ú. Lomnice nad Popelkou, od spoluvlastníka pozemků, Blaženy Křikavové, bytem Praha, kupní cena dle znaleckého posudku ve výši 55.977,- Kč.

Rada města současně schvaluje

- záměr prodeje podílu 1/3 na pozemcích p.p.č. 913/42, , 913/48, 913/49, 995/29, 995/47, 1017/9, 1017/19, 1019/28, 1019/60, 1028/2, 1028/5, 1030/1, 1032/2, 1041/13, 1041/24, 1049/6, 2299/13, 2299/22 a 1019/73, vše k.ú. Lomnice nad Popelkou, na základě žádosti spoluvlastníka pozemků, Blaženy Křikavové, bytem Praha.

 

 

b) schválit prodej pozemku st.p.č. 788 o výměře 174 m2, pozemků pod 2 garážemi na části pozemku p.p.č. 381/1, dle nového geometrického plánu označené st.p.č. 2606 o výměře 16 m2 a pozemku st.p.č. 2607 o výměře 18 m2, vše k.ú. Lomnice nad Popelkou, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou spoluvlastníkům manželům Zdeňku a Lence Morávkovým - podíl 1/3, Dagmar Tůmové - podíl 1/3, manželům Václavu a Marii Typltovým - podíl 1/3, všichni bytem Lomnice nad Popelkou, v souladu s ustanovením kupní smlouvy č.j. 986/91 ze dne 17. 10. 1991 uzavřené mezi Městem Lomnice nad Popelkou a spoluvlastníky domu čp. 721, Lomnice nad Popelkou. Kupní cena 100,- Kč/m2.

 

 

Rada města souhlasí                                                                                                     77 / 06 / R

 

a) s umístěním a provedením elektropřípojky k novostavbě rodinného domu na pozemku p.p.č. 2076/1, k.ú. Lomnice nad Popelkou, kterou provádí Pavel Typlt, bytem Lomnice nad Popelkou, na základě žádosti uvedeného stavebníka.

Rada města současně souhlasí

- s užíváním pozemků p.p.č. 2380/3 a p.p.č. 2069, oba k.ú. Lomnice nad Popelkou, které jsou ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, jako přístupové komunikace pro novostavbu rodinného domu na pozemku p.p.č. 2076/1, k.ú. Lomnice nad Popelkou, kterou provádí uvedený stavebník, na základě jeho žádosti, a to do doby vybudování definitivní komunikace dle urbanistické studie tohoto území.

 

 

b) s prodloužením lhůty na odstranění nadzemní části montovaného objektu ubytovny v bývalém areálu domu dětí a mládeže, ulice Bezručova, Lomnice nad Popelkou, z 31. 8. 2006 do 31. 10. 2006 v návaznosti na usnesení zastupitelstva města č. 13/06/Z písm. a) ze dne 15. 6. 2006, na základě žádosti  Jana Štaffa, bytem Jičín, kupujícího předmětného objektu.

 

 

Usnesení byla přijata většinou hlasů.

V Lomnici nad Popelkou, dne 4. srpna 2006

 

 

    Josef Kysela                                                                    Jaroslava Hynková         

               místostarosta                                                                          starostka


Dokument k otevření či stažení ve formátu: DOC
Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz