Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Usnesení z 95. schůze rady města (20.7.2006)

Vložil: ing. Ivo Bělonohý - Vedení města
Na úřední desce od 25.07.2006 do 08.08.2006
Typ dokumentu: Usnesení Rady města

Město Lomnice nad Popelkou

 

U S N E S E N Í

 

z 95. schůze Rady města Lomnice nad Popelkou konané dne 20. července 2006

 

 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města                                                      68 / 06 / R

 

a) projednat žádost komise rady města Sbor pro občanské záležitosti o navýšení rozpočtu Města Lomnice nad Popelkou pro rok 2006, výdajové položky 5.6. „Sbor pro občanské záležitosti“ o 25 tis. Kč při nejbližších úpravách rozpočtu města.

 

 

b) schválit směnu pozemků st.p.č. 400/9, o výměře 54 m2, a p.p.č. 1563/7, o výměře 62 m2, které jsou ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, za pozemek p.p.č. 1707/5, o výměře 229 m2, který je ve vlastnictví společnosti Technolen technický textil, a.s., se sídlem Lomnice nad Popelkou, vše k.ú. Lomnice nad Popelkou, na základě návrhu společnosti Technolen technický textil, a.s. a v souladu s usnesením rady města č. 99/05/R písm. j) ze dne 9. 11. 2005 a usnesením rady města č. 57/06/R písm. j) ze dne 1. 6. 2006.

 

 

Rada města zamítá                                                                                                        69 / 06 / R

 

a) žádost příspěvkové organizace Technické služby Města Lomnice nad Popelkou ze dne 14. 6. 2006, o navýšení příspěvku Města Lomnice nad Popelkou uvedené příspěvkové organizaci v roce 2006 o částku 79.850,- Kč, získanou z prodeje investičního movitého majetku v letošním roce.

 

 

b) žádost příspěvkové organizace Technické služby Města Lomnice nad Popelkou ze dne 11. 7. 2006, o souhlas s prodejem nepotřebných a neevidovaných zásob, žulových dlažebních kostek.

 

 

Rada města bere na vědomí                                                                                         70 / 06 / R

 

a) žádost příspěvkové organizace Technické služby Města Lomnice nad Popelkou ze dne 19. 7. 2006, o souhlas s pořízením řezacího a štípacího stroje SSA 310 EZ Automat.

Rada města současně ukládá

- Jiřímu Šustrovi, řediteli uvedené příspěvkové organizace, zpracovat a předložit radě města ekonomický rozbor nákladů, výnosů a návratnosti při pořízení a provozu předmětného stroje.

b) nutnost zpracování lesního hospodářského plánu pro lesní majetek Města Lomnice nad Popelkou na období od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2017

a ukládá

- ing. Mileně Rádlové, vedoucí odboru majetku a rozvoje města Městského úřadu Lomnice nad Popelkou, zajistit ve spolupráci s odborným lesním hospodářem

1. poptávkové řízení na zpracovatele předmětného dokumentu, do 31. 8. 2006,

2. možnosti dotačních finančních zdrojů na částečnou nebo plnou úhradu předmětného dokumentu,

3. odbornou konzultaci této záležitosti v rámci Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů, se sídlem Pelhřimov, jehož je Město Lomnice nad Popelkou členem.

 

 

c) bez připomínek výroční zprávy za rok 2005 těchto příspěvkových organizací Města Lomnice nad Popelkou:

1. Kulturní a informační středisko Města Lomnice nad Popelkou,

2. Léčebna dlouhodobě nemocných Lomnice nad Popelkou,

3. Městské muzeum a galerie Lomnice nad Popelkou,

4. Technické služby Města Lomnice nad Popelkou

a organizační složky Pečovatelská služba Města Lomnice nad Popelkou. 

 

 

d) návrh úplaty za vzdělávání v příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Lomnice nad Popelkou, okres Semily, který předložila Lenka Krausová, ředitelka uvedené organizace

a ukládá

- Lence Krausové předložit kalkulaci předmětného návrhu úplaty za vzdělávání uvedené organizace.

 

 

e) zpětvzetí žádosti o koupi pozemku p.p.č. 2019/9, k.ú. Lomnice nad Popelkou, manžely Václavem a Danou Sezimovými, bytem Lomnice nad Popelkou, z důvodu kupní ceny

a současně schvaluje

- nový záměr prodeje předmětného pozemku p.p.č. 2019/9, o výměře 646 m2, kultura orná půda, k.ú. Lomnice nad Popelkou, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, na základě žádosti manželů Libora a Ivy Panenkových, bytem Praha.

 

 

Rada města schvaluje                                                                                                   71 / 06 / R

 

a) zhotovení architektonicko zahradnické studie zakázky „Revitalizace parku u pomníku plk. Truhláře, Lomnice nad Popelkou“ ing. Ivanou Větrovcovou, zahradní architektkou, se sídlem Dubí, která předložila nejkvalitnější nabídku na předmětnou zakázku studie.

 

 

b) záměr pronájmu nebytových prostor – suterénu objektu polikliniky čp. 866, ulice Obránců míru, Lomnice nad Popelkou, který je ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou.

 

 

c) dodatek č. 1 nájemní smlouvy č. ev. 202.4-47/06 ze dne 15. 7. 2006, uzavřené mezi Městem Lomnice nad Popelkou a Ivo Žítkem, bytem Lomnice nad Popelkou, týkající se pronájmu nebytových prostor zadní části přízemí objektu domu čp. 36, Husovo náměstí, Lomnice nad Popelkou, o výměře 43,25 m2. Roční nájemné za tyto další nebytové prostory 300,- Kč/m2, s účinností od 1. 8. 2006, dle předloženého návrhu dodatku č. 1 předmětné nájemní smlouvy.

 

 

d) výpůjčku pozemků st.p.č. 1261/3, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2471, 2472, 2473 a p.p.č. 2312/1, 2312/2, 2801/2, 2802/6, 2809/1, 2809/2, 2809/3, 2809/4, 2809/5, 2810/2, 2870/1, 2871, 2874, 2945/2, 2945/3, 3045/2, 3045/3, 3045/5, 3045/7, 3046, 3048, 3051, 3052/1, 3052/2, 3052/3, 3053/2, 3053/3, 3053/5, 3053/7, 3058/2, 3058/3, 3059/3, vše  k.ú. Lomnice nad Popelkou, které jsou ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, Lyžařskému sportovnímu klubu Lomnice nad Popelkou, s účinností od 21. 7. 2006,  na dobu určitou 20 let, dle předloženého návrhu smlouvy o výpůjčce.

Rada města současně schvaluje

- dodatek č. 1 Nájemní smlouvy na hospodaření v lesích č. ev. 202.4-1/05 ze dne 31. 12. 2004 uzavřené mezi Městem Lomnice nad Popelkou a příspěvkovou organizací Technické služby Města Lomnice nad Popelkou ve smyslu změny přílohy č. 1 – Soupis lesních a ostatních pozemků, vyjmutím pozemků p.p.č.2945/2, 3045/2, 3045/3, 3045/5, 3045/7, 3053/2, 3053/3, 3053/5, 3053/7, 3058/2, 3058/3, 3059/3, vše k.ú. Lomnice nad Popelkou, s účinností od 21. 7. 2006.

 

Rada města ukládá                                                                                                        72 / 06 / R

 

- ing. Mileně Rádlové, vedoucí odboru majetku a rozvoje města Městského úřadu Lomnice nad Popelkou, zajistit variantní návrhy řešení provedení úprav školní jídelny příspěvkové organizace Základní škola T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou, okres Semily, v těchto variantách:

1. úprava a vybavení kuchyně a jídelny pro kapacitu 1000 žáků předmětné základní školy,

2. úprava a vybavení kuchyně, jídelny a výdejny pro 1000 žáků předmětné základní školy a současně s možností pro zhotovení a výdej stravy pro lomnické mateřské školy a případně pečovatelskou službu a léčebnu dlouhodobě nemocných,

3. úprava a vybavení kuchyně a jídelny s následným pronájmem jinému podnikatelskému subjektu tak, aby tento subjekt provozoval školní jídelnu pro potřeby žáků předmětné základní školy,

4. možnost pronájmu kuchyně a jídelny jinému podnikatelskému subjektu tak, aby tento subjekt provedl úpravy kuchyně a jídelny a dále provozoval školní jídelnu pro potřeby žáků předmětné základní školy

a předložit návrhy řešení radě města do 27. 9. 2006.

 

 

Usnesení byla přijata většinou hlasů.

 

V Lomnici nad Popelkou, dne 20. července 2006

 

 

    Josef Kysela                                                                    Jaroslava Hynková         

               místostarosta                                                                          starostka


Dokument k otevření či stažení ve formátu: DOC
Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz