Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa samostatného referenta kanceláře starosty Městského úřadu Lomnice nad Popelkou

Vložil: ing. Ivo Bělonohý - Vedení města
Na úřední desce od 20.07.2006 do 08.08.2006
Typ dokumentu: Jiný dokument

Město Lomnice nad Popelkou

tajemník městského úřadu

Husovo náměstí 6

512 51 Lomnice nad Popelkou

 

 

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

 

Tajemník Městského úřadu Lomnice nad Popelkou vyhlašuje dle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení na obsazení pracovního místa:

 

samostatný referent kanceláře starosty

Městského úřadu Lomnice nad Popelkou

 

 

Předpokládaný termín nástupu: 7. 8. 2006

 

Druh vykonávané práce:

-         spisová služba kanceláře starosty a Města Lomnice nad Popelkou jako celku

-         administrativní  práce  pro  starostu, místostarostu(y) a tajemníka a pro další orgány města

-         poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb.

-         pokladní činnost

-         agenda dopravní obslužnosti

-         agenda bezpečnosti práce a agenda požární ochrany

-         obsluha městského rozhlasu

-         podatelna a výpravna městského úřadu

-         vidimace a legalizace

-         evidence obyvatel

-         agenda místních poplatků

-         agenda ztrát a nálezů

-         zástup za některé ostatní činnosti oddělení

 

Místo výkonu práce: Město Lomnice nad Popelkou a správní obvod pověřeného obecního úřadu Městského úřadu Lomnice nad Popelkou

Pracoviště: Městský úřad Lomnice nad Popelkou, Husovo náměstí 6, Lomnice nad Popelkou

 

Předpoklady: předpoklady podle § 4 zákona č.312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů

Další požadavky:

- vzdělání SŠ, ÚSO  

- znalost práce na PC, znalost práce s MS OFFICE, praxe se SW GORDIC GINIS©

- občanská bezúhonnost, 

- organizační a analytické schopnosti,

- praxe v daném oboru vítána

- znalost alespoň jednoho jednacího jazyka EU vítána

 

 

Platové zařazení: dle zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, Nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační      předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a Nařízení vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, platová třída 7 (při výkonu komplexní pracovní náplně a při splnění podmínek pro zařazení do dané platové třídy).

 

Přihláška musí obsahovat:

a)      jméno, příjmení a titul uchazeče,

b)      datum a místo narození uchazeče,

c)      státní příslušnost uchazeče,

d)      místo trvalého pobytu uchazeče,

e)      číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,

f)        datum a podpis uchazeče.

 

Výčet dokladů, které uchazeč připojí k přihlášce:

a)      strukturovaný životopis, ve kterém uchazeč uvede údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,

b)      výpis z evidence Rejstříku  trestů ne starší než 3 měsíce (nebo doklad o jeho vyžádání, s následným dodáním výpisu po jeho doručení); u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží uchazeč bezúhonnost čestným prohlášením,

c)      ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

 

Lhůta pro podávání přihlášek: do 4. 8. 2006, při osobním podání do 13:30 hod.

 

Místo a způsob podávání přihlášek: v zalepené obálce osobně na podatelnu Městského úřadu Lomnice nad Popelkou nebo prostřednictvím České pošty (rozhoduje datum doručení). Obálka s přihláškou musí být viditelně označena „Výběrové řízení - sekretariát“.

 

Adresa pro podávání přihlášek: Městský úřad Lomnice nad Popelkou, Husovo náměstí 6, Lomnice nad Popelkou, PSČ 512 51

 

Kontaktní osoba pro podrobnější informace: Ing.Ivo Bělonohý, tajemník městského úřadu (tel. 481 629 030)

  

V Lomnici nad Popelkou, dne 20. 7. 2006

 

  

 

Ing.Ivo Bělonohý

      tajemník městského úřadu

 

Vyhlášeno (vyvěšeno) dne:              20. 7. 2006

 

Sejmuto dne:

 

Razítko a podpis orgánu, který vyvěšení a sejmutí potvrzuje:


Dokument k otevření či stažení ve formátu: DOC
Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz