Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Usnesení z 94. schůze rady města (13.7.2006)

Vložil: ing. Ivo Bělonohý - Vedení města
Na úřední desce od 21.07.2006 do 03.08.2006
Typ dokumentu: Usnesení Rady města

Město Lomnice nad Popelkou

 

U S N E S E N Í

 

z 94. schůze Rady města Lomnice nad Popelkou konané dne 13. července 2006

 

  

Rada města bere na vědomí                                                                                         61 / 06 / R

 

a) Platební výměry Finančního úřadu v Semilech:

1. platební výměr č. 23/2006 ze dne 10. 7. 2006, na odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 91.219,- Kč, z důvodu použití části prostředků, poskytnutých ze státního rozpočtu v rozporu s Rozhodnutím o účasti státního rozpočtu na financování akce „Rekonstrukce a dostavba Základní školy Lomnice nad Popelkou“

2. platební výměr č. 24/2006 ze dne 10. 7. 2006, na penále za porušení rozpočtové kázně za období od 7. 11. 2003 do 10. 7. 2006, kterým Finanční úřad v Semilech sděluje Městu Lomnice nad Popelkou předpis dopočtu penále ve výši 89.121,- Kč.

Rada města současně schvaluje

- podání odvolání Města Lomnice nad Popelkou proti výše uvedeným platebním výměrům

a ukládá

- Jaroslavě Hynkové, starostce

1. předložit celou záležitost zastupitelstvu města k projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva města,

2. zajistit podání odvolání proti uvedeným platebním výměrům prostřednictvím zmocněného zástupce Města Lomnice nad Popelkou v předmětné záležitosti, společnosti KODAP s.r.o., Jablonec nad Nisou.

 

 

b) informaci ing. Ivo Bělonohého, tajemníka Městského úřadu Lomnice nad Popelkou, o úkonech Města Lomnice nad Popelkou ve věci žaloby Libuše Prellerové, bytem Lomnice nad Popelkou, na Město Lomnice nad Popelkou a občanské sdružení Sdružení garáže, Lomnice nad Popelkou, ve věci určení neexistence práva odpovídajícího věcnému břemeni a souvisejících skutečnostech.

 

  

c) Platební výměry Finančního úřadu v Semilech:

1. platební výměr č.j. 31534/06/258960/3712 ze dne 22. 6. 2006, na penále za prodlení úhrady daně z nemovitostí, lesních pozemků Města Lomnice nad Popelkou za zdaňovací období od 30. 11. 2005 do 14. 2. 2006, ve výši 732,- Kč, 

2. platební výměr č.j. 31663/06/258960/5343 ze dne 22. 6. 2006, na penále za prodlení úhrady daně z nemovitostí, lesních pozemků Města Lomnice nad Popelkou za zdaňovací období od 1. 1. 2005 do 31. 12. 2005, ve výši 2.439,- Kč, 

3. platební výměr č.j. 31833/06/258960/5343 ze dne 23. 6. 2006, na penále za prodlení úhrady daně z nemovitostí, lesních pozemků Města Lomnice nad Popelkou za zdaňovací období od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2004, ve výši 9.522,- Kč, 

Rada města současně schvaluje

- podání žádosti Města Lomnice nad Popelkou o prominutí úhrady části nebo celé výše  uvedených penále

a ukládá

- ing. Mileně Rádlové, vedoucí odboru majetku a rozvoje města Městského úřadu Lomnice nad Popelkou, zajistit podání uvedených žádostí o prominutí úhrady.

 

 

d) informaci o průběhu a výsledku oslav 100 let železnice v Lomnici nad Popelkou, kterou předložil Josef Kysela, místostarosta.

Rada města současně zrušuje

- komisi pro oslavy 100 let železnice v Lomnici nad Popelkou, kterou zřídila svým usnesením 9/06/R písm. a) dne 2. 2. 2006, z důvodu splnění všech úkolů předmětné komise

a odvolává

- všechny její členy.

 

 

e) sdělení Sboru dobrovolných hasičů Lomnice nad Popelkou, ze dne 19. 6. 2006, o zhoršení technického stavu mobilní techniky jednotky požární ochrany Lomnice nad Popelkou, výjezdového vozu Tatra 815 CAS 32 a požadavek na generální opravu tohoto vozu nebo nahrazení novým vozem

a ukládá

- ing. Mileně Rádlové, vedoucí odboru majetku a rozvoje města Městského úřadu Lomnice nad Popelkou, zajistit odborné posouzení technického stavu uvedeného vozu a návrhy na řešení této záležitosti, do 10. 8. 2006.

 

 

f) informaci ing. Ivo Bělonohého, tajemníka městského úřadu, o výsledku jednání zástupce Města Lomnice nad Popelkou na Krajském úřadě Libereckého kraje o možnostech podpory při stavebních úpravách v areálu zimního stadionu a objektu čp. 417, Pivovarská ulice, Lomnice nad Popelkou.

 

  

Rada města schvaluje                                                                                                   62 / 06 / R

 

a) smlouvu o dílo na provedení projektové dokumentace – zpracování urbanistické studie revitalizace bývalého areálu domu dětí a mládeže na „Areál pro využití volného času dětí a mládeže, Lomnice nad Popelkou“ mezi Městem Lomnice nad Popelkou jako objednatelem a subjektem Ing. arch. Martin Klejna * P6 PROJEKT, se sídlem Praha 2, jako zpracovatelem, dle předloženého návrhu.

Rada města současně schvaluje

- koncept urbanistické studie „Areál pro využití volného času dětí a mládeže, Lomnice nad Popelkou“ dle návrhu, který předložil uvedený zpracovatel.

 

 

b) smlouvu o dílo na provedení projektové dokumentace – zpracování urbanistické studie „Revitalizace prostoru koupaliště a obory ve městě Lomnice nad Popelkou, vytvoření rekreační zóny“ mezi Městem Lomnice nad Popelkou jako objednatelem a subjektem Ing. arch. Martin Klejna * P6 PROJEKT, se sídlem Praha 2, jako zpracovatelem, dle předloženého návrhu.

Rada města současně schvaluje

- koncept urbanistické studie „Revitalizace prostoru koupaliště a obory ve městě Lomnice nad Popelkou, vytvoření rekreační zóny“ dle návrhu, který předložil uvedený zpracovatel.

 

 

c) se změnou urbanistické studie rozvojové lokality OM 1 (značeno dle platného územního plánu sídelního útvaru Lomnice nad Popelkou) na pozemku p.p.č. 630/3, k.ú. Lomnice nad Popelkou dle návrhu Jaroslava Kozáka, bytem Lomnice nad Popelkou.

 

 

d) výzvu nejméně třem případným uchazečům k podání nabídky na zhotovení projektové dokumentace k územnímu řízení akce „Inženýrské sítě a komunikace v rozvojové lokalitě OM 1 v Lomnici nad Popelkou“.

 

 

e) převzetí investiční akce, nabídek uchazečů a vyhodnocení zadání zakázky „Lomnice nad Popelkou – Oprava kanalizace a komunikace v uličce u Divadla“ z výběrového řízení provedeného Vodohospodářským sdružením Turnov a ve smyslu Směrnice Rady města Lomnice nad Popelkou č. 2/2005, Pravidla k zadávání zakázek Města Lomnice nad Popelkou

rada města schvaluje

- jako nejvhodnější nabídku na část výše uvedené zakázky - zakázku „Oprava komunikace na p.p.č. 2249 k.ú. Lomnice nad Popelkou“ nabídku, kterou předložila společnost K+N s.r.o., Pardubice.

Rada města současně schvaluje

- smlouvu o předmětné dílo s uvedenou společností, na základě předloženého návrhu.

 

  

f) provedení opravy chodníků v ulici Josefa Jana Fučíka, Lomnice nad Popelkou, v úseku mezi křižovatkami s ulicemi Obránců míru a Šlechtova, v souvislosti s komplexní opravou vozovky v ulici J. J. Fučíka.

Rada města současně schvaluje

- jako nejvhodnější nabídku na výše uvedenou zakázku nabídku, kterou předložila společnost K+N s.r.o., Pardubice.

Rada města současně schvaluje

- smlouvu o předmětné dílo s uvedenou společností, na základě předloženého návrhu.

 

 

g) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu č. 202.4-47/06 uzavřené mezi Městem Lomnice nad Popelkou jako pronajímatelem a Pavlem Jirákem a Martinou Ježkovou, oba bytem Lomnice nad Popelkou, jako nájemci, týkající se pronájmu terasy o výměře 96,86 m2 příslušející k bytu č. 1 v domě čp. 118, ulice K Urnovému háji, Lomnice nad Popelkou, a umožnění přístupu z přilehlého pozemku p.p.č. 1007/13, k.ú. Lomnice nad Popelkou, a dále se týkající pronájmu části  půdy o výměře 16 m2, s účinností od 1. 7. 2006. Měsíční nájemné za předmětné prostory ve výši 30 Kč/m2, které se započítává jednou polovinou. Nájemce provede opravu povrchu terasy na vlastní náklady, které nebudou v případě ukončení nájmu bytu nebo při provedení celkové rekonstrukce objektu domu pronajímatelem nahrazeny.

 

 

h) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu č. 202.4-7/06 uzavřené mezi Městem Lomnice nad Popelkou jako pronajímatelem a Janou Karáskovou, bytem Lomnice nad Popelkou, jako nájemcem, na pronájem komory o výměře 5,66 m2, příslušející k bytu č. 2 v domě čp. 118, ulice K Urnovému háji, Lomnice nad Popelkou, měsíční nájemné ve výši 30 Kč/m2, s účinností od 1. 7. 2006.

 

 

i) pronájem pozemků st.p.č. 1606 o výměře 26 m2 a p.p.č. 3096, kultura zahrada, o výměře 417 m2, oba k.ú. Lomnice nad Popelkou, který je ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, Jaroslavu Machovi, bytem Lomnice nad Popelkou. Roční nájemné ve výši 1.029,- Kč, pronájem na dobu určitou, a to do doby odkoupení pozemků do vlastnictví, nejpozději do 15. 6. 2007 dle usnesení zastupitelstva města č. 13/06/Z písm. d) ze dne 15. 6. 2006.

 

 

j) záměr prodeje části pozemku p.p.č. 768/1, k.ú. Tuháň u Stružince, kultura les, který je ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, na základě žádosti Miroslava Vorla, bytem Liberec.

 

 

l) záměr pronájmu části pozemku st.p.č. 204, k.ú. Lomnice nad Popelkou, o výměře cca 16 m2, který je ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, na základě žádosti Petra Kočího, bytem  Hostinné.

 

  

m) zřízení věcného břemene chůze a jízdy přes pozemky p.p.č. 2996/13 a 2996/14, vše k.ú. Lomnice nad Popelkou, v pruhu o šíři 3 m, ve prospěch všech vlastníků pozemku odděleného geometrickým plánem z pozemku p.p.č. 2996/14 tamtéž na dobu neurčitou, na základě žádosti Marie Mikulové, bytem Lomnice nad Popelkou, cena věcného břemene 100,- Kč. Uvedenou oddělovanou část pozemku p.p.č. 2996/14 odkoupí od Města Lomnice nad Popelkou Marie Mikulová dle usnesení zastupitelstva města č. 7/06/Z písm. j ) ze dne 20. 4. 2006.

 

 

n) pronájem části pozemku p.p.č. 70, k.ú. Chlum pod Táborem, který je ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, o výměře 2 m2, k umístění reklamního poutače k Penzionu Tábor, ukotveného napevno se zemí, Vendule Lochmanové, provozovatelce uvedeného penzionu, na základě její žádosti. Smluvní nájemné, vypočtené jako poměrná část ročního nájemného, které činí 600,- Kč, na dobu určitou 30 dní, s účinností od 1. 7. 2007.

Rada města současně schvaluje

- záměr pronájmu části pozemku p.p.č. 70, k.ú. Chlum pod Táborem, který je ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, pro umístění reklamního poutače na základě žádosti zástupce Penzionu Tábor, se sídlem Lomnice nad Popelkou.

 

 

o) poskytnutí věcného daru - sekačky 47 ST v účetní hodnotě 11.990,00 Kč z majetku Města Lomnice nad Popelkou příspěvkové organizaci Technické služby Města Lomnice nad Popelkou, dle předloženého návrhu.

 

 

p) smlouvu mezi Městem Lomnice nad Popelkou a Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a.s., se sídlem Praha, pobočka Jičín, na úrazové pojištění dobrovolných hasičů, zařazených do jednotky požární ochrany Lomnice nad Popelkou, dle předloženého návrhu, s účinností od 1. 8. 2006.

 

 

r) smlouvu mezi Městem Lomnice nad Popelkou a Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a.s., se sídlem Praha, pobočka Jičín, na pojištění vozidel, zařazených do jednotky požární ochrany Lomnice nad Popelkou, dle předloženého návrhu, s účinností od 1. 8. 2006.

 

 

s) v návaznosti na své usnesení č. 53/06/R písm. c) ze dne 1. 6. 2006, podání žádosti o možnost dovolání Města Lomnice nad Popelkou ve věci žaloby Města Lomnice nad Popelkou proti společnosti ČSAD Semily, a.s., se sídlem Semily, o určení vlastnického práva k pozemkům v areálu autobusového nádraží v Lomnici nad Popelkou, k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím JUDr. Josefa Skácela, advokáta, právního zástupce Města Lomnice nad Popelkou v této věci.

 

  

Rada města souhlasí                                                                                                     63 / 06 / R

 

a) s pořízením investičního movitého majetku – defibrilátoru v pořizovací ceně cca 60 tis. Kč příspěvkovou organizací Léčebna dlouhodobě nemocných Lomnice nad Popelkou, na základě žádosti MUDr. Heleny Boháčové, ředitelky uvedené organizace. Pořizovací cenu předmětného majetku uhradí uvedená organizace ze svého investičního fondu.

 

 

b) s umístěním, provedením a užíváním stavby „Datové a sdělovací zemní vedení, propojení objektů OJ1/NÚ a OJ3“, dle žádosti společnosti ELEKTROS, s. r. o., se sídlem Martinice v Krkonoších, zastupující společnost Technolen technický textil, a.s., se sídlem Lomnice nad Popelkou, do místní komunikace – chodníku na pozemku p.p.č. 2407/1, k.ú. Lomnice nad Popelkou, s podmínkou umožnění Městu Lomnice nad Popelkou, resp. příspěvkové organizaci Technické služby Města Lomnice nad Popelkou uložení kabelu veřejného osvětlení do stejného výkopu při splnění všech technických požadavků na oba typy vedení, a s podmínkou uvedení stavby chodníku do původního stavu do jednoho měsíce po ukončení stavby nebo její části na předmětném pozemku.

 

 

c) s umožněním neomezeného přístupu na pozemek p.p.č. 3062, kultura les, k.ú. Lomnice nad Popelkou, všem vlastníkům tohoto pozemku přes pozemky p.p.č. 3053/7 a 3053/8, oba kultura ostatní komunikace, taktéž k.ú. Lomnice nad Popelkou, které jsou ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, na základě žádosti Lyžařského sportovního klubu Lomnice nad Popelkou, z důvodů výstavby retenční nádrže na uvedených pozemcích.

 

 

d) s umístěním, provedením a počátečním užíváním stavby (do doby předání Městu Lomnice nad Popelkou) „Polní komunikace HPC1 Rváčov – Stružinec“ na pozemcích p.p.č. 5014 a 5015, k.ú. Lomnice nad Popelkou a 2007, k.ú. Stružinec, prováděné v rámci jednoduchých pozemkových úprav č.j. 1883 v k.ú. Lomnice nad Popelkou, Rváčov a Stružinec u Lomnice nad Popelkou stavebníkem – Ministerstvem zemědělství, Pozemkovým úřadem Semily.

 

 

Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města                                                              64 / 06 / R

 

- schválit prodej pozemku p.p.č. 2261/1, k.ú. Lomnice nad Popelkou, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, dle žádosti manželů ing. Vladimíra a Renaty Mařasových, bytem Lomnice nad Popelkou, z důvodů zřízení budoucí pěší komunikace v rozvojové lokalitě OM 1 (značeno dle platného územního plánu sídelního útvaru Lomnice nad Popelkou) na požadovaném pozemku.

 

  

Rada města ukládá                                                                                                        65 / 06 / R

 

a) ing. Mileně Rádlové, vedoucí odboru majetku a rozvoje města Městského úřadu Lomnice nad Popelkou, připravit návrh na výkup pozemků pod budoucími komunikacemi v rozvojové lokalitě OM 1 (značeno dle platného územního plánu sídelního útvaru Lomnice nad Popelkou) a předložit jej zastupitelstvu města k projednání na zasedání, které se bude konat dne 14. 9. 2006.

 

 

b) ing. Jiřímu Pochopovi, vedoucímu oddělení výstavby odboru majetku a rozvoje města Městského úřadu Lomnice nad Popelkou, zajistit návrh úprav dopravního značení v ulici Josefa Jana Fučíka, Lomnice nad Popelkou, v úseku mezi Husovým náměstím a křižovatkou s ulicí Pivovarskou, a předložit jej radě města do 15. 8. 2006.

 

 

Rada města nesouhlasí                                                                                                 66 / 06 / R

 

- s podnájmem části pozemku p.p.č. 827/1, kultura les, o výměře cca 200 m2, k.ú. Tuháň u Stružince, který je ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou a v nájmu příspěvkové organizace Technické služby Města Lomnice nad Popelkou, na základě žádosti Hany Čadové , bytem Praha 9.

Rada města současně požaduje

- po Haně Čadové, bytem Praha 9, bezodkladné uvedení předmětné části pozemku do původního stavu tak, aby se dal celý pozemek řádně užívat v souladu s lesními předpisy a lesnickou péčí.

 

 

Rada města zamítá                                                                                                        67 / 06 / R

 

- žádost MUDr. Radmily Zikmundové, bytem Lomnice nad Popelkou, o zřízení vyhrazeného parkovacího stání na parkovišti u domu čp.1135, ulice Karla Čapka, Lomnice nad Popelkou, protože neshledala důvod pro požadované zvláštní užívání dotčené místní komunikace ve smyslu § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

 

  

Usnesení byla přijata většinou hlasů.

 

V Lomnici nad Popelkou, dne 13. července 2006

 

  

    Josef Kysela                                                                    Jaroslava Hynková         

               místostarosta                                                                          starostka


Dokument k otevření či stažení ve formátu: DOC
Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz