Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Usnesení z 65.schůze rady města (21.4.2005)

Vložil: ing. Ivo Bělonohý - Vedení města
Na úřední desce od 26.04.2005 do 11.05.2005
Typ dokumentu: Usnesení Rady města

Město Lomnice nad Popelkou

 

U S N E S E N Í

 

z 65. schůze Rady města Lomnice nad Popelkou konané dne 21. dubna 2005

 

 

 

Rada města souhlasí                                                                                                     36 / 05 / R

 

a) s demontáží zařízení městského rozhlasu v částech města Chlum a Ploužnice                   a s využitím demontovaných součástí pro opravy městského rozhlasu v jiných částech města, dle návrhu  Jiřího Šustra, ředitele příspěvkové organizace Technické služby Města Lomnice nad Popelkou. Demontážní práce, skladování demontovaných součástí a jejich další využití zajistí na své náklady uvedená příspěvková organizace.

 

 

b) s použitím přeplatku záloh na elektrickou energii za rok 2004 ve výši 35.595,- Kč, který byl dodavatelem energie vrácen příspěvkové organizaci Speciální školy Lomnice nad Popelkou, okres Semily, pro nákup drobného hmotného majetku uvedenou příspěvkovou organizací na základě návrhu Mgr. Libuše Mikešové, ředitelky uvedené organizace.

 

 

c) se zpracováním věcné, prostorové, časové a finanční studie na realizaci dětského hřiště v areálu dosavadního Domu dětí a mládeže v Bezručově ulici a s postupem dalších činností pro realizaci tohoto hřiště dle návrhu, který předložil Josef Kysela, místostarosta. Konečný návrh bude předložen k projednání a schválení zastupitelstvu města.

 

 

d) s pokácením nebo případným přemístěním dvou jalovců, které se nacházejí                     na pozemku p.p.č. 352/1, k.ú. Lomnice nad Popelkou, který je ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou. Předmětné jalovce brání bezprostřednímu výhledu                       na pomník plk.Truhlářovi. Práce spojené s pokácením, odvozem dřevní hmoty               nebo případným přemístěním jalovců provedou Technické služby města Lomnice    nad Popelkou do 1. 5. 2005.

Rada města současně ukládá

- ing. Mileně Rádlové, vedoucí odboru majetku a rozvoje města Městského úřadu Lomnice nad Popelkou, zajistit návrh komplexního řešení úprav předmětné lokality  a předložit jej radě města do 30. 6. 2005.

 

 

 

e) s ořezem lípy, která se nachází na pozemku p..p.č. 2996/1, k.ú. Lomnice                      nad Popelkou, jenž je ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou. Práce spojené                s ořezem dřeviny a odvozem dřevní hmoty zajistí Technické služby Města Lomnice nad Popelkou.

 

 

f) na základě § 46 písm. a) zákona č.166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s konáním místní výstavy drobného zvířectva Základní organizaci Českého svazu chovatelů Lomnice nad Popelkou ve dnech 12. - 15. 5. 2005 v areálu ZO ČSCH.  Rada města s konáním výstavy souhlasí za podmínek, stanovených Krajskou veterinární správou                  pro Liberecký kraj, při současném dodržení ostatních platných právních předpisů.

 

 

Rada města schvaluje                                                                                                   37 / 05 / R

 

a) návrh urbanistické studie rozvojové lokality OM 1 (u stadionu), označené                   dle platného územního plánu sídelního útvaru města Lomnice nad Popelkou, vypracovaný společností S.P.S. ARCHITEKTI s.r.o., se sídlem Praha 6, s tím,                    že do urbanistické studie budou zapracována doporučení stavební komise rady města.

 

 

b) vypořádání hospodaření příspěvkových organizací Města Lomnice nad Popelkou  za rok 2004 takto:

1.  Dům dětí a mládeže "Sluníčko" Lomnice nad Popelkou, okres Semily - zlepšený hospodářský výsledek ve výši  118.828,55 Kč rozdělit takto:

21.175,95 Kč k umoření ztráty z předchozích let,

97.652,60 Kč převést do rezervního fondu,

2.  Kulturní a informační středisko Města Lomnice nad Popelkou - zlepšený hospodářský výsledek ve výši  24.319,62 Kč převést do rezervního fondu,

3.  Léčebna dlouhodobě nemocných Lomnice nad Popelkou - ztrátu ve výši                   - 340.130,33 Kč pokrýt z rezervního fondu organizace,

4.   Mateřská škola "Dášenka" Lomnice nad Popelkou, okres Semily - hospodaření skončilo nulovým hospodářským výsledkem,

5.  Mateřská škola "Klubíčko" Lomnice   nad Popelkou, okres Semily - zlepšený hospodářský výsledek ve výši  16.358,14 Kč převést do rezervního fondu,

6.  Mateřská škola "Lvíček" Lomnice nad Popelkou, okres Semily - zlepšený hospodářský výsledek ve výši  29.580,45 Kč převést do rezervního fondu,

7.  Městské muzeum a galerie Lomnice nad Popelkou - zlepšený hospodářský výsledek ve výši  585,91 Kč převést do rezervního fondu,

8.  Speciální školy Lomnice nad Popelkou, okres Semily - zlepšený hospodářský výsledek ve výši  9.100,49 Kč převést do rezervního fondu,

9. Technické služby Města Lomnice nad Popelkou - zlepšený hospodářský výsledek ve výši  7.338,90 Kč převést do rezervního fondu,

10. Základní škola T.G.Masaryka Lomnice nad Popelkou, okres Semily - zlepšený hospodářský výsledek ve výši  135.805,41 Kč převést do rezervního fondu,               z části tohoto zlepšeného hospodářského výsledku, převedeného                              do rezervního fondu, uhradí organizace Úřadu práce v Semilech sankci                     za nesplnění povinnosti zaměstnat nebo provést náhradní plnění dle § 24                              odst. 8 zákona č.1/1991  Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů,        a současně provede taková opatření, která zamezí neplnění povinností uvedeného zákona,

11. Základní umělecká škola Lomnice nad Popelkou, okres Semily - zlepšený hospodářský výsledek ve výši  5.992,40 Kč převést do rezervního fondu.

 

 

c) rozpočty všech příspěvkových organizací Města Lomnice nad Popelkou na rok 2005 jako vyrovnané a to v objemu :

1.  Dům dětí a mládeže "Sluníčko" Lomnice nad Popelkou, okres Semily

... 2.880 tis.Kč,

2. Kulturní a informační středisko Města Lomnice nad Popelkou .. 3.620 tis.Kč,

3.  Léčebna dlouhodobě nemocných Lomnice nad Popelkou  22.430 tis.Kč,

4.   Mateřská škola "Dášenka" Lomnice nad Popelkou, okres Semily  4.785 tis.Kč,

5.  Mateřská škola "Klubíčko" Lomnice   nad Popelkou, okres Semily

... 3.770 tis.Kč,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

6.  Mateřská škola "Lvíček" Lomnice nad Popelkou, okres Semily  1.720 tis.Kč,

7.  Městské muzeum a galerie Lomnice nad Popelkou  1.085 tis.Kč,

8.  Speciální školy Lomnice nad Popelkou, okres Semily ... 1.872 tis.Kč,

9. Technické služby Města Lomnice nad Popelkou ... 10.800 tis.Kč,

10. Základní škola T.G.Masaryka Lomnice nad Popelkou, okres Semily

.... 27.037 tis.Kč,

11. Základní umělecká škola Lomnice nad Popelkou, okres Semily ... 4.878 tis.Kč.

 

 

d) použití části výtěžku z výherních hracích přístrojů za rok 2004 podle § 4 odst.2 zákona ČNR č.202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, pro veřejně prospěšné účely v oblasti sociální péče a podpory rozvoje tělesné zdatnosti dětí a mládeže formou finančních dotací sportovním organizacím a zájmovým spolkům v Lomnici nad Popelkou, dle předloženého návrhu

 

 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města                                                             38 / 05 / R

 

a) schválit dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací, pro úpravu vztahů mezi zřizovatelem a příspěvkovými organizacemi k movitému majetku,              který je ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou a s nímž příspěvkové organizace hospodaří:

1.  Domu dětí a mládeže "Sluníčko" Lomnice nad Popelkou, okres Semily,

2.  Kulturního a informačního střediska Města Lomnice nad Popelkou,

3.  Léčebny dlouhodobě nemocných Lomnice nad Popelkou,

4.  Mateřské školy "Dášenka" Lomnice nad Popelkou, okres Semily,

5.  Mateřské školy "Klubíčko" Lomnice   nad Popelkou, okres Semily,

6.  Mateřské školy "Lvíček" Lomnice nad Popelkou, okres Semily,

7.  Městského muzea a galerie Lomnice nad Popelkou,

8.  Speciálních škol Lomnice nad Popelkou, okres Semily,

9.  Technických služeb Města Lomnice nad Popelkou,

10. Základní školy T.G.Masaryka Lomnice nad Popelkou, okres Semily,

11. Základní umělecké školy Lomnice nad Popelkou, okres Semily,

s účinností od 1. 5. 2005.

 

b) schválit dodatek zřizovací listiny příspěvkové organizace Městské muzeum                     a galerie Lomnice nad Popelkou, kterým se rozšiřuje doplňková činnost uvedené organizace o

1. podnájem svěřených nebytových prostor pro kulturní, společenské                        a podnikatelské účely v oblasti kultury třetím osobám,

2. specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím - komisní prodej, související s hlavní činností uvedené organizace a propagací města,

3. kopírování listin a jiných dokumentů, souvisejících s hlavní činností uvedené organizace, pro třetí osoby za úplatu

a zrušuje bod 3. přílohy č.2 zřizovací listiny uvedené organizace, který se týká ukládání, péče a ošetřování obecní kroniky, vše s účinností od 1. 5. 2005, na základě žádosti Bc. Jana Drahoňovského, ředitele uvedené organizace.

 

 

c) schválit dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací, zajišťujícím závodní stravování pro své zaměstnance ve vlastním zařízení závodního stravování (školní jídelně), případně zajišťujícím závodní stravování a činnost školní jídelny  pro jiné subjekty:

1.  Mateřské školy "Dášenka" Lomnice nad Popelkou, okres Semily,

2.  Mateřské školy "Klubíčko" Lomnice   nad Popelkou, okres Semily,

3.  Mateřské školy "Lvíček" Lomnice nad Popelkou, okres Semily (výdejna),

4.  Základní školy T.G.Masaryka Lomnice nad Popelkou, okres Semily,

s účinností od 1. 5. 2005.

 

 

d) schválit závěrečný účet Města Lomnice nad Popelkou za rok 2004 s vyjádřením dle § 17 odst.7 písm.a) zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, souhlasu s celoročním hospodařením města, a to bez výhrad.

 

 

e) schválit odkoupení pozemků p.p.č. 3224/2, kultura ostatní plocha - výměra            3.743 m2, st.p.č. 1937 - výměra 268 m2 a st.p.č. 1938 - výměra 48 m2, vše                   k.ú. Lomnice nad Popelkou, v areálu současného Domu dětí a mládeže, do vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, od vlastníků Jarmily Těšitelové, bytem Pardubice               a Mgr. Mirko Stiebra, bytem Praha, za nabídkovou kupní cenu 300.000,- Kč.

 

 

f) zrušit usnesení zastupitelstva města č. 25/04/Z písm. a) ze dne 5. 8. 2004 týkající se převodu části pozemku p.p.č. 3117, k.ú. Lomnice nad Popelkou, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou do spoluvlastnictví Města Lomnice nad Popelkou                  a Bytového družstva Dubina II, Pardubice v návaznosti na ukončení výstavby čtyř bytových domů v ulici Josefa Jana Fučíka v Lomnici nad Popelkou

a současně doporučuje zastupitelstvu města 

- schválit záměr převodu pozemků p.p.č. 3117/1, 3117/2, 3117/4, st.p.č. 2572, 2573, 2574 a 2575, vše k.ú. Lomnice nad Popelkou, souvisejících s užíváním bytových domů čp. 1355, 1356, 1357 a 1358, ulice Josefa Jana Fučíka, Lomnice nad Popelkou.

 

 

 

g) revokovat usnesení zastupitelstva města č. 11/05/Z písm. c) ze dne 17. 2. 2005, týkající se prodeje pozemku p.p.č. 2428, k.ú. Lomnice nad Popelkou, kultura trvalý travní porost, výměra 107 m2,  z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, ve smyslu změny prodeje Daně Malinové, bytem Lomnice nad Popelkou na prodej podílu ½ Daně Malinové, bytem Lomnice nad Popelkou a podílu ½ ing. Drahomíru Malinovi, bytem Praha. Ostatní ujednání uvedeného usnesení zůstávají beze změn.

 

Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města                                                         39 / 05 / R

 

- dle doporučení stavební komise rady města, schválit umístění stavby kolny                     pro uskladnění nářadí a strojů na pozemku p.p.č. 888/36, k.ú. Lomnice nad Popelkou, jako výjimečně přípustnou stavbu v rozvojové lokalitě OV 3 dle platného územního plánu sídelního útvaru města Lomnice nad Popelkou. O schválení umístění uvedené stavby požádal Roman Syrovátko, bytem Lomnice nad Popelkou.

 

 

Rada města bere na vědomí                                                                                         40 / 05 / R

 

a) informaci Jaroslavy Hynkové, starostky, o činnosti dobrovolného zájmového sdružení právnických osob Sdružení Český ráj, se sídlem Turnov, jehož je Město Lomnice nad Popelkou členem.

 

 

b) žádost Dany Grofové, ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola "Klubíčko" Lomnice nad Popelkou, okres Semily, o změnu platového výměru v souvislosti s nedostatkem finančních prostředků na platy uvedené příspěvkové organizace pro rok 2005, poskytovaných se státního rozpočtu prostřednictvím Krajského úřadu Libereckého kraje,

schvaluje

- odebrání osobního příplatku uvedené ředitelky v plné výši, dle jejího návrhu, s účinností od 1. 5. 2005, z důvodů nepokrytí finanční povinnosti zaměstnavatele, stanovené Nařízením vlády č.330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, státními prostředky na platy, poskytované Krajským úřadem Libereckého kraje

a doporučuje

- uvedené ředitelce řešit záležitost případnou změnou organizační a výchovné koncepce dané školy při přijímání dětí na následující školní rok.

 

 

c) žádost Extreme golf clubu Košov o darování jedné chatky z dosavadního areálu Domu dětí a mládeže. Tato žádost bude projednána po přemístění příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže "Sluníčko" Lomnice nad Popelkou, okres Semily,           do nového sídla.

 

 

d) převod nájemního vztahu ke dni 1. 5. 2005 k bytu č. 10 v domě č.p. 164, ulice  Komenského, Lomnice nad Popelkou, který je ve vlastnictví Města Lomnice                  nad Popelkou, podle § 708 občanského zákoníku, z dosavadního  nájemce Boženy Maruškové na jejího syna Josefa Marušku, s kterým jmenovaná žila v uvedeném bytě ve společné domácnosti. 

e) oznámení místní organizace České strany sociálně demokratické Lomnice                  nad Popelkou o uspořádání oslav 1.máje místní organizací ČSSD, dne 1.května 2004, a současně souhlasí

- s jejich konáním na veřejném prostranství, v prostoru nádvoří objektu bývalého zámku čp.4, Husovo náměstí v Lomnici nad Popelkou, který má ve své správě příspěvková organizace Kulturní a informační středisko Města Lomnice                           nad Popelkou.

 

 

Rada města přijímá                                                                                                       41 / 05 / R

 

- věcný dar, 3 ks dýchacích přístrojů Saturn M14581 v celkové hodnotě 25.760,09 Kč do vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou od dárce České republiky - Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje dle předložené darovací smlouvy.

 

 

Rada města ukládá                                                                                                       42 / 05 / R

 

a) v souladu s § 28 odst. 4, písm. c) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, odvod finančních prostředků do rozpočtu Města Lomnice nad Popelkou pro rok 2005, ve výši částky překročených limitů na reprezentaci, z rezervních fondů příspěvkových organizací:

1.  Dům dětí a mládeže "Sluníčko" Lomnice nad Popelkou, okres Semily, ve výši  11.100,-  Kč,

2. Kulturní a informační středisko Města Lomnice nad Popelkou ve výši               13.450,-  Kč,

3.  Městské muzeum a galerie Lomnice nad Popelkou ve výši 599,40 Kč.

 

 

b) ing. Mileně Rádlové, vedoucí odboru majetku a rozvoje města Městského úřadu Lomnice nad Popelkou, připravit podklady pro vyhlášení výběrového řízení                        na obsazení nájemních bytů, které v současné době nejsou obyvatelné a na využití půdních prostor bytových domů pro zřízení nájemních bytů a návrh předložit radě města do 15. 7. 2005.

 

 

 

Usnesení byla přijata většinou hlasů.

 

V Lomnici nad Popelkou, dne 21. dubna 2005

 

 

 

    Josef Kysela, v. r.                                                             Jaroslava Hynková, v. r.         

               místostarosta                                                                          starostka

Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz