Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Dodatečné povolení změny stavby - úpravy vytápění domu čp. 1281 Lomnice n.Pop.

Vložil: Bc. Petr Tomeš - Oddělení stavební úřad
Na úřední desce od 12.07.2006 do 08.08.2006
Typ dokumentu: Jiný dokument
Účinnost od 12.07.2006 do 28.07.2006

Městský úřad Lomnice nad Popelkou

stavební úřad

Husovo náměstí 6, 512 51 Lomnice nad Popelkou

 

Sp.zn.: S/2004/ 585/Tš Lomnice nad Popelkou, dne: 11.7.2006

Vyřizuje: Petr Tomeš

E-mail: Stavebni@mu-lomnice.cz

Telefon: 481 629 029

Stavebník:

Iva Kosová, Smetanova 1281, 512 51 LOMNICE NAD POPELKOU

 

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Lomnice nad Popelkou, stavební úřad, jako stavební úřad věcně a místně příslušný dle § 117 odst. 1 písm. e) zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") rozhodl dne 11.7.2006 ve věci nařízení odstranění stavby : změna stavby - stavební úpravy domu čp. 1281 v Lomnici nad Popelkou - změna vytápění stavby - byt v 8 n.p. střední sekce na pozemcích: stavební parcely 2082/1 a 2082/2 v kat. území LOMNICE NAD POPELKOU, jejíž vlastníkem je Iva Kosová, Smetanova 1281, 512 51 LOMNICE NAD POPELKOU takto:

Podle § 88 odst. 1 písm. b/ stavebního zákona vydává

dodatečné povolení

pro stavbu: změna stavby - stavební úpravy domu čp. 1281 v Lomnici nad Popelkou - změna vytápění stavby - byt v 8 n.p. střední sekce na pozemcích: stavební parcely 2082/1 a 2082/2 v kat. území LOMNICE NAD POPELKOU, postavené v rozporu se stavebním povolením ze dne 19.8.1998 čj. stav. 658/97/871.

Stavba obsahuje:

 • úpravy domovního plynovodu, zřízení teplovodního systému ÚT s kotlem na zemní plyn kombinovaným s ohřevem TUV v provedení turbo s odtahem spalin do venkovního prostoru.

Pro dokončení stavby musí být dodrženy tyto podmínky:

 1. Stavba bude dokončena podle projektové dokumentace ověřené v řízení o odstranění stavby. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu stavebního úřadu. Ověřená projektová dokumentace bude zaslána stavebníkovi po právní moci tohoto rozhodnutí.
 2. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhl.č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
 3. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl.č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu.
 4. Pro stavbu mohou být použity pouze materiály, u nichž byly ověřeny požadované vlastnosti pro výstavbu. Stavebník bude uchovávat atesty na použité materiály a na požádání je předloží při kolaudačním řízení.
 5. Montážní práce musí provést oprávněná fyzická osoba podnikající podle zvláštních předpisů nebo právnická osoba, která má montážní práce jako předmět své činnosti podle zvláštních předpisů.
 6. Stavba může být užívána pouze na základě kolaudačního rozhodnutí, stavebník podá včas návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí.
 7. Na stavbě bude veden stavební deník v rozsahu § 43 vyhl.č. 132/1998 Sb., který bude na požádání předložen v průběhu kolaudačního řízení.
 8. Vybouraný materiál bude likvidován podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.
 9. Ke kolaudačnímu řízení bude předloženo posouzení revizního technika hromosvodů, zda se odkouření nachází v ochranném prostoru stávajících hromosvodů. V případě že ne, bude provedeno propojení kouřovodu na stávající hromosvodovou soustavu objektu.
 10. Při realizaci musí být dodrženy veškeré podmínky, které jsou stanoveny v předloženém řešení požární bezpečnosti stavby. K požárně bezpečnostním zařízením dle § 2 odst. 4 a hasícím přístrojům dle § 2 odst. 3 písm. a) vyhlášky MV č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru musí být u kolaudačního řízení předloženy doklady dle požadavků § 7 a § 10 citované vyhlášky.
 11. Stavba bude dokončena do 31.12.2006.
 12. Stavbu bude provádět oprávněná právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající podle zvláštních předpisů.

Odůvodnění

Stavebník, kterým byl předchozí uživatel dotčené části stavby a její spoluvlastník zahájil provádění předmětné změny stavby v rozporu se stavebním povolením ze dne 19.8.1998 čj. stav. 658/97/871. Nový uživatel a spoluvlastník předmětné části stavby tuto část zakoupil a jeho zájmem je uvést celou věc do souladu s právními předpisy. Stavební úřad zahájil řízení o odstranění stavby a dne 5.4.2005 pod čj. S/2004/585/Tš vydal dodatečné povolení stavby a souhlas jejím užíváním. Na základě odvolání Petra Soukupa bylo uvedené rozhodnutí rozhodnutím odvolacího orgánu ze dne 10.3.2006 čj. KÚLK 5399/2005-330-rozh. zrušeno a věc vrácena stavebnímu úřad k novému projednání.

Městský úřad Lomnice nad Popelkou, stavební úřad opatřením ze dne 12.6.2006 oznámil zahájení správního řízení o odstranění stavby podle § 88 odst.1 písm. b) stavebního zákona a nařídil ústní jednání spojené s místním šetřením dne: 30.6.2006 (pátek) konané v místě: stavební úřad MěstÚ Lomnice nad Popelkou. Námitky a připomínky účastníků řízení a stanoviska dotčených orgánů státní správy mohly být uplatněny při ústním jednání.

V průběhu řízení stavebník prokázal, že stavba je v souladu s veřejným zájmem, podal žádost o její dodatečné povolení a předložil podklady a doklady vyžádané stavebním úřadem v jím stanovené lhůtě a v požadovaném rozsahu.

V řízení bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva, právem chráněné zájmy nebo povinnosti vlastníků pozemků a staveb na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na nich. Na základě výsledku byl stanoven okruh účastníků řízení ve smyslu § 97 stavebního zákona. V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky a připomínky.

Ke novému řešení odtahu spalin nevydal stanovisko, vyjádření nebo jiné opatření žádný dotčený orgán státní správy a ani v průběhu řízení, po oznámení zahájení řízení nebyla dotčenými orgány státní správy uplatněna stanoviska, vyjádření nebo jiná opatření. K původnímu řešení vydal dne 23.8.2004 pod čj. HSLI-687/SM-SPD-354-Šp-2004 souhlasné stanovisko Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, územní odbor Semily a podle předložené projektové dokumentace, v níž došlo pouze k úpravě odtahu spalin horizontálního na vertikální, nedošlo ke změně podmínek, za kterých bylo vypracováno požárně bezpečnostní řešení stavby a stavební úřad posoudil výše uvedené stanovisko Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje, územní odbor Semily za aktuální k řízení o odstranění stavby podle současného stavu.

a jejich stanoviska, která nejsou záporná ani protichůdná byla zkoordinována a zahrnuta do podmínek rozhodnutí. V průběhu řízení nebyla jiná stanoviska, vyjádření nebo jiná opatření dotčenými orgány státní správy uplatněna.

Městský úřad Lomnice nad Popelkou, stavební úřad v průběhu správního řízení o odstranění stavby neshledal důvody bránící vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl proto způsobem uvedeným ve výroku.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci stavebního řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Libereckého kraje, Liberec podáním u stavebního úřadu Městského úřadu Lomnice nad Popelkou.

Ve stavebních pracích na stavbě nesmí být pokračováno, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci.

 

 

 

 

Petr Tomeš

vedoucí stavebního úřadu

 

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu 15 dnů. Poslední den této lhůty se považuje za den doručení tohoto rozhodnutí účastníkovi řízení Ladislavu Kalvachovi, Rudník 32, 543 72 RUDNÍK U VRCHLABÍ.

……………………………… ……………………………………

datum vyvěšení datum sejmutí

Razítko a podpis orgánu, který vyvěšení a sejmutí potvrzuje:

Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz