Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Obecně závazná vyhláška Města Lomnice nad Popelkou č. 9/2004, kterou se vyhlašují závazné části územního plánu města Lomnice nad Popelkou po změně č. 4 územního plánu města Lomnice nad Popelkou

Vložil: ing. Ivo Bělonohý - Vedení města
Na úřední desce od 10.08.2004 do 26.08.2004
Typ dokumentu: Obecně závazná vyhláška
Účinnost od 26.08.2004
Značka: ozv 9/2004
Poznámka: mění vyhl. 2/2003

Město Lomnice nad Popelkou

 

Obecně závazná vyhláška Města Lomnice nad Popelkou č. 9/2004,

kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška města Lomnice nad Popelkou  č. 2/2003 o závazných částech Územního plánu města Lomnice nad Popelkou po změně č. 3 územního plánu města  Lomnice nad Popelkou

 

 

 

Zastupitelstvo města Lomnice nad Popelkou se na svém zasedání dne 5.srpna 2004 usnesením č.22/04/Z usneslo vydat na základě § 29 odst.3 zákona č.50/1976 Sb., o územním plánování a sta­vebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm.d) a § 84 odst.2 písm.b) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku,

 

kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška města Lomnice nad Popelkou  č. 2/2003, kterou se vyhlašují závazné části územního plánu města Lomnice nad Popelkou po změně č. územního plánu města Lomnice nad Popelkou.

 


Článek 1


Obecně závazná vyhláška města Lomnice nad Popelkou  č. 2/2003, kterou se vyhlašují závazné části územního plánu města Lomnice nad Popelkou po změně č. 3 územního plánu města Lomnice nad Popelkou se z důvodu schválení změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru Lomnice nad Popelkou zastupitelstvem Města Lomnice nad Popelkou dne 5.srpna 2004 č. us. 22/04/Z  se mění a doplňuje takto:

 

1.      do názvu Obecně závazné vyhlášky města Lomnice nad Popelkou  č. 2/2003, kterou se vyhlašují závazné části územního plánu města Lomnice nad Popelkou po změně č. 3 územního plánu města Lomnice nad Popelkou se za slova po změně č. 3 vkládají slova   " a změně č. 4"

2.      v části první, článku 1 se dosavadní druhý odstavec označený jako (3) označuje číslem (4) a dosavadní odstavce (4) a (5) se označují jako odstavce (5) a (6) (změna číslování v důsledku chyby v psaní při číslování odstavců )

3.      v části první, článku 1, odstavci 4 se tečka na konci odstavce nahrazuje spojkou "a"  a doplňuje se text " po změně územního plánu sídelního útvaru Lomnice nad Popelkou  č. 4 schválené zastupitelstvem města dne 5.srpna 2004."

4.      v části první, článku 2, odstavci 2 se za slova po změně č. 3 vkládá " a změně č. 4,".

5.      v části první, článku 2, odstavci 3 se za slova po změny č. 3 vkládá " a změny č. 4".

6.      v části čtvrté, článku 32, odstavci 1 se tečka na konci odstavce nahrazuje spojkou "a" a doplňuje se text   " textové části změny územního plánu č. 4."

7.      v části čtvrté, článku 32, v odstavci 3 se za slova změny územního plánu č. 3. vkládá "a č.4".

8.      v části sedmé, článek 39 se odstavec 2 nahrazuje tímto textem: "(2) Schválená územně plánovací dokumentace je uložena na Městském úřadě Lomnice nad Popelkou - stavební úřad, Krajském úřadě Libereckého kraje - odbor územního plánování a stavebního řádu a Městském úřadě v Semilech."

 

 

Článek 2
Účinnost, evidence

1)      Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jejího vyhlášení.

2)      Tato obecně závazná vyhláška je evidována u Městského úřadu Lomnice nad Popelkou pod čj. MULO 1644/2004.


 

 

 

                   Josef Kysela, v. r.                                                                         Jaroslava Hynková, v. r. 

                   místostarosta                                                                                         starostka

Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz