Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Usnesení z 93. schůze rady města (26.6.2006)

Vložil: ing. Ivo Bělonohý - Vedení města
Na úřední desce od 30.06.2006 do 20.07.2006
Typ dokumentu: Usnesení Rady města

Město Lomnice nad Popelkou

 

U S N E S E N Í

 

z 93. schůze Rady města Lomnice nad Popelkou konané dne 26. června 2006

 

 

Rada města schvaluje                                                                                                   58 / 06 / R

 

a) v návaznosti na své usnesení č. 6/06/R písm. g) ze dne 2. 2. 2006 účast zástupců Města Lomnice nad Popelkou v projektu „Výcvikový program pro trojice z jednotlivých měst a obcí“ v rámci tvorby a realizace střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb – komunitního plánování sociálních služeb, který spolupořádá Liberecký kraj.

Rada města současně jmenuje

- členy triády účastníků uvedeného projektu:

1. Gabriela Lešáková, vedoucí oddělení sociální péče odboru vnitřní správy Městského úřadu Lomnice nad Popelkou, zástupce zadavatele sociálních služeb,

2. Olga Nosková, ředitelka organizační složky Pečovatelská služba Města Lomnice nad Popelkou, zástupce poskytovatele sociálních služeb,

3. Mgr. Jana Tunysová, jednatelka občanského sdružení Lomnická společnost přátel dětí zdravotně postižených, se sídlem Lomnice nad Popelkou – Rváčov, a ředitelka Stacionáře Rváček, zástupce poskytovatele sociálních služeb,

4. Petr Korbelář, bytem Lomnice nad Popelkou, zástupce uživatelů sociálních služeb

a potvrzuje

- podporu uvedených osob v předmětném projektu.

 

 

b) zapojení Města Lomnice nad Popelkou do projektu čtvrtého ročníku regionální veřejné sbírky Nadace EURONISA „Pozvedněte slabé !“

a pověřuje

- realizací této sbírky organizační složku Pečovatelská služba Města Lomnice nad Popelkou.

Rada města současně schvaluje

- smlouvu č. 123/2006 o realizaci podpůrných místních sbírkových akcí na konto uvedené sbírky mezi Městem Lomnice nad Popelkou a Nadací EURONISA dle návrhu, předloženého uvedenou nadací.

Rada města současně souhlasí

- v souladu s § 102 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, s účastí příspěvkové organizace Mateřská škola „Dášenka“ Lomnice nad Popelkou, okres Semily, jako realizátora v rámci uvedené sbírky „Pozvedněte slabé !“ na základě smlouvy č. 122/2006 mezi uvedenou příspěvkovou organizací a Nadací EURONISA dle návrhu, předloženého uvedenou nadací.

 

 

Rada města schvaluje                                                                                                   59 / 06 / R

 

a) prodloužení pronájmu pozemků p.p.č. 442/2 a p.p.č. 442/5, k.ú. Lomnice nad Popelkou, které jsou ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, Milanu Dolenskému a Haně Vackové, oba bytem Semily, za účelem provozování Autobazaru Dolenský - Vacková, do 30. 9. 2006, za podmínek, uvedených ve stávající nájemní smlouvě s výjimkou ustanovení o výpovědní lhůtě a s podmínkou ukončení nájmu do 30 dnů od doručení písemné výzvy k ukončení nájmu. Pronájem bude ukončen v uvedené lhůtě,  nejpozději však ke dni 30. 9. 2006, předmětné pozemky budou ke stejnému datu předány zástupci pronajímatele ve stavu, v jakém je nájemce převzal při prvním uzavřením nájemního vztahu. 

 

 

b) pronájem nebytových prostor objektu domu čp. 36, Husovo náměstí, Lomnice nad Popelkou, a to v 1. nadzemním podlaží o výměře 65, 8 m2 a v 1. zvýšeném nadzemním podlaží o výměře 43 m2, Ivo Žítkovi, bytem Lomnice nad Popelkou, za účelem provozování prodeje, půjčovny a servisu sportovního zboží. Roční nájemné 1.000,- Kč/m2, pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců, s účinností od 1. 7. 2006, dle předloženého návrhu nájemní smlouvy. Skutečné náklady na vstupní opravy nebytových prostor, vynaložené nájemcem v maximální výši 20.000,- Kč budou kompenzovány slevou na nájemném za nejbližší období.

 

 

c) záměr pronájmu nebytových prostor v zadní části přízemí objektu domu čp. 36, Husovo náměstí, Lomnice nad Popelkou, který je ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou.

 

 

d) pronájem pozemku p.p.č. 872/4 a části pozemku p.p.č. 877/1, k.ú. Lomnice nad Popelkou, které jsou ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, o celkové výměře cca 1.400 m2, za účelem parkovaní vozidel při soukromé akci ve dnech 7. 7. 2006 až 9. 7. 2006 na základě žádosti společnosti SAMOHÝL, a.s., Lomnice nad Popelkou. Celkové smluvní nájemné 200,- Kč.

 

 

d) úpravu plánu práce Rady města Lomnice nad Popelkou, přeložení schůze rady z původně plánovaného termínu 29. 6. 2006 na den 13. 7. 2006.

 

 

Rada města souhlasí                                                                                                     60 / 06 / R

 

- s užíváním veřejného prostranství spojeného s uzavírkou části Husova náměstí v Lomnici nad Popelkou, od domu čp. 32 k domu čp. 102, dne 8. 7. 2006 v době od 6,00 do 18,00 hodin pro start SCOTT KRKONOŠSKÉHO MARATONU,               na základě žádosti Cyklistického klubu, Maraton centra, Jičín.

 

 

Usnesení byla přijata většinou hlasů.

 

V Lomnici nad Popelkou, dne 26. června 2006

  

 

           Ing. Miroslav Šmiraus                                                  Josef Kysela

                člen rady města                                                      místostarosta


Dokument k otevření či stažení ve formátu: DOC
Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz