Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Obecně závazná vyhláška Města Lomnice nad Popelkou č. 8/2004, o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, školních družin a školních klubů

Vložil: ing. Ivo Bělonohý - Vedení města
Na úřední desce od 09.08.2004 do 01.09.2004
Typ dokumentu: Obecně závazná vyhláška
Účinnost od 01.09.2004 do 01.01.2005
Značka: ozv 8/2004
Poznámka: ruší vyhlášku 1/2001, zrušena vyhláškou 10/2004
ZMĚNY:
-ZRUŠENA VYHLÁŠKOU Č. 14/1998

 

Město Lomnice nad Popelkou

Obecně závazná vyhláška Města Lomnice nad Popelkou č.8/2004

o  příspěvku  na částečnou  úhradu

neinvestičních  nákladů

mateřských  škol, školních družin a školních  klubů

 

 

Zastupitelstvo města Lomnice nad Popelkou se na základě § 10 písm.d) zákona   č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, svým usnesením č.19/04/Z ze dne 5.8.2004, rozhodlo vydat v souladu s § 84 odst.2 písm.i) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 19a - § 19e zákona č.564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, tuto

 

obecně závaznou vyhlášku upravující příspěvek na částečnou úhradu

neinvestičních nákladů mateřských škol, školních družin a školních klubů.

 

Čl. 1.

Úvodní ustanovení

 

1) Účelem této vyhlášky je stanovení výše a způsobu úhrady příspěvku na částečné pokrytí  neinvestičních nákladů vynaložených na jedno dítě v mateřské škole, školní družině či klubu.

 

2) Tato vyhláška se vztahuje na mateřské školy, školní družiny či kluby (dále jen "zařízení"), jejichž zřizovatelem nebo zřizovatelem organizací, do nichž jsou začleněny, je Město Lomnice nad Popelkou.

 

3) Město Lomnice nad Popelkou stanoví povinnost rodičů nebo zákonných zástupců dětí umístěných v mateřských školách, školních družinách či klubech (dále jen "plátců") uhradit příspěvek na neinvestiční náklady uvedených zařízení (dále jen "příspěvek").

 

Čl. 2.

Výše příspěvku

 

1) Výše příspěvku dle čl.1. je stanovena vždy na období jednoho školního roku po posouzení skutečných neinvestičních nákladů, dle skutečnosti minulého období, a musí být projednána s Odborem školství mládeže Krajského úřadu Libereckého kraje a schválena Zastupitelstvem města Lomnice nad Popelkou nejméně 15 dnů před započetím období, na které je výše příspěvku stanovena.

 

2) Výše příspěvku je stanovena dle celkových neinvestičních nákladů v zařízení za předchozí kalendářní rok tak, aby nepřesáhla 30 % neinvestičních nákladů vynaložených na jedno dítě.

 

3) Výše příspěvku je jednotná pro všechny mateřské školy a činí 250,- Kč/měsíc. Pro školní družiny a školní kluby není příspěvek stanoven.

 

Čl. 3.

Použití příspěvku

 

Město Lomnice nad Popelkou použije příspěvek dle čl.1. na částečnou úhradu neinvestičních nákladů příslušného zařízení a to tak, že část příspěvku může být na základě rozhodnutí Zastupitelstva města, popřípadě Rady města Lomnice nad Popelkou ředitelem nebo vedoucím zařízení použita k nákupu učebních pomůcek a úhradě nákladů na výukové programy (rozumového, kulturního, zdravotního rozvoje apod.), zbylá část příspěvku bude                      použita na úhradu ostatních neinvestičních nákladů.

 

Čl. 4.

Způsob úhrady příspěvku

 

1) Plátci uhradí příspěvek ve výši stanovené dle čl.2. v hotovosti pověřeným pracovníkům Města Lomnice nad Popelkou v jednotlivých zařízeních vždy do 15. dne kalendářního měsíce za předchozí kalendářní měsíc. Příspěvek za měsíc srpen je splatný do 15.srpna příslušného roku.

 

2) Za měsíc červenec a srpen plátce uhradí přípěvek v poměrné výši dle počtu dnů, kdy dítě zařízení skutečně navštívilo a kdy nebyla nepřítomnost dítěte plátcem alespoň den předem oznámena; v případě vzniku přeplatku příspěvku za měsíc srpen dle odst.1 bude přeplatek v plné výši vrácen plátci v hotovosti, případně na bankovní účet, uvedený plátcem v písemné žádosti, a to nejpozději do 30.září daného kalendářního roku. Také v případě uzavření zařízení ředitelem, vedoucím zařízení nebo zřizovatelem, které bylo plátci předem oznámeno, bude příspěvek hrazen v poměrné výši jen za dny, kdy dítě zařízení skutečně navštívilo. Upravená část příspěvku se vybírá v poměrné výši  vypočtené podle počtu dnů, kdy dítě zařízení navštívilo (případně nebylo omluveno alespoň den předem) k celkovému počtu dní provozu zařízení, a zaokrouhlené na celé koruny směrem nahoru. V ostatních případech a s výjimkou případů dále uvedených je příspěvek hrazen v plné výši.

 

3) Příspěvek se neplatí, jestliže by po jeho zaplacení klesl součet příjmů příslušníků domácnosti, ve které dítě žije, pod 1,25 násobek částky potřebné k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb a nezbytných nákladů na domácnost, stanovených dle platných právních předpisů.

Bude-li plátce požadovat uvedené zproštění od placení příspěvku, musí osobě pověřené  dle čl.4 odst.1 předložit za uplynulé čtvrtletí potvrzení o příjmu všech příslušníků domácnosti, ve které dítě žije. Potvrzení o příjmu plátce předloží bez vyzvání na počátku každého čtvrtletí na které požaduje uvedené zproštění.

 

4) Příspěvek se dále neplatí za měsíc, ve kterém dítě nepřetržitě nejméně čtyři týdny nenavštěvovalo mateřskou školu z důvodu zdravotního stavu (nemoci, úrazu, hospitalizace, apod.) za podmínky doložení potvrzení lékaře a včasného oznámení (nejdéle první den nepřítomnosti dítěte).

 

5) V případě docházky dítěte v rozsahu omezeném dle zvláštních předpisů1), bude příspěvek hrazen v poměrné výši jen za dny, kdy dítě zařízení skutečně navštívilo. Upravená část příspěvku se vybírá v poměrné výši  vypočtené podle počtu dnů, kdy dítě zařízení navštívilo k celkovému počtu dní provozu zařízení, a zaokrouhlené na celé koruny směrem nahoru.

 

6) Ve výjimečných odůvodněných případech může starosta Města Lomnice nad Popelkou              po vyjádření ředitele nebo vedoucího příslušného zařízení osvobodit plátce od placení příspěvku zcela nebo zčásti, a to zpravidla na školní rok nebo na dobu, po kterou důvod osvobození trvá.

 

7) Uhrazený příspěvek ani jeho poměrná část se plátci nevrací s výjimkou, je-li příslušné zařízení bez předchozího oznámení plátci uzavřeno ze strany ředitele, vedoucího zařízení   nebo zřizovatele, kdy se plátci vrátí poměrná část příspěvku.

 

1) § 30 odst.3, písm.a) zákona č.117/1995 S., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů

 

Čl. 5.

Penále a sankce

 

V případě, že plátce neuhradí příspěvek v daném měsíci, kdy byl příspěvek splatný nebo ve správné výši, se kterou byl seznámen, bude mu vyměřeno penále. Výše penále za každý následující započatý měsíc prodlení je stanovena jako 30 % dlužné částky a zaokrouhlena na celé desetikoruny směrem nahoru, v maximální výši do výše dlužné částky.

 

Čl.6.

Závěrečná ustanovení

 

1) Dnem účinnosti této vyhlášky se ruší v plném rozsahu obecně závazná vyhláška města Lomnice nad Popelkou č.22/2001, o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, školních družin a školních klubů, ze dne 25.6.2001.

 

2) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 1.9.2004 a je evidována u Městského úřadu Lomnice nad Popelkou pod č.j.MULO 1279/2004.

 

 

 

 

 

                Josef Kysela, v. r.                                                         Jaroslava Hynková, v. r. 

               místostarosta                                                                       starostka

 


Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz