Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva města (15.6.2006)

Vložil: ing. Ivo Bělonohý - Vedení města
Na úřední desce od 23.06.2006 do 10.07.2006
Typ dokumentu: Zápis ze zasedání ZM

Město Lomnice nad Popelkou

                                                                                                                        Z Á P I S

z 26. zasedání Zastupitelstva města Lomnice nad Popelkou

konaného dne 15. června 2006

 

 

Přítomno:         12 členů zastupitelstva města (Mgr. Petr Doležal, Jan Drahoňovský, Roman Dušta, Petr Havel, ing. Bohumil Hercík, Bc. Otakar Kracík, Josef Kysela, Vladimír Mastník, PaedDr. Pavel Pavelka, Mgr. Václav Šimůnek, ing. Miroslav Šmiraus, ing. Petr Velda)                                   

 

omluveni:       ing. Vlastimil Bambas, Jaroslava Hynková, MUDr. Jiří Mlejnek, ing. František Novotný,                                                     

                         nepřítomen:     ing. Josef Klinger

                                              

                         tajemník městského úřadu ing. Ivo Bělonohý

                       

                         11 občanů

  

    Dnešní zasedání zastupitelstva města zahájil v 18:05 hodin a dále řídil místostarosta Josef Kysela. Oznámil, že 26. zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno a že je přítomno v té chvíli 11 členů zastupitelstva, čímž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Zápisem z dnešního jednání pověřil tajemníka městského úřadu ing. Ivo Bělonohého. Dále potvrdil, že zápis z 25. zasedání zastupitelstva města ověřili Bc. Otakar Kracík a Mgr. Václav Šimůnek, kteří shledali zápis v pořádku, což stvrdili svými podpisy.

   Poté místostarosta Josef Kysela přistoupil k volbě návrhové komise ve složení Roman Dušta, ing. Bohumil Hercík a Mgr. Václav Šimůnek. Takto předložený návrh byl poté jednomyslně schválen. Vzápětí se na jednání dostavil PaedDr. Pavel Pavelka (v 18:10 hod.), tudíž bylo přítomno 12 členů zastupitelstva města.

   Dále místostarosta Josef Kysela podal návrh na ověřovatele zápisu z dnešního jednání, a to  Petra Havla a Bc. Otakara Kracíka. Rovněž tento návrh byl přijat všemi hlasy.

   Potom místostarosta Josef Kysela přečetl jednotlivé body předem vyhlášeného programu jednání. K tomuto návrhu programu nikdo z členů zastupitelstva neměl připomínku ani doplnění. Následně byl všemi přítomnými členy zastupitelstva tento program schválen.

 

Program:

Organizační, koncepční záležitosti a výkon funkce zřizovatele:

    1.   Dodatek ke stanovám a smlouvě o zřízení VHS Turnov

    2.   Obecně závazná vyhláška města o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

 

Finanční záležitosti:

    3.   Závěrečný účet Města Lomnice nad Popelkou za rok 2005

    4.   Druhá dílčí úprava rozpočtu Města Lomnice nad Popelkou na rok 2006

 

Nemovitosti města, ostatní majetek města, majetkoprávní záležitosti:

    5.   Prodej nadzemních částí objektů v bývalém areálu DDM

    6.   Prodej studny a části přilehlého pozemku p.p.č. 2890/1, k.ú. Lomnice nad Popelkou

    7.   Prodej pozemků st.p.č. 1606 a p.p.č. 3096, k.ú. Lomnice nad Popelkou

    8.   Prodej pozemků na Hrádkách

    9.   Prodej části pozemku p.p.č. 768/1, k.ú. Tuháň u Stružince

  10.   Majetkoprávní vyrovnání k pozemku p.p.č. 394/2, k.ú. Lomnice nad Popelkou

 

Ostatní záležitosti:

  11.   Stanovení počtu členů zastupitelstva města na následující volební období

  12.   Diskuse

  13.   Usnesení, závěr

 

   Místostarosta Josef Kysela konstatoval, že do diskuse k jednotlivým bodům programu se předem písemně nikdo z občanů nepřihlásil.

 

Organizační, koncepční záležitosti a výkon funkce zřizovatele

 

1.   Dodatek ke stanovám a smlouvě o zřízení VHS Turnov

   Místostarosta Josef Kysela uvedl, že pro přistoupení Obce Loučky jako nového člena Vodohospodářského sdružení Turnov je potřeba souhlas všech čtrnácti zastupitelstev členských obcí tohoto dobrovolného svazku obcí a dále je třeba schválit dodatek k jeho stanovám a smlouvě o vytvoření dobrovolného svazku VHS. Dále místostarosta přečetl všechny členské obce jmenovaného svazku.

   K tomu ještě vystoupil tajemník městského úřadu ing. Ivo Bělonohý, který upozornil
na chybu v usnesení rady města ze dne 1. 6. 2006, kde je omylem uvedeno, že rada města doporučuje zastupitelstvu schválit Dodatek č. 1 ke Stanovám VHS Turnov a Dodatek č. 1 k smlouvě o vytvoření dobrovolného svazku obcí VHS Turnov, přičemž se jedná o Dodatky č. 2.

   Připomínky ani dotazy nikdo neměl, proto místostarosta Josef Kysela přečetl návrh usnesení. Návrh byl schválen jednomyslně.

Zastupitelstvo města tak odsouhlasilo vstup Obce Loučky do dobrovolného svazku obcí Vodohospodářské sdružení Turnov, se sídlem Turnov, jehož je Město Lomnice nad Popelkou členem, k datu 1. 9. 2006. Zastupitelstvo města současně schválilo Dodatek č. 2 ke Stanovám Vodohospodářského sdružení Turnov ze dne 1. 1. 2005 a Dodatek č. 2 ke smlouvě
o vytvoření dobrovolného svazku obcí Vodohospodářské sdružení Turnov, ze dne 1. 1. 2005 a pověřilo Jaroslavu Hynkovou, starostku, k podpisu obou uvedených dokumentů.

 

2. Obecně závazná vyhláška města o stanovení koeficientu pro výpočet daně     z nemovitostí

   Zprávu k tomuto bodu přednesl ing. Ivo Bělonohý, který uvedl, že návrh nové obecně závazné vyhlášky (dále jen „OZV“) se předkládá z důvodu, že stávající OZV č. 1/1993 již není v souladu se zákonem po změnách legislativy. Vysvětlil, jak navrhovaná nová vyhláška specifikuje použití koeficientu výpočtu ke snížení daně z nemovitosti v souvislosti s okolními částmi města a dále upravuje použití koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti u garáží,  staveb pro individuální rekreaci a staveb pro podnikatelskou činnost.

   Dalšího vysvětlení nebylo třeba, s dotazem ani s připomínkou se nikdo nepřihlásil. Proto ing. Ivo Bělonohý přečetl návrh usnesení, který byl jednomyslně schválen.

Zastupitelstvo města tak vydalo v souladu s § 84 odst. 2, písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku Města Lomnice nad Popelkou č. 5/2006, o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí, dle předloženého návrhu, s účinností od 1. 1. 2007.

Finanční záležitosti:

3.   Závěrečný účet Města Lomnice nad Popelkou za rok 2005

   Zprávu k tomuto bodu programu přednesl opět ing. Ivo Bělonohý, v zastoupení Vlasty Zikešové, vedoucí finančního a plánovacího odboru MěÚ. Uvedl, že závěrečný účet města byl vypracován jednak z účetní uzávěrky za rok 2005 a jednak z přezkoumání hospodaření města, které provedla nezávislá auditorka, která neshledala v hospodaření města žádných závad. Materiál k závěrečnému účtu města byl v souladu se zákonem zveřejněn na úřední desce městského úřadu po dobu 15 dnů. Z uvedeného materiálu vyplývá, že hospodaření města za rok 2005 proběhlo bez závad.

   Dotazy ani připomínky nebyly, proto ing. Ivo Bělonohý přečetl návrh usnesení, pro který hlasovali všichni přítomní členové zastupitelstva.

   Zastupitelstvo města tak schválilo závěrečný účet Města Lomnice nad Popelkou za rok 2005 s vyjádřením dle § 17 odst. 7, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, souhlasu s celoročním hospodařením města, a to bez výhrad.

 

4.   Druhá dílčí úprava rozpočtu Města Lomnice nad Popelkou na rok 2006

    Také k tomuto bodu jednání podal vysvětlení ing. Ivo Bělonohý. Sdělil, že se jedná v letošním roce již o druhou úpravu rozpočtu města na r. 2006. Poté informoval
o jednotlivých položkách příjmové i výdajové části rozpočtu, u kterých dochází ke změně,
a to o částku 309 tis. Kč v obou částech rozpočtu.

   S dotazem ani s připomínkou se nikdo nepřihlásil, proto ing. Ivo Bělonohý přečetl návrh usnesení. Návrh byl jednomyslně přijat.

   Zastupitelstvo města tak schválilo rozpočtové opatření č. 19/2006 - dílčí úpravu rozpočtu Města Lomnice nad Popelkou pro rok 2006 zvýšením jak příjmové tak i výdajové části o 309 tis. Kč. Po této úpravě bude rozpočet Města Lomnice nad Popelkou vyčíslen částkou ve výši 76.240 tis. Kč a to včetně doposud přijatých dotací v objemu 276 tis. Kč (stav ke dni 31. 5. 2006).

 

1. změny příjmové části rozpočtu:                                                             v  tis. Kč

Daň z nemovitostí

80

Prodej nemovitostí včetně bytů

100

Náhrady pojišťovny

125

Pokuty ukládané obcí

4

Celkem příjmy

309

 

2. změny výdajové části rozpočtu:                                                             v  tis. Kč

Likvidace havárie na majetku

225

Spoluúčast města na získaných dotacích

84

Celkem výdaje

309

 

 

Nemovitosti města, ostatní majetek města, majetkoprávní záležitosti:

5.   Prodej nadzemních částí objektů v bývalém areálu DDM

   Slovo bylo uděleno ing. Mileně Rádlové, vedoucí odboru majetku a rozvoje města MěÚ, která uvedla, že se jedná o prodej ubytovny a dvou chatek v areálu bývalého domu dětí
a mládeže.

   Petr Havel se dotázal, k čemu je určena hlavní velká budova areálu. Ing. Rádlová odpověděla, že je také v nabídce k prodeji.

   Místostarosta Josef Kysela k této otázce ještě dodal, že na využití areálu se již připravuje architektonická studie, ta nepočítá s využitím stávajících objektů; mělo by zde vzniknout centrální dětské hřiště.

   Další dotazy ani připomínky již nebyly, proto ing. Rádlová přečetla návrh usnesení. Zastupitelstvo města poté jednomyslně schválilo:

a) prodej nadzemní části objektu bývalé ubytovny v bývalém areálu domu dětí a mládeže, ulice Bezručova č.p. 130, Lomnice nad Popelkou, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou Janu Štaffovi, bytem Jičín, celková kupní cena 25.000,- Kč, s podmínkou, že  předmětný objekt odstraní z pozemku na vlastní náklady kupující do konce srpna 2006,

b) prodej nadzemních částí dvou objektů, dřevěných chatek v bývalém areálu domu dětí
a mládeže, ulice Bezručova č.p. 130, Lomnice nad Popelkou, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou Jaroslavu Rejmontovi, bytem Ústí u Staré Paky, kupní cena 5.000,- Kč
za jednu chatku, tj. v celkové ceně 10.000,- Kč, s podmínkou, že oba předmětné objekty odstraní z pozemku na vlastní náklady kupující do konce srpna 2006.

 

6.   Prodej studny a části přilehlého pozemku p.p.č. 2890/1, k.ú. Lomnice nad Popelkou

   Ing. Milena Rádlová uvedla, že se jedná o prodej části pozemku, na kterém je umístěna studna, na základě žádosti pana Vincence Cermana. Rada města doporučuje prodej studny
za cenu určenou znaleckým posudkem a prodej části pozemku za cenu stanovenou
pro okrajové části města.

   S dotazem ani s připomínkou se nikdo nepřihlásil, proto ing. Rádlová přečetla návrh usnesení.

   Zastupitelstvo města následným hlasování jednomyslně schválilo prodej části pozemku p.p.č. 2890/1 včetně studny, k.ú. Lomnice nad Popelkou, který je ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, Vincenci Cermanovi, bytem Lomnice nad Popelkou. Kupní cena pozemku 25,-Kč/m2 (dle skutečné výměry po zaměření), kupní cena studny dle znaleckého posudku 2.103,- Kč. Vyhotovení geometrického plánu zajistí kupující na vlastní náklady.

 

7.   Prodej pozemků st.p.č. 1606 a p.p.č. 3096, k.ú. Lomnice nad Popelkou

   Ing. Milena Rádlová sdělila, že jde o prodej pozemků dle žádosti pana Jaroslava Macha, který před konáním zasedání zastupitelstva svoji žádost pozměnil z důvodu úmrtí jeho manželky. Z tohoto důvodu se dnes zastupitelstvu předkládá pozměněná verze návrhu usnesení, ve kterém se žadateli prodlužuje termín úhrady pozemků a zároveň se prodlužuje doba pronájmu uvedených pozemků do doby uskutečnění jejich koupě.

   Dotazy ani připomínky nebyly, ing. Rádlová přečetla  návrh usnesení. O návrhu bylo hlasováno jednomyslně.

   Zastupitelstvo města tak schválilo prodej pozemků st.p.č. 1606 o výměře 26 m2 a p.p.č. 3096, kultura zahrada, o výměře 417 m2, vše k.ú. Lomnice nad Popelkou, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou Jaroslavu Machovi, bytem Lomnice nad Popelkou, celková kupní cena 46.900,- Kč. Kupní cena bude uhrazena do 15. 6. 2007, jinak toto usnesení pozbývá platnosti. Zastupitelstvo města současně doporučuje radě města schválit pronájem výše uvedených pozemků do doby předmětného převodu vlastnictví.

 

8.   Prodej pozemků na Hrádkách

   Podle vysvětlení ing. Mileny Rádlové se jedná o prodej pozemků třem žadatelům
na základě zveřejněného záměru prodeje. U jednoho pozemku je kupní cena snížena z důvodu, že tento pozemek není podle územního plánu určen k výstavbě. Nikdo se s dotazem ani s připomínkou nepřihlásil. Ing. Rádlová proto přečetla návrh usnesení o třech částech. O celém návrhu bylo hlasováno najednou.

   Zastupitelstvo města poté jednomyslně schválilo:

a) prodej pozemku p.p.č. 2019/5, kultura orná půda, o výměře 387 m2, kupní cena 25,- Kč/m2 a část p.p.č. 2019/6, kultura trvalý travní porost, výměra dle nového geometrického plánu, vše k.ú. Lomnice nad Popelkou, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, Jiřímu Vojtkovi, bytem Lomnice nad Popelkou, kupní cena 65,- Kč/m2. Vyhotovení geometrického plánu zajistí kupující na vlastní náklady.

b) prodej pozemku p.p.č. 2019/10, o výměře 587 m2 a p.p.č. 2019/11, o výměře 792 m2, vše kultura orná půda, k.ú. Lomnice nad Popelkou, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, Iloně Erbertové, bytem Nová Paka, kupní cena nabídková 65,- Kč/m2.

c) prodej pozemku p.p.č. 2019/7 o výměře 1606 m2, a p.p.č. 2019/8, o výměře 825 m2, oba kultura trvalý travní porost, k.ú. Lomnice nad Popelkou, z vlastnictví Města Lomnice
nad Popelkou, ing. Petru Samohýlovi, bytem Lomnice nad Popelkou, kupní cena 65,- Kč/m2, za podmínky povinnosti zřídit pro vlastníky pozemků p.p.č. 2017/2 a st.p.č. 2391, oba k.ú. Lomnice  nad Popelkou, věcné břemeno vedení inženýrských  sítí od vodárny přes pozemky p.p.č. 2019/7 a 2019/8, oba k.ú. Lomnice nad Popelkou.

 

9.   Prodej části pozemku p.p.č. 768/1, k.ú. Tuháň u Stružince

  Ing. Milena Rádlová uvedla, že se jedná o prodej části lesního pozemku, kudy
ve skutečnosti vede cesta. Rada města projednala žádosti čtyř žadatelů a doporučila prodej této části pozemku.

   Dotazy ani připomínky neměl nikdo, proto ing. Rádlová přečetla návrh usnesení. Pro tento návrh hlasovali všichni přítomní členové zastupitelstva.

   Zastupitelstvo tak schválilo prodej pozemku p.p.č. 768/5, kultura les, o výměře 142 m2, odměřeného geometrickým plánem č. 118–92/2005 ze dne 21. 12. 2005 z pozemku p.p.č. 768/1, vše k.ú. Tuháň u Stružince, který je ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, manželům Jaroslavu a Vlastě Macháčkovým, bytem Turnov – podíl 1/3, Zdeňku Vrabcovi, bytem Tanvald - podíl 1/3, Romanu Skalskému, bytem Liberec - podíl 1/6 a Daně Šilhánkové, bytem Praha - podíl 1/6. Celková kupní cena 3.600,- Kč.

 

10.   Majetkoprávní vyrovnání k pozemku p.p.č. 394/2, k.ú. Lomnice nad Popelkou

   Ing. Milena Rádlová předeslala, že v předloženém písemném materiálu se členové zastupitelstva měli možnost seznámit s celým několikaletým průběhem v majetkoprávních vztazích k výše uvedenému pozemku, přičemž stále trvá soudní spor vlastníků sousedního  pozemku s restituentem. Rada města navrhuje vyřešit finanční náhradu současným vlastníkům za neprávem prodanou část pozemku Městem Lomnice nad Popelkou vzhledem k restitučnímu navrácení pozemku v loňském roce.

   S dotazem ani s připomínkou se nikdo nepřihlásil, proto ing. Rádlová přečetla návrh usnesení, který byl přijat jednomyslně.

  Zastupitelstvo města tak schválilo majetkoprávní narovnání ceny pozemku p.p.č. 394/2, k.ú. Lomnice nad Popelkou, na základě Rozhodnutí Pozemkového úřadu Semily č. 3927/05 ze dne 23. 6. 2005, týkajícího se restitučního nároku a vrácení části výše uvedeného pozemku oprávněné osobě. V návaznosti na toto rozhodnutí uhradí Město Lomnice nad Popelkou současným vlastníkům uvedeného pozemku p.p.č. 394/2, k.ú. Lomnice nad Popelkou poměrnou část kupní ceny dle kupní smlouvy ze dne 23. 10. 1997, uzavřené mezi Městem Lomnice nad Popelkou a současnými vlastníky, týkající se prodeje uvedeného pozemku, a to ve výši 5,- Kč/m2, tj. celkem 855,- Kč.

  

Ostatní záležitosti

 

11.   Stanovení počtu členů zastupitelstva města na následující volební období

   K tomuto bodu ing. Ivo Bělonohý uvedl, že vzhledem k nadcházejícím podzimním komunálním volbám je třeba stanovit počet členů budoucího zastupitelstva města. Na základě podmínek stanovených zákonem o obcích rada města navrhuje zachovat počet 17 členů jako v minulých volebních obdobích.

   S připomínkou nebo jiným návrhem se nikdo nepřihlásil. Ing. Bělonohý přečetl návrh usnesení, který zastupitelstvo města jednomyslně schválilo.

Zastupitelstvo města tím stanovilo v souladu s ustanovením § 67 zákona č.128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, počet členů Zastupitelstva města Lomnice nad Popelkou na následující volební období v počtu 17 osob.

 

12.  Diskuse 

  

   Jako první se přihlásil Mgr. Petr Doležal s připomínkami od občanů. Za prvé občané požadují odklizení autovraku pod základní školou, kde údajně hrozí výbuch plynu v automobilu, protože auto je na plyn. Za druhé požaduje na příští schůzi rady města připravit materiál k záležitosti sporu mezi vlastníky garáží v Popelkách a paní Prellerovou.

   K první připomínce uvedl místostarosta Josef Kysela, že jeden autovrak byl již ze zmíněné lokality odstraněn, neboť se nepodařilo zjistit majitele. U druhého autovraku  (modré barvy) je majitel znám, Město Lomnice nad Popelkou v součinnosti s Policií ČR dělá příslušné kroky, aby byl také odstraněn.

   Na druhou připomínku reagoval ing. Ivo Bělonohý a vysvětlil podstatu neustálých soudních sporů týkajících se pozemků mezi garážemi a příjezdové cesty. Vladimír Mastník k tomu dodal, že následkem přehrazení, vytvořeného paní Prellerovou v místě odtoku vody došlo k poškození garáží a tato záležitost byla řešena na městském úřadě v přestupkové komisi. Vyzval přítomnou paní Janu Šnajdrovou, předsedkyni přestupkové komise, aby sdělila, jak toto řízení dopadlo. Jana Šnajdrová uvedla, že došlo k patové situaci, neboť paní Prellerová dokázala, že docházelo k zadržování vody i v minulých letech, kdy tam valy ještě nebyly. Tím se dle § 5 občanského zákoníku po linii městského úřadu nedalo dále nic dělat. Dodala, že tento spor mezi vlastníky garáží a majitelkou pozemků je třeba nadále řešit soudní cestou. K tomu ještě podotkl ing. Ivo Bělonohý, že Město Lomnice nad Popelkou v dané lokalitě žádné pozemky nevlastní, protože na základě restitučního rozhodnutí Pozemkového úřadu muselo svůj vlastnický podíl na pozemcích v loňském roce vydat. V současné době je zajištěn právní přístup ke garážím věcným břemenem. Případné poškození garáží je občanskoprávní  spor mezi vlastníky garáží a paní Prellerovou.

 

   Dále vystoupil místostarosta Josef Kysela s informací, že od 28. června t. r. začne Krajská správa silnic Libereckého kraje s rekonstrukcí komunikace vedoucí ze Zeleného háje do Lomnice n. P. Bude probíhat odfrézování a nová pokládka povrchu po celé šíři vozovky, kdy bude silnice uzavřena a bude se jezdit objížďkou přes Stružinec. Dále oznámil, že se dokončuje vodorovné dopravní značení ve městě a od příštího týdne by mělo být započato s rekonstrukcí ulice J. J. Fučíka včetně chodníků a veřejného osvětlení. Tuto akci bude provádět Město Lomnice nad Popelkou.

   Jan Drahoňovský se přihlásil s připomínkou, že by bylo dobré pohlídat kvalitu rekonstrukce silnice ze Zeleného háje, po zkušenostech s opravenou komunikací vedoucí z Lomnice nad Popelkou do Košťálova. K tomu místostarosta Josef Kysela sdělil, že zadavatelem této zakázky je Liberecký kraj, proto Město Lomnice nad Popelkou nemá právo do věci zasahovat.

   Mgr. Petr Doležal k otázce kvality povrchu silnic uvedl, že nízká trvanlivost povrchu vozovek je zapříčiněna neodpovídajícím podložím, které způsobuje brzké praskání povrchu. Ale vzhledem k omezeným finančním zdrojům není možné při rekonstrukcích silnic postupovat jinak, než předtím uvedl Josef Kysela, tzn. odfrézováním a položením nového povrchu. Mgr. Doležal ještě dodal, že v příštím roce by měla proběhnout rekonstrukce silnice vedoucí z Lomnice n. P. na Košov a dále do Peklovsi.

 

   V diskusi dále vystoupil Ladislav Těhník st., který ve stručnosti nastínil podstatu jeho problému s pozemkem u jejich rodinného domu, nesrovnalosti s vyměřením pozemku. Není stále spokojen s vyřešením celé záležitosti.

   Místostarosta Josef Kysela odpověděl, že záležitost byla na městském úřadu panu Těhníkovi již mnohokráte vysvětlena a je to natolik specifická věc, že není možno ji podrobně rozebírat na veřejném zasedání zastupitelstva města.

   K tomu ještě dodal ing. Ivo Bělonohý, že rozpory ohledně pozemku pana Těhníka městský úřad prověřil na katastru nemovitostí, rovněž kupní smlouva, kterou pan Těhník nechce podepsat, na odměřený pozemek je v pořádku včetně nabývacího titulu. Navrhl panu Těhníkovi, že pokud není s prací odboru majetku a rozvoje města spokojen, může podat stížnost na MěÚ, která bude vyřízena v souladu s novým správním řádem a směrnicí
o vyřizování petic a stížností. Na poznámku pana Těhníka, že se dostal kvůli dané zaležitosti k soudu, uvedl ing. Ivo Bělonohý, že k soudu se dostal pan Těhník kvůli tomu, že odmítl zeměměřičům zaplatit geometrický plán, který si sám objednal.

 

Další příspěvek do diskuse nebyl.

 

13.   Usnesení, závěr

  

Místostarosta Josef Kysela požádal předsedu návrhové komise Romana Duštu o přednesení zprávy. Roman Dušta uvedl, že návrhová komise konstatuje, že všechny body programu byly projednány dle jednacího řádu zastupitelstva města. Jelikož bylo ke všem bodům hlasováno jednotlivě, není třeba dalšího schvalování.

 

   Na závěr zasedání zastupitelstva místostarosta Josef Kysela poděkoval všem přítomným členům zastupitelstva i občanům za účast, popřál jim příjemný čas dovolených a v 19:00 hod. zasedání ukončil.

 

    Ověřovatelé zápisu z dnešního jednání zastupitelstva shledali, že tento zápis souhlasí s průběhem jednání i s přijatými usneseními, což stvrzují svými podpisy.

 

    Ze zasedání byl pořízen audiozáznam, který je uložen u tajemníka MěÚ.    

   

V Lomnici nad Popelkou, 15. 6. 2006

  

Petr Havel

  

Bc. Otakar Kracík

                                                                                                     Josef Kysela

                                                                                                     místostarosta

 

 


Dokument k otevření či stažení ve formátu: DOC
Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz