Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Oznámení o možnosti převzetí písemnosti - stavebního povolení

Vložil: Bc. Petr Tomeš - Oddělení stavební úřad
Na úřední desce od 23.06.2006 do 14.07.2006
Typ dokumentu: Jiný dokument
Účinnost od 23.06.2006 do 10.07.2007

Městský úřad Lomnice nad Popelkou

stavební úřad

Husovo náměstí 6, 512 51 Lomnice nad Popelkou

 

 

 

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE                               NAŠE ZNAČKA                      VYŘIZUJE / LINKA                       Lomnice nad Popelkou

                                                                      MULO 180/2006/ 667 Tš      Petr Tomeš/481 629 029              23.6.2006

 

Věc: doručení písemnosti veřejnou vyhláškou ve věci sloučeného územního a stavebního řízení

 

Dne 26.4.2006 podal stavebník Petr Siegler, nar. 21.9.1971, Černá 34, Rváčov, 512 51 LOMNICE NAD POPELKOU návrh na vydání územního rozhodnutí a žádost o vydání stavebního povolení na stavbu: sklad řeziva jako součást domácí truhlářské dílny na pozemcích: stavební parcely 163 a pozemkové parcely 592 v kat. území RVÁČOV. Uvedeným dnem bylo zahájeno sloučené územní a stavební řízení.

MěstÚ Lomnice nad Popelkou – stavební úřad oznamuje, účastníkům řízení - spoluvlastníkům pozemku p.p.č. 588/2 k.ú. Rváčov ( dědicové po Josefu Čurdovi, S.K.Neumanna 908, Mnichovo Hradiště ), že písemnost – stavební povolení na uvedenou stavbu si mohou převzít u MěstÚ Lomnice nad Popelkou – stavebního úřadu ( návštěvní dny pondělí a středa, v jiné dny po předchozí domluvě. )

 

Tato písemnost musí být vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Lomnice nad Popelkou a též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se považuje písemnost za doručenou byla-li v této lhůtě splněna i povinnost zveřejnění písemnosti způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 

 

 

 

 

 

 

 

Petr Tomeš

vedoucí stavebního úřadu

 

 

 

Razítko a podpis orgánu, Razítko a podpis orgánu,

který potvrzuje vyvěšení: který potvrzuje sejmutí:

 

 

 

Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz