Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Oznámení o vystavení návrhu a veřejném projednání změny ÚPSÚ Lomnice n.Pop. č. 6

Vložil: Bc. Petr Tomeš - Oddělení stavební úřad
Na úřední desce od 21.06.2006 do 08.08.2006
Typ dokumentu: Jiný dokument
Účinnost od 21.06.2006 do 07.08.2008

Městský úřad Lomnice nad Popelkou

stavební úřad

Husovo náměstí 6, 512 51 Lomnice nad Popelkou

 

Sp.zn.: S/2005/ 459/Tš Lomnice nad Popelkou, dne: 21.6.2006

Vyřizuje: Petr Tomeš

E-mail: Stavebni@mu-lomnice.cz

Telefon: 481 629 029

V e ř e j n á v y h l á š k a

 

Městský úřad Lomnice nad Popelkou jako pořizovatel územního plánu města příslušný podle § 13 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen stavební zákon ) oznamuje, že byl zpracován návrh změn územního plánu města Lomnice nad Popelkou č. 6 ( koncept řešení a návrh změn jsou spojeny ) .

Městský úřad Lomnice nad Popelkou podle § 22 odst. 2 stavebního zákona oznamuje vystavení návrhu změn územního plánu města Lomnice nad Popelkou č. 6 k veřejnému nahlédnutí.

Návrh změn územního plánu města Lomnice nad Popelkou bude vystaven v budově Městského úřadu v Lomnici nad Popelkou od 7.7.2006 do 6.8.2006, ve vývěsní skříni umístěné v 1. patře vpravo od dveří č. 8 ( stavební úřad ). Do 15 dnů od posledního dne vystavení může každý, u stavebního úřadu MěstÚ Lomnice nad Popelkou, Husovo nám. 6, 512 51 Lomnice nad Popelkou, uplatnit své připomínky.

Veřejné projednání návrhu s odborným výkladem podle § 17 odst. 1 vyhl.č. 135/2001 Sb., o územně o plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů se bude konat dne 10.7.2006 ( pondělí ) v 10,00 hodin na Městském úřadě Lomnice nad Popelkou, zasedací místnost č. 13.

 

Ve lhůtě do 15 dnů od posledního dne vystavení může každý uplatnit své námitky.Vlastníci dotčených pozemků a staveb mohou do 15 dnů od posledního dne vystavení návrhu uplatnit u stavebního úřadu MěstÚ Lomnice nad Popelkou, Husovo nám. 6, 512 51 Lomnice nad Popelkou námitky.

 

 

 

 

 

 

Petr Tomeš

vedoucí stavebního úřadu

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno 15 dnů na úřední desce. Poslední den této lhůty se považuje za den oznámení.

 

Datum vyvěšení: Datum sejmutí:

 

Razítko a podpis orgánu, který vyvěšení a sejmutí potvrzuje:

 

 

 

Obdrží:

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Wonkova 1142, 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ 2

Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 LIBEREC 2

 

 

Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz