Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Usnesení z 26. zasedání zastupitelstva města (15.6.2006)

Vložil: ing. Ivo Bělonohý - Vedení města
Na úřední desce od 16.06.2006 do 30.06.2006
Typ dokumentu: Usnesení Zastupitelstva města

                                            Město Lomnice nad Popelkou

                                                                               U S N E S E N Í

z 26. zasedání Zastupitelstva města Lomnice nad Popelkou

konaného dne 15. června 2006

 

 

 

Zastupitelstvo města souhlasí                                                                                      10 / 06 / Z

 

- se vstupem Obce Loučky do dobrovolného svazku obcí Vodohospodářské sdružení Turnov, se sídlem Turnov, jehož je Město Lomnice nad Popelkou členem, k datu 1. 9. 2006.

Zastupitelstvo města současně schvaluje                                              

- Dodatek č. 2 ke Stanovám Vodohospodářského sdružení Turnov ze dne 1. 1. 2005 a Dodatek č. 2 ke smlouvě o vytvoření dobrovolného svazku obcí Vodohospodářské sdružení Turnov, ze dne 1. 1. 2005

a pověřuje

- Jaroslavu Hynkovou, starostku, k podpisu obou uvedených dokumentů.

  

 

Zastupitelstvo města vydává                                                                               11 / 06 / Z                                                                        

 

- v souladu s § 84 odst. 2, písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku Města Lomnice nad Popelkou č. 5/2006, o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí, dle předloženého návrhu, s účinností od 1. 1. 2007.

 

 

Zastupitelstvo města schvaluje                                                                                    12 / 06 / Z

 

a) závěrečný účet Města Lomnice nad Popelkou za rok 2005 s vyjádřením dle § 17 odst. 7, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, souhlasu s celoročním hospodařením města, a to bez výhrad.

 

 b) rozpočtové opatření č. 19/2006 - dílčí úpravu rozpočtu Města Lomnice nad Popelkou pro rok 2006 zvýšením jak příjmové tak i výdajové části o 309 tis. Kč. Po této úpravě bude rozpočet Města Lomnice nad Popelkou vyčíslen částkou ve výši 76.240 tis. Kč a to včetně doposud přijatých dotací v objemu 276 tis. Kč (stav ke dni 31. 5. 2006).

 

1. změny příjmové části rozpočtu:                                                             v  tis. Kč

Daň z nemovitostí

80

Prodej nemovitostí včetně bytů

100

Náhrady pojišťovny

125

Pokuty ukládané obcí

4

Celkem příjmy

309

 

2. změny výdajové části rozpočtu:                                                             v  tis. Kč

Likvidace havárie na majetku

225

Spoluúčast města na získaných dotacích

84

Celkem výdaje

309

 

 

Zastupitelstvo města schvaluje                                                                                    13 / 06 / Z

 

a) prodej nadzemní části objektu bývalé ubytovny v bývalém areálu domu dětí a mládeže, ulice Bezručova č.p. 130, Lomnice nad Popelkou, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou Janu Štaffovi, bytem Jičín, celková kupní cena 25.000,- Kč, s podmínkou, že  předmětný objekt odstraní z pozemku na vlastní náklady kupující do konce srpna 2006.

 

 

b) prodej nadzemních částí dvou objektů, dřevěných chatek v bývalém areálu domu dětí a mládeže, ulice Bezručova č.p. 130, Lomnice nad Popelkou, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou Jaroslavu Rejmontovi, bytem Ústí u Staré Paky, kupní cena 5.000,- Kč za jednu chatku, tj. v celkové ceně 10.000,- Kč, s podmínkou, že oba předmětné objekty odstraní z pozemku na vlastní náklady kupující do konce srpna 2006.

 

 

c) prodej části pozemku p.p.č. 2890/1 včetně studny, k.ú. Lomnice nad Popelkou, který je ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, Vincenci Cermanovi, bytem Lomnice nad Popelkou. Kupní cena pozemku 25,-Kč/m2 (dle skutečné výměry po zaměření), kupní cena studny dle znaleckého posudku 2.103,- Kč. Vyhotovení geometrického plánu zajistí kupující na vlastní náklady.

  

 

d) prodej pozemků st.p.č. 1606 o výměře 26 m2 a p.p.č. 3096, kultura zahrada, o výměře 417 m2, vše k.ú. Lomnice nad Popelkou, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou Jaroslavu Machovi, bytem Lomnice nad Popelkou, celková kupní cena 46.900,- Kč. Kupní cena bude uhrazena do 15. 6. 2007, jinak toto usnesení pozbývá platnosti.

Zastupitelstvo města současně doporučuje radě města

- schválit pronájem výše uvedených pozemků do doby předmětného převodu vlastnictví.

 

 

e) prodej pozemku p.p.č. 2019/5, kultura orná půda, o výměře 387 m2, kupní cena 25,- Kč/m2 a část p.p.č. 2019/6, kultura trvalý travní porost, výměra dle nového geometrického plánu, vše k.ú. Lomnice nad Popelkou, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, Jiřímu Vojtkovi, bytem Lomnice nad Popelkou, kupní cena 65,- Kč/m2. Vyhotovení geometrického plánu zajistí kupující na vlastní náklady.

 

 

f) prodej pozemku p.p.č. 2019/10, o výměře 587 m2 a p.p.č. 2019/11, o výměře 792 m2, vše kultura orná půda, k.ú. Lomnice nad Popelkou, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, Iloně Erbertové, bytem Nová Paka, kupní cena nabídková 65,- Kč/m2.

 

 

g) prodej pozemku p.p.č. 2019/7 o výměře 1606 m2, a p.p.č. 2019/8, o výměře 825 m2, oba kultura trvalý travní porost, k.ú. Lomnice nad Popelkou, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, ing. Petru Samohýlovi, bytem Lomnice nad Popelkou, kupní cena 65,- Kč/m2, za podmínky povinnosti zřídit pro vlastníky pozemků p.p.č. 2017/2 a st.p.č. 2391, oba k.ú. Lomnice  nad Popelkou, věcné břemeno vedení inženýrských  sítí od vodárny přes pozemky p.p.č. 2019/7 a 2019/8, oba k.ú. Lomnice nad Popelkou.

 

 

h) prodej pozemku p.p.č. 768/5, kultura les, o výměře 142 m2, odměřeného geometrickým plánem č. 118–92/2005 ze dne 21. 12. 2005 z pozemku p.p.č. 768/1, vše k.ú. Tuháň u Stružince, který je ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, manželům Jaroslavu a Vlastě Macháčkovým, bytem Turnov – podíl 1/3, Zdeňku Vrabcovi, bytem Tanvald - podíl 1/3, Romanu Skalskému, bytem Liberec - podíl 1/6 a Daně Šilhánkové, bytem Praha - podíl 1/6. Celková kupní cena 3.600,- Kč.

 

 

i) majetkoprávní narovnání ceny pozemku p.p.č. 394/2, k.ú. Lomnice nad Popelkou, na základě Rozhodnutí Pozemkového úřadu Semily č. 3927/05 ze dne 23. 6. 2005, týkajícího se restitučního nároku a vrácení části výše uvedeného pozemku oprávněné osobě. V návaznosti na toto rozhodnutí uhradí Město Lomnice nad Popelkou současným vlastníkům uvedeného pozemku p.p.č. 394/2, k.ú. Lomnice nad Popelkou poměrnou část kupní ceny dle kupní smlouvy ze dne 23. 10. 1997, uzavřené mezi Městem Lomnice nad Popelkou a současnými vlastníky, týkající se prodeje uvedeného pozemku, a to ve výši 5,- Kč/m2, tj. celkem 855,- Kč.

 

 

Zastupitelstvo města  stanovuje                                                                                     14 / 06 / Z

 

- v souladu s ustanovením § 67 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, počet členů Zastupitelstva města Lomnice nad Popelkou na následující volební období v počtu 17 osob.

  

 

Usnesení byla přijata většinou hlasů.

 

V Lomnici nad Popelkou, dne 15. června 2006          

  

 

           Ing. Miroslav Šmiraus                                                              Josef Kysela

                člen rady města                                                                  místostarosta


Dokument k otevření či stažení ve formátu: DOC
Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz