Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Oznámení o zahájení řízení o odstranění stavby-změna stavby - stavební úpravy domu čp. 1281 v Lomnici nad Popelkou - změna vytápění stavby - byt v 8 n.p. střední sekce

Vložil: Bc. Petr Tomeš - Oddělení stavební úřad
Na úřední desce od 12.06.2006 do 14.07.2006
Typ dokumentu: Jiný dokument
Účinnost od 12.06.2006 do 27.06.2006

Městský úřad Lomnice nad Popelkou

stavební úřad

Husovo náměstí 6, 512 51 Lomnice nad Popelkou

 

Sp.zn.: S/2004/ 585/Tš                                                 Lomnice nad Popelkou, dne: 12.6.2006

Vyřizuje: Petr Tomeš

E-mail: Stavebni@mu-lomnice.cz

Telefon: 481 629 029

Stavebník:

Iva Kosová, Smetanova 1281, 512 51 LOMNICE NAD POPELKOU

 

Oznámení

o zahájení správního řízení o odstranění stavby a pozvání k ústnímu jednání

Městský úřad Lomnice nad Popelkou, stavební úřad, jako stavební úřad věcně a místně příslušný dle § 117 odst. 1 písm. e) zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje v souladu s ustanovením § 88 odst. 1 písm. b) stavebního zákona zahájení správního řízení o odstranění stavby: změna stavby - stavební úpravy domu čp. 1281 v Lomnici nad Popelkou - změna vytápění stavby - byt v 8 n.p. střední sekce na pozemcích: stavební parcely 2082/1 a 2082/2 v kat. území LOMNICE NAD POPELKOU provedené v rozporu se stavebním povolením ze dne 19.8.1998 čj. stav. 658/97/871 a současně nařizuje ústní jednání na den

30.6.2006 (pátek) v 8:00 hodin.

Místo konání: stavební úřad MěstÚ Lomnice nad Popelkou.

Do podkladů rozhodnutí mohou účastníci řízení nahlédnout u Městského úřadu Lomnice nad Popelkou, stavebního úřadu (návštěvní dny: pondělí, středa) a při ústním jednání.

Účastníci řízení mohou své námitky a připomínky uplatnit nejpozději při ústním jednání. Ve stejné lhůtě mohou sdělit svá stanoviska dotčené orgány státní správy. Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Účastníky řízení ve smyslu § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb. vyzýváme, aby se ve lhůtě od 3.7.2006 do 7.7.2006 vyjádřili k podkladu rozhodnutí, ke způsobu jeho zjištění popř. aby navrhli jeho doplnění.

Do podkladu rozhodnutí je možné nahlédnout u stavebního úřadu MěstÚ Lomnice nad Popelkou v návštěvní dny pondělí a středa a v jiné dny po předchozí domluvě.

 

 

Petr Tomeš

vedoucí stavebního úřadu

Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu 15 dnů. Poslední den této lhůty se považuje za den doručení tohoto oznámení účastníkovi řízení Ladislavu Kalvachovi, Rudník 32, 543 72 RUDNÍK U VRCHLABÍ.

………………………………                                          ……………………………………

datum vyvěšení                                                 datum sejmutí

Razítko a podpis orgánu, který vyvěšení a sejmutí potvrzuje:

 

Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz