Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Obecně závazná vyhláška Města Lomnice nad Popelkou č. 6/2004, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunílních odpadů

Vložil: ing. Ivo Bělonohý - Vedení města
Na úřední desce od 15.12.2003 do 02.01.2004
Typ dokumentu: Obecně závazná vyhláška
Účinnost od 01.01.2004
Značka: ozv 6/2004
Poznámka: změněna vyhl. 11/2004

ZMĚNY:
- změna vyhláškou 11/2004

 

Město Lomnice nad Popelkou

 

Obecně závazná vyhláška Města Lomnice nad Popelkou č.6/2004

o  místním  poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

Město Lomnice nad Popelkou na základě ust.§ 10 písm.d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,      ve znění pozdějších předpisů a usnesení zastupitelstva Města Lomnice Popelkou č.36/03/Z, písm.f) ze dne 11.12.2003 přijatého v souladu s ust.§ 84 odst.2 písm.i) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a §  14 zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o místních poplatcích), vydává tuto obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

 

čl. 1

Úvodní ustanovení

 

1) Řízení o poplatcích vykonává Městský úřad Lomnice nad Popelkou, odbor vnitřní správy (dále jen "správce poplatku"), v přenesené působnosti.

 

2) V řízení ve věcech místních poplatků se postupuje podle zákona č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, není-li zákonem o místních poplatcích stanoveno jinak.

 

čl. 2

 Předmět poplatku

 

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen "poplatek") je vybírán za zajištění provozu systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

čl. 3

Poplatník

Poplatek platí:

a) fyzická osoba, která má ve městě Lomnice nad Popelkou trvalý pobyt bez ohledu na věk. Za domácnost může být poplatek odváděn  společným  zástupcem,  za  rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem; tyto osoby jsou  povinny správci poplatku oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí.

b) fyzická  osoba, která  má na území města Lomnice nad Popelkou ve  vlastnictví stavbu  určenou nebo sloužící  k  individuální  rekreaci,   ve  které  není  hlášena k trvalému  pobytu žádná  fyzická  osoba. Má-li k  této stavbě vlastnické  právo  více  osob,  jsou  povinny  platit  poplatek společně a  nerozdílně, a to  ve výši odpovídající  poplatku za jednu fyzickou osobu.

 

čl. 4

Ohlašovací povinnost

 

1)      Poplatník je povinen do 30-ti dnů od vzniku poplatkové povinnosti splnit ohlašovací

povinnost vůči správci poplatku a to vždy v písemné formě na tiskopise vydaném správcem poplatku.

 

2)      V ohlášení je poplatník povinen uvést jméno a příjmení, adresu trvalého pobytu a datum

narození. Pokud bude poplatek odváděn prostřednictvím společného zástupce nebo vlastníka domu či správce domu, lze podat písemné oznámení jeho prostřednictvím. Pokud je osoba poplatníkem dle čl.3 písm.b) této vyhlášky, pak uvede v ohlášení parcelní číslo pozemku, na kterém je stavba vystavěna, číslo popisné nebo evidenční číslo, bylo-li přiděleno a katastrální území, ve kterém se stavba nachází.

 

3) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku každou změnu údajů do 15-ti dnů od okamžiku, kdy změna nastala.


čl. 5

 Sazba

 

1) Sazbu poplatku tvoří :

a) částka  250 Kč za osobu  uvedenou v čl.3 a kalendářní rok

b) částka stanovená na základě skutečných nákladů Města Lomnice nad Popelkou

    předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za osobu uvedenou v čl.3 na kalendářní  rok.

 

2) Výše poplatku a rozúčtování nákladů na sběr a svoz netříděného odpadu na osobu je uvedena v příloze č.1 této vyhlášky.

 

čl. 6

Osvobození a úlevy

 

1) Žáci a studenti všech typů škol s pobytem v jiné obci hradí poplatek ve výši 50% sazby.

 

2) Od poplatku se osvobozují:
a) osoby po dobu výkonu základní vojenské služby
b) osoby po dobu dlouhodobého pobytu v léčebném či zdravotnickém zařízení, delším než 3 měsíce
c) osoby po dobu výkonu trestu v ústavu nápravné výchovy, delším než 3 měsíce
d) osoby po dobu dlouhodobého pobytu v jiné obci ČR  nebo v zahraničí, delším než 3 měsíce
 

3) Nárok na osvobození  nebo úlevu vzniká pouze po písemném doložení důvodu k osvobození nebo úlevě správci poplatku a pouze po dobu trvání důvodu pro osvobození nebo úlevu.

 

4) Při změně výše poplatku v případech v tomto článku stanovených je pro stanovení výše poplatku rozhodný stav na konci kalendářního měsíce.

 

čl. 7
Vznik a zánik poplatkové povinnosti


1.Poplatková povinnost vzniká dnem:
a) narození osoby
b) přihlášením osoby k trvalému pobytu ve městě
c) vzniku vlastnického práva ke stavbě určené nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba
V takovém případě se poplatek hradí v poměrné výši 1/12 za každý kalendářní měsíc do konce roku.
2. Poplatková povinnost zaniká dnem:
a) úmrtí osoby, jež má poplatkovou povinnost
b) odhlášení osoby z trvalého pobytu ve městě
c) zániku vlastnického práva ke stavbě určené nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba.

V takovém případě se poplatek hradí v poměrné výši 1/12 za každý kalendářní měsíc            od začátku roku.

3. Pro stanovení počtu měsíců je rozhodný stav na konci kalendářního měsíce, ve kterém ke změně došlo.


čl. 8

Splatnost poplatku

 

1) Poplatek je splatný :

a) ve dvou splátkách, vždy za polovinu kalendářního roku, v termínech do 30.4 a 30.9. příslušného kalendářního roku

b) jednorázově celoroční platbou do 30.4. příslušného kalendářního roku

c) vznikne-li poplatková povinnost v průběhu roku po 30.4., je poplatek splatný do 15.dne    od vzniku poplatkové povinnosti.

2) Způsob úhrady poplatku :

a) poštovní poukázkou, převodem, případně složením na účet č. 19-2422-581/0100                 u Komerční banky. Variabilní symbol, který je nutno uvést, se skládá ze čtyřmístného čísla 1337 s připojením kódu části obce (00-Lomnice nad Popelkou, 01-Chlum, 02-Košov, 03-Nové Dvory, 04-Ploužnice, 05-Rváčov, 06-Skuhrov, 07-Želechy, 08-Morcinov, 09-Černá, 10-Dráčov, 11-Tikov) a čísla popisného.

b) platbou v hotovosti v pokladně Města Lomnice nad Popelkou

 

čl. 9

Sankce

 

1) Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

2)  Pokud poplatník nesplní svoji oznamovací povinnost stanovenou touto vyhláškou, může mu správce poplatku uložit pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy ve smyslu ustanovení § 37 a § 37a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

 

čl. 10

Lhůty

 

1)      Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost určenou touto obecně

závaznou vyhláškou, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

2)      Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření

poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník o tomto úkonu písemně uvědomen. Vyměřit a doměřit poplatek lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

 

čl. 11

Snížení nebo prominutí poplatku

 

Správce poplatku může na žádost poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti v jednotlivých případech poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout. V případech stanovených zákonem č.368/1992 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, podléhá žádost poplatníka správnímu poplatku splatnému před úkonem

 

čl. 12

Přechodná ustanovení


 Poplatková povinnost vzniklá před účinností této obecně závazné vyhlášky musí být splněna podle vyhlášky č.1/2003 a to bez ohledu na dobu splatnosti. Ustanovení této vyhlášky lze použít na případy, které vznikly až po její účinnosti.

 

čl. 13
Účinnost

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 1.1.2004 a je evidována u Městského úřadu Lomnice nad Popelkou pod č.j.P/03/399/Bě.

 

 

 

 

               Josef Kysela, v. r.                                                               Jaroslava Hynková, v. r. 

               místostarosta                                                                           starostka

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno dne: 15.12.2003

Razítko a podpis orgánu, zodpovědného za vyvěšení :

 

 

Sejmuto dne :  

 

Účinnost od: 1.1.2004

Příloha č.1

Obecně závazné vyhlášky Města Lomnice nad Popelkou č.6/2004

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

Výše poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

        

 

a) částka 250,- Kč za fyzickou osobu, uvedenou v čl.3 vyhlášky a kalendářní rok, která zahrnuje třídění a uložení odpadu, provoz sběrného dvora a mobilní svozy

b) částka 150,-Kč za fyzickou osobu, uvedenou v čl.3 vyhlášky a kalendářní rok,              která zahrnuje náklady na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu v roce 2003:

 

PHM + maziva104 tis.Kč

Opravy a údržba..100 tis.Kč

Mzdové náklady,vč.odvodů538 tis.Kč

Materiál, včetně náhradních dílů.. 69 tis.Kč

Ostatní náklady133 tis.Kč  

Náklady celkem 944 tis.Kč

 

Počet obyvatel města Lomnice nad Popelkou k 1.1.2003 6.019

Počet fyzických osob, které vlastní na území města objekt

sloužící k individuální rekreaci  224

Počet poplatníků celkem 6.243

 

Náklady na 1 obyvatele  151,20 Kč, tj. zaokrouhleno 150,- Kč

 

 

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů celkem 400,- Kč


Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz