Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou

Město a Městský úřad Lomnice nad Popelkou www.lomnicenadpopelkou.cz www.mu-lomnice.cz Internet - e-podatelna, infokanály Ostatní Organizace zřízené Městem Lomnice nad Popelkou Dokumenty Úřední deska Městského úřadu Městský úřad Zastupitelstvo města

Usnesení z 92. schůze rady města (1.6.2006)

Vložil: ing. Ivo Bělonohý - Vedení města
Na úřední desce od 07.06.2006 do 16.06.2006
Typ dokumentu: Usnesení Rady města

Město Lomnice nad Popelkou

 

U S N E S E N Í

 

z 92. schůze Rady města Lomnice nad Popelkou konané dne 1. června 2006

 

  

Rada města bere na vědomí                                                                                         53 / 06 / R

 

a) pracovní verzi ideové urbanistické studie „Areál koupaliště a Obory – sportovně rekreační zóna“, zpracovanou ing. arch. Petrem Sladkým – projekční kancelář a ing. arch. Martinem Klejnou – P6 Projekt, oba se sídlem Praha

a požaduje

- dopracování předmětné studie pro následné předložení radě a zastupitelstvu města k projednání.

  

b) podklady a vizi studie adaptace bývalého areálu domu dětí a mládeže na areál pro volný čas dětí a mládeže, zpracovávané ing. arch. Petrem Sladkým – projekční kancelář a ing. arch. Martinem Klejnou – P6 Projekt, oba se sídlem Praha

a požaduje

- dopracování předmětné studie pro následné předložení radě a zastupitelstvu města k projednání.

  

c) zamítnutí žaloby Města Lomnice nad Popelkou proti společnosti ČSAD Semily, a.s., se sídlem Semily, o určení vlastnického práva k pozemkům v areálu autobusového nádraží v Lomnici nad Popelkou Okresním soudem v Semilech, i zamítnutí odvolání Města Lomnice nad Popelkou ve stejné věci Krajským soudem v Hradci Králové,

schvaluje

- podání dovolání ve stejné věci k nejvyššímu soudu

a pověřuje

- Jaroslavu Hynkovou, starostku, k zajištění všech právních úkonů s předmětným dovoláním spojených, včetně zajištění právního zástupce Města Lomnice nad Popelkou.

  

d) informaci Josefa Kysely, místostarosty,

1. o upozornění Krajské hygienické stanice Libereckého kraje, územního pracoviště v Semilech, na potřebu uvedení provozu školní kuchyně školní jídelny příspěvkové organizace Základní škola T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou, okres Semily, do souladu s platnými právními předpisy,

 2. o povinnosti instalovat v objektu čp. 999 a čp. 1000, který je sídlem uvedené příspěvkové organizace, termoregulační ventily ústředního vytápění

a ukládá

- Josefu Kyselovi, místostarostovi, zjistit, zpracovat a předložit radě města v nejkratším možném termínu možnosti řešení uvedených závad.

  

e) informaci Jaroslavy Hynkové, starostky, o možnosti využití dotačního programu Vlády ČR na zajištění bydlení azylantů – realizace Státního integračního programu v oblasti zajištění bydlení azylantům.

  

f) změnu veterinárních podmínek pro svod malých a drobných zvířat v rámci konání místní výstavy drobného zvířectva Základní organizaci Českého svazu chovatelů Lomnice nad Popelkou ve dnech 1. – 4. 6. 2006 v areálu ZO ČSCH,

současně v této souvislosti zrušuje

- své usnesení č. 40/06/R písm. a), ze dne 4. 5. 2006

a souhlasí                                                                                                          

- na základě § 46 písm. a) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s konáním místní výstavy drobného zvířectva Základní organizaci Českého svazu chovatelů Lomnice nad Popelkou ve dnech 1. – 4. 6. 2006 v areálu ZO ČSCH, za podmínek, stanovených Krajskou veterinární správou pro Liberecký kraj, při současném dodržení ostatních platných právních předpisů.

  

g) usnesení o nařízení dražebního jednání Exekutorského úřadu Semily se sídlem v Turnově sp.zn. EX 401/05-13 ve věci oprávněného DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT, se sídlem Frankfurt nad Mohanem, SRN, proti povinným ing. Karlu a Jindře Kellnerovým, bytem Vysoké nad Jizerou, které se týká mj. dražby nemovitostí, které se nacházejí v rozvojové lokalitě označené OM 2 a OM 3 dle platného územního plánu sídelního útvaru Lomnice nad Popelkou

a ukládá

- Jaroslavě Hynkové, starostce, sledovat vývoj v předmětné  záležitosti v rozsahu nutném pro přípravu uvedených rozvojových lokalit města k realizaci.

  

h) informaci Jaroslavy Hynkové, starostky, o doručeném předvolání Okresního soudu v Semilech k jednání dne 13. 7. 2006 ve věci žaloby Libuše Prellerové, bytem Lomnice nad Popelkou, na Město Lomnice nad Popelkou a občanské sdružení Sdružení garáže, Lomnice nad Popelkou, ve věci určení neexistence práva odpovídajícího věcnému břemeni, která byla podána 15. 3. 2006.

  

Rada města schvaluje                                                                                                   54/ 06 / R

 

a) způsob využití části 2. nadzemního podlaží v objektu čp. 118, ulice k Urnovému háji, Lomnice nad Popelkou (areál Olymp), adaptaci na dvě bytové jednotky

a ukládá

- ing. Jiřímu Pochopovi, vedoucímu oddělení výstavby odboru majetku a rozvoje města Městského úřadu Lomnice nad Popelkou, zajistit zpracování projektové dokumentace na zřízení uvedených dvou bytů pro následné předložení radě města do 3. 8. 2006.

  

b) provedení nezbytných oprav střechy nad přízemní částí objektu čp. 118, ulice k Urnovému háji, Lomnice nad Popelkou (areál Olymp), na základě zprávy o stavu střech objektů v areálu Olymp v Lomnici nad Popelkou v užívání Technických služeb města Lomnice nad Popelkou, kterou předložil ing. Jiří Pochop, vedoucí oddělení výstavby odboru majetku a rozvoje města Městského úřadu Lomnice nad Popelkou.

Rada města současně souhlasí

- s provedením úpravy izolace a povrchu terasy na uvedené střeše, na základě žádosti Pavla Jiráka a Martiny Ježkové, oba bytem Lomnice nad Popelkou, nájemců přilehlého bytu v 2. nadzemním podlaží. Tento souhlas je současně prokázáním jiného práva stavebníka k předmětné stavbě, které ho opravňuje provést tyto stavební úpravy na své náklady.

  

c) způsob využití venkovních ploch a prostor v areálu objektu čp. 118, ulice k Urnovému háji, Lomnice nad Popelkou (areál Olymp), dle návrhu, který předložil Josef Kysela, místostarosta

a ukládá

- ing. Jiřímu Pochopovi, vedoucímu oddělení výstavby odboru majetku a rozvoje města Městského úřadu Lomnice nad Popelkou, zajistit oddělení samostatné zahrady na části pozemku p.p.č. 1007/13, k.ú. Lomnice nad Popelkou, pro bytový fond v objektu čp. 118, do 31. 10. 2006, po příslušné úpravě rozpočtu Města Lomnice nad Popelkou ve vazbě na finanční prostředky, potřebné k realizaci oddělení zahrady.

  

d) umístění dřevěného altánu, který Město Lomnice nad Popelkou usnesením rady města č. 50/06/R písm. a) ze dne 18. 5. 2006 přijalo darem od Střední odborné školy, Středního odborného učiliště, Odborného učiliště, Učiliště a Praktické školy, Lomnice nad Popelkou, do areálu koupaliště na pozemek p.p.č. 1748/1, k.ú. Lomnice nad Popelkou, který je ve vlastnictví města Lomnice nad Popelkou.

  

e) uzavření veřejnoprávní smlouvy s Obcí Stružinec podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, pro výkon přenesené působnosti podle § 12 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, v Obci Stružinec Městským úřadem Lomnice nad Popelkou jako orgánem Města Lomnice nad Popelkou, dle předloženého návrhu veřejnoprávní smlouvy

a současně zmocňuje

- Jaroslavu Hynkovou, starostku, k podpisu uvedené veřejnoprávní smlouvy.

f) jako nejvhodnější nabídku na zakázku „Oprava dvorní části fasády domu čp. 43 - 44, muzeum v Lomnici nad Popelkou“ nabídku, kterou předložila společnost 18D, spol. s r.o., se sídlem Lomnice nad Popelkou.

Rada města současně schvaluje

- smlouvu o dílo na realizaci předmětné zakázky s uvedenou společností dle předloženého návrhu smlouvy.

  

g) záměr prodeje pozemku st.p.č. 788 o výměře 174 m2, pozemků pod 2 garážemi na části pozemku p.p.č. 381/1, dle nového geometrického plánu označené st.p.č. 2606 o výměře 16 m2 a pozemku st.p.č. 2607 o výměře 18 m2, vše k.ú. Lomnice nad Popelkou, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, v souladu s ustanovením kupní smlouvy č.j. 986/91 ze dne 17. 10. 1991, uzavřené mezi Městem Lomnice nad Popelkou a Václavem Typltem, bytem Lomnice nad Popelkou.

Rada města současně schvaluje

- pronájem částí pozemku p.p.č. 381/1, k.ú. Lomnice nad Popelkou pod garážemi jiných vlastníků na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, roční nájemné 5,-Kč/m2, s účinností ode dne podpisu nájemní smlouvy, nejdéle však od 1. 7. 2006 následovně:

1. pozemek st.p.č. 2073 o výměře 19 m2 Bohuslavu Bímovi, bytem Lomnice nad Popelkou,

2. pozemek st.p.č. 1420 o výměře 19 m2 Jaroslavě Chmelové, bytem Lomnice nad Popelkou,

3. pozemek st.p.č. 2137 o výměře 24 m2 Waltru Rindovi, bytem Lomnice nad Popelkou,

4. část pozemku p.p.č. 381/1 o výměře 16 m2, pod plechovou garáží, Stanislavu Přiklopilovi, bytem Lomnice nad Popelkou,

5. část pozemku p.p.č. 381/1 o výměře 11,5 m2, pod dřevěnou garáží, Lence Bažantové, bytem Lomnice nad Popelkou,

6. část pozemku p.p.č. 381/1 o výměře 11,5 m2, pod dřevěnou garáží, Pavlu Valešovi, bytem Lomnice nad Popelkou,

7. část pozemku p.p.č. 381/1 před domem čp. 721 v Lomnici nad Popelkou, o výměře cca 400 m2, Václavu Typltovi, bytem Lomnice nad Popelkou. Přesné grafické vymezení pronajatého pozemku bude součástí nájemní smlouvy.

  

h) záměr přípravy realizace propojení ulic Komenského a Nádražní další komunikací, dle platného územního plánu sídelního útvaru Lomnice nad Popelkou

a ukládá

- ing. Ivo Bělonohému, tajemníkovi Městského úřadu Lomnice nad Popelkou, zajistit souhrn podkladů pro majetkoprávní a případnou následnou investiční přípravu tohoto záměru a předložit jej radě města do 7. 9. 2006.

  

Rada města souhlasí                                                                                                     55 / 06 / R

 

a) se zabezpečením přezkoumání hospodaření Města Lomnice nad Popelkou za rok 2006 podle § 42 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 4 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, auditorem - ing. Ivanou Schneiderovou, oprávněnou auditorkou, Turnov.

  

b) s provedením opravy sterilizátoru Vacuklav 24-B, který je v majetku příspěvkové organizace Léčebna dlouhodobě nemocných Lomnice nad Popelkou, na základě žádosti MUDr. Heleny Boháčové, ředitelky uvedené organizace. Oprava v ceně do 35 tis. Kč bude uhrazena z investičního fondu uvedené organizace. 

  

c) s tím, že podaná nabídka Ivo Žítka na pronájem nebytových prostor v přízemí a zvýšeném přízemí objektu čp. 36, Husovo náměstí, Lomnice nad Popelkou, je nejvýhodnější podanou nabídkou

a ukládá

- Jaroslavě Hynkové, starostce, vyjednat s uvedeným uchazečem ostatní podmínky pronájmu a případných investic v předmětných prostorách a předložit radě města v nejkratším možném termínu návrh nájemní smlouvy ke schválení.

  

d) s provedením sádrokartonové příčky v úložném prostoru bytu č. 16  v domě čp. 164, ulice Komenského, Lomnice nad Popelkou, který je ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, na základě žádosti Radky Mizerové, bytem tamtéž. Tento souhlas je současně prokázáním jiného práva stavebníka k předmětné stavbě, které ho opravňuje provést tyto stavební úpravy na své náklady.

  

e) s umístěním poštovní schránky pro sběr odesílané pošty, vedle stávající plakátovací plochy na pozemku p.p.č.451/1, k.ú. Chlum pod Táborem, který je ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, na základě žádosti a na náklady podniku Česká pošta, s. p., zastoupené Petrem Pivrncem, vedoucím pošty Lomnice nad Popelkou.

  

Rada města nesouhlasí                                                                                                 56 / 06 / R

 

- s podnájmem části pozemku st.p.č. 204, k.ú. Lomnice nad Popelkou, na dvoře za domem čp. 61 (Základní umělecká škola Lomnice nad Popelkou, okres Semily), který je ve vlastnictví města Lomnice nad Popelkou, dle žádosti Bedřicha Stolína, bytem tamtéž.

  

Rada města doporučuje zastupitelstvu města                                                                  57 / 06 / R

 

a) schválit prodej nadzemních částí objektů v bývalém areálu domu dětí a mládeže z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou:

1. bývalá ubytovna, Janu Štaffovi, bytem Jičín, za celkovou cenu 25.000,- Kč,

2. dvě dřevěné chatky, Jaroslavu Rejmontovi, bytem Ústí u Staré Paky, 5.000,- Kč za jednu chatku, tj. v celkové ceně 10.000,- Kč,

s podmínkou, že  všechny předmětné objekty odstraní z pozemku na vlastní náklady.

  

b) souhlasit se vstupem Obce Loučky do dobrovolného svazku obcí Vodohospodářské sdružení Turnov, se sídlem Turnov, jehož je Město Lomnice nad Popelkou členem, a schválit příslušný Dodatek č. 1 ke Stanovám Vodohospodářského sdružení Turnov ze dne 1. 1. 2005 a Dodatek č. 1 ke smlouvě o vytvoření dobrovolného svazku obcí Vodohospodářské sdružení Turnov, ze dne 1. 1. 2005

  

c) schválit úpravu, náhradu či zrušení obecně závazných vyhlášek Města Lomnice nad Popelkou:

1. Obecně závazné vyhlášky města č.1/1993, o výpočtu daně z nemovitostí,

2. Obecně závazné vyhlášky města č. 3/1993, o čistotě města + dodatek č.1 této vyhlášky,

3. Obecně závazné vyhlášky města č. 1/1995, o čistotě komunikací ve městě,

4. Obecně závazné vyhlášky města č. 2/2001, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně nakládání se stavebním odpadem a

5. Obecně závazné vyhlášky města č. 1/2002, požární řád Města Lomnice nad Popelkou

dle návrhu a harmonogramu nápravy, předložených ing. Ivo Bělonohým, tajemníkem Městského úřadu Lomnice nad Popelkou. 

  

d) schválit závěrečný účet Města Lomnice nad Popelkou za rok 2005 s vyjádřením dle § 17 odst. 7 písm. a) zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad.

  

e) schválit 2. dílčí úpravu rozpočtu Města Lomnice nad Popelkou pro rok 2006  zvýšením jak příjmové, tak i výdajové části o 247 tis. Kč. Po této úpravě bude rozpočet Města Lomnice nad Popelkou vyčíslen částkou ve výši 75.229 tis. Kč a to včetně doposud přijatých dotací v objemu 225 tis. Kč (stav ke dne 31. 5. 2006).

  

f) schválit prodej pozemků st.p.č. 1606 o výměře 26 m2 a p.p.č. 3096, kultura zahrada, o výměře 417 m2, vše k.ú. Lomnice nad Popelkou, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou Jaroslavu Machovi, bytem Lomnice nad Popelkou, za celkovou kupní cenu 46.900,- Kč.

  

g) schválit prodej pozemků na Hrádkách v k.ú. Lomnice nad Popelkou, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou:  

1. pozemek p.p.č. 2019/5, kultura orná půda, o výměře 387 m2 , kupní cena 25,- Kč/m2 a část p.p.č. 2019/6, kultura trvalý travní porost, výměra dle nového geometrického plánu, kupní cena 65,- Kč/m2, Jiřímu Vojtkovi, bytem Lomnice nad Popelkou, náklady na vyhotovení geometrického plánu hradí kupující,

2. pozemky p.p.č. 2019/10, o výměře 587 m2 a p.p.č. 2019/11, o výměře 792 m2, vše kultura orná půda, Iloně Erbertové, bytem Nová Paka, kupní cena nabídková 65,- Kč/m2,

3. pozemky p.p.č. 2019/7 o výměře 1606 m2, a p.p.č. 2019/8, o výměře 825 m2, oba kultura trvalý travní porost, ing. Petru Samohýlovi, bytem Lomnice nad Popelkou, kupní cena 65,- Kč/m2 za podmínky povinnosti zřídit pro vlastníky pozemků p.p.č. 2017/2 a st.p.č. 2391, oba k.ú. Lomnice  nad Popelkou, věcné břemeno vedení inženýrských sítí od vodárny přes pozemky p.p.č. 2019/7 a 2019/8, oba k.ú. Lomnice nad Popelkou.

Rada města současně schvaluje

- prodloužení termínu záměru prodeje pozemků p.p.č. 2017/3, 2017/4, 2019/1, 2019/3, 2019/5, 2019/15, vše k.ú. Lomnice nad Popelkou, z vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, na dobu neurčitou. Případné podané nabídky budou vyřizovány v nejbližších termínech po doručení.

  

h) schválit odkoupení podílu 2/3 na pozemcích p.p.č. 1019/6, 1032/2, 2280 a části pozemku p.p.č. 1019/73, vše k.ú. Lomnice nad Popelkou, od spoluvlastníka pozemků, Blaženy Křikavové, bytem Praha, za kupní cenu dle znaleckého posudku ve výši 64.277,- Kč.

Rada města současně schvaluje

- záměr prodeje podílu 1/3 na pozemcích p.p.č. 913/42, , 913/48, 913/49, 995/29, 995/47, 1017/9, 1017/19, 1019/28, 1019/60, 1028/2, 1028/5, 1030/1, 1041/13, 1041/24, 1049/6, 2299/13, 2299/22 a části pozemku p.p.č. 1019/73, vše k.ú. Lomnice nad Popelkou, na základě žádosti  spoluvlastníka pozemků, Blaženy Křikavové, bytem Praha.

  

i) schválit majetkoprávní narovnání ceny pozemku p.p.č. 394/2, k.ú. Lomnice nad Popelkou, na základě Rozhodnutí Pozemkového úřadu Semily č. 3927/05 ze dne 23. 6. 2005, týkajícího se restitučního nároku a vrácení části výše uvedeného pozemku oprávněné osobě. V návaznosti na toto rozhodnutí uhradí Město Lomnice nad Popelkou současným vlastníkům uvedeného pozemku p.p.č. 394/2, k.ú. Lomnice nad Popelkou poměrnou část kupní ceny dle kupní smlouvy ze dne 23. 10. 1997, uzavřené mezi Městem Lomnice nad Popelkou a současnými vlastníky, týkající se prodeje uvedeného pozemku, a to ve výši 5,- Kč/m2, tj. celkem 855,- Kč.

  

j) schválit směnu pozemků st.p.č. 400/9, o výměře 54 m2, a p.p.č. 1563/7, o výměře 62 m2, které jsou ve vlastnictví Města Lomnice nad Popelkou, za pozemek p.p.č. 1707/5, o výměře 229 m2, který je ve vlastnictví společnosti Technolen technický textil, a.s., se sídlem Lomnice nad Popelkou, vše k.ú. Lomnice nad Popelkou, na základě návrhu společnosti Technolen technický textil, a.s. a v souladu s usnesením rady města č. 99/05/R písm. j) ze dne 9. 11. 2005.

 

k) program 26. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat ve čtvrtek dne 15. června 2006 ve velké zasedací síni Městského úřadu Lomnice nad Popelkou od 18.00 hodin:

Organizační, koncepční záležitosti a výkon funkce zřizovatele:

1. Dodatek ke stanovám a smlouvě o zřízení Vodohospodářského sdružení Turnov

2. Náprava obecně závazné vyhlášky města č. 1/1993, o výpočtu daně z nemovitostí

3. Náprava obecně závazné vyhlášky města č. 3/1993, o čistotě města + dodatek č.1 této vyhlášky

4. Náprava obecně závazné vyhlášky města č. 1/1995, o čistotě komunikací ve městě

5. Náprava obecně závazné vyhlášky města č. 2/2001, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně nakládání se stavebním odpadem

Finanční záležitosti:

6. Závěrečný účet Města Lomnice nad Popelkou za rok 2005

7. Druhá dílčí úprava rozpočtu města na rok 2006

Nemovitosti města, ostatní majetek města, majetkoprávní záležitosti :

8. Prodej nadzemních částí objektů v bývalém areálu DDM

9.  Prodej části pozemku p.p.č. 2890/1 včetně studny, k.ú. Lomnice n. P. 

10. Prodej pozemků st.p.č. 1606 a p.p.č.3096, k.ú. Lomnice n. P.

11. Prodej pozemků na Hrádkách, k.ú. Lomnice n. P.

12. Prodej pozemku p.p.č. 768/5, k.ú. Tuháň u Stružince

13. Majetkové narovnání – pozemek p.p.č. 394/2 k.ú. Lomnice n.P.

14. Směna pozemků st.p.č.400/9 a p.p.č.1563/7 za pozemek p.p.č. 1707/5, k.ú. Lomnice n.P.

Ostatní záležitosti:

15. Stanovení počtu členů nového zastupitelstva města  

16. Diskuse

17. Usnesení, závěr

  

Usnesení byla přijata většinou hlasů.

 

V Lomnici nad Popelkou, dne 1. června 2006

  

    Josef Kysela                                                                    Jaroslava Hynková         

               místostarosta                                                                          starostka

Město Lomnice nad PopelkouMěsto Lomnice nad Popelkou - Husovo nám.6, PSČ:51251 - IČO: 00275905 - Tel.: 481 629 020 - E-mail: podatelna@mu-lomnice.cz